Detaljplaner på gång

Här presenterar vi de detaljplaner och områdesbestämmelser som Miljö- och samhällsnämnden inte antagit ännu.

Det tar ungefär 9-12 månader för en detaljplan att bli färdig. Stora och komplicerade planer kan ta längre tid. Arbetet med detaljplanen är indelat i sju delar:

  1. Planbesked
  2. Samråd
  3. Granskning
  4. Antagande
  5. Överklagande
  6. Planen vinner laga kraft

Du som medborgare och sakägare har möjlighet att tycka till om planen. Det kan du göra under samråd och granskning.

Staden

Granskning

Del av Karlslund 2:2. Fastighetsreglering för gatukök (fas: Granskning)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan vars syfte är att möjliggöra för att gatuköket som ligger nära Ica Matmästaren ska kunna avstyckas och bilda en egen fastighet. Gatuköket står idag på kommunens fastighet som utgörs av gatumark i gällande detaljplan.

Planförslaget hölls tillgängligt för granskning under perioden 16 januari till och med den 7 februari 2023.

Planhandlingar:

Antagande

Kv Skjutbanan 1 m fl. Bostäder och allmän parkering (fas: Antagande)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en ny detaljplan för Skjutbanan 1 m fl, med syfte att möjliggöra att området omvandlas från en allmän markparkeringsyta till ett stadskvarter med bostäder. En stor del av kvartersmarken inom planområdet används idag för allmän parkering och planförslaget innebär att marken kan bebyggas med ett allmänt garage i markplan/suterräng med bostäder ovanpå, inklusive ett särskilt boende för äldre (gruppbostäder).

Planförslaget hölls tillgängligt för granskning under perioden 5 juli - 30 augusti 2020. Inkomna yttranden samt kommunens ställningstagande till dem har sammanställts i ett granskningsutlåtande som ni finner här nedan.

Detaljplanen antogs vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 september 2022. Mark- och miljödomstolen har därefter upphävt beslutet med motiveringen att att kommunen, till följd av den ändring som gjordes inför antagandet, borde ha hört grannarna genom att skicka ut förslaget på ny granskning.

Detaljplanen har varit utskickad på granskning under perioden 21 december 2022 till och med 22 januari 2023.

Detaljplanen antogs vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30 mars 2023.

Detaljplanen har överklagats efter antagandet.

Planhandlingar:

Utredningar:

3D-Stadsmodell:

Utdrag från kommunens 3D-modell finns tillgängligt i pdf-format nedan.

Karlslund

Påbörjat planprogram

Norr 1:20 och Norr 1:12 m.fl. Planprogram för stadsdel norr (fas: Påbörjat planarbete)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram ett planprogram för stadsdel norr. Syftet med programarbetet är att utreda förutsättningarna för att utveckla området med bland annat handel, verksamheter, bostäder och grönstråk. 

Påbörjat planarbete

Fjällkon 6. Bostadsbebyggelse (fas: Påbörjat planarbete)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en ny detaljplan för fastigheten Fjällkon 6 i syfte att möjliggöra förtätning med ytterligare bostäder. Detaljplanen ska särskilt utreda bevarande av grönytor, och bebyggelsen ska anpassas till områdets kulturhistoriska och arkitektoniska värden.

Del av Karlslund 2:5. Bostäder (fas: Påbörjat planarbete)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en ny detaljplan för del av Karlslund 2:5 i syfte att möjliggöra för bostäder. Avsikten är att omvandla del av nuvarande grusplan till flerbostadshus för studentbostäder. Detaljplanen syftar även till att binda samman Lövbergaparken och Remonthagen genom att befintligt grönstråk förstärks.

Del av Karlslund 3:4. Bostäder, odling och handel. (fas: Påbörjat planarbete)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan vars syfte är att möjliggöra för bostäder med tillhörande odling och verksamheter vid Remonthagen.

Antagande

Karlslund 1:32, Blomstergården. Bostäder, skola, förskola och kommersiella lokaler (fas: Antagande)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en plan som ska möjliggöra för bostäder och kommersiella verksamheter inom området.

Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för utveckling av en ny hållbar stadsdel i anslutning till befintliga bostadsområden och skidstadion. Syftet är vidare att skapa en stadsdel med hög arkitektonisk kvalitet och en variation i bebyggelsen.

