Detaljplaner på gång

Här presenterar vi de detaljplaner och områdesbestämmelser som Miljö- och samhällsnämnden inte antagit ännu.

Det tar ungefär 9-12 månader för en detaljplan att bli färdig. Arbetet med detaljplanen är indelat i sju faser:

 1. Planbesked
 2. Uppdrag
 3. Samråd
 4. Granskning
 5. Antagande
 6. Överklagande
 7. Planen vinner laga kraft

Du som medborgare och sakägare möjlighet att tycka till om planen. Det kan du göra under samrådsfasen och granskningsfasen.

Här kan du lämna synpunkter eller anmärkningar om detaljplaneröppnas i nytt fönster

Böle-Orrviken

Antagande

Fannbyn 3:3 m fl, Bostäder övre Hegled  (fas: Antagande)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra 15 villatomter i övre Hegled, anpassade till kulturmiljön.

Detaljplanen har antagits på miljö- och samhällsnämndens sammanträde den 30 augusti 2017. Planen har sedan överklagats.

Planhandlingar

Centrala Östersund

Uppdrag

Lekatten 3. Ny bostadsbyggnad (fas: Uppdrag)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan för att möjliggöra byggnation av en byggnad som ska inrymma mindre lägenheter, garage och förråd i Karlslund.

Tallåsen 2. Flerbostadshus (fas: Uppdrag)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan för att möjliggöra flerbostadshus. Fastigheten är idag planlagd för centrumverksamhet.

Karlslund 1:32 m fl, bostäder och kommersiella verksamheter på Blomstergården och slakteriområdet (fas: Uppdrag)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en plan som ska möjliggöra för bostäder och kommersiella verksamheter inom området.

Åkeriet 8. Tillbyggnad av hotell Östersund och restaurang Plaza (fas: Uppdrag)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan för att möjliggöra tillbyggnation ovanför markplan på hotell Östersund och restaurang Plaza.

Programsamråd

Lagboken 3. Nya kommunhuset (fas: Programsamråd)

Kvarteret Lagboken innefattar stadens rådhus från 1912 med tillbyggda kontorsbyggnader från 1970-talet. Byggnaderna från 1970-talet evakuerades 2015 på grund av mögel och ska nu rivas. Uppdragsbeslutet att påbörja detaljplanearbete beviljades av kommunfullmäktige den 5 september 2017, med syfte att pröva möjligheten till nybyggnation inom kvarteret.

Planprogrammet syftar till att uppmärksamma allmänheten och sakägare om vad som är på gång i området samt att informera om hur kommunen hanterar byggnation av kontorsmiljö i ett kulturhistoriskt känsligt läge, samt samla in synpunkter. Planprogrammet ska utgöra en vägledning för kommande detalj­planeläggning.

Programsamrådet pågår under perioden 20 april till 15 maj 2018.

Samråd

Karlslund 2:1. Utbyggnad av Sollidens äldreboende (fas: Samråd)

Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet för nybyggnation av ett
äldreboende i Solliden-området. Syftet är också att påföra rivningsförbud och
skyddsbestämmelser på områdets kulturhistoriskt särskilt värdefulla byggnader
och att göra en översyn och uppdatering av gällande planbestämmelser.

Planförslaget hålls tillgängligt för samråd mellan den 2 maj och 23 maj 2018.

Planhandlingar

Utredningar

Granskning

Karlslund 1:4 m.fl. Bostäder intill skidstadion (fas: Granskning)

Syftet med planförslaget är att möjliggöra tre friliggande villor i skogsparti intill friluftsområdet vid skidstadion i Östersund.

Detaljplanen skickas ut på granskning under perioden den 4 maj till den 25 maj 2018.

Karlslund 2:1. Parhus i Eriksberg (fas: Granskning)

Syftet med planförslaget är att möjliggöra nya bostäder. Föreslagen bebyggelse består av 6 parhus (12 bostäder) i ett skogsparti intill friluftsområdet vid skidstadion i Östersund.

Detaljplanen skickas ut på granskning under perioden den 4 maj till den 25 maj 2018.

Antagande

Byalaget 27, Tillbyggnad av enbostadshus i Karlslund (fas: Antagande)

Planområdet omfattar fastigheten Byalaget 27, som ligger i Karlslund på Stenstigen. Syftet med planförslaget är att möjliggöra en tillbyggnad av befintligt enbostadshus på fastigheten Byalaget 27. Tillbyggnad ska ske med stor hänsyn till den kulturhistoriska miljön och den befintliga byggnadens kulturhistoriska värde.

Detaljplanen har antagits på miljö- och samhällsnämndens sammanträde den 
25 april 2018.

Långreven 3. Nytt flerbostadshus utmed Läroverksgränd (fas: Antagande)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett nytt flerbostadshus på fastigheten.

Detaljplanen har antagits på miljö- och samhällsnämndens sammanträde den 8 november 2017. Planen har sedan överklagats.

Planhandlingar

Pantbanken 2, 3 och 4, handel (fas: Antagande)

Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet för butiken ”Hamngatan 12” att utöka sin verksamhet till att omfatta hela bottenvåningen i det intilliggande gårdshuset. Restaurang ”Jazzköket” önskar också utöka sin verksamhet i två av gårdshusen på Pantbanken 4. Pantbanken 3 ingår i planområdet av administrativa skäl.

