Luftkvalitet

En bra luftkvalitet är viktig både för människors hälsa och miljön. EU:s medlemsstater har gemensamt kommit överens om miljökvalitetsnormer för att värna dessa intressen. Enligt luftkvalitetsförordningen är det kommunernas ansvar att se till att miljökvalitetsnormerna inte överskrids inom den egna kommunen.

Sjö med träspång över, skog i bakgrund och förgrund, blå himmel.

Luftkvalitet utomhus

2020 och 2021 överskreds miljökvalitetsnormen för partiklar i Östersund

Under 2020 och 2021 överskreds miljökvalitetsnormen för partiklar (PM10) vid mätstationen i Östersunds stadskärna. Därför måste kommunen enligt lag ta fram ett åtgärdsprogram för att komma till rätta med problemet och sänka partikelhalterna. Åtgärdsprogrammet beräknas färdigt i slutet av 2022.

Läs mer: Åtgärdsprogram för stadens luft efter överskridna gränsvärden

Rapport: Objektiv skattning av luftkvaliteten i Östersunds kommun 2020 Pdf, 1.2 MB.

Sedan Östersunds kommun började mäta luften utomhus för snart 15 år sedan har luften klarat miljökvalitetsnormerna för samtliga ämnen fram till 2020. Då överskreds miljökvalitetsnormen för partiklar. Om miljökvalitetsnormen överskrids måste kommunen enligt lag ta fram ett åtgärdsprogram för att komma till rätta med problemet.  

Regelbundna mätningar

I Östersund görs regelbundna mätningar för att säkerställa att halterna av skadliga luftföroreningar inte överskrider EU:s miljökvalitetsnorm. Mätningarna är ett viktigt verktyg för att övervaka hur föroreningssituationen ser ut.

Farliga partiklar

De ämnen som mäts på mätstationen på Rådhusgatan i Östersund är:

  • Kvävedioxid, en giftig gas som kan orsaka problem med luftvägarna.
  • Partiklar (PM10), som har kopplingar till problem med luftvägarna samt hjärt- och kärlsjukdomar.

Partiklar är hälsofarliga och orsakar hjärt- och kärlsjukdomar samt sjukdomar i luftvägarna. Barn och gamla är särskilt känsliga för luftföroreningarnas skadeverkningar. Miljökvalitetsnormen är den högsta godtagbara nivån som inte får överskridas men det finns för luftföroreningar ingen oskadlig nivå, utan de påverkar människors hälsa även vid nivåer under fastställda gränsvärden.

Föroreningarna vi har i Östersund idag är i huvudsak orsakade av trafiken. Partiklar från avgaser, däck, asfalt och grus från sandningen utgör de största källorna.

Mätvärden i realtid

Östersund

Här kan ni se mätvärden i realtid från mätstationen på Rådhusgatan i Östersund:

Samtliga kommuner

På Naturvårdsverkets hemsida finns samtliga kommuners mätvärden för partiklar i realtid:

​Vad kan vi göra åt luftföroreningarna

Vi människor orsakar själva de flesta luftföroreningarna. I centrala Östersund är det främst biltrafiken, men även vägskötseln som orsakar de mesta partikelutsläppen. En åtgärd som vi alla kan hjälpas åt med är därför att lämna bilen hemma i större utsträckning och istället ta cykeln eller gå. 

Att värma upp hus med vedeldning, liksom förbränning av andra biobränslen, bidrar till sot som också är en luftförorening.

Partiklar i utomhusluften kan även komma från naturliga källor som till exempel vulkanutbrott, spridning av damm och salt samt skogsbränder. Dessa partiklar är dock oftast för stora för att vi ska andas in dem.

​Vad gör kommunen för att förbättra utomhusluften?

Kommunen arbetar med de medel vi har för att sänka föroreningshalterna. Åtgärder som redan är igång är att blöta vägbanan under vårsopningen och trafikplanering för att sprida trafiken och underlätta för cyklister och fotgängare.

Det är kommunen som är huvudansvarig för att miljökvalitetsnormerna följs i Östersunds kommun. Kommunen ansvarar också för tillsyn inom miljöskyddsområdet.

Luftkvalitet inomhus

Om du har problem med ventilationen i din bostad vänder du dig i första hand till din hyresvärd eller bostadsrättsförening. Det är de som har ansvaret för att avhjälpa problem med boendemiljön.

Om du efter en tid inte fått hjälp av hyresvärden eller din bostadsrättsförening kan du vända dig till kommunen för att göra en så kallad anmälan om olägenhet.

Varför är bra ventilation viktig och hur uppstår problemen?

Det är viktigt att det hela tiden kommer in ny luft i bostäder. Dels för att människor och djur förbrukar det syre som finns i luften, men även för att till exempel rökning, tvättning och matlagning orsakar föroreningar i luften. Inredning och byggnadsmaterial kan också ge ifrån sig ämnen som påverkar inomhusluften.

Oftast uppstår problem med ventilation på grund av att:

  • Uteluftsventilerna är stängda - det blir undertryck i lägenheten när fönster och ventiler är stängda. Det skapas bakdrag i ventilerna och luft från andra lägenheter kommer in till dig.
  • Otäta ventilationskanaler – gamla hus byggda främst innan 1950-talet kan ha murade ventilationskanaler som inte är täta.
  • Installation av köksfläkt – köksfläktar och så kallade paxfläktar i badrum som är kopplade till en gemensam ventilationscentral kan orsaka bakdrag.·
  • Otätheter i huset – äldre hus kan ha otäta väggar vilket gör att sprickor och hål skapar kanaler där lukt kan passera.
  • Trapphus – när det blir ett övertryck i lägenheten, jämfört med trapphuset, bildas en luftström som tar sig ut från lägenheten. Detta gäller även för sopnedkast och underliggande garage.
  • Lukt utifrån – öppna fönster eller friskluftsventilationer som är placerade nära andra ventilationer eller fönster gör att lukter kan komma in i bostaden.
  • Lukt inifrån – Misstänker du fukt- och vattenskador, eller upplever andra avvikande långvariga lukter, ska du vända dig till din fastighetsägare eller förening som får utreda lukten eller den misstänkta skadan.

Vill du veta mer om den ventilationskontroll som du måste göra när du byggt ett nytt hus eller den återkommande ventilationskontrollen i flerfamiljshus eller andra större lokaler? Besök vår sida Obligatorisk ventilationskontroll, OVK.

Om du vill veta mer om ventilation i förskolor, skolor, äldreboende och andra offentliga lokaler (även sjukhus, campingar, hotell och andra tillfälliga boenden) ska du besöka vår sida Inomhusmiljö i offentliga lokaler.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2022-02-25