Lit

Här presenteras detaljplaner som vunnit laga kraft i Lit.

Karta över detaljplaner i Lit

I kartan hittar du alla detaljplaner i Lit. De rosa linjerna på kartan visar planlagt område. De rosa siffrorna visar plannumret. Klicka på bilden för att öppna kartan.

I menyerna nedan hittar du planer från början av 2000-talet till idag. Planerna är sorterade efter huvudanvändning, men kan medge även andra ändamål.

Bostäder

Söre 5:28, 5:32 m fl - Bostadsbebyggelse, småhus (L33)

Planen vann laga kraft den 21 mars 2006.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av småhus i Södra Söre i Lit. Önskemålet är framfört av ägaren till b la Söre 5:28 och 5:32. Detaljplaneförslaget föreslår möjligheten till att avstycka 6 tomter med tillhörande byggrätt för enfamiljshus.

  1. PlanbeskrivningPDF
  2. Detaljplan och IllustrationerPDF

Söre 4:146 m fl - Från förenings- och servicelokal till bostad (L31)

Planen vann laga kraft den 31 augusti 1999.

  1. PlankartaPDF

Centrum, handel, vård och kontor

Söre 3:39 - Rotegården och f d kommunalhuset i Lit (L35)

Planen vann laga kraft den 12 januari 2010.

Detaljplanen föreslår att Söre 3:39 får användas till kontor, bostäder, föreningslokaler, olika vårdinrättningar och skola.

  1. Plankarta, Illustration, Planbestämmelser samt Plan- och genomförandebeskrivningPDF
Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-01-11