Detaljplaner på gång

Här presenterar vi de detaljplaner och områdesbestämmelser som Miljö- och samhällsnämnden inte antagit ännu.

Det tar ungefär 9-12 månader för en detaljplan att bli färdig. Stora och komplicerade planer kan ta längre tid. Arbetet med detaljplanen är indelat i sju delar:

  1. Planbesked
  2. Samråd
  3. Granskning
  4. Antagande
  5. Överklagande
  6. Planen vinner laga kraft

Du som medborgare och sakägare har möjlighet att tycka till om planen. Det kan du göra under samråd och granskning.

Här kan du lämna synpunkter eller anmärkningar om detaljplaneröppnas i nytt fönster

Böle-Orrviken

Antagande

Fannbyn 3:3 m fl. Bostäder övre Hegled  (fas: Överklagad)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra 15 villatomter i övre Hegled, anpassade till kulturmiljön.

Detaljplanen har antagits på kommunfullmäktiges sammanträde den 18 oktober 2018. Planen har sedan överklagats.

Planhandlingar

Centrala Östersund

Påbörjat planarbete

Djurläkaren 13. Ändrad användning (fas: Påbörjat planarbete)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en plan som ska möjliggöra att en del av de befintliga lokalerna inom fastigheten Djurläkaren 13 kan byggas om till fyra lägenheter.

Karlslund 1:32 m fl. Bostäder och kommersiella verksamheter på Blomstergården och slakteriområdet (fas: Påbörjat planarbete)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en plan som ska möjliggöra för bostäder och kommersiella verksamheter inom området.

Programsamråd

Lagboken 3. Nya kommunhuset (fas: Programsamråd)

Kvarteret Lagboken innefattar stadens rådhus från 1912 med tillbyggda kontorsbyggnader från 1970-talet. Byggnaderna från 1970-talet evakuerades 2015 på grund av mögel och ska nu rivas. Uppdragsbeslutet att påbörja detaljplanearbete beviljades av kommunfullmäktige den 5 september 2017, med syfte att pröva möjligheten till nybyggnation inom kvarteret.

Planprogrammet syftar till att uppmärksamma allmänheten och sakägare om vad som är på gång i området samt att informera om hur kommunen hanterar byggnation av kontorsmiljö i ett kulturhistoriskt känsligt läge, samt samla in synpunkter. Planprogrammet ska utgöra en vägledning för kommande detalj­planeläggning.

Programsamrådet pågår under perioden 20 april till 15 maj 2018.

Samråd

Granskning

Tallåsen 2. Flerbostadshus (fas: Granskning)

Planförslaget syftar till att möjliggöra flerbostadshus inom ett område med naturmark. Fastigheten är idag planlagd för centrumverksamhet då intentionen tidigare var att inrymma en moské på platsen. Planen föreslår två byggnadskroppar i fem våningar med totalt cirka 48 lägenheter.

Planförslaget hålls tillgängligt för granskning under perioden 10 maj 2019 till och med den 31 maj 2019.

Utredningar

Läkaren 13 m fl.  Tillbyggnad av affärs- och kontorsbyggnad (fas: Granskning)

Planens syfte är att skapa möjlighet till förtätning i Östersunds centrum i form av en tillbyggnad i sex våningar och en påbyggnad i tre våningar inom kvarteret Läkaren. Kvarteret Läkaren omges av gatorna Prästgatan, Biblioteksgatan, Storgatan samt Postgränd.

Planen är ute på granskning under perioden 11 april till och med den 2 maj 2019.

Antagande

Karlslund 1:4 m fl. Bostäder intill skidstadion (fas: Överklagad)

Syftet med planförslaget är att möjliggöra tre friliggande villor i skogsparti intill friluftsområdet vid skidstadion i Östersund.

Detaljplanen antogs på kommunfullmäktiges sammanträde den 20 september 2018. Planen har sedan överklagats.

Karlslund 2:1. Parhus i Eriksberg (fas: Överklagad)

Syftet med planförslaget är att möjliggöra nya bostäder. Föreslagen bebyggelse består av 6 parhus (12 bostäder) i ett skogsparti intill friluftsområdet vid skidstadion i Östersund.

Detaljplanen antogs på kommunfullmäktiges sammanträde den 20 september 2018. Planen har sedan överklagats.

Byalaget 27. Tillbyggnad av enbostadshus i Karlslund (fas: Överklagad)

Planområdet omfattar fastigheten Byalaget 27, som ligger i Karlslund på Stenstigen. Syftet med planförslaget är att möjliggöra en tillbyggnad av befintligt enbostadshus på fastigheten Byalaget 27. Tillbyggnad ska ske med stor hänsyn till den kulturhistoriska miljön och den befintliga byggnadens kulturhistoriska värde.

Detaljplanen har antagits på miljö- och samhällsnämndens sammanträde den 
25 april 2018. Planen har sedan överklagats.

