Detaljplaner på gång

Här presenterar vi de detaljplaner och områdesbestämmelser som Miljö- och samhällsnämnden inte antagit ännu.

Det tar ungefär 9-12 månader för en detaljplan att bli färdig. Stora och komplicerade planer kan ta längre tid. Arbetet med detaljplanen är indelat i sju delar:

  1. Planbesked
  2. Samråd
  3. Granskning
  4. Antagande
  5. Överklagande
  6. Planen vinner laga kraft

Du som medborgare och sakägare har möjlighet att tycka till om planen. Det kan du göra under samråd och granskning.

Staden

Samråd

Gustav III:s torg, Centrum 2 mfl. Hotell, kontor, bostäder och service (fas: Samråd)

Detaljplanen gör det möjligt att bebygga Gustav III:s torg samt del av fastigheten Magistern 5 med bostäder, kontor och centrumfunktioner som exempelvis hotell, restauranger och andra kommersiella lokaler. Detaljplanen reglerar en variation av bebyggelsetyper, skala och utformning. Byggnaderna är två till sex våningar höga och trappas upp med sluttningen från väst till öst. Planförslaget innebär också att området tillgängliggörs och att nya offentliga stråk och platser skapas.

Planförslaget hålls tillgängligt för samråd under perioden 20 april-15 juni 2020.

Bilder och skisser på förslaget finns att se på www.ostersundsrummet.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Planhandlingar:

Utredningar:

3D-stadsmodell:

Du kan se hur förslaget till Gustav III:s torg ser ut i den nya 3D-modellen över Östersund. Du kan se hur utsikten blir, hur byggnadernas skugga kommer bli och mycket mer.

Digitalt samrådsmöte:

Den 27 april hölls ett digitalt samrådsmöte. Här kan du se samrådsmötet (youtube)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Från Östersunds kommun deltog bland annat Maria Boberg, stadsarkitekt. Även Ante Åkerström, projektledare Östersundslänken etapp 1, deltog. Från Diös deltog bland andra Henrik Lundqvist, projektledare Nya Gustav III Torg.

Karlslund

Programsamråd

Styckmästaren 2 m fl. Bostäder och kommersiella verksamheter på Blomstergården och slakteriområdet (fas: Programsamråd)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en plan som ska möjliggöra för bostäder och kommersiella verksamheter inom området.

Som ett första steg i detaljplanearbetet finns nu ett förslag till planprogram för området framtaget. Enligt förslaget är området tänkt att rymma ca 500–600 nya bostäder, en mindre del kontors- och lokalyta, grundskola, förskola, samt parkeringshus.

Syftet med programmet är att beskriva och pröva förutsättningarna för utveckling av en ny blandad stadsdel i anslutning till befintliga bostadsområden och till skidstadion.

Förslaget till planprogram är utskickat på samråd under perioden den 1 juli 2020 till och med den 14 augusti 2020.

Programhandlingar:

Utredningar:

3D-stadsmodell:

Om du vill kan du se hur förslaget till bebyggelse av Blomstergården ser ut i den nya 3D-modellen över Östersund. Du kan se hur utsikten blir, hur byggnadernas skugga kommer bli och mycket mer.

Informationsfilm:

På grund av rådande pandemi (Covid-19) hålls inget allmänt samrådsmöte om programmet. Istället finns en digital presentation av förslaget tillgänglig via kommunens hemsida under samrådstiden.

Frösön

Påbörjat planarbete

Kungsgården 5:2. Bostäder vid Frösö Golfklubb (fas: Påbörjat planarbete)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör fyra enbostadshus på golfklubbens mark på sydvästra Frösön, sydost om klubbhuset.

Del av Valla 4:2. Nya bostäder (fas: Påbörjat planarbete)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör bostads­bebyggelse i form av enbostadshus ovanför Sommarslingan på Frösön.

Samråd

Frösö-Berge 21-121 mfl. Nya bostäder (fas: Samråd)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör byggande av bostäder med en blandning av lägenheter och villor i två plan samt till att säkerställa
rekreationsstråken som passerar genom området vid Frösö sportstuga.

Planförslaget hålls tillgängligt för samråd under perioden 1 oktober till och med den 22 oktober 2020.

Samrådsmöte: Samrådsmöte/öppet hus kommer hållas den 7 oktober kl 18-20 i Frösö IF´s föreningsstuga. Syftet med mötet är att ge information om förslaget och att ge
möjlighet att ställa frågor och att lämna synpunkter.

