Odensala och Odenskog

Här presenteras detaljplaner som vunnit laga kraft i Odensala och Odenskog.

Karta över detaljplaner i Odensala och Odenskog

I kartan hittar du alla detaljplaner i Odensala och Odenskog. De rosa linjerna på kartan visar planlagt område. De rosa siffrorna visar plannumret. Klicka på bilden för att öppna kartan.

I menyerna nedan hittar du planer från början av 2000-talet till idag. Planerna är sorterade efter huvudanvändning, men kan medge även andra ändamål.

Bostäder

Odensala 12:1 - Bostäder på Odenvallen (575)

Planen vann laga kraft den 12 oktober 2017.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nya bostäder på Odenvallen.

 1. PlankartaPDF
 2. PlanbeskrivningPDF
 3. IllustrationskartaPDF

Utredningar

 1. BullerutredningPDF
 2. DagvattenutredningPDF
 3. PM GeoteknikPDF
 4. Rapport GeoteknikPDF
 5. LjusstörningsutredningPDF
 6. LuktutredningPDF
 7. RiskbedömningPDF

Odensala 8:1 - Bostäder på Odensala äng (558)

Planen vann laga kraft den 27 april 2016.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett nytt bostadsområde med varierande bostadstyper.

 1. PlankartaPDF
 2. PlanbeskrivningPDF
 3. IllustrationskartaPDF

Utredningar

 1. BullerutredningPDF
 2. DagvattenutredningPDF
 3. Geoteknisk utredningPDF

Stallet 8 - BoKlok Lingonvägen Odensala (548)

Planen vann laga kraft den 22 april 2015.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för flerbostadshus i två våningar. Planerade byggnader är tänkt att uppföras enligt BoKlok-konceptet. Planförslaget medger cirka 32 lägenheter.

 1. PlankartaPDF
 2. PlanbeskrivningPDF
 3. IllustrationerPDF

Utredningar

 1. BullerutredningPDF
 2. PM GeoteknikPDF
 3. Rapport GeoteknikPDF

Odensala 4:30 - Bostadsbebyggelse (509)

Planen vann laga kraft den 26 januari 2012.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra större byggrätter inom befintliga fastigheter, Odensala 4:29, 4:30 och 4:35.

 1. PlankartaPDF
 2. PlanbeskrivningPDF

Odensala 6:3, 7:1 - Bostäder och plantskola (501)

Planen vann laga kraft den 1 september 2011

Det nya planförslaget syftar till att göra det möjligt att kunna bygga radhus och villor alternativt parhus samt etablering av kommunens plantskola.

 1. PlankartaPDF
 2. PlanbeskrivningPDF

Valhall 1 - Nybyggnad av punkthus (497)

Planen vann laga kraft den 14 oktober 2010.

Syftet med detaljplanen är att ge möjligheter för att bygga fler bostäder genom att skapa planmässiga förutsättningar för nybyggnation av ett punkthus.

 1. PlankartaPDF
 2. PlanbeskrivningPDF

Odensala 8:1 - Bostad och undervisning (480)

Planen vann laga kraft den 21 april 2009.

Syftet med planen är att göra det möjligt att använda huset och tomten för bostads- och undervisnings­ändamål. I gällande detaljplan ligger huset i parkmark och har i och med det ingen byggrätt.

 1. PlankartaPDF
 2. PlanbeskrivningPDF

Valhall 1 och 2 - Påbyggnad av flerbostadshus och nybyggnad av punkthus (479)

Planen vann laga kraft den 9 april 2009.

Syftet med detaljplaneförslaget är att göra det möjligt att bygga till en våning på befintliga flerbostadshus på Valhall 2 samt att bygga ett punkthus på den nordvästra delen av Valhall 1.

 1. PlankartaPDF
 2. PlanbeskrivningPDF

Odensala 4:22 m fl. - Tomter för enbostadshus (432)

Planen vann laga kraft den 22 juni 2004.

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga fem nya friliggande enbostadshus på fastigheten Odensala 4:22. Avsikten är också att bestämma hur den före detta uppställningsplatsen för SJ:s omformare skall användas i framtiden.

 1. PlankartaPDF

Centrum, handel, vård och kontor

Nyckelpigan 3 och 4 - Utbyggnad av djursjukhuset (563)

Planen vann laga kraft den 20 september 2016.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnad av djursjukhuset.

 1. PlankartaPDF
 2. PlanbeskrivningPDF

Släpvagnen 10 - Handel, tillägg till detaljplan 510 (554)

Planen vann laga kraft den 26 november 2015.

