Söder och Odenslund

Här presenteras detaljplaner som vunnit laga kraft på Söder och Odens­lund.

Karta över detaljplaner på Söder och Odenslund

I kartan hittar du alla detaljplaner på Söder och i Odenslund. De rosa linjerna på kartan visar planlagt område. De rosa siffrorna visar plannumret. Klicka på bilden för att öppna kartan.

I menyerna nedan hittar du planer från början av 2000-talet till idag. Planerna är sorterade efter huvudanvändning, men kan medge även andra ändamål.

Bostäder

Ångbryggeriet 1 m fl - Utökad användning samt nya bostäder (586)

Planen vann laga kraft den 21 maj 2019.

Syftet med planen är att möjliggöra ett nytt bostadshus och en ny kontorsbyggnad på området mellan det gamla bryggeriet och lokstallarna. Planen syftar vidare till att skapa möjlighet till en ny industribyggnad mellan lokstallarna och järnvägen.

Vidare syftar planen till att möjliggöra en utökad användning av det gamla bryggeriet samt befintlig byggnad på fastigheten Söder 1:17. I dessa byggnader får det förutom småindustri finnas centrumverksamhet och kontor.

 1. PlankartaPDF
 2. IllustrationskartaPDF
 3. PlanbeskrivningPDF

Rödhaken 6 och 7 - Flerbostadshus vid Tegelplan (579)

Planen vann laga kraft den 17 juli 2018.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för flerbostadshus med handelslokaler i bottenvåningen. Planen möjliggör därför för bostäder, centrumverksamhet, äldreboende och vårdcentral. I delar av bottenvåningen ska det finnas centrum­verksamhet eller vård­central för att möjliggöra för ett stadsdelscentrum med tillhörande stadsliv. Planen möjliggör för byggnader mellan fyra och nio våningar.

 1. PlankartaPDF
 2. PlanbeskrivningPDF

Utredningar

 1. DagvattenutredningPDF
 2. Geoteknisk undersökningPDF

Kv. Hyacinten - Förtätning med nya bostadshus (578)

Planen vann laga kraft den 17 juli 2018.

Syftet med detaljplanen är möjliggöra en förtätning med två nya bostadshus. Planförslaget innebär att två bostadshus får uppföras på gårdsbjälklag som utgör tak till underliggande garage. Planen möjliggör också nya komplementbyggnader för bl.a. sophantering och cykelparkering.

 1. PlankartaPDF
 2. IllustrationskartaPDF
 3. PlanbeskrivningPDF

Elritsan 4, 5 och 6 - Upphävande av fastighetsplan, tillägg till detaljplan 40 (568)

Planen vann laga kraft den 28 november 2016.

Syftet med ändringen av detaljplanen är att upphäva fastighetsplanen för fastigheterna. På så sätt blir det möjligt att göra en fastighetsreglering.

 1. Plankarta med planbeskrivningPDF

Kräftan 3 - Bostäder, kontor och handel vid fd Hemköp (566)

Planen vann laga kraft den 27 oktober 2016.

Syftet med planen är att göra det möjligt att uppföra en ny byggnad på den södra delen av fastigheten Kräftan 3. Byggnaden ska innehålla bostäder, butikslokaler i del av bottenvåningen och kontor.

 1. PlankartaPDF
 2. PlanbeskrivningPDF

Bilaga

 1. SkuggstudiePDF

Viden 7 - Upphävande av fastighetsplan (560)

Planen vann laga kraft den 21 juni 2016.

Syftet med detaljplanen är att upphäva fastighetsplanen för fastigheten. På så sätt blir det möjligt att dela fastigheten.

 1. PlankartaPDF

Blåhaken 2 - Utbyggnad av balkonger (557)

Planen vann laga kraft den 27 april 2016.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av befintliga balkonger.

 1. PlankartaPDF
 2. PlanbeskrivningPDF

Rönnen 12 - Korttidsboende-vård (556)

Planen vann laga kraft den 23 februari 2016.

Syftet med planändringen är att göra det långsiktigt möjligt att ha ett korttidsboende inom Rönnen 12.

