Lämna synpunkter på en detaljplan

Det tar ungefär ett år eller mer att ta fram en detaljplan och din synpunkt är viktig - detaljplaner gäller ofta i många år. På den här sidan kan du lämna dina synpunkter på de förslag till detaljplaner som kommunen just nu arbetar med att ta fram.

Under kommunens arbete med att ta fram ett förslag till detaljplan har du som medborgare eller sakägare möjlighet att lämna synpunkter två gånger, under samrådsfasen och under granskningsfasen. Kommunen sammanställer och bemöter sedan synpunkterna i en samrådsredogörelse respektive granskningsutlåtande.

Läs mer om planprocessen

Att tänka på innan du lämnar in en synpunkt

För att dina synpunkter på ett förslag till detaljplan ska tas med måste du:

  • Lämna in synpunkterna skriftligen
  • Lämna in dina synpunkter under den tid då samrådet eller granskningen pågår
  • Lämna namn samt din adress eller fastighetsbeteckning. Du kan också välja att vara anonym men kan då inte få återkoppling i ärendet.

Om du lämnar in din synpunkt för sent kommer den inte med i samrådsredogörelsen eller granskningsutlåtandet och kommunen tar då inte hänsyn till din synpunkt när vi fortsätter handlägga planen.

Det är viktigt att du skriver vilket förslag till detaljplan det är som du vill tycka till om, och att du noga beskriver dina synpunkter på förslaget. Du kan till exempel skriva vad det är du tycker är bra eller dåligt med planen och hur du skulle vilja att förslaget ändrades.

Lämna dina synpunkter

Sidan uppdaterad 2017-11-30