Detaljplaner på gång

Här presenterar vi de detaljplaner och områdesbestämmelser som Miljö- och samhällsnämnden inte antagit ännu.

Det tar ungefär 9-12 månader för en detaljplan att bli färdig. Stora och komplicerade planer kan ta längre tid. Arbetet med detaljplanen är indelat i sju delar:

  1. Planbesked
  2. Samråd
  3. Granskning
  4. Antagande
  5. Överklagande
  6. Planen vinner laga kraft

Du som medborgare och sakägare har möjlighet att tycka till om planen. Det kan du göra under samråd och granskning.

Staden

Påbörjat planarbete

Samråd

Gustav III:s torg, Centrum 2 mfl. Hotell, kontor, bostäder och service (fas: Samråd)

Detaljplanen gör det möjligt att bebygga Gustav III:s torg samt del av fastigheten Magistern 5 med bostäder, kontor och centrumfunktioner som exempelvis hotell, restauranger och andra kommersiella lokaler. Detaljplanen reglerar en variation av bebyggelsetyper, skala och utformning. Byggnaderna är två till sex våningar höga och trappas upp med sluttningen från väst till öst. Planförslaget innebär också att området tillgängliggörs och att nya offentliga stråk och platser skapas.

Planförslaget hölls tillgängligt för samråd under perioden 20 april-15 juni 2020.

Digitalt samrådsmöte:

Den 27 april hölls ett digitalt samrådsmöte. Här kan du se samrådsmötet (youtube)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Från Östersunds kommun deltog bland annat Maria Boberg, stadsarkitekt. Även Ante Åkerström, projektledare Östersundslänken etapp 1, deltog. Från Diös deltog bland andra Henrik Lundqvist, projektledare Nya Gustav III Torg.

Kv Skjutbanan 1 m fl. Bostäder och allmän parkering (fas: Samråd)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en ny detaljplan för Skjutbanan 1 m fl, med syfte att möjliggöra att området omvandlas från en allmän markparkeringsyta till ett stadskvarter med bostäder. En stor del av kvartersmarken inom planområdet används idag för allmän parkering och planförslaget innebär att marken kan bebyggas med ett allmänt garage i markplan/suterräng med bostäder ovanpå, inklusive ett särskilt boende för äldre (SÄBO).

Planförslaget hålls tillgängligt för samråd under perioden 1 mars-22 mars 2021.

Planhandlingar:

Utredningar:

3D-stadsmodell:

Du kan se hur förslaget till ny bebyggelse i kvarteret Skjutbanan ser ut i den nya 3D-modellen över Östersund. Du kan se hur utsikten blir, hur byggnadernas skugga kommer bli och mycket mer.

Samrådsmöte:

På grund av Covid-19 genomförs samrådsmöte om förslaget utomhus, i form av öppet hus. Tjänstemän från kommunen finns på plats inom planområdet tisdagen den 16 mars kl 16:00–18:00, för att ge möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter. Se kartan i dokumentet Samrådsbrev för information om var öppet hus hålls.

Välkommen!

Karlslund

Program godkännande

Karlslund 1:32. Bostäder och kommersiella verksamheter på Blomstergården och slakteriområdet (fas: Program godkännande)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en plan som ska möjliggöra för bostäder och kommersiella verksamheter inom området.

Som ett första steg i detaljplanearbetet finns nu ett planprogram för området framtaget. Enligt förslaget är området tänkt att rymma ca 500–600 nya bostäder, en mindre del kontors- och lokalyta, grundskola, förskola, samt parkeringshus.

Syftet med programmet är att beskriva och pröva förutsättningarna för utveckling av en ny blandad stadsdel i anslutning till befintliga bostadsområden och till skidstadion.

Förslaget till planprogram var utskickat på samråd under perioden den 1 juli 2020 till och med den 14 augusti 2020 och godkändes som underlag för detaljplanering av kommunstyrelsen den 6 oktober 2020 § 278.

Programhandlingar:

Utredningar:

Frösön

Påbörjat planarbete

Skräddaren 5 mfl. Bostäder i Hornsberg (fas: Påbörjat planarbete)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan vars syfte är att möjliggöra en förtätning inom planområdet med ytterliggare bostadslägenheter i form av påbyggnad på befintlig byggnad samt nytt/nya flerbostadshus.

Kungsgården 5:2. Bostäder vid Frösö Golfklubb (fas: Påbörjat planarbete)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör fyra enbostadshus på golfklubbens mark på sydvästra Frösön, sydost om klubbhuset.

Del av Valla 4:2. Nya bostäder (fas: Påbörjat planarbete)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör bostads­bebyggelse i form av enbostadshus ovanför Sommarslingan på Frösön.

