Luftkvalitet

En bra luftkvalitet är viktig både för människors hälsa och miljön. EU:s medlemsstater har gemensamt kommit överens om miljökvalitetsnormer för att värna dessa intressen. Enligt luftkvalitetsförordningen är det kommunernas ansvar att se till att miljökvalitetsnormerna inte överskrids inom den egna kommunen.

Sjö med träspång över, skog i bakgrund och förgrund, blå himmel.

Luftkvalitet utomhus

2020 och 2021 överskreds miljökvalitetsnormen för partiklar i Östersund

Sedan Östersunds kommun började mäta luften utomhus för snart 15 år sedan har luften klarat miljökvalitetsnormerna för samtliga ämnen, fram till 2020.

Alla kommuner har ett ansvar att kontrollera sin luftkvalitet för att säkerställa en acceptabel nivå för människa och miljö. De gränsvärden som används är beslutade inom EU och införda i svensk lagstiftning och kallas för Miljökvalitetsnormer

Under 2020, 2021 och 2022 överskreds miljökvalitetsnormen för partiklar (PM10) vid mätstationen i Östersunds stadskärna.

Kommuner har väldigt tydliga krav på sig att utifrån mätning och modellering skyndsamt besluta om åtgärder, luftkvaliteten måste klara gränsvärdena inom 3 år från det att det upptäcktes att de överskreds.

 

Samråd: Åtgärdsprogram för luft

Samrådstiden för åtgärdsprogrammet är slut och den reviderade versionen kommer att beslutas tillsammans med samrådsredovisningen senare i vinter.

Partikelhalterna i luften i Östersund överskrider gränsvärdena och utgör en risk för medborgarnas hälsa. Partiklarna uppkommer i huvudsak i trafiken, när vägbana och däck slits under färd. Även sandning och halkbekämpning bidrar till partikelproblem.

Åtgärdsprogrammet är ett kommunövergripande dokument med åtgärder som syftar till att följa miljökvalitetsnormerna för större partiklar (PM10) i utomhusluft.

Åtgärdsprogrammet beskriver både bakgrunden och de åtgärder som föreslås för att förbättra luftkvaliteten i Östersund så att de lagstiftade gränsvärdena klaras.

Ingen av åtgärderna eller åtgärdsprogrammet som helhet bedöms medföra någon betydande miljöpåverkan.

Om samråd

Samråd innebär att berörda och intresserade får möjlighet att lämna synpunkter på förslag från myndigheter. Alla som vill får lämna in synpunkter, information och önskemål som berör förslaget.

Samrådsprocessen gör att vi på kommunen kan överväga det som kommer in i ett tidigt skede, vilket kan bidra till bättre beslut i slutändan.

Åtgärdsprogrammet på 5 minuter

2020 påbörjades mätningar av av luftkvalitén i gaturum på Rådhusgatan. Mätningen visade att gränsvärdena överskreds kraftigt för PM10, den större storleken av luftburna partiklar. I och med överskridandet har kommunen lagkrav på sig att ta fram ett åtgärdsprogram som visar vilka åtgärder som ska göras för att miljökvalitetsnormerna för partiklar ska klaras.

Datorsimulering

Naturvårdsverket har tagit fram rekommenderade arbetssätt för luftkontroll som är modellering i kombination med mätning. För att få mer information om luftkvaliteten i stan har vi därför gjort datorsimluering som är en modellering i kombination med mätning. Modelleringen kvalitetssäkras sen mot resultat från mätstationen.

Det skulle vara orimligt dyrt och komplicerat att utföra mätningar över hela staden.

I modelleringen används avancerad programvara och utsläppsdata från våra industrier, trafikdata, byggnadshöjder, lokal meterologi, småskalig vedeldning och bakgrundsnivåer.

Diagram över dygnsmedelvärden från mätinstrumentet på Rådhusgatan.

Figur 1. Dygnsmedelvärden från mätinstrumentet på Rådhusgatan, för 2020, 2021 och 2022 års första fem månader.

Viktigt om miljökvalitetsnormen och 90-percentilen

Miljökvalitetsnormen för dygnmedelvärde för PM10 innebär att under ett helt år så får gränsvärdet 50 mikrogram partiklar per kubikmeter luft överskridas under max 35 dygn. Under 2020 överskreds värdet i Östersund under 56 dygn och under 2021 överskreds det 46 gånger. Se figur 1 . Modelleringen visar att miljökvalitetsnormer för dygnsmedelvärde överskrids på ett flertal gator i centrala Östersund. Problemen uppstår främst på gator som är hårt trafikerade. Se figur 2

Miljökvalitetsvärdet för årsmedelvärde, 40 mikrogram partiklar per kubikmeter luft, klaras överallt.

