Centrala Östersund

Här presenteras detaljplaner som vunnit laga kraft i centrala Östersund.

Karta över detaljplaner i centrala Östersund

I kartan hittar du alla detaljplaner i Centrala Östersund. De rosa linjerna på kartan visar planlagt område. De rosa siffrorna visar plannumret. Klicka på bilden för att öppna kartan.

I menyerna nedan hittar du planer från början av 2000-talet till idag. Planerna är sorterade efter huvudanvändning, men kan medge även andra ändamål.

Bostäder

Tallåsen 2, Flerbostadshus (589)

Planen vann laga kraft den 15 juli 2019.

Planförslaget syftar till att möjliggöra flerbostadshus inom ett område med naturmark. Fastigheten är idag planlagd för centrumverksamhet då intentionen tidigare var att inrymma en moské på platsen. Planen föreslår två byggnadskroppar i fem våningar med totalt cirka 48 lägenheter. Utöver dessa tillkommer komplementbyggnader och parkeringsplatser.

Karlslund 2:1 - utbyggnad av Sollidens äldreboende (581)

Planen vann laga kraft den 6 december 2018.

Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet för nybyggnation av ett äldreboende i Solliden-området. Syftet är också att påföra rivningsförbud och skyddsbestämmelser på områdets kulturhistoriskt särskilt värdefulla byggnader och att göra en översyn och uppdatering av gällande planbestämmelser.

 1. PlankartaPDF
 2. IllustrationskartaPDF
 3. PlanbeskrivningPDF

Utredningar

 1. DagvattenutredningPDF
 2. Geoteknisk undersökningPDF
 3. Geoteknisk undersökning, bilaga 1PDF

Långreven 3 - nytt flerbostadshus utmed Läroverksgränd (580)

Planen vann laga kraft den 24 september 2018.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett nytt flerbostadshus på fastigheten.

 1. PlankartaPDF
 2. IllustrationskartaPDF
 3. PlanbeskrivningPDF

Utredningar

 1. DagvattenutredningPDF
 2. Geoteknisk undersökningPDF

Björnen 7 - utökad byggrätt för flerbostadshus (571)

Planen vann laga kraft den 24 maj 2017.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av ett mindre flerbostadshus
i ett kvarter i Karlslund. Avsikten är att bygga ett hus i två våningar som rymmer
fyra mindre lägenheter. Huset placeras på trädgårdssidan bakom ett befintligt
flerbostadshus i två våningar.

 1. PlankartaPDF
 2. PlanbeskrivningPDF

Riktaren 1 - Tillägg till dp 498, utökad byggrätt, upphävande av fastighetsindelningsbestämmelse (570)

Planen vann laga kraft den 18 april 2017.

Syftet med tillägget till detaljplanen är att utöka byggrätten för att möjliggöra uppförande av garage, gemensamma komplementbyggnader samt inglasning av verandor. Syftet är även att upphäva fastighetsindelningsbestämmelsen inom fastigheten Riktaren 1, för att möjliggöra delning av fastigheten. Tillägget ska läsas tillsammans med den gällande detaljplanen.

 1. PlankartaPDF
 2. PlanbeskrivningPDF

Artilleristen 1 - Studentbostäder, kontor och skola (559)

Planen vann laga kraft den 23 maj 2016.

Syftet med detaljplanen är att ändra byggrätten vid Genvägen och norr om isovalen från tre till sex våningar. Byggnaden ska inrymma studentbostäder och kontor. Syftet med planen är också att ändra utbredningen av mark som inte får bebyggas för att möjliggöra en mer flexibel placering av tänkt byggnad i den nordöstra delen av campus-området (hörnet Biblioteksgatan/Genvägen). Byggrätten ändras också från tre till fyra
våningar. I syftet ingår också att säkerställa att byggnaderna inom planområdet gestaltas med hög arkitektonisk kvalitet.