Pantbanken 2, 3 och 4. Handel (fas: Överklagad)

Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet för butiken ”Hamngatan 12” att utöka sin verksamhet till att omfatta hela bottenvåningen i det intilliggande gårdshuset. Restaurang ”Jazzköket” önskar också utöka sin verksamhet i två av gårdshusen på Pantbanken 4. Pantbanken 3 ingår i planområdet av administrativa skäl.

Detaljplanen har antagits på miljö- och samhällsnämndens sammanträde den 14 juni 2017. Länsstyrelsen upphävde planen efter överprövning, vilket miljö- och samhällsnämnden sedan har överklagat.

  1. PlankartaPDF
  2. PlanbeskrivningPDF
  3. GranskningsutlåtandePDF

Frösön

Påbörjat planarbete

Hammarskiftet 8. Bostadshus (fas: Påbörjat planarbete)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör bildande av en ny fastighet mellan befintligt bostadshus och Storsjön, samt byggnation av ett nytt bostadshus på fastigheten.

Del av Valla 4:2. Nya bostäder (fas: Påbörjat planarbete)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör bostads­bebyggelse i form av enbostadshus ovanför Sommarslingan på Frösön.

Programsamråd

Guckuskon 1 m fl. Nya bostäder vid Lövsta IP (fas: Programsamråd)

Syftet med planprogrammet är att utreda planeringsförutsättningarna för nya bostäder, idrottsplatsen och förskolan, samt ta fram ett övergripande utvecklingsförslag för området. Syftet är också att skapa förutsättningar för diskussioner om detaljplanearbetets inriktning.

Samråd

Häggbäret 1. Flerbostadshus i Valla (fas: Samråd)

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga ytterligare ett flerbostadshus inom fastigheten Häggbäret 1. Fastigheten ligger i närheten av Valla centrum och är sedan tidigare bebyggd med ett antal flerbostadshus i två våningar. Intentionen är att förtäta området med samma typ av punkthus som uppförts i Remonthagen och Tallåsen. Syftet är också att skapa ändåmålsenlig och grön innergård mellan punkthuset och den befintliga bebyggelsen.

Planförslaget hålls tillgängligt för samråd mellan den 12 juli och den 30 augusti 2018.

Samråd

Utredningar

Granskning

Valla Centrum 11 m fl. Utbyggnad av ICA Supermarket i Valla (fas: Granskning)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnader av handelsbyggnaden i Valla centrum. Utbyggnader föreslås åt öst och väst. I och med utbyggnaderna kommer delar av parkeringen och torgytan att ianspråktas. Syftet är också att skapa en ny gång- och cykelväg genom planområdet som kan ersätta den väg som idag går över torgytan. Ett exploateringsavtal tas fram parallellt med detaljplanen.

Planförslaget hålls tillgängligt för granskning mellan 16 april och 7 maj 2019

Program godkännande

Stocke 4:1 m fl. Ny stadsdel vid Frösö Park (fas: Planprogram godkännande)

Syftet med planprogrammet är att presentera ett första förslag för hur Frösö Park kan utvecklas till en ny stadsdel genom att redan etablerade verksamheter kompletteras med 1000 - 1600 nya bostäder fram till år 2040. I förslaget ingår också kommunal service, parker och infrastruktur. Intentionen är att skapa en stadsdel med höga boendevärden, med en blandning av boendeformer, som bygger på platsens unika läge, kulturmiljö och möjligheter till rekreation och natur­upplevelser. Planprogrammet ska utgöra en vägledning för kommande detalj­planeläggning.

Programmet godkändes av kommunfullmäktige den 18 juni 2018.

Samråd

Godkännande

Utredningar

Knytta-Solberg

Inga pågående planer i dagsläget.

Lugnvik

Inga pågående planer i dagsläget.

Odensala, Odenskog

Påbörjat planarbete

Luktärten 1. Utbyggnad av Luktärtans förskola (fas: Påbörjat planarbete)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör utbyggnad av Luktärtans förskola i Odensala.

Städet 8. Utökad användning (fas: Påbörjat planarbete)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör utökad användning med handel (ej livsmedel). Planområdet består idag av en industri- och kontorsfastighet och ligger i Oden­skog, i korsningen Hagvägen/Voltvägen.

Samråd

Omnibussen 2. Ökad andel mark som får bebyggas (fas: Samråd)

Syftet med att ta fram en detaljplan är att utöka byggrätten för fastigheten Omnibussen 2, samt att säkerställa att tillräckliga ytor för parkering och varumottagning kan ordnas.

Planförslaget hålls tillgängligt för samråd mellan den 10 maj 2019 och den 31 maj 2019.

Planhandlingar

Örtagården 1 m fl. Ny skolbyggnad vid Storsjöskolan (fas: Samråd)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en ökning av antalet elever på Storsjö­skolan. Skolan behöver förändras och utökas från dagens Åk 6-9 skola med plats för 360 elever, till en Åk 7-9 skola med ett upptagningsområde som innefattar även Torvalla, som skall erbjuda plats för 630 elever.

Planförslaget hålls tillgängligt för samråd mellan den 20 oktober och 13 november 2017.

