Norr

Här presenteras planer som vunnit laga kraft i Norr

Karta över detaljplaner i centrala Östersund

I kartan hittar du alla detaljplaner i området. De rosa linjerna på kartan visar planlagt område. De rosa siffrorna visar plannumret. Klicka på bilden för att öppna kartan.

I menyerna nedan hittar du planer från början av 2000-talet till idag. Planerna är sorterade efter huvudanvändning, men kan medge även andra ändamål.

Bostäder

Tallåsen 2, Flerbostadshus (589)

Planen vann laga kraft den 15 juli 2019.

Planförslaget syftar till att möjliggöra flerbostadshus inom ett område med naturmark. Fastigheten är idag planlagd för centrumverksamhet då intentionen tidigare var att inrymma en moské på platsen. Planen föreslår två byggnadskroppar i fem våningar med totalt cirka 48 lägenheter. Utöver dessa tillkommer komplementbyggnader och parkeringsplatser.

Plankarta Pdf, 3.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning Pdf, 237 kB, öppnas i nytt fönster.

Norr 1:12 - Tallåsen, flerbostadshus på I5:s gamla motorområde (545)

Norr 1:12 - Kaserngården I5 (544)

Planen vann laga kraft den 12 januari 2015.

Fältjägaren Fastigheter anhåller om att gällande detaljplan ändras så att området kan utvecklas. Ny byggnad för bostäder föreslås på kasernområdets norra del. Gällande detaljplan nr 220 medger endast allmänt ändamål (avser offentligt ägda lokaler).

 1. Plankarta Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.
 2. Planbeskrivning Pdf, 12.2 MB, öppnas i nytt fönster.
 3. Illustrationer Pdf, 2.9 MB, öppnas i nytt fönster.
 4. Ledningskarta Pdf, 284.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Norr 1:12 - Bostäder Jägarvallen (524)

Planen vann laga kraft den 19 mars 2013.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse i form av radhus, kedjehus eller parhus med tillhörande garage.

 1. Plankarta Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.
 2. Planbeskrivning Pdf, 680 kB, öppnas i nytt fönster.

Norr 1:12 - Bostäder Tallbacken, tillägg till plan 475 (491)

Planen vann laga kraft den 16 april 2010.

Syftet med detaljplanen är att detaljplanen förses med ett tillägg i vilket bestämmelserna om högsta byggnadsarea förändras. Avsikten är att kunna fördela bebyggelsen mer fritt på tomten, men inte utöka byggnadsarean.

 1. Plankarta med planbeskrivning Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Norr 1:12 - Bostäder Tallbacken (475)

Planen vann laga kraft den 14 november 2008.

Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet till ca 100 st nya bostadstomter för villor och gruppbyggda hus. Planen innehåller också ett grönstråk som utgör förbindelse mellan stadsdel Norr och skogsmarken.

 1. Plankarta Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.
 2. Planbeskrivning Pdf, 806.2 kB, öppnas i nytt fönster.
 3. Illustrationer Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.
 4. Genomförandebeskrivning Pdf, 106.3 kB, öppnas i nytt fönster.
 5. Kvalitetsprogram Pdf, 13.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Norr 1:12 - Bostäder verksamheter, Lugnet - Jägargården (472)

Planen vann laga kraft den 17 juli 2008.

Detaljplanen omfattar en del av det tidigare I 5-området i Östersund. Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet till ny användning av befintliga byggnader samt nybyggnad av bostäder, förskola m.m.

 1. Plankarta Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.
 2. Planbeskrivning Pdf, 350.4 kB, öppnas i nytt fönster.
 3. Genomförandebeskrivning Pdf, 19.1 kB, öppnas i nytt fönster.
 4. Kvalitetsprogram Pdf, 4.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Centrum, handel, vård och kontor

Bandvagnen 1 - Utökning av stormarknad på Norr, ICA Maxi (562)

Planen vann laga kraft den 19 juli 2016.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnad av ICA Maxi.

 1. Plankarta Pdf, 4.3 MB, öppnas i nytt fönster.
 2. Planbeskrivning Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Del av Norr 1:12 - Samlingslokal och centrumverksamhet (523)

Planen vann laga kraft den 19 februari 2013.

Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet att bygga en moské inom planområdet vid korsningen mellan Pampasvägen och Litsvägen.

 1. Plankarta Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.
 2. Planbeskrivning Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Del av Norr 1:12 - Omvandling av förråd till kontor med mera (522)

Planen vann laga kraft den 19 februari 2013.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ombyggnad av Fältjägarregementet I5:s gamla förråd till lokaler för kontor, hantverk och vuxenutbildning samt skapa en ny dragning av Jägarvallsvägen.

