Landsbygd

Här presenteras detaljplaner som vunnit laga kraft på landsbygden.

Karta över detaljplaner i Böle-Orrviken

I kartan hittar du alla detaljplaner på landsbygden. De rosa linjerna på kartan visar planlagt område. De rosa siffrorna visar plannumret. Klicka på bilden för att öppna kartan.

I menyerna nedan hittar du planer från början av 2000-talet till idag. Planerna är sorterade efter huvudanvändning, men kan medge även andra ändamål.

Bostäder

Fannbyn 3:3 m fl. -  Bostäder i övre Hegled (B174)

Planen vann laga kraft den 31 oktober 2019.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra 15 villatomter i övre Hegled, anpassade till kulturmiljön.

 1. Plankarta Pdf, 675.4 kB, öppnas i nytt fönster.
 2. Illustrationskarta Pdf, 496.1 kB, öppnas i nytt fönster.
 3. Planbeskrivning Pdf, 335.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Del av Vålbacken 4:2 -  Villabebyggelse (B169)

Planen vann laga kraft den 24 oktober 2017.

Syftet med detaljplanen är att skapa 14 nya villatomter inom det gamla Tegelbruksområdet med fastighetsbeteckning Vålbacken 4:2.

 1. Plankarta Pdf, 954 kB, öppnas i nytt fönster.
 2. Illustrationskarta Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.
 3. Planbeskrivning Pdf, 340.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Härke 1:23 mfl -  Delning av fastighet i Böle (F179)

Planen vann laga kraft den 25 september 2017.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en delning av fastigheten.

 1. Plankarta Pdf, 315.1 kB, öppnas i nytt fönster.
 2. Illustrationskarta Pdf, 329.7 kB, öppnas i nytt fönster.
 3. Planbeskrivning Pdf, 862.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Orrviken 5:5 -  Villabebyggelse i Orrviken (B166)

Planen vann laga kraft den 24 maj 2017.

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att stycka av och bebygga tre tomter med fristående villor i Orrvikens utkant.

 1. Plankarta Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.
 2. Planbeskrivning Pdf, 797.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Namn 5:2 - Del av fastigheten (F155)

Planen vann laga kraft den 23 februari 2010.

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att stycka av fem tomter för småhusbebyggelse.

 1. Plankarta Pdf, 4.7 MB, öppnas i nytt fönster.
 2. Planbeskrivning Pdf, 483.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Fillsta 1:30, 1:33 m fl - Komplettering av bostadsbebyggelse södra delen av Fillsta (F157)

Planen vann laga kraft den 20 september 2010.

Syftet med planen är att göra det möjligt att omvandla de fritidshus som finns i området till permanentbostäder. Planen gör det också möjligt att förtäta och komplettera området med fem nya villatomter. Planens syfte är också att skapa en gemensam yta för de boende som de kan använda för rekreation med mera.

 1. Plankarta och illustrationskarta Pdf, 3.4 MB, öppnas i nytt fönster.
 2. Planbeskrivning Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Fannbyn 6:9 - Gruppbyggda småhus i Digernäs (B146)

Planen vann laga kraft den 23 mars 2010.

Ägaren till fastigheten Fannbyn 6:9 önskar att stycka av, bebygga och sedan sälja 12-15 nya fastigheter för småhus i Digernäs.
Området ligger på skogsmark mellan länsväg 592 och Åkeräng.

 1. Plankarta Pdf, 840.9 kB, öppnas i nytt fönster.
 2. Illustrationskarta Pdf, 953.6 kB, öppnas i nytt fönster.
 3. Planbeskrivning Pdf, 3.3 MB, öppnas i nytt fönster.
 4. Genomförandebeskrivning Pdf, 47.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Fannbyn 6:9 - Komplettering med en småhusfastighet vid Hegledbäcken (B145)

Planen vann laga kraft den 23 mars 2010.

En ytterligare fastighet för småhus föreslås till den mindre grupp av bostäder som ligger vid Hegledbäcken.

 1. Plankarta Pdf, 532 kB, öppnas i nytt fönster.
 2. Planbeskrivning Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.
 3. Genomförandebeskrivning Pdf, 45 kB, öppnas i nytt fönster.

Slandrom 1:10 - Ny bostadsbebyggelse, småhus (F150)

Planen vann laga kraft den 21 april 2009.