 1. Plankarta med planbeskrivningPDF

Söder 1:14 m fl. - Övre Bangården, flerbostadshus (536)

Planen vann laga kraft den 7 januari 2014.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse längs Bangårdsgatan på del av fastigheten Söder 1:14. Sex lamellhus och två punkthus i tre till fem våningar föreslås, vilket innebär ca 180 lägenheter. Två mindre byggnader i två plan föreslås i norra och södra delen. Planens syfte är också att reglera markanvändningen för fastigheterna Godsmagasinet 2 och 3, till att omfatta pågående verksamhet, matställe och biltvätt.

 1. PlankartaPDF
 2. PlanbeskrivningPDF

Utredningar

 1. Geoteknisk utredningPDF
 2. RiskanalysPDF
 3. Miljöteknisk markundersökningPDF
 4. TrafikbullerutredningPDF
 5. VibrationsutredningPDF
 6. DagvattenutredningPDF
 7. Sammanfattning av miljöstatus samt rekommendation av fortsatt arbetsgångPDF
 8. PM Övre bangården 2013-03-05 (risk)PDF

Gäddan 2 - Komplementbyggnader (532)

Planen vann laga kraft den 20 september 2013.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett sophus intill Edenbos konditori på fastigheten. Planen syftar även till att medge ytterligare komplementbyggnader på fastigheten.

 1. Plankarta med planbeskrivningPDF

Odenslund 5:1 m fl. - Parkmark som blir kvartersmark (493)

Planen vann laga kraft den 16 april 2010.

Syftet med detaljplanen är att fastigheterna Ask 1 och Ask 2 kan utökas med totalt ca 700 kvm på mark som i tidigare plan är parkmark.

 1. Plankarta med planbeskrivningPDF

Brage 1 - Delning av fastigheten (478)

Planen vann laga kraft den 24 mars 2009.

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att dela fastigheten Brage 1 samt att parkering skall ordnas för den nya fastigheten.

 1. PlankartaPDF
 2. PlanbeskrivningPDF

Rödhaken 6 - Flerbostadshus vid Tegelplan (463)

Planen vann laga kraft den 13 november 2007.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra påbyggnad av bostäder 2-4 våningar ovanpå före detta Konsumfastigheten Rödhaken 6.
Totalt skulle det kunna bli ca 21 lägenheter från 2 till 4 r o k med tonvikt mot de större samt oförändrat för befintlig verksamhet.

 1. PlankartaPDF
 2. PlanbeskrivningPDF
 3. GenomförandebeskrivningPDF

Kv Abborren - Komplementbyggander (438)

Planen vann laga kraft den 19 juli 2005.

Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet för Abborren 3 och 4 att få uppföra sophus och carport över befintliga parkeringar.

 1. Plankarta med planbeskrivningPDF

Centrum, handel, vård och kontor

Valhall 1 mfl. - Kontor, centrum och småindustri (577)

Planen vann laga kraft den 26 mars 2018.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en påbyggnad med en våning på den norra delen av byggnaden på Valhall 1. Påbyggnaden ämnar skapa mer utrymme för kontorsverksamhet. Planen ämnar även möjliggöra nybyggnation av ett garage.

Söder 1:16 - Utökad användning av centralstationen (547)

Planen vann laga kraft den 22 april 2015.

Syftet med detaljplanen är att ge centralstationen en bredare användning så att möjligheterna att använda lokalerna i centralstationen blir större.

 1. PlankartaPDF
 2. PlanbeskrivningPDF

Sarven 25 - Handel, kontor och småindustri (513) 

Planen vann laga kraft den 23 april 2012.

Syftet med planändringen är att det f.d. bageriet inom Sarven 25 kan tas i anspråk för ny verksamhet som omfattar handel (inte livsmedel), kontor samt småindustri/ hantverk som inte kräver skyddsavstånd till bostäder.

 1. PlankartaPDF
 2. PlanbeskrivningPDF

Söder 1:14, Långan 6 - Kontor, Handel och småindustri (500)

Planen vann laga kraft den 21 juni 2011.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra handel i begränsad omfattning, kontor, samt icke störande småindustri/hantverk inom den del som omfattar Långan 6 och Söder 1:14. Området mellan Långan 6 och Tjalmargatan reserveras som park.

