Knytta och Solberg

Här presenteras detaljplaner som vunnit laga kraft i Knytta och Solberg. Planerna är sorterade efter huvudanvändning, men kan medge även andra ändamål.

Karta över detaljplaner i Knytta och Solberg

De rosa linjerna på kartan visar planlagt område. De rosa siffrorna visar plannumret. Klicka på bilden för att öppna kartan.

Bostäder

Del av Vålbacken 4:2 - Villabebyggelse (B169)

Planen vann laga kraft den 24 oktober 2017.

Syftet med detaljplanen är att skapa 14 nya villatomter inom det gamla Tegelbruksområdet med fastighetsbeteckning Vålbacken 4:2.

  1. PlanbeskrivningPDF
  2. PlankartaPDF
  3. IllustrationskartaPDF

Namn 5:2 - Del av fastigheten (F155)

Planen vann laga kraft den 23 februari 2010.

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att stycka av fem tomter för småhusbebyggelse.

Slandrom 1:10 - Ny bostadsbebyggelse, småhus (F150)

Planen vann laga kraft den 21 april 2009.

Planområdet ligger i den övre södra delen av Slandrom, på båda sidor om länsväg 603 till Brattåsen och Rasten. Slandromsån är detaljplanens södra gräns och den nyare bostadsbebyggelsen närmast skogskanten utgör den norra.

  1. PlanbeskrivningPDF

Slandrom 1:10 m fl - Bostadsbebyggelse, småhus (F147)

Planen vann laga kraft den 19 maj 2008.

  1. PlanbeskrivningPDF

Fugelsta 2:64 m.fl - Bostadsbebyggelse, småhus (B137)

Planen vann laga kraft den 18 april 2007.

Syftet med detaljplanen är att skapa plantekniska förutsättningar som möjliggör bildandet av småhusfastigheter med tillhörande byggrätter. Förslaget omfattar ett tiotal småhustomter på skogsmarken ovanför åkermarken i Fugelsta.

  1. PlanbeskrivningPDF
  2. PlankartaPDF

Öd 3:4, 3:7 m fl - Ny bostadsbebyggelse, småhus (B132)

Planen vann laga kraft den 29 juni 2005.

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för bebyggelse av småhus på Öd 3:4 och 3:7 m fl.

  1. DetaljplanPDF
Sidan uppdaterad 2018-05-04