 1. PlankartaPDF
 2. PlanbeskrivningPDF

Rektorn 9 - Omvandling av lokal till bostad samt påbyggnad (553)

Planen vann laga kraft den 27 oktober 2015.

Syftet med planen är att möjliggöra en ombyggnad av befintliga kontorslokaler till bostäder samt bygga på en våning utmed Biblioteksgatan.

 1. PlankartaPDF
 2. PlanbeskrivningPDF

Magasinet 1 - Storsjö Strand etapp 1A (551)

Planen vann laga kraft den 30 september 2015.

Syftet med detaljplanen är att skapa ett nytt område vid Storsjöns strand med bostäder, lokaler, strandpromenad, ny vägdragning, gång- och cykelväg, planteringar och bryggor.

 1. PlankartaPDF
 2. PlanbeskrivningPDF
 3. MiljökonsekvensbeskrivningPDF
 4. TrafikbullerutredningPDF
 5. MarkmiljöundersökningarPDF
 6. RiskanalysPDF
 7. VibrationsutredningPDF
 8. Riskanalys, kompletterandePDF
 9. Skisser på byggnaderPDF
 10. FotomontagePDF

Norr 1:12 - Tallåsen, flerbostadshus på I5:s gamla motorområde (545)

Planen vann laga kraft den 16 mars 2015.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för flerbostadshus på I5:s gamla motorområde. Mindre lokaler för centrum­verksam­het medges i gatuplan.

 1. PlankartaPDF
 2. PlanbeskrivningPDF
 3. IllustrationerPDF
 4. MarkmiljöbedömningPDF
 5. BullerutredningPDF
 6. MarkföroreningarPDF

Norr 1:12 - Kaserngården I5 (544)

Planen vann laga kraft den 12 januari 2015.

Fältjägaren Fastigheter anhåller om att gällande detaljplan ändras så att området kan utvecklas. Ny byggnad för bostäder föreslås på kasernområdets norra del. Gällande detaljplan nr 220 medger endast allmänt ändamål (avser offentligt ägda lokaler).

 1. PlankartaPDF
 2. PlanbeskrivningPDF
 3. IllustrationerPDF
 4. LedningskartaPDF

Djurläkaren 13 - Tillägg till detaljplan nr 114 (539)

Planen vann laga kraft den 22 april 2014.

 1. PlankartaPDF

Björken 8 - Tillbyggnad av villa (537)

Planen vann laga kraft den 22 april 2014.

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga ut en befintlig villa med burspråk och skärmtak/carport.

 1. PlankartaPDF
 2. PlanbeskrivningPDF

Hinden 1 - Komplementbebyggelse (535)

Planen vann laga kraft den 7 januari 2014.

Syftet med detaljplaneändringen är att möjliggöra byggnation av carport och sophus i kvarteret Hinden 1. Ändringen sker genom ett tillägg till gällande detaljplan nr 75 Carlslund.

 1. PlankartaPDF

Norr 1:12 - Bostäder Jägarvallen (524)

Planen vann laga kraft den 19 mars 2013.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse i form av radhus, kedjehus eller parhus med tillhörande garage.

 1. PlankartaPDF
 2. PlanbeskrivningPDF

Järven 2 - Komplementbyggnader (520)

Planen vann laga kraft den 19 februari 2013.

Syftet med planen är att möjliggöra anläggning av carport och cykelförråd inom kvarteret Järven 2.

 1. Plankarta med planbeskrivningPDF

Illern 1 - Komplementbyggnader, tillägg till plan 43 (519)

Planen vann laga kraft den 19 februari 2013.

Bostadsrättsföreningen Björkbacken har ansökt om planändring för fastigheten Illern 1.

 1. PlankartaPDF

Tullvakten 2 - Utökad markanvändning till handel, kontor och bostäder (518)

Planen vann laga kraft den 4 december 2012.

Syftet med tillägget till detaljplanen är att en utökad markanvändning som utöver handel och kontor även medger bostäder. För en mindre del av planområdet medges förutom bostäder även handel och kontor.