 1. PlankartaPDF
 2. PlanbeskrivningPDF

Långan 4 m fl. - Handel, kontor och industri (481)

Planen vann laga kraft den 25 maj 2009.

Syftet med detaljplanen är att skapa plantekniska förutsättningar för hantverk, lättare industri samt handel med skrymmande varor.

 1. PlankartaPDF
 2. PlanbeskrivningPDF

Snäckan 25 - fd postterminal, handel, kontor och småindustri (476)

Planen vann laga kraft den 12 januari 2009.

Syftet med detaljplanen är att skapa plantekniska förutsättningar så att den f d terminalanläggningen tas i anspråk för ny verksamhet som omfattar kontor, småindustri/hantverk samt handel.

 1. PlankartaPDF
 2. PlanbeskrivningPDF

Myrten 5 - fd Alléhemmet, utökad användning med kontor (464)

Planen vann laga kraft den 10 december 2007.

Syftet med detaljplanen är att skapa möjligheter för fastighetsägaren att få använda fastigheten för kontorsändamål.

 1. PlankartaPDF
 2. PlanbeskrivningPDF
 3. GenomförandebeskrivningPDF
 4. IllustrationskartaPDF

Långan 2 m fl. - Handelslokaler (462)

Planen vann laga kraft den 24 oktober 2007.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för handel med icke skrymmande varor i begränsad omfattning.

 1. Plankarta med planbeskrivningPDF

Industri och handel med skrymmande varor

Vattenverket 2. Utbyggnad av vattenverket Minnesgärdet (576)

Planen vann laga kraft den 4 december 2017.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av vattenverket i Minnesgärdet.

 1. PlankartaPDF
 2. IllustrationskartaPDF
 3. PlanbeskrivningPDF

Utredningar

 1. Geoteknisk undersökningPDF
 2. Markteknisk undersökningPDF
 3. MarkmiljöundersökningPDF
 4. GestaltningsprogramPDF
 5. RiskutredningPDF
 6. DagvattenutredningPDF
 7. PM VattennivåerPDF

Kräftan 3 och 7 - Tillägg till detaljplan 34. Upphävande av tomtindelning (530)

Planen vann laga kraft den 15 juli 2013.

Syftet med detaljplanen är att upphäva tomtindelningsbestämmelserna för att kunna slå samman fastigheterna Kräftan 3 och Kräftan 7. Planförslaget ska läsas som ett tillägg till gällande detaljplan 34, stadsplan för kvarteret Kräftan och Bagarplan, stadsdelen söder i Östersund.

 1. Plankarta med planbeskrivningPDF

Infrastruktur

Magasinet 1. - Storsjöstrand, etapp 2 gång- och cykelbro (585)

Planen vann laga kraft den 2 maj 2019.

Storsjö strand, ett område i direkt anslutning till stadens centrum, är under omvandling från ett tidigare lager- och hamnområde till en ny sjönära stadsdel. Detaljplanen omfattar gång- och cykelbro över järnvägen, med landfästen och trapphus i Österängsparken och vid Storsjöstrand. Planförslaget har varit utskickat på samråd och granskning tillsammans med detaljplan för en andra etapp av stadsdelen Storsjö strand. Efter granskningen har ärendena delats, och detaljplan som omfattar bron antagits.

 1. PlankartaPDF
 2. IllustrationskartaPDF
 3. PlanbeskrivningPDF

Staden 2:1 m fl. - Storsjöstråket, viadukt söder (495)

Planen vann laga kraft den 27 maj 2010.

Syftet med detaljplanen är att skapa plantekniska förutsättningar att i Nedre Vattugatans förlängning anlägga en viadukt över järnvägen som länkar samman stadsdelen Söder och Storsjöstråket. Planen ska även medge möjlighet att förbättra korsningen Nedre Vattugatan — Bangårdsgatan genom att anlägga en större cirkulationsplats..

 1. PlankartaPDF
 2. PlanbeskrivningPDF

Cirkulationsplats Rådhusgatan/Nedre Vattugatan (453)

Planen vann laga kraft den 11 januari 2006.

Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för att kunna bygga en cirkulationsplats i korsningen Rådhusgatan/Nedre Vattugatan.

 1. PlankartaPDF
 2. PlanbeskrivningPDF
Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-06-24