Karta över centrala Östersund från modelleringen med gatorna markerade i olika färger.

Figur 2. Resultatet från modelleringen i karta. De rödmarkerade gatorna överskrider 50 µg/m3under fler än 35 dygn och klarar därmed inte MKN. Halterna på bilden anger ett medelvärde av ett helt år. Det finns alltså dagar då halterna är avsevärt lägre än i bilden men även dagar då halterna är betydligt högre.

Hälsorisker

Partikelföroreningar är skadliga för hälsan och utgör en ökad risk för sjukdomar och besvär relaterade till luftvägarna för de som bor och vistas i Östersund.

Var kommer partiklarna ifrån?

Partiklar av storleken PM10 härstammar främst från slitage av vägbanan vid trafikrörelser. Däck, asfalt och sandningssand slits mot varandra och bildar små partiklar som virvlar upp i gaturummet när vägen trafikeras.

Småskalig vedeldning, industriella processer och långväga intransport av partikelföroreningar bidrar också till de totala halterna, men är utgör ett mindre bidrag.

Åtgärdsförslag

Under 2022 har en projektgrupp med tjänstepersoner från olika förvaltningar tillsammans tagit fram åtgärdsförslag som ska bidra till att luftkvaliteten förbättreas och miljökvaitetsnormerna klaras. Åtgärdsföslagen finns i tabellen nedan.

Fokus på åtgärderna ligger på åtgärder som på olika sätt minskar trafiken i staden och underlättar för östersundsborna och besökare att välja andra transportmedel än bilen.

Några åtgärder fokuserar på att drift och underhåll av gatorna sker på ett sätt som minimerar damning och att partiklarna sprids - till exempel genom dammbindning och våtsopning. Dessa åtgärder ska dock ses mer som akuta åtgärder som minskar exponeringen för partiklar eftersom de inte kommer åt källan till problemet utan bara minskar symtomen och skadeverkningarna.

De mest effektiva åtgärderna är de som minskar trafiken och därmed slitaget på vägbanan.

Åtgärdsförslag till Östersunds åtgärdsförslag för luft:


Åtgärder som bidrar till minskad nybildning av partiklar:

 • Ersätta asfalten med mer slitstark variant.

Åtgärder för minskad biltrafik:

 • Investera i huvudcykelnätet
 • Fler cykelparkeringar
 • Gångfartsområde Storgatan
 • Handlingsplan för Mobility management
 • Parkeringsinventering
 • Samordning varutransporter
 • Trafikstyrning
 • Ändrad skyltning E14
 • Pendlar- och infartsparkeringar

Åtgärder som minskar uppvirvling och exponering

 • Dammbindning med saltlösning
 • Våtsopning och tidig vårsopning
 • Vacuumsug för dammbekämpning
 • Intern vägledning i plaprocessen
 • Gröna barriärer
 • Dammförebyggande åtgärder vid nybyggnation

Här kan du läsa hela förslaget till åtgärdsprogram.

Som underlag för framtagandet av ett åtgärdsprogram har COWI genomfört en luftkartering av partiklar i Östersunds centrala delar:

Rapport: Luftutredning - Partiklar i Östersund (2022) Pdf, 5 MB.

Regelbundna mätningar

I Östersund görs regelbundna mätningar för att säkerställa att halterna av skadliga luftföroreningar inte överskrider EU:s miljökvalitetsnorm. Mätningarna är ett viktigt verktyg för att övervaka hur föroreningssituationen ser ut.

Farliga partiklar

De ämnen som mäts på mätstationen på Rådhusgatan i Östersund är:

 • Kvävedioxid, en giftig gas som kan orsaka problem med luftvägarna.
 • Partiklar (PM10), som har kopplingar till problem med luftvägarna samt hjärt- och kärlsjukdomar.

Partiklar är hälsofarliga och orsakar hjärt- och kärlsjukdomar samt sjukdomar i luftvägarna. Barn och gamla är särskilt känsliga för luftföroreningarnas skadeverkningar. Miljökvalitetsnormen är den högsta godtagbara nivån som inte får överskridas men det finns för luftföroreningar ingen oskadlig nivå, utan de påverkar människors hälsa även vid nivåer under fastställda gränsvärden.

