Kulturmiljöer Centrum

Vi har en stad med ett stort antal äldre välbevarade byggnader och kulturmiljöer. Här kan läsa mer om dem och stadsplaneringen.

Vy över Östersunds centrum sett från Frösön, med Storsjön i förgrund och rådhuset i mitten.

Östersunds centrum

Karta över Östersunds centrum

Historia och karaktärsdrag

Staden präglas i hög grad av en intressant blandning av bebyggelse från olika tids­perioder. Blandat och varierat är typiskt. Olika husformer, olika åldrar, i relativt låg skala från två till fem våningar. Här finns inga större samlade områden som man skulle kunna kalla trästaden eller stenstaden. Ungt och gammalt samsas i samma kvarter eller i kvarteren bredvid varandra. Påfallande när man ser staden från Frösösidan är det varierade taklandskapet som annonserar denna blandning. De äldsta bevarade byggnaderna är från 1840-talet, även om rester av äldre stommar kan finnas.

Östersunds centrum är utpekat som riksintresse för kulturmiljön, Östersunds stad Z 27. Det innebär att stadens centrala delar bedöms ha så stora kulturhistoriska värden att det är ett nationellt intresse att de bevaras. Viktiga uttryck är rutnäts­planen, den låga trä­bebygg­gelsen, de större stenhusen, parkerna, stadens anblick och siluett samt utblickarna mot Storsjön och det omgivande landskapet.

Etapp 1 i kulturmiljöprogrammet

Östersunds centrum tillhör etapp 1 av kultur­miljö­programmet och antogs av Östersunds kommun i mars 2014.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2022-03-02