Frösö Park - en ny stadsdel

Upp till 1 600 nya bostäder fram till år 2040, med närservice och en inspirerande livsmiljö - Frösö Park är tänkt att bli en av Östersunds nya stadsdelar.

Här hittar du information om hur kommunen föreslår att Frösö Park ska utformas, och vad som händer i processen.

Östersund växer! Kommunen har ett befolkningsmål om att bli 65 000 invånare till 2040 och en övergripande vision att vara ett demokratiskt, socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle.

Det innebär att stadsplaneringen måste möta behovet av bostäder och balansera det med till exempel de sociala och kulturella värden som behöver tillvaratas.

Om Frösö Park

Frösö Park har under senaste decenniet omdanats från militärt område till en företagspark med konferens, hotell, sport och kultur.

På Frösö Park finns idag ungefär 500 arbetsplatser och området har en stor potential att bidra till att Östersund stärker sin roll som tillväxtmotor i regionen. För att ta till vara på den potential som finns på Frösö Park vill vi bygga ut området etappvis med 1 000 – 1 600 bostäder fram till 2040.

Flygbild över Frösö Park med tänkta bostäder, parker, skola, förskola och gator inritade

Klicka på bilden för att förstora den

Förslaget i korthet

  • Storlek: 323 hektar, varav 140 naturmark eller vattenområde, 82 blandad stadsdel med bostäder och 10 turistisk verksamhet.

  • Antal bostäder: 1 000-1 600 totalt fram till 2040, med en utbyggnadstakt på ungefär 80-100 bostäder per år.

  • Service: det befintliga företagsområdet med arbetsplatser, konferens, sport och konst utvecklas med livsmedel, förskola, skola, vård och omsorg.

  • Kommunikationer: buss, utvecklat gång- och cykelnät.

  • Karaktär: en varierad, tät och blandad stadsdel nära natur och rekreation. Den kulturhistoriskt värdefulla miljön ska vara tydligt avläsbar i den samtida stadsdelen.

Vårt förslag på hur stadsdelen ska utformas

Kommunen har tagit fram ett förslag till planprogram för Frösö Park. Ett planprogram är ett förstadium till detaljplanering, och syftar till att skaffa ett bra underlag tidigt och vara vägledande när kommunen senare börjar detaljplanera.

Hela förslaget till planprogram, med tillhörande bilagor, kan du läsa på vår sida om pågående detaljplaner.

Läs förslaget till planprogram för Frösö Park

 

Tack för att ni lämnat synpunkter!

Planprogrammet till Frösö Park var ute på samråd mellan den 28 augusti och 25 september 2017. Under samrådet kom det in 29 yttranden. Den 7 september hölls ett samrådsmöte i from av Öppet hus på Rådhuset, ett femtiotal personer deltog och framförde synpunkter. Tack så mycket!

Yttranden som kommit in rör bland annat hur bebyggelse och trafik kommer att påverka kulturvärden och landskapsbilden på Frösön, främst kring Frösö kyrka och Stocke Titt. Det finns även frågetecken och oro kring hur natur- och rekreationsvärden och jordbruket kommer att påverkas.

Områdets närhet till flygplatsen har det kommit in yttranden kring. Både gällande eventuell buller påverkan på nya bostäder och att flygplatsens verksamhet inte får försvåras med fler bostäder i dess närhet.

Länsstyrelsen, Vatten Östersund och ett par privatpersoner har yttrat sig kring föroreningarna av PFAS i området och påtalat vikten av att genomförandet av planen inte får bidra till ökad utströmning av föroreningar till Storsjön.

Vad händer nu?

När samrådstiden är slut sammanställs alla synpunkter i en samrådsredogörelse och förslaget till planprogram bearbetas innan det tas upp för godkännande av kommunfullmäktige.

Planen är att planprogrammet ska godkännas under senare delen av sommaren 2018. Planprogrammet och samrådsredogörelsen kommer därefter att ligga till grund för kommande detaljplanearbete.

Sidan uppdaterad 2018-02-23