Föroreningarna vi har i Östersund idag är i huvudsak orsakade av trafiken. Partiklar från avgaser, däck, asfalt och grus från sandningen utgör de största källorna.

Mätvärden i realtid

Östersund

Här kan ni se mätvärden i realtid från mätstationen på Rådhusgatan i Östersund:

Samtliga kommuner

På Naturvårdsverkets hemsida finns samtliga kommuners mätvärden för partiklar i realtid:

​Vad kan vi göra åt luftföroreningarna

Vi människor orsakar själva de flesta luftföroreningarna. I centrala Östersund är det främst biltrafiken, men även vägskötseln som orsakar de mesta partikelutsläppen. En åtgärd som vi alla kan hjälpas åt med är därför att lämna bilen hemma i större utsträckning och istället ta cykeln eller gå. 

Att värma upp hus med vedeldning, liksom förbränning av andra biobränslen, bidrar till sot som också är en luftförorening.

Partiklar i utomhusluften kan även komma från naturliga källor som till exempel vulkanutbrott, spridning av damm och salt samt skogsbränder. Dessa partiklar är dock oftast för stora för att vi ska andas in dem.

​Vad gör kommunen för att förbättra utomhusluften?

Kommunen arbetar med de medel vi har för att sänka föroreningshalterna. Åtgärder som redan är igång är att blöta vägbanan under vårsopningen och trafikplanering för att sprida trafiken och underlätta för cyklister och fotgängare.

Det är kommunen som är huvudansvarig för att miljökvalitetsnormerna följs i Östersunds kommun. Kommunen ansvarar också för tillsyn inom miljöskyddsområdet.

Luftkvalitet inomhus

Om du har problem med ventilationen i din bostad vänder du dig i första hand till din hyresvärd eller bostadsrättsförening. Det är de som har ansvaret för att avhjälpa problem med boendemiljön.

Om du efter en tid inte fått hjälp av hyresvärden eller din bostadsrättsförening kan du vända dig till kommunen för att göra en så kallad anmälan om olägenhet.

Varför är bra ventilation viktig och hur uppstår problemen?

Det är viktigt att det hela tiden kommer in ny luft i bostäder. Dels för att människor och djur förbrukar det syre som finns i luften, men även för att till exempel rökning, tvättning och matlagning orsakar föroreningar i luften. Inredning och byggnadsmaterial kan också ge ifrån sig ämnen som påverkar inomhusluften.

Oftast uppstår problem med ventilation på grund av att:

 • Uteluftsventilerna är stängda - det blir undertryck i lägenheten när fönster och ventiler är stängda. Det skapas bakdrag i ventilerna och luft från andra lägenheter kommer in till dig.
 • Otäta ventilationskanaler – gamla hus byggda främst innan 1950-talet kan ha murade ventilationskanaler som inte är täta.
 • Installation av köksfläkt – köksfläktar och så kallade paxfläktar i badrum som är kopplade till en gemensam ventilationscentral kan orsaka bakdrag.·
 • Otätheter i huset – äldre hus kan ha otäta väggar vilket gör att sprickor och hål skapar kanaler där lukt kan passera.
 • Trapphus – när det blir ett övertryck i lägenheten, jämfört med trapphuset, bildas en luftström som tar sig ut från lägenheten. Detta gäller även för sopnedkast och underliggande garage.
 • Lukt utifrån – öppna fönster eller friskluftsventilationer som är placerade nära andra ventilationer eller fönster gör att lukter kan komma in i bostaden.
 • Lukt inifrån – Misstänker du fukt- och vattenskador, eller upplever andra avvikande långvariga lukter, ska du vända dig till din fastighetsägare eller förening som får utreda lukten eller den misstänkta skadan.

Vill du veta mer om den ventilationskontroll som du måste göra när du byggt ett nytt hus eller den återkommande ventilationskontrollen i flerfamiljshus eller andra större lokaler? Besök vår sida Obligatorisk ventilationskontroll, OVK.

Om du vill veta mer om ventilation i förskolor, skolor, äldreboende och andra offentliga lokaler (även sjukhus, campingar, hotell och andra tillfälliga boenden) ska du besöka vår sida Inomhusmiljö i offentliga lokaler.

Sidan uppdaterad 2022-09-27