 1. Plankarta med planbeskrivningPDF

Norr 1:12 - Bostäder på Norra Tallbacken (514)

Planen vann laga kraft den 16 juli 2012.

 1. PlankartaPDF
 2. PlanbeskrivningPDF
 3. IllustrationerPDF

Utredningar

 1. RiskanalysPDF

Karlslund 3:1 och 3:2 - Löfsta gård (503)

Planen vann laga kraft den 19 juli 2011.

 1. PlankartaPDF
 2. PlanbeskrivningPDF

Karlslund 3:4 - Remonthagen (498)

Planen vann laga kraft den 21 februari 2011.

Planområdet är beläget vid östra entrén till Östersund. Syftet med detaljplanen är att Remonthagen skall planläggas med två nya bostadsområden med inriktning hållbart byggande, med 20-30 sammanbyggda hus och ett flerbostadshusområde med ca 200 lägenheter. Detaljplanen avser att bevara stora delar av Remonthagen som rekreationsområde.

 1. PlankartaPDF
 2. PlanbeskrivningPDF
 3. IllustrationerPDF
 4. GenomförandebeskrivningPDF

Norr 1:12 - Bostäder Tallbacken, tillägg till plan 475 (491)

Planen vann laga kraft den 16 april 2010.

Syftet med detaljplanen är att detaljplanen förses med ett tillägg i vilket bestämmelserna om högsta byggnadsarea förändras. Avsikten är att kunna fördela bebyggelsen mer fritt på tomten, men inte utöka byggnadsarean.

 1. PlankartaPDF

Härbärget 5 - Bostäder i flerbostadshus (482)

Planen vann laga kraft den 17 juli 2009.

Ägaren till Härbärget 5 har ansökt om planändring för fastigheten. Syftet med begäran är att möjliggöra byggande av ytterligare bostäder i centralt läge.

 1. PlankartaPDF
 2. PlanbeskrivningPDF
 3. GenomförandebeskrivningPDF

Norr 1:12 - Bostäder Tallbacken (475)

Planen vann laga kraft den 14 november 2008.

Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet till ca 100 st nya bostadstomter för villor och gruppbyggda hus. Planen innehåller också ett grönstråk som utgör förbindelse mellan stadsdel Norr och skogsmarken.

 1. PlankartaPDF
 2. PlanbeskrivningPDF
 3. IllustrationerPDF
 4. GenomförandebeskrivningPDF
 5. KvalitetsprogramPDF

Norr 1:12 - Bostäder verksamheter, Lugnet - Jägargården (472)

Planen vann laga kraft den 17 juli 2008.

Detaljplanen omfattar en del av det tidigare I 5-området i Östersund. Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet till ny användning av befintliga byggnader samt nybyggnad av bostäder, förskola m.m.

 1. PlankartaPDF
 2. PlanbeskrivningPDF
 3. GenomförandebeskrivningPDF
 4. KvalitetsprogramPDF

Kv Borgmästaren, Kv Filialbanken - Del av Strandgatan (448)

Planen vann laga kraft den 20 juli 2006.

En ny detaljplan

En ny detaljplan som är anpassad till nuvarande utseende på gatorna. Den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsemiljön i kvarteren föreslås bli bevarad. Byggrätterna anpassas till den bebyggelse som finns idag men med möjlighet till kompletterande uthusbyggnader. Husen föreslås i huvudsak få användas för boende men även en del verksamheter tillåts.

 1. PlankartaPDF
 2. Plan- och genomförandebeskrivning, sid 1-16PDF
 3. Plan- och genomförandebeskrivning, sid 17-36PDF
 4. IllustrationerPDF

Fastighetsplan

Speciella förhållanden gäller utmed Strandgatan med de s.k. donationsjordarna som ägs av kommunen. Marken innanför staketen föreslås bli överförda till angränsande fastigheter.