Syftet med planen är att möjligöra att de ursprungliga intentionerna kan genomföras. För att möjliggöra detta utökas byggrätten.

 1. PlankartaPDF

Väghyveln 9 - Utökad användning för Palmcrantzskolan (543)

Planen vann laga kraft den 23 september 2014.

Syftet med planen är att möjliggöra för en utökad användning av Palmcrantzskolan lokaler. Användningen skola kommer att kvarstå. Inom planområdet medges centrumverksamhet, småindustri, handel med tyngre skrymmande varor, hälsocentral, idrott och bostäder. Olika användningar medges på olika delar av planområdet.

 1. PlankartaPDF
 2. PlanbeskrivningPDF
 3. IllustrationerPDF

Släpvagnen 10 - Tillägg till detaljplan 510 (540)

Planen vann laga kraft den 30 maj 2014.

Syftet med ändringen av detaljplanen är att skapa möjlighet för Systembolaget att kunna hyra lokaler inom fastigheten.

 1. PlankartaPDF

Strumpan 4 - Hagvägen 35, tillägg till detaljplan (533)

Planen vann laga kraft den 3 december 2013.

Syftet med detaljplanen är att kunna utöka andelen handel med ej skrymmande varor från 1600 kvm till 4450 kvm.

 1. PlankartaPDF

Strumpan 4 - Hagvägen 35, Odenskog (516)

Planen vann laga kraft den 26 juni 2012.

Syftet med detaljplanen är att kunna utöka andelen handel inom fastigheten för ej skrymmande varor (ej livsmedel).

 1. PlankartaPDF
 2. PlanbeskrivningPDF

Droskan 3 - Tillägg markanvändning kontor (512)

Planen vann laga kraft den 23 april 2012.

Syftet med detaljplanen är att genom ett tillägg möjliggöra att byggnaden på fastigheten Droskan 3 ska kunna användas som kontor. Idag tillåter detaljplanen endast industriverksamhet.

 1. PlankartaPDF

Släpvagnen 1, 2, 7, 8, 9 - Handel i Odenskog (510)

Planen vann laga kraft den 23 mars 2012.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en omvandling av Lillänge/Odenskog från industriområde till handelsområde.

 1. PlankartaPDF
 2. PlanbeskrivningPDF
 3. IllustrationerPDF

Utredningar

 1. Miljöteknisk markundersökningPDF
 2. PM TrafikPDF

Hejaren 1 - Fd. Flextronics, tillägg till detaljplan (494)

Planen vann laga kraft den 17 mars 2010.

Syftet med detaljplanen är att detaljplanen förses med ett tillägg där markanvändningen utökas med djursjukhus för smådjur utöver industri, handel med skrymmande varor samt kontor och restaurang.

 1. PlankartaPDF

Ångvälten 5 - Tillägg till detaljplan 435 (473)

Planen vann laga kraft den 22 september 2008.

Syftet med ändringen av detaljplanen är att befintliga handelslokaler inom en större del av Lillänge handelsplats (Ångvälten 5, 6 samt 7) skall kunna användas för all slags sällanköpshandel.

 1. PlankartaPDF

Släpvagnen 2 - Handel med sällanköpvaror (466)

Planen vann laga kraft den 19 maj 2008.

Huvudsyftet med planen är att göra det möjligt att bedriva handel, dock inte med livsmedel, på den norra delen av fastigheten Släpvagnen 2.

 1. PlankartaPDF
 2. PlanbeskrivningPDF

Stallet 9 - Radiohuset, ändrad fastighetsindelning (452)

Planen vann laga kraft den 11 december 2006.

Planförslaget innebär att den begärda fastighetsregleringen kan genomföras, att en justering/reducering av byggrätten för kontorsändamål.

 1. Plankarta och planbeskrivningPDF

Snöslungan 4 och del av Odensala 10:1 - Industritomt (447)

Planen vann laga kraft den 20 juli 2006.

Ägaren av Snöslungan 4 har framfört begäran att detaljplan upprättas för att kunna utöka fastigheten.

 1. Plankarta och planbeskrivningPDF

Strumpan 4 - Handelsetablering i fd. Triconors lokaler (440)

Planen vann laga kraft den 20 september 2005.

Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet att även tillåta handel med skrymmande varor inom fastigheten Strumpan 4. Detaljplanen medger även en utökning av byggrätten om ca 3000 m².

Utställningshandlingarna består av detaljplanekarta med planbestämmelser och illustration samt plan- och genomförandebeskrivningar.

 1. PlankartaPDF
 2. PlanbeskrivningPDF

Ångvälten 3 - Lillänge Handelsplats (435)

Planen vann laga kraft den 10 januari 2005.