 1. Plankarta Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.
 2. Planbeskrivning Pdf, 614.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Hjultraktorn 2 - Ny djurklinik och vägrestaurang (504)

Tillägg till detaljplan 468. Planen vann laga kraft den 19 juli 2011.

Syftet med ändringen är att en ny djurklinik och en vägrestaurang skall kunna etableras inom stadsdel Norr.

 1. Plankarta Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Norr 1:12 - Ny restaurang samt förskola (469)

Planen vann laga kraft den 16 juli 2008.

Planläggningen omfattar restaurang samt förskola. Förlängning av Jägarvallsvägen, mellan Infanterigatan och Rådhusgatan. Ny cirkulationsplats Rådhusgatan-Arkivvägen-Jägarvallsvägen.

 1. Plankarta Pdf, 4.5 MB, öppnas i nytt fönster.
 2. Planbeskrivning Pdf, 997.5 kB, öppnas i nytt fönster.
 3. Illustrationer Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Norr 1:12 - Handel och kontorsområde (468)

Planen vann laga kraft den 19 juni 2008.

Syftet med detaljplanen är att i enlighet med riktlinjerna i översiktsplanen för Stadsdel Norr, inom område betecknat C7, skapa förutsättningar för handel, kontor samt lättare industri.

 1. Plankarta Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.
 2. Planbeskrivning Pdf, 269.5 kB, öppnas i nytt fönster.
 3. Illustrationer Pdf, 2.7 MB, öppnas i nytt fönster.
 4. Miljökonsekvensbeskrivning Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Norr 1:12 - Före detta kasernerna (461)

Planen vann laga kraft den 25 september 2007.

Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet till ny användning av de tre tidigare kasernbyggnaderna samt kanslihuset inom det före detta I5-området.

 1. Plankarta Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.
 2. Planbeskrivning Pdf, 417.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Hotell och turistisk verksamhet

Arkivet 1 och del av Norr 1:14 - Upphävande av del av fastighetsplan, ändrad användning (574)

Planen vann laga kraft den 25 september 2017.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra fastighetsreglering där del av fastigheten Arkivet 1 förs över till fastigheten Norr 1:14. Planområdet ligger i korsningen mellan Arkivvägen och Fornbyvägen vid Jamtli.

 1. Plankarta Pdf, 728.7 kB, öppnas i nytt fönster.
 2. Planbeskrivning Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Fältjägaren 6 - Hotell (573)

Planen vann laga kraft den 11 juli 2017.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra så att ett nytt hotell / profilbyggnad kan uppföras norr om kaserngården.

Planhandlingar

Bilaga

Norr 1:14 - Nationalmuseum på Jamtli (565)

Planen vann laga kraft den 20 september 2016.

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga till Jamtlis museibyggnad med nya lokaler för Nationalmuseum.

 1. Plankarta Pdf, 857.9 kB, öppnas i nytt fönster.
 2. Planbeskrivning Pdf, 386 kB, öppnas i nytt fönster.

Idrott och natur

Norr 1:12 - Ny arena Stadsdel Norr (508)

Planen vann laga kraft den 10 januari 2012.

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt med en ny arena norr om Jämtkraft Arena och Arenavägen.

 1. Plankarta Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.
 2. Planbeskrivning Pdf, 4.3 MB, öppnas i nytt fönster.
 3. Illustrationer Pdf, 4.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Bilagor

 1. Miljökonsekvensbeskrivning Pdf, 866.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Industri och handel med skrymmande varor

Motorn 1 - Ny bilhall vid Berners (455)

Infrastruktur

Pampasvägen - Huvudgata Stadsdel Norr (457)

Planen vann laga kraft den 21 maj 2007.

Syftet med detaljplanen är skapa möjligheter att kunna bygga en ny huvudgata mellan Litsvägen och Trondheimsvägen.

 1. Plankarta Pdf, 570.5 kB, öppnas i nytt fönster.
 2. Planbeskrivning Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.
 3. Genomförandebeskrivning Pdf, 20.3 kB, öppnas i nytt fönster.
 4. Illustrationer Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Skola, utbildningslokaler och förskola

Hofvallen 1 - Utökat område för förskola (549)

Hofvallen 1 - Förskola och utveckling av Jamtli (485)

Planen vann laga kraft den 21 september 2009.

Syftet med planen är att Barn- och utbildningsförvaltningen behöver fler förskoleplatser inom centrala Östersund. Önskemålet är att en förskola med fyra avdelningar placeras på Hofvallens B-plan.

 1. Plankarta Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.
 2. Planbeskrivning Pdf, 5.7 MB, öppnas i nytt fönster.
 3. Genomförandebeskrivning Pdf, 45.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-01-11