Detaljplanen har antagits på miljö- och samhällsnämndens sammanträde den 14 juni 2017.

 1. PlankartaPDF
 2. PlanbeskrivningPDF
 3. GranskningsutlåtandePDF

Frösön

Uppdrag

Aspnäs 6, Tillbyggnad Frösö Gummi (fas: Uppdrag)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör tillbyggnad av Frösö Gummi med ytterligare en våning.

Häggbäret 1. Flerbostadshus i Valla (fas: Uppdrag)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör ett flerbostads­hus vid Vallsundsvägen, strax norr om Valla centrum.

Guckuskon 1 mfl. Förskola och bostäder (fas: Uppdrag)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör förskole­verksamhet i de befintliga lokalerna. Fastigheten ligger mellan Lövstavägen och Fröjavägen, strax norr om Lövsta idrottsplats på Frösön.

Verksamheterna på de angränsande fastigheterna Guckuskon 2 och Frösö 2:26 ska på sikt om-lokaliseras till andra platser inom kommunen. Detaljplanen möjliggör därmed en ändring från industri- till bostadsändamål på dessa fastigheter.

Valla Centrum 11. Utbyggnad av ICA Supermarket i Valla (fas: Uppdrag)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör utbyggnad av ICA Supermarket i Valla på Frösön.

Del av Valla 4:2, Nya bostäder (fas: Uppdrag)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör bostads­bebyggelse i form av enbostadshus ovanför Sommarslingan på Frösön.

Kungsgården 5:3, Utbyggnad av Frösö Park Hotell (fas: Uppdrag)


Programsamråd

Stocke 4:1 m.fl.  Ny stadsdel vid Frösö Park (fas: Planprogramsamråd)

Syftet med planprogrammet är att presentera ett första förslag för hur Frösö Park kan utvecklas till en ny stadsdel genom att redan etablerade verksamheter kompletteras med 1000 - 1600 nya bostäder fram till år 2040. I förslaget ingår också kommunal service, parker och infrastruktur. Intentionen är att skapa en stadsdel med höga boendevärden, med en blandning av boendeformer, som bygger på platsens unika läge, kulturmiljö och möjligheter till rekreation och natur­upplevelser. Planprogrammet ska utgöra en vägledning för kommande detalj­planeläggning.

Programförslaget hålls tillgängligt för samråd mellan 28 augusti till 25 september 2017.

Planhandlingar

Utredningar

Knytta-Solberg

Inga pågående planer i dagsläget.

Lugnvik

Uppdrag

Östersunds-Byn 1:89 m fl. Industriområde (fas: Uppdrag)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör för verksam­heterna i området att utvecklas ytterligare inom befintlig infrastruktur.

Granskning

Östersem 1:229 mfl. Lugnvikssolan - utökad byggrätt  (fas: Granskning)

Syftet med detaljplanen är att skapa ytterligare lokalyta för att inrymma ett ökat antal elever i Lugnviksskolan och Sjöängs­skolan. Skolorna utökas genom att bygga ut skolorna och även genom att en del av skolorna byggs på med en våning. Syftet är också att säkerställa att det finns tillräckligt med yta för skolgård och att trafik­situationen fungerar kring skolområdet. Syftet är också att bredda användningen för Lugnviks kyrka från allmänt ändamål till centrumändamål samt att påföra kyrkan rivningsförbud och skydds­bestämmelser.

Planförslaget hålls tillgängligt för granskning mellan 6 mars till 29 mars 2018.

Planhandlingar

 

Odensala, Odenskog

Uppdrag

Luktärten 1. Utbyggnad av Luktärtans förskola (fas: Uppdrag)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör utbyggnad av Luktärtans förskola i Odensala.

Städet 8, utökad användning (fas: Uppdrag)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör utökad användning med handel (ej livsmedel). Planområdet består idag av en industri- och kontorsfastighet och ligger i Oden­skog, i korsningen Hagvägen/Voltvägen.

Samråd

Örtagården 1 m. fl. Ny skolbyggnad vid Storsjöskolan (fas: Samråd)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en ökning av antalet elever på Storsjö­skolan. Skolan behöver förändras och utökas från dagens Åk 6-9 skola med plats för 360 elever, till en Åk 7-9 skola med ett upptagningsområde som innefattar även Torvalla, som skall erbjuda plats för 630 elever.

Planförslaget hålls tillgängligt för samråd mellan den 20 oktober och 13 november 2017.

Planhandlingar

Utredningar

 

Antagande

Karlslund 3:4 Handel (fas: Antagande)

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att uppföra en större handels­etablering på en del av fastigheten Karlsund 3:4, öster om Remonthagen.

Detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige den 19 juni 2017. Planen har sedan överklagats.

Planhandlingar

Utredningar

Bilaga

Illustrationsfilm

Filmen nedan visar Biltemas egen illustration av den tänka byggnationen.

