Luftkvalitet

Sjö med träspång över, skog i bakgrund och förgrund, blå himmel.

Luftkvalitet utomhus

Miljöövervakningsrapport för luft. Östersunds kommun har under de senaste åren gjort mätningar av luften i centrala Östersund under vinterhalvåret. Man mäter under vinterhalvåret eftersom luftföroreningarna ökar under denna period, dels på grund vädret men också till stor del för att fler använder och kallstartar bilen.

Våra mätningar är till för att kontrollera så Östersunds kommun uppfyller de miljökvalitetsnormer för utomhusluft som EU:s medlemsstater gemensamt kommit överens om. Miljökvalitetsnormerna är till för att skydda människors hälsa och miljön.

De ämnen som mäts är:

  • Kvävedioxid, en giftig gas som kan orsaka problem med luftvägarna.
  • Bensen, ett flyktigt organiskt kolväte som kan orsaka leukemi.
  • Partiklar (PM10), som har kopplingar till problem med luftvägarna samt hjärt- och kärlsjukdomar.

Sedan Östersunds kommun började mäta luften utomhus för snart 15 år sedan har luften klarat miljökvalitetsnormerna för samtliga ämnen.

Det brukar tillfälligt kunna bli något högre halt av partiklar i utomhusluften under våren, när grus och sand på vägbanorna börjar torka och damma. De tillfälligt förhöjda halterna är dock inte så pass höga att de utgör någon akut hälsorisk.

​Vad gör kommunen för att förbättra utomhusluften?

Det är kommunen som är huvudansvarig för att miljökvalitetsnormerna följs i Östersunds kommun, men alla som bedriver verksamhet i kommunen har också ett stort ansvar för att följa Miljöbalkens regler. Kommunen arbetar bland annat med tillsyn inom miljöskyddsområdet, vilket innebär att våra miljöskyddsinspektörer regelbundet besöker verksamheter i kommunen för att se till så man följer miljöbalken. Kommunen har också möjlighet att vidta åtgärder och ställa krav på verksamheter i kommunen som inte lever upp till de lagkrav som finns.

Enligt Miljöbalken ska alla själva ha kunskap om på vilket sätt deras verksamheter påverkar miljön, och alla ska också självmant arbeta för att minimera miljö- och hälsopåverkan.

Kommunen arbetar också förebyggande, till exempel när vi arbetar fram olika planer eller när vi lämnar tillstånd till olika verksamheter.

Om du vill läsa mer om nationella miljömål, luftföroreningskällor och om det europeiska arbetet för förbättrad luftkvalitet kan du besöka Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och klicka dig fram till "Luft".

​Var kommer luftföroreningarna ifrån? Vad kan vi göra åt dem?

Vi människor är själva orsaken till de flesta luftföroreningarna, det mesta kommer från vägtrafiken och från att värma upp hus via vedeldning.

Partiklar i utomhusluften kan komma både från naturliga källor som till exempel vulkanutbrott, spridning av damm och salt samt skogsbränder. Dessa partiklar är dock oftast för stora för att vi ska andas in dem. De farligare små partiklarna kommer till exempel från när våra dubbdäck river upp asfalten, eller genom sot från vedeldning och förbränning av andra biobränslen.

Luftkvalitet inomhus

Om du har problem med ventilationen i din bostad vänder du dig i första hand till din hyresvärd eller bostadsrättsförening. Det är de som har ansvaret för att avhjälpa problem med boendemiljön.

Om du efter en tid inte fått hjälp av hyresvärden eller din bostadsrättsförening kan du vända dig till kommunen för att göra en så kallad anmälan om olägenhet.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Varför är bra ventilation viktig och hur uppstår problemen?

Det är viktigt att det hela tiden kommer in ny luft i bostäder. Dels för att människor och djur förbrukar det syre som finns i luften, men även för att till exempel rökning, tvättning och matlagning orsakar föroreningar i luften. Inredning och byggnadsmaterial kan också ge ifrån sig ämnen som påverkar inomhusluften.

Oftast uppstår problem med ventilation på grund av att:

  • Uteluftsventilerna är stängda - det blir undertryck i lägenheten när fönster och ventiler är stängda. Det skapas bakdrag i ventilerna och luft från andra lägenheter kommer in till dig.
  • Otäta ventilationskanaler – gamla hus byggda främst innan 1950-talet kan ha murade ventilationskanaler som inte är täta.
  • Installation av köksfläkt – köksfläktar och så kallade paxfläktar i badrum som är kopplade till en gemensam ventilationscentral kan orsaka bakdrag.·
  • Otätheter i huset – äldre hus kan ha otäta väggar vilket gör att sprickor och hål skapar kanaler där lukt kan passera.
  • Trapphus – när det blir ett övertryck i lägenheten, jämfört med trapphuset, bildas en luftström som tar sig ut från lägenheten. Detta gäller även för sopnedkast och underliggande garage.
  • Lukt utifrån – öppna fönster eller friskluftsventilationer som är placerade nära andra ventilationer eller fönster gör att lukter kan komma in i bostaden.
  • Lukt inifrån – Misstänker du fukt- och vattenskador, eller upplever andra avvikande långvariga lukter, ska du vända dig till din fastighetsägare eller förening som får utreda lukten eller den misstänkta skadan.

Vill du veta mer om den ventilationskontroll som du måste göra när du byggt ett nytt hus eller den återkommande ventilationskontrollen i flerfamiljshus eller andra större lokaler? Besök vår sida Obligatorisk ventilationskontroll, OVK.

Om du vill veta mer om ventilation i förskolor, skolor, äldreboende och andra offentliga lokaler (även sjukhus, campingar, hotell och andra tillfälliga boenden) ska du besöka vår sida Inomhusmiljö i offentliga lokaler.öppnas i nytt fönster

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-11-03