Planområdet ligger i den övre södra delen av Slandrom, på båda sidor om länsväg 603 till Brattåsen och Rasten. Slandromsån är detaljplanens södra gräns och den nyare bostadsbebyggelsen närmast skogskanten utgör den norra.

 1. Plankarta Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.
 2. Planbeskrivning Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Fannbyn 1:10 m.fl - Bostadsbebyggelse, småhus (B141)

Slandrom 1:10 m fl - Bostadsbebyggelse, småhus (F147)

Fugelsta 2:64 m fl - Bostadsbebyggelse (B137)

Planen vann laga kraft den 18 april 2007.

Syftet med detaljplanen är att skapa plantekniska förutsättningar som möjliggör bildandet av småhusfastigheter med tillhörande byggrätter. Förslaget omfattar ett tiotal småhustomter på skogsmarken ovanför åkermarken i Fugelsta.

 1. Plankarta Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.
 2. Planbeskrivning Pdf, 3.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Knytta 2:7, Vagle 1:3 m fl - Bebyggelseutveckling (F146)

Planen vann laga kraft den 24 oktober 2007.

Planläggningens syfte är att underlätta den pågående omvandlingen från fritidshusboende till permanentboende.

 1. Planbeskrivning Pdf, 2.2 MB, öppnas i nytt fönster.
 2. Plankarta Pdf, 3.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Genvalla 2:38 - Småhusbebyggelse (F135)

Planen vann laga kraft den 28 juni 2006.

Ägaren till Genvalla 2:38, har begärt att den detaljplan som upprättades 2004 för småhustomter på bl a del av Genvalla 2:38 ändras. Nu gällande detaljplan vann laga kraft 2004-10-25 och innehåller 6 byggrätter inom del av Genvalla 2:38. Syftet med denna plan, som endast berör en mindre del av gällande detaljplan, är dels att "ersätta" en byggrätt samt att även skapa ytterligare en byggrätt för småhus, det vill säga denna plan omfattar totalt 2 småhustomter.

 1. Planbeskrivning Pdf, 504.6 kB, öppnas i nytt fönster.
 2. Plankarta Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Öd 3:4, 3:7 m fl - Ny bostadsbebyggelse, småhus (B132)

Planen vann laga kraft den 29 juni 2005.

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för bebyggelse av småhus på Öd 3:4 och 3:7 m fl.

 1. Planbeskrivning med plankarta Pdf, 2.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Sunne-Gärde 2:20 - Småhus i Orrviken (B130)

Genvalla 2:38 - Småhusbebyggelse med hästgård i Tavelsved (F128)

Planen vann laga kraft den 25 oktober 2004.

Ägaren till Genvalla 2:38 har begärt att tomtmark skapas inom del av Genvalla 2:38. Efter överläggning med markägare, länsmuseet m fl. upprättades ett planförslag.

 1. Planbeskrivning Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.
 2. Plankarta Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Genvalla 2:18 - Bostadsbebyggelse (F122)

Planen vann laga kraft den 21 oktober 2002.

Planen syftar till att möjliggöra en utbyggnad av bostäder.

 1. Plankarta med planbeskrivning Pdf, 473.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Genvalla Fillsta 1:30 m fl - Bostadsbebyggelse (F117)

Sunne-Högen 1:2 - Äldreboende Orrviken (B112)

Orrviken 6:8 - Bostäder och hantverk (B106)

Centrum, handel, vård och kontor

Tand 2:66 - Tandsbyns bygdegård (B108)

Industri och handel med skrymmande varor

Häggesta 1:70 m fl (L34)

Planen vann laga kraft den 21 april 2009.

Kvarnmon AB har begärt att detaljplanen för Häggesta 1:70 m fl. ändras så att Häggesta 1:70 kan nyttjas för småskalig industriverksamhet/hantverk.

 1. Planbeskrivning med plankarta Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Häggesta 1:70 m fl (L32)

Planen vann laga kraft den 12 augusti 2002.

Centrum-/Serviceanläggning i Häggenås

 1. Planbeskrivning med plankarta Pdf, 2.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Tand 2:103 - Före detta militärförråd (B122)

Planen vann laga kraft den 23 februari 2001.

 1. Planbeskrivning med plankarta Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Infrastruktur

Haxäng 4:13 m fl. (B115)

Planen vann laga kraft den 11 december 1995.

Upphävande av detaljplan för att möjliggöra för gångtunnel

 1. Planbeskrivning med plankarta Pdf, 141 kB, öppnas i nytt fönster.
Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-06-08