Detaljplaner på gång

Här presenterar vi de detaljplaner och områdesbestämmelser som Miljö- och samhällsnämnden inte antagit ännu.

Det tar ungefär 9-12 månader för en detaljplan att bli färdig. Stora och komplicerade planer kan ta längre tid. Arbetet med detaljplanen är indelat i sju delar:

  1. Planbesked
  2. Samråd
  3. Granskning
  4. Antagande
  5. Överklagande
  6. Planen vinner laga kraft

Du som medborgare och sakägare har möjlighet att tycka till om planen. Det kan du göra under samråd och granskning.

Staden

Påbörjat planarbete

Centrum 2 mfl, Gustav III:s torg. Hotell, kontor, bostäder och service (fas: Påbörjat planarbete)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som ska möjliggöra för hotell, kontor, bostäder och service inom området.

Brandenburg 3. Bostäder i gårdshus (fas: Påbörjat planarbete)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som ska möjliggöra för bostäder inom området.

Skavjärnet 1. Upphäva tomtindelning (fas: Påbörjat planarbete)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en ändring av detaljplan som ska möjliggöra avstyckning av fastigheten Skavjärnet 1 genom att upphäva befintlig tomtindelning.

Granskning

Borgens 6. Utbyggnad av Clarion Hotel Grand (fas: Granskning)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en ny detaljplan som möjliggör att befintligt hotell vid Stortorget kan byggas ut. Utbyggnaden innebär påbyggnad med ytterligare 1–2 våningar för att tillskapa nya hotellrum, samt en tillbyggnad i ett våningsplan mot innergården för att utvidga kök och personalmatsal.

Planförslaget hålls tillgängligt för granskning mellan den 19 december 2019 och den 20 januari 2020.

Karlslund

Påbörjat planarbete

Karlslund 1:32 m fl. Bostäder och kommersiella verksamheter på Blomstergården och slakteriområdet (fas: Påbörjat planarbete)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en plan som ska möjliggöra för bostäder och kommersiella verksamheter inom området.

Antagande

Karlslund 1:4 m fl. Bostäder intill skidstadion (fas: Överklagad)

Syftet med planförslaget är att möjliggöra tre friliggande villor i skogsparti intill friluftsområdet vid skidstadion i Östersund.

Detaljplanen antogs på kommunfullmäktiges sammanträde den 20 september 2018. Planen har sedan överklagats.

Karlslund 2:1. Parhus i Eriksberg (fas: Överklagad)

Syftet med planförslaget är att möjliggöra nya bostäder. Föreslagen bebyggelse består av 6 parhus (12 bostäder) i ett skogsparti intill friluftsområdet vid skidstadion i Östersund.

Detaljplanen antogs på kommunfullmäktiges sammanträde den 20 september 2018. Planen har sedan överklagats.

Frösön

Påbörjat planarbete

Frösö-Berge 21-121 mfl. Nya bostäder (fas: Påbörjat planarbete)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör bostads­bebyggelse vid Frösö sportstuga.

Del av Valla 4:2. Nya bostäder (fas: Påbörjat planarbete)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör bostads­bebyggelse i form av enbostadshus ovanför Sommarslingan på Frösön.

Programsamråd

Guckuskon 1 m fl. Nya bostäder vid Lövsta IP (fas: Programsamråd)

Syftet med planprogrammet är att utreda planeringsförutsättningarna för nya bostäder, idrottsplatsen och förskolan, samt ta fram ett övergripande utvecklingsförslag för området. Syftet är också att skapa förutsättningar för diskussioner om detaljplanearbetets inriktning.

Granskning

Hammarskiftet 8. Bostadshus (fas: Granskning)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett nytt bostadshus på fastigheten Hammarskiftet 8. Det nya bostadshuset kommer att uppföras på en egen fastighet. Till följd av detta kommer fastigheten Hammarskiftet 8 att styckas av i ytterligare en bostadsfastighet.

Planförslaget hålls tillgängligt för granskning mellan den 28 november till och den19 december 2019.

Planhandlingar


Program godkännande

Stocke 4:1 m fl. Ny stadsdel vid Frösö Park (fas: Planprogram godkännande)

Syftet med planprogrammet är att presentera ett första förslag för hur Frösö Park kan utvecklas till en ny stadsdel genom att redan etablerade verksamheter kompletteras med 1000 - 1600 nya bostäder fram till år 2040. I förslaget ingår också kommunal service, parker och infrastruktur. Intentionen är att skapa en stadsdel med höga boendevärden, med en blandning av boendeformer, som bygger på platsens unika läge, kulturmiljö och möjligheter till rekreation och natur­upplevelser. Planprogrammet ska utgöra en vägledning för kommande detalj­planeläggning.

Programmet godkändes av kommunfullmäktige den 18 juni 2018.

Samråd

Godkännande

Utredningar

Lugnvik

Inga pågående planer i dagsläget.

Odensala

Påbörjat planarbete

Luktärten 1. Utbyggnad av Luktärtans förskola (fas: Påbörjat planarbete)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör utbyggnad av Luktärtans förskola i Odensala.

