Vanliga frågor om åtgärdsprogrammet för luft

Här hittar du vanliga frågor och svar om åtgärdsprogrammet för luft, som Östersunds kommun tagit fram för att vi ska klara miljökvalitetsnormerna för utomhusluften i centrum.

2020 upptäcktes det att partikelhalterna i luften i centrala Östersund är så höga att de är hälsofarliga och bryter mot EU:s miljökvalitetsnormer. Om vi inte sänker partikelhalterna under 2023 riskerar vi att få höga böter från EU.

Här är några frågor och svar om partikelhalter, partiklar och de åtgärder som vi tillsammans måste genomföra för att få ner partikelhalterna så att vår luft är säker att andas.

Frågor och svar

Mätning

Varför mäter Östersunds kommun hur mycket partiklar det är i luften?

Svar: Det är lagkrav på alla kommuner att kontrollera luftkvaliteten, för att se till att luften är bra för människorna som bor och lever i kommunen.

EU har tagit fram gränsvärden för luftkvaliteten som även är införda i svensk lagstiftning och kallas för Miljökvalitetsnormer. Om en kommun har för höga partikelhalter måste kommunen få ner partikelhalten inom tre år från det att det upptäcktes, annars riskerar kommunen att få böter från EU.

Det räcker att det är överskridande på ett ställe för att det ska bli krav på att ta fram ett åtgärdsprogram.

Varför mäter vi på just Rådhusgatan, där det är mycket trafik?

Svar: Vi ska mäta luften på det ställe där vi misstänker att partikelhalten i luften är som högst.

Det är Naturvårdsverket som är vägledande myndighet för luftkvalitet och de har tagit fram föreskrifterna för hur Sveriges kommuner ska mäta luftkvaliteten. Enligt dem ska kommuner mäta där de misstänker att de högsta halterna finns och där människor vistas och exponeras. (Naturvårdsverkets föreskrift för kontroll av luftkvalitet: NFS 2019:9) I Östersunds kommun är det Rådhusgatan.

Enligt lagstiftningen är det inte tillåtet att ha någon gata med värden som överskrider miljökvalitetsnormerna. Om vi hade mätt på en gata med mindre trafik så hade vi missat att halterna på Rådhusgatan är skadliga och behöver åtgärdas.

Varför mäter kommunen inte luftkvaliteten på fler ställen?

Svar: Enligt föreskrifterna för kontroll av luftkvalitet ska luften mätas på det ställe där kommunen misstänker att halten är som högst.

Beroende på hur stor en stad är så finns det olika krav på mätningarna, på städer av Östersunds storlek är kravet 1 mätstation. Mätningarna ska sen kompletteras med avancerade datormodelleringar för att få information om föroreningsläget på fler gator.

Varför gjorde kommunen en datorsimulering av partikelhalterna?

Svar: När mätningarna visade för höga halter av partiklar behövde vi mer information om hur stort problemet är för att kunna ta fram så effektiva lösningar som möjligt. Därför beställdes en datorsimulering av konsultbolaget COWI AB. Mätningarna från Rådhusgatan används för att kvalitetssäkra modellberäkningen.

Det är Naturvårdsverket, som är ansvarig myndighet, som har tagit fram det rekommenderade arbetssättet för att kontrollera luftkvaliteten: mätning i kombination med datorsimulering, då det anses ge de mest tillförlitliga resultaten.

Datormodelleringen görs med avancerad programvara som beräknar föroreningshalterna i hög upplösning över ett helt år. Modelleringen innehåller utsläppsdata från trafik, industrier, sandningsrutiner, småskalig vedeldning, lokala väderförhållanden och utformningen av byggnader och vägar.

Att göra mätningar på fler platser än Rådhusgatan vore inte kostnadsmässigt försvarbart eftersom mätningsutrustning är dyrt. Det är heller inte något Naturvårdsverket rekommenderar.

Lagar och regler

Vad händer om vi inte gör något åt de höga partikelhalterna?

Svar: Partiklar i luften är farliga för människors hälsa. Det gör att människor riskerar att drabbas av sjukdomar relaterade till partiklar i luften bara av att vistas och leva i centrala Östersund. Det vill vi självklart undvika till varje pris.