Planhandlingar

Utredningar


Granskning

Hejaren 6 och 7. Utökad byggrätt för industri och handel (fas: Granskning)

Syftet med detaljplanen är att utöka byggrätten för fastigheten Hejaren 6, för att möjliggöra byggnation av en ytterligare byggnad för industri, kontor och handel med skrymmande varor på fastigheten. En byggrätt på cirka 2000 kvadratmeter tillskapas på en plats som idag är planlagd för parkering.

Planförslaget hålls tillgängligt för granskning under perioden 10 maj 2019 till och med den 31 maj 2019.

Torvalla, Ope

Påbörjat planarbete

Torvalla 2:21 m fl.  Småhustomter i Torvalla By (fas: Påbörjat planarbete)

Samhällsbyggnad arbetar nu med en detaljplan som ska möjliggöra att Torvalla By kan kompletteras med småhusbebyggelse. Avsikten är att 10–15 tomter ska kunna skapas och läggas ut till försäljning via den kommunala tomtkön. Planområdet, som delvis är bebyggt, ligger utanför detaljplanelagt område, men är omgivet av områden planerade för bostäder. 

Samråd

Messmöret 1 m fl. Småhustomter i Ängsmon (fas: Samråd)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som ska möjliggöra nya bostäder i form av friliggande enbostadshus, parhus, kedjehus och radhus som är anpassade till den naturliga terrängen i området.

Planförslaget hålls tillgängligt för samråd under perioden 25 mars till och med 16 april 2019.

Planhandlingar

Söder, Odenslund

Påbörjat planarbete

Krabban 3. Utökad användning (fas: Påbörjat planarbete)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som ger en ökad använding för befintliga byggnader, möjliggör nybyggnation av flerbostadshus och kontor m m.

Rödstjärten 2. Utöka och glasa in befintliga balkonger (fas: Påbörjat planarbete)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör att utöka samt
eventuellt glasa in balkongerna på flerbostadshusen på fastigheten Rödstjärten 2.

Väghyveln 9. Grundskola (fas: Påbörjat planarbete)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som gör det möjligt att anordna en ändamåls­enlig skolgård samt trafiklösning för hämtning och lämning av grund­skolebarn. Fastigheten ligger mellan Tegelbruksvägen och Hyggesvägen och rymde under flera år Palmcrantz gymnasieskola.

Samråd

Törnrosen 12 m fl. Gårdshus och smålägenheter (fas: Samråd)

Syftet med planen är att möjliggöra gårdshus för att kunna inrymma bostad/bostäder. Detaljplanen säkerställer placering och utformning av gårdshusen som anpassas till kvarterets struktur och karaktär. Gårdshusen placeras på trädgårdssidan bakom befintliga flerbostadshus och håller en gårdshuskaraktär vilket betyder att de ska underordna sig huvudbyggnaden med en något mindre skala och enklare utformning.

Planförslaget hålls tillgängligt för samråd under perioden 10 april till och med 10 maj 2019.

Planhandlingar

Utredningar

Granskning

Magasinet 1. Storsjöstrand, etapp 2 (fas: Granskning)

Storsjö strand, ett område i direkt anslutning till stadens centrum, är under
omvandling från ett tidigare lager- och hamnområde till en ny sjönära stadsdel.
En första etapp (1A) om tre bostadskvarter är under uppförande. Aktuell
detaljplan blir en fortsättning av den första etappen söderut.

Planens syfte är att pröva sex nya bostadskvarter, lokaler och allmänna ytor
inom området. Särskilt viktigt är anläggandet av en sjöpark och en gång- och
cykelbro över järnvägen som sammanbinder området med övriga staden.

Planen är ute på granskning under perioden 11 december 2018 till och med 11 januari 2019.

Planhandlingar

Utredningar

 

Antagande

Ångbryggeriet 1 m fl. Utökad användning samt nya bostäder (fas: Antagande)

Syftet med planen är att möjliggöra ett nytt bostadshus och en ny kontorsbyggnad på området mellan det gamla bryggeriet och lokstallarna. Planen syftar vidare till att skapa möjlighet till en ny industribyggnad mellan lokstallarna och järnvägen.

Vidare syftar planen till att möjliggöra en utökad användning av det gamla bryggeriet samt befintlig byggnad på fastigheten Söder 1:17. I dessa byggnader får det förutom småindustri finnas centrumverksamhet och kontor.

Detaljplanen har antagits på miljö- och samhällsnämndens sammanträde den 
29 april 2019.

Planhandlingar

Brunflo

Påbörjat planarbete

Lockne Prästbord 2:1 och 1:3. Nya bostäder i Ångsta (fas: Påbörjat planarbete)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör nya bostäder i anslutning till Lockne kyrka och Ångsta skola.

Landsbygd

Påbörjat planarbete

Lillsjöhögen 2:10 m fl. Industriområde Midskog (fas: Påbörjat planarbete)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan för att möjliggöra för ett industriområde.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-05-20