Samråd

Prästkragen 3. Ny bostadstomt i sommarskogen (fas: Samråd)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör avstyckning för ny bostadstomt. Avsikten är att skapa byggrätt för ett nytt bostadshus med samma utformning som övrig bebyggelse med sammanhållen gestaltning längs Tonsättarvägen, Härke, Frösön.

Planförslaget hålls tillgängligt för samråd under perioden 3 mars till 31 mars 2021

Planhandlingar:

Utredningar:

Granskning

Majoren 1 och 2. (fas: Granskning)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör två nya flerbostadshus på fastigheterna Majoren 1 och 2. Fastigheterna ligger längs Fritzhemsgatan och Mälltorpsgatan centralt på Frösön.

Planförslaget hålls tillgängligt för granskning under perioden 1 februari till och med den 22 februari 2021.

Planhandlingar

Frösö-Berge 21-121 mfl. Nya bostäder (fas: Granskning)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör byggande av bostäder med en blandning av lägenheter och villor i två plan samt till att säkerställa
rekreationsstråken som passerar genom området vid Frösö sportstuga.

Planförslaget hålls tillgängligt för granskning under perioden 12 januari till och med den 4 februari 2021.


Planhandlingar:

Utredningar:


Programsamråd

Guckuskon 1 m fl. Nya bostäder vid Lövsta IP (fas: Programsamråd)

Syftet med planprogrammet är att utreda planeringsförutsättningarna för nya bostäder, idrottsplatsen och förskolan, samt ta fram ett övergripande utvecklingsförslag för området. Syftet är också att skapa förutsättningar för diskussioner om detaljplanearbetets inriktning.

Program godkännande

Stocke 4:1 m fl. Ny stadsdel vid Frösö Park (fas: Planprogram godkännande)

Syftet med planprogrammet är att presentera ett första förslag för hur Frösö Park kan utvecklas till en ny stadsdel genom att redan etablerade verksamheter kompletteras med 1000 - 1600 nya bostäder fram till år 2040. I förslaget ingår också kommunal service, parker och infrastruktur. Intentionen är att skapa en stadsdel med höga boendevärden, med en blandning av boendeformer, som bygger på platsens unika läge, kulturmiljö och möjligheter till rekreation och natur­upplevelser. Planprogrammet ska utgöra en vägledning för kommande detalj­planeläggning.

Programmet godkändes av kommunfullmäktige den 18 juni 2018.

Samråd

Godkännande

Utredningar

Lugnvik


Samråd

Östersem 3:79 - Brittsbo. Kommunalt huvudmannaskap för gata (fas: Samråd)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör en ändring från enskilt huvudmannaskap för kvartersgator till kommunalt huvudmannaskap inom bostadsområdet Brittsbo. Detta medför att skötsel och driften av gatorna ska ligga på kommunen och inte delägare i gemensamhetsanläggningar. Ändringen innebär ingen förändring i den fysiska miljön utan är enbart en administrativ förändring.

Planförslaget hålls tillgängligt för samråd under perioden 16 september till och med den 7 oktober 2020.

Planhandlingar

Odensala

Påbörjat planarbete

 

Odensala 12:2 m. fl. Pumpstation (fas: Påbörjat planarbete)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör för en pumpstation som behövs med anledning av det nya vattenverket. Planen syftar även till att kompensera för de grönytor som försvinner.

Samråd

Luktärten 1. Utbyggnad av Luktärtans förskola (fas: Samråd)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör utbyggnad av Luktärtans förskola i Odensala.

Planförslaget hålls tillgängligt för samråd under perioden 21 december 2020 till och med den 20 januari 2021.

Planhandlingar

Utredningar

Odenskog

Påbörjat planarbete

Städet 8. Utökad användning (fas: Påbörjat planarbete)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör utökad användning med handel (ej livsmedel). Planområdet består idag av en industri- och kontorsfastighet och ligger i Oden­skog, i korsningen Hagvägen/Voltvägen.

Torvalla, Ope

Samråd

Sjömovägen, Torvalla 2:21 m fl. Kommunalt huvudmannaskap för gata (fas: Samråd)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör en ändring från enskilt huvudmannaskap till kommunalt huvudmannaskap för del av Sjömovägen, i början på Torvalla by. Detta medför att skötsel och driften av vägen ska ligga på kommunen och inte delägare i en gemensamhetsanläggning. Ändringen innebär ingen förändring i den fysiska miljön utan är enbart en administrativ förändring.

Planförslaget hålls tillgängligt för samråd under perioden 16 september till och med den 7 oktober 2020.