På grund av hälsoriskerna med partiklar i luften har EU luftkvalitetsdirektiv och att inte följa dem är mycket allvarligt. Om vi i Östersund inte gör tillräckliga åtgärder mot partikelföroreningarna så riskerar vi att ärendet tas upp till EU-domstol och att Sverige döms till mycket höga viten. Som exempel har Frankrike dömts till vite för ett liknande ärende, de blev då skyldiga att betala 10 miljoner EURO per halvår som miljökvalitetsnormerna inte uppfylldes.

Partiklar

Var kommer partiklarna ifrån?

Svar: Partiklarna kommer framför allt från slitage av vägbanan vid trafikrörelser. Däck, asfalt och sandningssand slits mot varandra och bildar små partiklar som virvlar upp i luften.

Partikelhalten påverkas inte av vilket drivmedel som används eller vilket typ av fordon som framförs. En elbil genererar lika mycket partiklar som en diesel- eller bensinbil. Däremot skapar dubbdäck mer partiklar än dubbfria däck.

Varför är det dåligt med partiklar?

Svar: Partiklar i luften är farligt för människors hälsa och ger ökad risk för sjukdomar och besvär relaterade till luftvägarna. Gamla och barn som är extra känsliga för partiklar i luften, men partiklar är skadliga för alla.

Miljökvalitetsnormen är den högsta godtagbara nivån för partiklar som inte får överskridas. Men det finns ingen ofarlig nivå för partiklar, utan de påverkar människors hälsa även vid nivåer under de fastställda gränsvärdena.

I Sverige dör cirka 6 700 personer varje år till följd av luftföroreningar. Partiklar orsakar bland annat hjärt- och kärlsjukdomar samt sjukdomar i luftvägarna.

Åtgärder

Vad är det för åtgärder som vi ska genomföra?

Svar: De åtgärder som kommunstyrelsen beslutat om är dels åtgärder för att minska damningen från vägarna genom nya sätt att bygga och sköta vägarna, och dels måste trafiken genom centrala Östersund minska genom att fler väljer att gå, cykla och ta bussen.

 • Optimering av drift och underhåll:
  • Dammbindning med saltlösning
  • Våtsopning
  • Tidig vårsopning
  • Vacuumsug
 • Grövre vintersand (grövre grus går inte sönder lika lätt och är ofta renare vid leverans).
 • Förbättrad vägbeläggning (vissa sträckor på Rådhusgatan och Kyrkgatan ska få en mer slittålig asfalt).
 • Regelverk för arbetsplatsparkeringar. Medarbetare på kommunen ska få ansöka om parkeringstillstånd istället för att erbjudas arbetsplatsparkering. På så sätt ska bara de som verkligen har behov av parkering få det.
 • Mobility management-paket (ett koncept för att främja hållbara transporter och påverka bilanvändningen genom att förändra attityder och beteenden).

Varför måste vi ha åtgärder under hela året när vi bara har höga partikelhalter ett par månader om året?

Svar: En del av åtgärderna sker bara under de delar av året som problematiken är som störst, till exempel dammbindning, sopning och städning.

Andra åtgärder handlar till stor del om vårt beteende, och det blir inkonsekvent och svårt att få effekt om lokala trafik- och parkeringsföreskrifter ändras flera gånger per år.

Övriga frågor

Varför byter vi inte bara sanden mot salt?

Svar: Enligt väghållarna på Teknisk förvaltning fungerar vägsalt främst när temperaturen är runt noll grader. I åtgärdsprogrammet föreslås det att minska mängden av sand så gott det går och att testa salt då vädret tillåter.

Sanden ni sandar med innehåller kalk, är det hälsofarligt?

Svar: Vi halkbekämpar med grus från Jämtland, som naturligt innehåller en del kalk. Det finns inga belägg för att kalkhaltigt damm ska vara sämre för hälsan än andra mineralsorter. Damm och partiklar i lungorna är en hälsorisk men det är inte beroende av vilka mineral dammet innehåller.

Kommer det bli dubbdäckförbud?

Svar: Nej, det finns inga förslag om dubbdäckförbud i åtgärdsprogrammet för luftkvalitet, även om dubbdäck skapar mer partiklar än dubbfria däck.

Kommer Rådhusgatan att bli enfilig?

Svar: Nej, det finns inga sådana förslag i åtgärdsprogrammet.

Sidan uppdaterad 2023-10-26