Planområdet är beläget mellan Hagvägen och E14, omedelbart söder om cirkulations­platsen i Odenskog.

KF Fastigheter, Stockholm har begärt att gällande detaljplan ändras så att fastigheten Ångvälten 3 kan delas i flera fastigheter, att en industritomt kan avskiljas mot Speditörvägen samt att en utbyggnad av Coop Forum för trädgårdsprodukter blir möjlig.

 1. Plankarta med illustrationPDF
 2. PlanbeskrivningPDF

Idrott och natur

Ägir 2 - Storsjöbadet om- och tillbyggnad (450)

Planen vann laga kraft den 27 september 2006.

 1. PlankartaPDF
 2. PlanbeskrivningPDF

Ägir 2 - Tillbyggnad av Storsjöbadet (506)

Planen vann laga kraft den 24 oktober 2011.

 1. Plankarta med illustrationPDF
 2. PlanbeskrivningPDF

Industri och handel med skrymmande varor

Omnibussen 2 - Ökad andel mark som får bebyggas (590)

Planen vann laga kraft den 20 september 2019.

Syftet med detaljplanen är att utöka byggrätten för fastigheten Omnibussen 2, samt att säkerställa att tillräckliga ytor för parkering och varumottagning kan ordnas.

 1. PlankartaPDF
 2. PlanbeskrivningPDF

Hejaren 1 och 2 - Fd. Flextronics, utökad användning för handel med skrymmande varor (486)

Planen vann laga kraft den 11 januari 2010.

Syftet är att etablera handel i halva fastigheten.

 1. PlankartaPDF
 2. PlanbeskrivningPDF
 3. IllustrationerPDF

Hejaren 6 och 7 - Utökad byggrätt för industri och handel (588)

Planen vann laga kraft den 15 juli 2019.
Planförslaget syftar till att utöka byggrätten för fastigheten Hejaren 6, för att möjliggöra byggnation av en ytterligare byggnad för industri, kontor och handel med skrymmande varor på fastigheten. En byggrätt på cirka 2000 kvadratmeter tillskapas på en plats som idag är planlagd för parkering.

Långtradaren 3 och 5 - Upphävande av fastighetsplan (550)

Planen vann laga kraft den 22 september 2015.

Syftet med planen är att upphäva befintliga fastighetsplan. På så sätt kan mark överföras från Långtradaren 3 till Långtradaren 2.

 1. PlankartaPDF

Omnibussen 2 - Bilbolaget (542)

Planen vann laga kraft den 23 september 2014.

Syftet med detaljplanen är att skapa möjligheter att kunna uppföra en ny bilhall i två våningar.

 1. Plankarta och planbeskrivningPDF
 2. IllustrationerPDF

Traktorn 5 - Tillbyggnad av bilhall (538)

Planen vann laga kraft den 22 april 2014.

Syftet med planförslaget är göra det möjligt att bygga till befintlig bilhall.

 1. PlankartaPDF
 2. PlanbeskrivningPDF

Trucken 4 - Upphävande av fastighetsplan för industritomt (525)

Planen vann laga kraft den 15 april 2013.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en avstyckning av fastigheten genom att upphäva fastighetsplanen 2380K-16/72 inom planområdet.

 1. PlankartaPDF

Strumpan 4 - Utökning av Beijers (507)

Planen vann laga kraft den 24 oktober 2011.

 1. PlankartaPDF

Långtradaren 2 - Utökning på parkmark (487)

Planen vann laga kraft den 11 januari 2010.

Planen möjliggör att fastigheten Långtradaren 2 i Odenskog kan utökas med ca 750 kvm på mark som i tidigare plan utgör allmän plats, park. Den tillförda marken kommer att användas för personalparkering.

 1. PlankartaPDF

Snickarboden 2 och 4 - Handel och bostad vid Hemvägen (428)

Planen vann laga kraft den 19 september 2003.

Syftet med planen är att göra det möjligt att använda fastigheten Snickarboden 4 för försäljning av skrymmande varor samt anpassa planbestämmelserna för resten av kvarteret till befintliga förhållanden.

 1. PlankartaPDF

Infrastruktur

Odensala 13:1 - Miljöombyggad Fagerbacken (439)

Planen vann laga kraft den 12 maj 2005.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra åtgärder för förbättrad miljö och trafiksäkerhet längs Fagerbacken mellan Södra Torlandsgatan i väster och Odenskogsvägen i öster.

 1. PlankartaPDF
 2. IllustrationerPDF
Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-09-20