Då planförslaget kan antas innebära en betydande miljöpåverkan har en strategisk miljökonsekvensbeskrivning tagits fram.

Planförslaget föreslås antas av kommunfullmäktige den 28 september 2023.

Planhandlingar:

Utredningar:

Körfältet

Granskning

Väghyveln 5. Nya bostäder (fas: Granskning)

Samhällsbyggnad arbetar med en detaljplan som ska möjliggöra förtätning av Körfältet med nya flerbostadshus, att omstrukturera parkeringsytor samt att bevara större delen av naturområdet längs Inspektörsvägen.

Planförslaget hölls tillgängligt för granskning under perioden 6 april till och med den 5 maj 2023.

Planhandlingar:

Utredningar:

Utredningar tillhörande detaljplan Betongen 1 som det hänvisas till i planbeskrivningen:

Frösön

Påbörjat planarbete

Hammarskiftet 12 och 13. Nya bostäder (fas: Påbörjat planarbete)

Samhällsbyggnad arbetar med en detaljplan som syftar till att förtäta två redan bebyggda fastigheter med ytterligare bostäder. Området ligger i Valla på Frösön och avsikten är att 2 till 3 nya bostadstomter ska tillskapas.

Mariedal 15. Flerbostadshus (fas: Påbörjat planarbete)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som ska möjliggöra förtätning med flerbostadshus inom fastigheten Mariedal 15. Under planarbetet ska bland annat lämplig exploateringsgrad utredas så att områdets kvaliteter som utemiljöerna och de kulturhistoriska värdena behålls.

Guckuskon 2 m.fl. Skola och förskola i Lövsta (fas: Påbörjat planarbete)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör att en ny skola kan byggas intill Lövsta IP, där det så kallade kommunförrådet finns idag. Planarbetet omfattar också att möjliggöra för att den förskola som bedrivs med stöd av tillfälligt bygglov i befintliga lokaler på fastigheten Guckuskon 1 ska kunna finnas kvar. Avgränsningen mellan den nya skolan och idrottsplatsen samt eventuella åtgärder på idrottsplatsen till följd av planförslaget ska också ses över.

Stocke 4:1. Bostäder (fas: Påbörjat planarbete)

Samhällsbyggnad arbetar med en detaljplan som ska möjliggöra ny bostadsbebyggelse inom del av fastigheten Stocke 4:1. Området är beläget mellan Östersund-Frösö golfbana och Frösö park.

Valla 4:2. Nya bostadstomter (fas: Påbörjat planarbete)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan vars syfte är att skapa bostadstomter norr om befintlig bebyggelse vid Sommarslingan på västra Frösön. Avsikten är att skapa fem byggrätter för enbostadshus.

Planprogram godkännande

Frösö-Berge 21:195 mfl. (fd Frösö zoo). Bostäder och offentlig service (fas: Planprogram godkännande)

Programområdet innefattar fd Frösö Zoo, dess parkering, Frösö Hästgård samt ytterligare omkringliggande mark. Syftet med programmet är att pröva förutsättningarna för att omvandla området till ett hållbart bostadsområde med höga boendevärden som bygger på platsens stadsnära läge, närhet till unik kulturmiljö och möjligheten till rekreation och naturupplevelser. 

Programmet ger inriktning och huvuddrag för utvecklingen i området. Det slår fast utgångspunkter och mål för det efterföljande detaljplanearbetet och ska när det är godkänt användas som underlag när detaljplaner tas fram.

Programmet hölls tillgängligt för samråd under perioden 2 september till och med den 30 september 2022.

Programmet godkändes vid kommunstyrelsens sammanträde den 4 april 2023.

Planläggningen av området kommer sannolikt genomföras i etapper eftersom det finns en begränsad kapacitet i vatten- och avloppsledningsnätet i området. Just nu utreds när och i vilken omfattning det är möjligt att gå vidare med att ta fram detaljplaner för området. Samhällsbyggnad kommer gå ut med förnyad information när tidplanen för det kommande detaljplanearbetet är bestämd.

Programhandlingar:

Utredningar:

Samråd

Frösö-Berge 20:18 mfl. Bostäder vid Mosebacken (fas: Samråd)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör villor, radhus och parhus vid Mosebacken på Frösön.

Planförslaget hölls tillgängligt för samråd under perioden 4 juli till och med den 26 augusti 2022.