Till två fastigheter utefter Hamngatan (Filialbanken 1 och 7) och en utefter Köpmangatan (Filialbanken 4) är det också aktuellt att överföra gatumark. Dessutom bör hörnavskärningarna i korsningen Köpmangatan/ Thoméegränd förvärvas av kommunen för att ingå i den allmänna gatumarken.

För att säkerställa att dessa åtgärder ska kunna genomföras upprättas en ny fastighetsplan parallellt med den nya detaljplanen.

 1. PlanbestämmelserPDF
 2. Fastighetsplan BorgmästarenPDF
 3. Fastighetsplan FilialbankenPDF
 4. PlanbeskrivningPDF
 5. Donationsjordkarta BorgmästarenPDF
 6. Donationsjordkarta FilialbankenPDF

Förklädet 3 - Flerbostadshus (443)

Planen vann laga kraft den 11 januari 2006.

 1. PlankartaPDF

Hästhoven 16 och 17 - Bostäder, kedjehus (436)

Planen vann laga kraft den 13 februari 2005.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggande av bostäder, kedjehus, på Hästhoven 16 och 17, samt att säkerställa en kommunikationsyta för radhusägarna på Hästhoven 18-32.

 1. PlankartaPDF

Centrum, handel, vård och kontor

Läkaren 13 - Tillbyggnad av affärs- och kontorshus (587)

Planen vann laga kraft den 23 juli 2019.

Planens syfte är att skapa möjlighet till förtätning i form av en tillbyggnad i sex våningar och en påbyggnad i tre våningar.

 1. PlankartaPDF
 2. PlanbeskrivningPDF

Borgens 5 - Tillbyggnad av Storsjöteatern (567)

Planen vann laga kraft den 28 november 2016.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för tillbyggnad av Storsjöteatern.

 1. PlankartaPDF
 2. PlanbeskrivningPDF

Karlslund 2:3 - Dagverksamhet och kontor (564)

Planen vann laga kraft den 20 september 2016.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för fler användningar för den befintliga huvudbyggnaden på fastigheten.

 1. PlankartaPDF
 2. PlanbeskrivningPDF

Bandvagnen 1 - Utökning av stormarknad på Norr, ICA Maxi (562)

Planen vann laga kraft den 19 juli 2016.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnad av ICA Maxi.

 1. PlankartaPDF
 2. PlanbeskrivningPDF

Pantbanken 1, 6 och 7 - kontorsverksamhet (552)

Planen vann laga kraft den 27 oktober 2015.

Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet för pågående kontorsverksamhet inom Pantbanken 6 att få permanent bygglov.

 1. PlankartaPDF
 2. PlanbeskrivningPDF

Fåfängan 6 - Utökning av träningslokal (541)

Planen vann laga kraft den 20 augusti 2014.

Syftet med planen är att göra det möjligt att bygga ut marken i fastighetsgräns samt att ändra användningen av marken, från bostäder och handelslokaler till bostadskomplement och centrumverksamhet.

 1. PlankartaPDF
 2. PlanbeskrivningPDF

Artilleristen 1 - Campus, ändring av detaljplan 387 och 403 (534)

Planen vann laga kraft den 2 december 2013.

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att ha kontorsverksamhet utan direkt koppling till universitetet på Campusområdet.

 1. PlankartaPDF

Barberaren 7 - Före detta Centralpalatset (531)

Planen vann laga kraft den 15 juli 2013.

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för att kunna bygga en ny byggnad på samma plats som det brandskadade huset som nu rivits. Byggnaden ska innehålla handel i tre våningsplan och bostäder ovanför.

 1. PlankartaPDF
 2. PlanbeskrivningPDF

Del av Norr 1:12 - Samlingslokal och centrumverksamhet (523)

Planen vann laga kraft den 19 februari 2013.

Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet att bygga en moské inom planområdet vid korsningen mellan Pampasvägen och Litsvägen.