Här kan du se projektpresentationen för samrådsmötetPowerpoint


Planhandlingar:

Utredningar:


Smultronet 15. Kommunalt huvudmannaskap för gata (fas: Samråd)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör en ändring från enskilt huvudmannaskap till kommunalt huvudmannaskap för Aspvägen, söder om Frösö camping. Detta medför att skötsel och driften av vägen ska ligga på kommunen och inte delägare i en gemensamhetsanläggning. Ändringen innebär ingen förändring i den fysiska miljön utan är enbart en administrativ förändring.

Planförslaget hålls tillgängligt för samråd under perioden 16 september till och med den 7 oktober 2020.

Planhandlingar

Majoren 1 och 2. (fas: Samråd)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör två nya flerbostadshus på fastigheterna Majoren 1 och 2. Fastigheterna ligger längs Fritzhemsgatan och Mälltorpsgatan centralt på Frösön.

Planförslaget hålls tillgängligt för samråd under perioden 22 juni till och med den 3 augusti 2020.

Planhandlingar

Granskning

Valla centrum 8. Inglasning av balkonger och uteplatser (fas: Granskning)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör inglasning av uteplatser och balkonger på flerbostadshusen vid Frimansväg, söder om Vallsundsvägen på Frösön.

Planförslaget hålls tillgängligt för granskning under perioden den 7 september till och med den 28 september 2020.

Planhandlingar:


Programsamråd

Guckuskon 1 m fl. Nya bostäder vid Lövsta IP (fas: Programsamråd)

Syftet med planprogrammet är att utreda planeringsförutsättningarna för nya bostäder, idrottsplatsen och förskolan, samt ta fram ett övergripande utvecklingsförslag för området. Syftet är också att skapa förutsättningar för diskussioner om detaljplanearbetets inriktning.

Program godkännande

Stocke 4:1 m fl. Ny stadsdel vid Frösö Park (fas: Planprogram godkännande)

Syftet med planprogrammet är att presentera ett första förslag för hur Frösö Park kan utvecklas till en ny stadsdel genom att redan etablerade verksamheter kompletteras med 1000 - 1600 nya bostäder fram till år 2040. I förslaget ingår också kommunal service, parker och infrastruktur. Intentionen är att skapa en stadsdel med höga boendevärden, med en blandning av boendeformer, som bygger på platsens unika läge, kulturmiljö och möjligheter till rekreation och natur­upplevelser. Planprogrammet ska utgöra en vägledning för kommande detalj­planeläggning.

Programmet godkändes av kommunfullmäktige den 18 juni 2018.

Samråd

Godkännande

Utredningar

Lugnvik


Samråd

Östersem 3:79 - Brittsbo. Kommunalt huvudmannaskap för gata (fas: Samråd)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör en ändring från enskilt huvudmannaskap för kvartersgator till kommunalt huvudmannaskap inom bostadsområdet Brittsbo. Detta medför att skötsel och driften av gatorna ska ligga på kommunen och inte delägare i gemensamhetsanläggningar. Ändringen innebär ingen förändring i den fysiska miljön utan är enbart en administrativ förändring.

Planförslaget hålls tillgängligt för samråd under perioden 16 september till och med den 7 oktober 2020.

Planhandlingar

Odensala

Påbörjat planarbete

Luktärten 1. Utbyggnad av Luktärtans förskola (fas: Påbörjat planarbete)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör utbyggnad av Luktärtans förskola i Odensala.

Odenskog

Påbörjat planarbete

Städet 8. Utökad användning (fas: Påbörjat planarbete)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör utökad användning med handel (ej livsmedel). Planområdet består idag av en industri- och kontorsfastighet och ligger i Oden­skog, i korsningen Hagvägen/Voltvägen.

Torvalla, Ope

Samråd

Sjömovägen, Torvalla 2:21 m fl. Kommunalt huvudmannaskap för gata (fas: Samråd)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör en ändring från enskilt huvudmannaskap till kommunalt huvudmannaskap för del av Sjömovägen, i början på Torvalla by. Detta medför att skötsel och driften av vägen ska ligga på kommunen och inte delägare i en gemensamhetsanläggning. Ändringen innebär ingen förändring i den fysiska miljön utan är enbart en administrativ förändring.

Planförslaget hålls tillgängligt för samråd under perioden 16 september till och med den 7 oktober 2020.