Planhandlingar:

Utredningar:

Antagande

Frösö-Berge 21-121 mfl. Nya bostäder (fas: Antagande)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör byggande av bostäder med en blandning av lägenheter och villor i två plan samt till att säkerställa
rekreationsstråken som passerar genom området vid Frösö sportstuga.

Planförslaget hölls tillgängligt för granskning under perioden 12 januari till och med 4 februari 2021.

Efter granskningen har nu synpunkterna sammanställts i ett granskningsutlåtande tillsammans med ställningstagande och förslag på ändringar med anledning av synpunkterna.

Detaljplanen antogs på Miljö- och samhällsnämndens sammanträde den 23 juni 2021.

Detaljplanen har överklagats efter antagandet.

Planhandlingar:

Utredningar:

Lugnvik

Påbörjat planarbete

Lugnviksverket 1. Värmekraftverk och industri. (fas: Påbörjat planarbete)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan vars syfte är att pröva markens lämplighet för industriändamål, fjärrvärmeändamål samt för ställverk. En samlokalisering på platsen möjliggör för industriverksamheten och fjärrvärmeverksamheten att dra nytta av varandras verksamheter genom till exempel nyttjande av spillvärme eller andra överskott från verksamheterna.

Del av Östersem 3:159 mfl. Utökning och anpassning av detaljplan för verksamheter. (fas: Påbörjat planarbete)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan vars syfte är att möjliggöra för verksamheter inom området samt att anpassa gällande detaljplan efter nya förutsättningar.

Samråd

Östersem 3:79 - Brittsbo. Kommunalt huvudmannaskap för gata (fas: Samråd)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör en ändring från enskilt huvudmannaskap för kvartersgator till kommunalt huvudmannaskap inom bostadsområdet Brittsbo. Detta medför att skötsel och driften av gatorna ska ligga på kommunen och inte delägare i gemensamhetsanläggningar. Ändringen innebär ingen förändring i den fysiska miljön utan är enbart en administrativ förändring.

Planförslaget hölls tillgängligt för samråd under perioden 16 september till och med den 7 oktober 2020.

Planhandlingar

Odensala

För närvarande är ingen detaljplan påbörjad inom Odensala.

Odenskog

För närvarande är ingen detaljplan påbörjad i Odenskog

Torvalla, Ope

Påbörjat planarbete

Flossamattan 2, Gimlegården. Bostäder. (fas: Påbörjat planarbete)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan för Flossamattan 2 i syfte att möjliggöra uppförande av bostäder i två plan. Under planarbetet ska även möjligheten att anlägga ny trottoar/gångbana studeras. 

Antagande

Ope 7:1. Fastighetsindelning (fas: Antagande)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan vars syfte är att möjliggöra avstyckning av fastigheten Ope 7:1 till mindre fastigheter för varje lägenhet i par- och radhusen som ska byggas på fastigheten. En avstyckning till mindre fastigheter är inte möjlig enligt gällande plan som då måste ändras.

Planen hölls tillgänglig för granskning under perioden mellan 28 juni och 11 augusti 2023.

Planen antogs vid miljö- och samhällsnämndens sammanträde den 27 september 2023.

Planhandlingar

Torvalla 2:21 m fl.  Småhustomter i Torvalla By (fas: Antagande)

Samhällsbyggnad arbetar med en detaljplan som ska möjliggöra att Torvalla By kan kompletteras med ny småhusbebyggelse. Avsikten är att cirka ett 20-tal tomter ska kunna skapas och läggas ut till försäljning via den kommunala tomtkön. För att möjliggöra variation och flexibilitet medger planförslaget även att kvartersmark för bostadsändamål i vissa delar kan bebyggas med radhus, parhus eller kedjehus. Då det idag pågår viss verksamhet med begränsad omgivningspåverkan på en av de bebyggda fastigheterna är avsikten att även framöver tillåta detta.

Planförslaget antogs av miljö- och samhällsnämnden den 1 september 2021.

Detaljplanen har överklagats efter antagandet.

Planhandlingar

Utredningar

Del av Odensala 8:1 m fl. Utökning av industriområde i Verksmon (fas: Antagande)

Samhällsbyggnad jobbar nu med en detaljplan för att skapa möjligheter för en utökning av industri/arbetsplatsområde i Verksmon i form av ändamålsenliga fastigheter för industri och verksamheter. Inom området finns idag skog med delvis höga värden, samt en mindre bäck i områdets sydvästra del.