 1. PlankartaPDF
 2. PlanbeskrivningPDF

Del av Norr 1:12 - Omvandling av förråd till kontor med mera (522)

Planen vann laga kraft den 19 februari 2013.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ombyggnad av Fältjägarregementet I5:s gamla förråd till lokaler för kontor, hantverk och vuxenutbildning samt skapa en ny dragning av Jägarvallsvägen.

 1. PlankartaPDF
 2. PlanbeskrivningPDF

Tingshuset 7 och Lagmannen 6 - Kontor, bostäder och centrumverksamhet (515)

Planen vann laga kraft den 26 juni 2012.

Syftet med detaljplanen är framförallt av administrativ karaktär. Eftersom kvarteren ligger mycket centralt i Östersund föreslås en flexibel användning. Byggrätterna behålls i princip som idag.

 1. PlankartaPDF
 2. PlanbeskrivningPDF

Kopparslagaren 6 - Utökning av restaurang vid Stortorget (511)

Tillägg till detaljplan 333. Planen vann laga kraft den 23 april 2012.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utökning av restaurangverksamheten i byggnaden mot torget på fastigheten.

 1. PlankartaPDF

Hjultraktorn 2 - Ny djurklinik och vägrestaurang (504)

Tillägg till detaljplan 468. Planen vann laga kraft den 19 juli 2011.

Syftet med ändringen är att en ny djurklinik och en vägrestaurang skall kunna etableras inom stadsdel Norr.

 1. PlankartaPDF

Brandsprutan 1 - Före detta brandstationen (488)

Planen vann laga kraft den 23 februari 2010.

 1. PlankartaPDF
 2. PlanbeskrivningPDF

Handelsmannen 6 - Kontor och utbildning (484)

Planen vann laga kraft den 23 juni 2009.

Syftet med planen är att skapa möjligheter till en blandad användning av fastigheten såsom, kontor, hotell, vuxenutbildning, vård, bostäder, hantverk, mindre butiker och så vidare.

 1. PlankartaPDF
 2. PlanbeskrivningPDF

Läkarboken 5 - Kontor och utbildning (483)

Planen vann laga kraft den 22 juli 2009.

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att använda fastigheten för kontor och utbildning.

 1. PlankartaPDF
 2. PlanbeskrivningPDF

Karlslund 5:2 - Fyrvalla (474)

Planen vann laga kraft den 22 oktober 2008.

Syftet med detaljplanen är att byggrätten för teknikhuset utökas. I västra delen möjliggörs för en ny utryckningsväg mot Genvägen.

 1. PlankartaPDF
 2. PlanbeskrivningPDF
 3. IllustrationerPDF

Norr 1:12 - Ny restaurang samt förskola (469)

Planen vann laga kraft den 16 juli 2008.

Planläggningen omfattar restaurang samt förskola. Förlängning av Jägarvallsvägen, mellan Infanterigatan och Rådhusgatan. Ny cirkulationsplats Rådhusgatan-Arkivvägen-Jägarvallsvägen.

 1. PlankartaPDF
 2. PlanbeskrivningPDF
 3. IllustrationerPDF

Norr 1:12 - Handel och kontorsområde (468)

Planen vann laga kraft den 19 juni 2008.

Syftet med detaljplanen är att i enlighet med riktlinjerna i översiktsplanen för Stadsdel Norr, inom område betecknat C7, skapa förutsättningar för handel, kontor samt lättare industri.

 1. PlankartaPDF
 2. PlanbeskrivningPDF
 3. IllustrationerPDF
 4. MiljökonsekvensbeskrivningPDF

Belysningen 2 - Vinterträdgård vid för detta Kårhuset (465)

Planen vann laga kraft den 18 februari 2008.

 1. PlankartaPDF

Norr 1:12 - Före detta kasernerna (461)

Planen vann laga kraft den 25 september 2007.

Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet till ny användning av de tre tidigare kasernbyggnaderna samt kanslihuset inom det före detta I5-området.