Samråd

Örtagården 1 m fl. Ny skolbyggnad vid Storsjöskolan (fas: Samråd)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en ökning av antalet elever på Storsjö­skolan. Skolan behöver förändras och utökas från dagens Åk 6-9 skola med plats för 360 elever, till en Åk 7-9 skola med ett upptagningsområde som innefattar även Torvalla, som skall erbjuda plats för 630 elever.

Planförslaget hålls tillgängligt för samråd mellan den 20 oktober och 13 november 2017.

Planhandlingar

Utredningar


Odenskog

Påbörjat planarbete

Städet 8. Utökad användning (fas: Påbörjat planarbete)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör utökad användning med handel (ej livsmedel). Planområdet består idag av en industri- och kontorsfastighet och ligger i Oden­skog, i korsningen Hagvägen/Voltvägen.

Torvalla, Ope

Påbörjat planarbete

Skogvaktaren 1 m fl. Utökning av industriområde i Verksmon (fas: Påbörjat planarbete)

Samhällsbyggnad arbetar nu med en detaljplan som ska skapa möjligheter för en utökning av industri/arbetsplatsområde i Verksmon i form av industri, kontor samt lokaler för utbildning, dock endast vuxenutbildning.

Torvalla 2:21 m fl.  Småhustomter i Torvalla By (fas: Påbörjat planarbete)

Samhällsbyggnad arbetar nu med en detaljplan som ska möjliggöra att Torvalla By kan kompletteras med småhusbebyggelse. Avsikten är att 10–15 tomter ska kunna skapas och läggas ut till försäljning via den kommunala tomtkön. Planområdet, som delvis är bebyggt, ligger utanför detaljplanelagt område, men är omgivet av områden planerade för bostäder. 

Samråd

Messmöret 1 m fl. Småhustomter i Ängsmon (fas: Samråd)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som ska möjliggöra nya bostäder i form av friliggande enbostadshus, parhus, kedjehus och radhus som är anpassade till den naturliga terrängen i området.

Planförslaget hålls tillgängligt för samråd under perioden 25 mars till och med 16 april 2019.

Planhandlingar

Odenslund

Påbörjat planarbete

Rödstjärten 2. Utöka och glasa in befintliga balkonger (fas: Påbörjat planarbete)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör att utöka samt
eventuellt glasa in balkongerna på flerbostadshusen på fastigheten Rödstjärten 2.

Antagande

Törnrosen 12 m fl. Gårdshus och smålägenheter (fas: Antagande)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra gårdshus för bostäder. Gällande plan medger endast mindre komplementbyggnad utöver huvudbyggnad. Detaljplanen säkerställer storlek, placering och utformning av gårdshusen som på så sätt anpassas till kvarterets struktur och karaktär. Gårdshusen placeras på trädgårdssidan bakom befintliga flerbostadshus och håller en gårdshuskaraktär vilket betyder att de ska underordna sig huvudbyggnaden med en mindre skala och enklare utformning. Ett bullerplank tar hand om buller från Krondikesvägen en begränsning av hårdgjord yta finns för att ta hand om dagvattnet.

Detaljplanen har antagits på miljö- och samhällsnämndens sammanträde den 25 september 2019.

Planhandlingar

Utredningar

Söder

Påbörjat planarbete

Staden 6:1 m fl. Nytt vattenverk (fas: Påbörjat planarbete)

Samhällsbyggnad arbetar nu med en detaljplan som ska möjliggöra att ett nytt vattenverk kan byggas sydöst om det befintliga vattenverket i Minnesgärde för att säkerställa Östersunds vattenförsörjning.

Antagande

Magasinet 1. Storsjöstrand, etapp 2 (fas: Överklagad)

Storsjö strand är under omvandling till en ny sjönära stadsdel. Ett planförslag har tagits fram för en fortsättning av etapp 1 söderut. Syftet är att pröva sex nya bostadskvarter, lokaler och allmänna ytor inom området. Särskilt viktigt är anläggandet av en sjöpark och ett offentligt parkstråk längs vattnet. Aktuell detaljplan blir en fortsättning av den första etappen söderut.

Detaljplanen har antagits på kommunfullmäktiges sammanträde den 26 september 2019.

Planen har sedan överklagats.

Planhandlingar

Utredningar


Brunflo

Påbörjat planarbete

Brunflo-Änge 1:144 m fl. Bostäder i sydöstra Brunflo, vid Centrumvägen (fas: Påbörjat planarbete)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som gör att bostäder och kontor blir möjligt i det aktuella området.

Brunflo Prästbord 1:12. Småhusbebyggelse i Brunflo/Grytan (fas: Påbörjat planarbete)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör att området kan bebyggas med småhus. Avsikten är att skapa attraktiva tomter som kan läggas ut till försäljning via den kommunala tomtkön, samt att befintlig byggnad (före detta Löfbergets skola) kan omvandlas till bostadshus. Området omfattas inte av någon detaljplan idag.

Landsbygd

Påbörjat planarbete

Lillsjöhögen 2:10 m fl. Industriområde Midskog (fas: Påbörjat planarbete)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan för att möjliggöra för ett industriområde.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-01-15