Planförslaget hölls tillgängligt för granskning mellan den 18 december 2020 till och med den 22 januari 2021.

Detaljplanen antogs av Miljö- och samhällsnämnden den 23 juni 2021.

Detaljplanen har upphävts efter antagandet.

Planhandlingar

Utredningar

Odenslund

Samråd

Konvaljen 3. Fastighetsindelning (fas: Samråd)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en ändring av detaljplan vars syfte är att möjliggöra avstyckning av fastigheten Konvaljen 3. Fastigheten omfattas av en tomtindelning som innebär att en avstyckning inte är möjlig. Tomtindelningen behöver därför upphävas.

Planförslaget hölls tillgängligt för samråd under perioden 28 juni till och med den 11 augusti 2023.

Planhandlingar:

Söder

Påbörjat planprogram

Bangårdsgatan. Program för framtida utveckling. (fas: Påbörjat planprogram)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram ett planprogram för Bangårdsgatan. Syftet med programarbetet är att utreda förutsättningarna för utveckling mot en blandad centrumnära stadsdel.

Samråd

Hummern 6, Kontor, handel, mm (fas: Samråd)

Samhällsbyggnad arbetar nu med en detaljplan som ska möjliggöra att fastigheten Hummern 6, söder om Ringvägen, kan kompletteras med ytterligare bebyggelse, främst för kontorsändamål, men i viss utsträckning även för handel och hantverk/småindustri.

Planförslaget hölls tillgängligt för samråd under perioden 9 februari till och med den 6 mars 2023.

Planhandlingar

Undersökningar

Brunflo

Samråd

Brunflo-Viken 2:25. Bostäder i Brunflo (fas: Samråd)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör bostäder längs Mariebyvägen invid infarten till Sjövägen, ca 600 meter söder om centrala Brunflo.

Planförslaget hölls tillgängligt för samråd under perioden 30 november till och med den 22 december 2022.

Planhandlingar

Undersökningar

Landsbygd

Påbörjat planarbete

Del av Karlslund 2:2. Regemente Torråsen (fas: Påbörjat planarbete)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en ny detaljplan för del av Karlslund 2:2 för att möjliggöra nytt regementsområde i Torråsen. Området ska inrymma de funktioner en grundläggande soldatutbildning har behov av.

Inom ramen för planarbetet kommer ett flertal frågor att behöva utredas, däribland tillfartsvägar för bil, cykel och gående, naturvärden, buller, rekreation, vatten och avlopp med mera.

Häggesta 1:59 m.fl. Skola och förskola i Häggenås (fas: Påbörjat planarbete)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan för att möjliggöra tillbyggnad av Häggenås skola och intilliggande förskola. Utemiljön, parkeringsplatser och hämta/lämnazon ska också ses över.

Karlslund 2:2. Verksamheter i Furulund (fas: Påbörjat planarbete)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en plan vars syfte är att möjliggöra för verksamheter i övre Furulund. Det finns en efterfrågan på mark för att bedriva verksamheter inom Östersund. Östersunds kommun prövar därför ett nytt område för verksamheter med närhet till E14 och staden. Föreslaget planområde består i huvudsak av skogsmark idag och avses inrymma nya verksamheter med tillhörande parkering samt ytor för dagvattenhantering.

Marieby-Bye 3:11. Villatomter i närheten av Marieby (fas: Påbörjat planarbete)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan för nya villatomter på skogsmark i närheten av Marieby. Planområdet är beläget inom fastigheten Marieby-Bye 3:11 och avser tillföra bostäder och gata.

Imnäs 1:8. Bostäder vid Gullhögarna (fas: Påbörjat planarbete)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan för att möjliggöra tio nya tomter för småhus.

Lillsjöhögen 2:10 m fl. Industriområde Midskog (fas: Påbörjat planarbete)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan för att möjliggöra för ett industriområde.

Samråd

Fannbyn 6:9. Nya bostäder (fas: Samråd)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en ny detaljplan för del av Fannbyn 6:9 i syfte att möjliggöra för nya bostäder. Avsikten är att omvandla skogsmark till två nya tomter för småhus i anslutning till befintlig bebyggelse.

Planförslaget hölls tillgängligt för samråd under perioden den 18 maj till och med den 11 juni 2023.

Planhandlingar

Utredningar

Sidan uppdaterad 2023-10-02