 1. PlankartaPDF
 2. PlanbeskrivningPDF

Borgens 3 - Påbyggnad av Storsjöteatern (460)

Planen vann laga kraft den 20 september 2007.

Syftet med planen är att möjliggöra en påbyggnad av Storsjöteatern med en kontorsdel i fyra våningar med glasfasad.

 1. PlankartaPDF
 2. PlanbeskrivningPDF
 3. IllustrationerPDF

Karlslund 5:2 - Fyrvalla (451)

Planen vann laga kraft den 23 november 2006.

Syftet med detaljplanen är att på ett bra sätt reglera användningen av de frigjorda byggnadsytorna och markarealen som blivit tillgängliga för civilt bruk när Östersunds garnison lades ner.

 1. PlankartaPDF
 2. PlanbeskrivningPDF
 3. IllustrationerPDF

Hotell och turistisk verksamhet

Åkeriet 8 - Tillbyggnad av hotell och restaurang (583)

Planen vann laga kraft den 26 mars 2019.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra tillbyggnation på innergården samt förlängning av den påbyggnad som finns på taket till hotellbyggnaden längs Kyrkgatan.

 1. PlankartaPDF
 2. PlanbeskrivningPDF

Utredningar

Arkivet 1 och del av Norr 1:14 - Upphävande av del av fastighetsplan, ändrad användning (574)

Planen vann laga kraft den 25 september 2017.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra fastighetsreglering där del av fastigheten Arkivet 1 förs över till fastigheten Norr 1:14. Planområdet ligger i korsningen mellan Arkivvägen och Fornbyvägen vid Jamtli.

 1. PlankartaPDF
 2. PlanbeskrivningPDF

Fältjägaren 6 - Hotell (573)

Planen vann laga kraft den 11 juli 2017.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra så att ett nytt hotell / profilbyggnad kan uppföras norr om kaserngården.

Planhandlingar

Bilaga

Norr 1:14 - Nationalmuseum på Jamtli (565)

Planen vann laga kraft den 20 september 2016.

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga till Jamtlis museibyggnad med nya lokaler för Nationalmuseum.

 1. PlankartaPDF
 2. PlanbeskrivningPDF

Karlslund 1:9 - Självhushållsboende ÖSK-stugan (458)

Planen vann laga kraft den 21 maj 2007.

 1. Plankarta med planbeskrivningPDF

Idrott och natur

Karlslund 1:29 m fl - Ny entré till Östersunds skidstadion (561)

Planen vann laga kraft den 21 juni 2016.

Syftet med planen är att möjliggöra för en ny entré till skidstadion. Planen syftar även till att medge kommersiell verksamhet på stadionområdet

 1. PlankartaPDF
 2. IllustrationskartaPDF
 3. PlanbeskrivningPDF

Karlslund 1:29 - Utveckling av Östersunds skidstadion (521)

Planen vann laga kraft den 19 februari 2013.

Syftet med tillägget till detaljplanen är att skapa möjligheter till ett nytt mediecenter i tre våningar vid skjutvallen samt möjliggöra för en flytt av befintliga vallabodar till den befintliga parkeringen vid uppfarten från Litsvägen.

 1. PlankartaPDF
 2. PlanbeskrivningPDF

Norr 1:12 - Ny arena Stadsdel Norr (508)

Planen vann laga kraft den 10 januari 2012.

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt med en ny arena norr om Jämtkraft Arena och Arenavägen.

 1. PlankartaPDF
 2. PlanbeskrivningPDF
 3. IllustrationerPDF

Bilagor

 1. MiljökonsekvensbeskrivningPDF

Norr 1:12 och Norr 1:15 - Arena med parkeringar (467)

Planen vann laga kraft den 22 maj 2008.

Syftet med planen är att fastlägga utbredning och utnyttjandegrad av Arenaområdet för idrottsändamål, storleken och läget för parkeringsytor samt hur området ska försörjas med bil-, gång- och cykelvägar.