Planhandlingar

Torvalla 2:21 m fl.  Småhustomter i Torvalla By (fas: Samråd)

Samhällsbyggnad arbetar med en detaljplan som ska möjliggöra att Torvalla By kan kompletteras med ny småhusbebyggelse. Avsikten är att cirka ett 20-tal tomter ska kunna skapas och läggas ut till försäljning via den kommunala tomtkön. För att möjliggöra variation och flexibilitet medger planförslaget även att kvartersmark för bostadsändamål i vissa delar kan bebyggas med radhus, parhus eller kedjehus. Då det idag pågår viss verksamhet med begränsad omgivningspåverkan på en av de bebyggda fastigheterna är avsikten att även framöver tillåta detta.

Planförslaget hålls tillgängligt för samråd under perioden den 6 juli till och med den 24 augusti 2020.

Planhandlingar

Utredningar

Granskning

Del av Odensala 8:1 m fl. Utökning av industriområde i Verksmon (fas: Granskning)

Samhällsbyggnad jobbar nu med en detaljplan för att skapa möjligheter för en utökning av industri/arbetsplatsområde i Verksmon i form av ändamålsenliga fastigheter för industri och verksamheter. Inom området finns idag skog med delvis höga värden, samt en mindre bäck i områdets sydvästra del.

Planförslaget hålls tillgängligt för granskning mellan den 18 december 2020 till och med den 22 januari 2021.

Planhandlingar

Utredningar

Odenslund

Samråd

Korallroten 6 mfl. Upphävande av tomtindelningar (fas: Samråd)

Samhällsbyggnad arbetar nu med en detaljplan som ska möjliggöra för fastigheterna Korallroten 6 och 7 samt Knäroten 14 att slås ihop till en fastighet. Enligt gällande detaljplan är det inte möjligt eftersom fastigheterna omfattas av tomtindelningar som innebär att gällande fastighetsgränser inte får ändras. Tomtindelningarna upphävs i planförslaget.

Vidare syftar planförslaget till att anpassa byggrätten efter befintliga hus. Planbestämmelser för att bevara kulturhistoriska värden för husen föreslås i planen.

Planförslaget hålls tillgängligt för samråd under perioden 29 januari till och med den 19 februari 2021.

Planhandlingar

Söder

Påbörjat planarbete

Hummern 6, Kontor, handel, mm (fas: Påbörjat planarbete)

Samhällsbyggnad arbetar nu med en detaljplan som ska möjliggöra att fastigheten Hummern 6, söder om Ringvägen, kan kompletteras med ytterligare bebyggelse, främst för kontorsändamål, men i viss utsträckning även för handel och hantverk/småindustri.

Räkan 1 m fl, Bostäder, centrumändamål, mm (fas: Påbörjat planarbete)

Samhällsbyggnad arbetar nu med en detaljplan som ska möjliggöra att fastigheterna Räkan 1 och Iden 5, vid korsningen Ringvägen/Bangårdsgatan, kan bebyggas med bostäder, kontor och lokaler för centrumändamål.

Brunflo

Påbörjat planarbete

Brunflo-Viken 2:25. Bostäder i Brunflo (fas: Påbörjat planarbete)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör bostäder längs Mariebyvägen invid infarten till Sjövägen, ca 600 meter söder om centrala Brunflo.

Brunflo-Viken 1:80. Bostäder i Brunflo, vid Mariebyvägen (fas: Påbörjat planarbete)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör bostäder invid Mariebyvägen i södra delen av Brunflo.

Brunflo-Änge 1:144 m fl. Bostäder i sydöstra Brunflo, vid Centrumvägen (fas: Påbörjat planarbete)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som gör att bostäder och kontor blir möjligt i det aktuella området.

Brunflo Prästbord 1:12. Småhusbebyggelse i Brunflo/Grytan (fas: Påbörjat planarbete)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör att området kan bebyggas med småhus. Avsikten är att skapa attraktiva tomter som kan läggas ut till försäljning via den kommunala tomtkön, samt att befintlig byggnad (före detta Löfbergets skola) kan omvandlas till bostadshus. Området omfattas inte av någon detaljplan idag.

Landsbygd

Påbörjat planarbete

Lillsjöhögen 2:10 m fl. Industriområde Midskog (fas: Påbörjat planarbete)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan för att möjliggöra för ett industriområde.

Samråd

Söre 5:5. Småhusbebyggelse i Lit, södra Söre (fas: Samråd)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör att området kan bebyggas med småhus. Avsikten är att skapa attraktiva tomter som kan läggas ut till försäljning via den kommunala tomtkön. Området omfattas inte av någon detaljplan idag.

Planförslaget hålls tillgängligt för samråd under perioden 3 mars till 31 mars 2021.

Planhandlingar

Utredningar

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-03-03