Torvalla, Ope

Samråd

Klyvsågen 1-4 m fl. Småindustri och handel (fas: Samråd)

Detaljplanen syftar till att användningen centrum med preciseringen service läggs till nuvarande användning industri, och att en del av en 10 meter bred yta som idag inte får bebyggas minskas till 4,5 meter. Planförslaget syftar också till att en 20 meter bred yta som utgör parkmark mellan Ramsågen 1 och Cirkelsågen 5 övergår från allmän plats till kvartersmark med samma användning som ovan.

Planen är ute på samråd under perioden 26 mars till och med 16 april 2018.

Granskning

Del av Torvalla 9:9 m.fl. Ändrat huvudmannaskap för lokalgata (fas: Granskning)

Planområdet är beläget i Fjällmon, Torvalla och avgränsas i norr av Falkfångarvägen. Detaljplanen syftar till att ändra en lokalgata från kommunalt huvudmannaskap till kvartersmark. Gatan som avses berör två fastigheter med planerade radhus/flerbostadshus.

Planförslaget hålls tillgängligt för granskning mellan 16 april och 7 maj 2018.

Söder, Odenslund

Uppdrag

Väghyveln 9. Grundskola (fas: Uppdrag)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som gör det möjligt att anordna en ändamåls­enlig skolgård samt trafiklösning för hämtning och lämning av grund­skolebarn. Fastigheten ligger mellan Tegelbruksvägen och Hyggesvägen och rymde under flera år Palmcrantz gymnasieskola.

Törnrosen 12. Gårdshus och smålägenheter (fas: Uppdrag)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör ett gårdshus med smålägenheter vid korsningen Krondikesvägen och Mariavägen.

Krabban 3. Utökad användning (fas: Uppdrag)


Ångbryggeriet 1 m fl. Utökad användning samt nytt bostadsområde (fas: Uppdrag)


Samråd

Magasinet 1.  Storsjöstrand, etapp 2 (fas: Samråd)

Storsjö strand, ett område i direkt anslutning till stadens centrum, är under
omvandling från ett tidigare lager- och hamnområde till en ny sjönära stadsdel.
En första etapp (1A) om tre bostadskvarter är under uppförande. Aktuell
detaljplan blir en fortsättning av den första etappen söderut.

Planens syfte är att pröva sex nya bostadskvarter, lokaler och allmänna ytor
inom området. Särskilt viktigt är anläggandet av en sjöpark och en gång- och
cykelbro över järnvägen som sammanbinder området med övriga staden.

Planen är ute på samråd under perioden 17 april till och med 15 maj 2018.

Planhandlingar

Utredningar

 

Granskning

Kv Hyacinten. Förtätning med nya bostadshus (fas: Granskning)

Syftet med detaljplanen är möjliggöra en förtätning med två nya bostadshus. Planförslaget innebär att två bostadshus får uppföras på gårdsbjälklag som utgör tak till underliggande garage. Planen möjliggör också nya komplementbyggnader för bl.a. sophantering och cykelparkering.

Planen är ute på granskning under perioden 2 maj till och med 23 maj 2018.

Antagande

Rödhaken 7. Flerbostadshus vid Tegelplan (fas: Antagande)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för flerbostadshus med handelslokaler i bottenvåningen. Planen möjliggör därför för bostäder, centrumverksamhet, äldreboende och vårdcentral. I delar av bottenvåningen ska det finnas centrum­verksamhet eller vård­central för att möjliggöra för ett stadsdelscentrum med tillhörande stadsliv. Planen möjliggör för byggnader mellan fyra och nio våningar.

Detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige den 26 april 2018. Planen har sedan överklagats.

Brunflo

Uppdrag

Lockne Prästbord 2:1 och 1:3. Nya bostäder i Ångsta (fas: Uppdrag)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör nya bostäder i anslutning till Lockne kyrka och Ångsta skola.

Antagande

Brunflo-Änge 1:184 mfl. Utökad användning (fas: Antagande)

Syftet med detaljplanen är att utöka markanvändningen till att inkludera samlingslokal, bostad, kontor samt icke-störande småindustri och hantverk.

Detaljplanen har antagits på miljö- och samhällsnämndens sammanträde den 25 april 2018.

Landsbygd

Antagande

Lillsjöhögen 2:10 med flera, industriområde Midskog (fas: Antagande)

Syftet med planen är att möjliggöra för ett industriområde.

Detaljplanen har antagits av kommun­fullmäktige den 23 augusti 2017. Planen har sedan överklagats.

 1. PlanbeskrivningPDF
 2. PlankartaPDF
 3. IllustrationskartaPDF
 4. GranskningsutlåtandePDF
 5. MiljökonsekvensbeskrivningPDF
 6. GrundkartaPDF

VA- och dagvattenutredning:

 1. VA-utredningPDF
 2. DagvattenutredningPDF

Geoteknisk utredning:

 1. PM HydrogeologiPDF
 2. PM GeoteknikPDF
 3. MURPDF
 4. G0201PDF
 5. G0901PDF
 6. G0902PDF
 7. MUR kompletteringarPDF
 8. PM Geoteknisk kontrollPDF
Sidan uppdaterad 2018-05-16