Kulturmiljöwebben

Detta är Östersunds kulturmiljöprogram, som är en kartläggning av särskilt värdefulla byggnader och bebyggelse­områden. Här kan du titta på och läsa mer om kulturmiljöerna i Östersunds stad, yttre stadsdelar i sex av kommunens tätorter på landsbygden och den samiska kulturmiljön. Du hittar information om områden, kvarter och särskilt värdefulla byggnader.

Handritad karta över Östersunds kommun

Välj område

Samråd

Nu ska Kulturmiljöprogrammet ut på samråd! Det innebär att du har möjlighet att skicka in information, önskemål eller synpunkter på Kulturmiljöwebben, så att vi på kommunen kan tänka över dessa innan Kulturmiljöprogrammet antas.

Det är etapp 2 och etapp 3 av kulturmiljöprogrammet som nu ska ut på samråd.

Etapp 2 av Kulturmiljöprogrammet rör Östersunds yttre stadsdelar och sex tätorter: Brunflo, Lit, Häggenås, Tandsbyn, Fåker och Orrviken.

Etapp 3 handlar om landsbygden i Östersunds kommun och om de samiska kulturmiljöerna, som är viktiga samiska miljöer i Östersunds kommun.

Så klicka dig runt bland stadsdelar, kvarter, hus och tätorter och upptäck kulturmiljön i vår kommun. Har du några synpunkter eller anmärkningar på förslaget till kulturmiljöprogram kan du skicka dem till oss. Skriv särskilt om det du tycker är bra, dåligt, ska ändras eller läggas till. Tänk på att skriva kort och tydligt!

Sen tidigare är etapp 1 av kulturmiljöprogrammet, Östersunds innerstad, antaget. Bläddra bland kulturmiljöerna i stan

Synpunkter?

Har du några de synpunkter eller anmärkningar på kultur­miljö­program­met så kan du skicka dem till Östersunds kommun, Samhällsbyggnad, 831 82 Östersund eller på e-postadressen: samhallsbyggnad@ostersund.se.

Samrådet pågår från den 20 mars till den 12 juni 2021. Det är viktigt att dina synpunkter har kommit in till Samhällsbyggnad senast den 12 juni.

Tänk på att skriva kort och tydligt! Skriv särskilt om det du tycker är bra, dåligt, ska ändras eller läggas till i planen - så blir det lättare att förstå de synpunkter du lämnar.

Vad är kulturmiljöprogrammet?

Kulturmiljö är hela den miljö som vi människor format genom tiderna. Det kan vara allt från en enskild plats eller byggnad till ett helt landskap. Kulturmiljön är en viktig del av vårt samhälles historia, den ger oss kontinuitet i vardagen och ökar vår förståelse för omvärlden. Kulturmiljöprogrammet vill lyfta fram den rika resurs som kulturmiljön i kommunen är.

Östersunds kommun många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer. Både i staden, i tätorterna och på landsbygden. Kulturmiljöprogrammet ska peka ut och lyfta fram de värden som finns. Syftet är att tydliggöra för fastighetsägare, kommunens handläggare och allmänheten vilka byggnader och miljöer som har särskilda värden ur kulturhistorisk, historisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Programmet ska vara ett verktyg för hur kulturmiljön ska kunna användas, utvecklas och tas tillvara för att ge oss en attraktiv livsmiljö.

Kulturmiljöprogrammet innebär inte ett utökat juridiskt skydd utöver det som redan gäller enligt miljöbalken och plan- och bygglagens generella bestämmelser om varsamhet och förvanskning.

På sidan Kulturhistoriska byggnader och kulturmiljö kan du läsa mer om vad klassificeringar och olika begrepp betyder. Där hittar du även information om vilka varsamhetskrav som gäller för olika typer av kulturmiljöer och vad du som fastighetsägare bör tänka på om du ska renovera eller förändra en byggnad eller en miljö.

Läs mer:

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-04-12