Planhandlingar

Del av Odensala 8:1 m fl. Utökning av industriområde i Verksmon (fas: Samråd)

Samhällsbyggnad jobbar nu med en detaljplan för att skapa möjligheter för en utökning av industri/arbetsplatsområde i Verksmon i form av ändamålsenliga fastigheter för industri och verksamheter. Inom området finns idag skog med delvis höga värden, samt en mindre bäck i områdets sydvästra del.

Planförslaget hålls tillgängligt för samråd under perioden 8 maj till och med den 29 maj 2020.

Planhandlingar

Utredningar

Torvalla 2:21 m fl.  Småhustomter i Torvalla By (fas: Samråd)

Samhällsbyggnad arbetar med en detaljplan som ska möjliggöra att Torvalla By kan kompletteras med ny småhusbebyggelse. Avsikten är att cirka ett 20-tal tomter ska kunna skapas och läggas ut till försäljning via den kommunala tomtkön. För att möjliggöra variation och flexibilitet medger planförslaget även att kvartersmark för bostadsändamål i vissa delar kan bebyggas med radhus, parhus eller kedjehus. Då det idag pågår viss verksamhet med begränsad omgivningspåverkan på en av de bebyggda fastigheterna är avsikten att även framöver tillåta detta.

Planförslaget hålls tillgängligt för samråd under perioden den 6 juli till och med den 24 augusti 2020.

Planhandlingar

Utredningar

Antagande

 

Rosmarinen 1 m fl. Småhustomter (fas: Antagande)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som ska komplettera ett tidigare planlagt område för småhustomter i Torvalla med allmän plats (gata). Planen syftar även till att planlägga en del av Rosmarinen 1 som idag är allmän plats (natur), till kvartersmark.

Detaljplanen antogs av Miljö- och samhällsnämnden den 26 augusti 2020.

Planhandlingar

Odenslund

Det finns för närvarande inget påbörjat planarbete i Odenslund.

Söder

Påbörjat planarbete

Hummern 6, Kontor, handel, mm (fas: Påbörjat planarbete)

Samhällsbyggnad arbetar nu med en detaljplan som ska möjliggöra att fastigheten Hummern 6, söder om Ringvägen, kan kompletteras med ytterligare bebyggelse, främst för kontorsändamål, men i viss utsträckning även för handel och hantverk/småindustri.

Räkan 1 m fl, Bostäder, centrumändamål, mm (fas: Påbörjat planarbete)

Samhällsbyggnad arbetar nu med en detaljplan som ska möjliggöra att fastigheterna Räkan 1 och Iden 5, vid korsningen Ringvägen/Bangårdsgatan, kan bebyggas med bostäder, kontor och lokaler för centrumändamål.

Antagande

Staden 6:1 m fl. Nytt vattenverk (fas: Antagande)

Samhällsbyggnad arbetar nu med en detaljplan som ska möjliggöra att ett nytt vattenverk kan byggas sydöst om det befintliga vattenverket i Minnesgärde för att säkerställa Östersunds vattenförsörjning.

Detaljplanen antogs av Kommunfullmäktige den 24 september 2020.

Planhandlingar

Utredningar

3D-stadsmodell:

Du kan se hur förslaget till nya vattenverket ser ut i den nya 3D-modellen över Östersund. Du kan se hur utsikten blir, hur byggnadernas skugga kommer bli och mycket mer.Brunflo

Påbörjat planarbete

Brunflo-Änge 1:144 m fl. Bostäder i sydöstra Brunflo, vid Centrumvägen (fas: Påbörjat planarbete)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som gör att bostäder och kontor blir möjligt i det aktuella området.

Brunflo Prästbord 1:12. Småhusbebyggelse i Brunflo/Grytan (fas: Påbörjat planarbete)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör att området kan bebyggas med småhus. Avsikten är att skapa attraktiva tomter som kan läggas ut till försäljning via den kommunala tomtkön, samt att befintlig byggnad (före detta Löfbergets skola) kan omvandlas till bostadshus. Området omfattas inte av någon detaljplan idag.

Landsbygd

Påbörjat planarbete

Söre 5:5. Småhusbebyggelse i Lit, södra Söre (fas: Påbörjat planarbete)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör att området kan bebyggas med småhus. Avsikten är att skapa attraktiva tomter som kan läggas ut till försäljning via den kommunala tomtkön. Området omfattas inte av någon detaljplan idag.

Lillsjöhögen 2:10 m fl. Industriområde Midskog (fas: Påbörjat planarbete)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan för att möjliggöra för ett industriområde.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-10-22