 1. PlankartaPDF
 2. PlanbeskrivningPDF
 3. IllustrationerPDF

Bilagor

 1. Projektrapport A LjudfrågorPDF
 2. Projektrapport C (inklusive B)PDF
 3. Projektrapport DPDF
 4. PM Stadsdel Norr – Deponi SV om Arena ÖstersundPDF
 5. Översiktlig karta som visar gång- och cykelvägnätetPDF

Styckmästaren 2 - Utökning av skidstadionområdet och ÖSK (459)

Planen vann laga kraft den 26 juni 2007.

Kommunen har förvärvat ett markområde från fastigheten Styckmästaren 2. Syftet med förvärvet är att överföra markområdet till ÖSK-området.

 1. PlankartaPDF

Industri och handel med skrymmande varor

Motorn 1 - Ny bilhall vid Berners (455)

Planen vann laga kraft den 21 maj 2007.

 1. PlankartaPDF
 2. PlanbeskrivningPDF

Infrastruktur

Pampasvägen - Huvudgata Stadsdel Norr (457)

Planen vann laga kraft den 21 maj 2007.

Syftet med detaljplanen är skapa möjligheter att kunna bygga en ny huvudgata mellan Litsvägen och Trondheimsvägen.

 1. PlankartaPDF
 2. PlanbeskrivningPDF
 3. IllustrationerPDF

Staden 3:1 - Järnvägsövergång vid Postgränd (431)

Planen vann laga kraft den 22 juni 2004.

 1. PlankartaPDF

Skola, utbildningslokaler och förskola

Norr 1:4, Förskola på Jägarvallen (569)

Planen vann laga kraft den 20 februari 2017.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en förskola på Jägarvallen.

Utredningar

Karlslund 3:4 - Förskola Remonthagen (555)

Planen vann laga kraft den 31 januari 2016 2016.

Syftet med detaljplanen är att ge plats till en större förskola eller äldreboende på fastigheten Karlslund 3:4, i nordvästra delen av Remonthagen.

Hofvallen 1 - Utökat område för förskola (549)

Planen vann laga kraft den 26 maj 2015.

 1. PlankartaPDF
 2. PlanbeskrivningPDF

Karlslund 5:2 - Utbildningslokaler Fyrvalla (528)

Planen vann laga kraft den 25 juni 2013.

Syftet med planändringen är att i anslutning till befintliga utbildningslokaler kunna uppföra en bygghall.

 1. PlankartaPDF
 2. PlanbeskrivningPDF

Motboken 1 - Gymnasieskola (527)

Planen vann laga kraft den 21 maj 2013.

Syftet med detaljplanen är att man ska kunna ha en gymnasieskola inom befintlig fastighet Motboken 1.

 1. PlankartaPDF

Hofvallen 1 - Ny förskola (502)

Planen vann laga kraft den 19 juli 2011.

 1. PlankartaPDF
 2. PlanbeskrivningPDF

Blåklockan 9 och 10 - Morenska villan och Asterns förskola (496)

Planen vann laga kraft den 20 juli 2010.

Syftet med detaljplanen är att omvandla fastigheten Blåklockan 9 (Morenska villan) från kvartersgård till bostäder och ändra markanvändningen för förskolan Asterns lekyta (Blåklockan 10) från allmänt ändamål till förskola.

 1. PlankartaPDF

Hofvallen 1 - Förskola och utveckling av Jamtli (485)

Planen vann laga kraft den 21 september 2009.

Syftet med planen är att Barn- och utbildningsförvaltningen behöver fler förskoleplatser inom centrala Östersund. Önskemålet är att en förskola med fyra avdelningar placeras på Hofvallens B-plan.

 1. PlankartaPDF
 2. PlanbeskrivningPDF

Ångern 2 samt Artilleristen 1 - Förskola Campus (442)

Planen vann laga kraft den 21 december 2005.

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga en förskola vid Akademigatan inom Campusområdet.

 1. PlankartaPDF
Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-09-03