Kulturmiljöprogrammet

Östersunds kommun arbetar just nu med ett program för att klar­göra vilka kultur­historiska särskilt värdefulla byggnader och miljöer som finns i Östersunds yttre stadsdelar, i sex av kommunens tätorter samt på landsbygden och de samiska kulturmiljöerna.

Vill du titta på och läsa mer om kulturmiljöerna?

Gå till kulturmiljöprogrammet

Etapp 2 av kultur­miljö­programmet, omfattar Östersunds yttre stadsdelar och de sex tät­orterna Lit, Brunflo, Fåker, Orrviken, Tandsbyn och Häggenås.

Etapp 3 omfattar lands­bygden i kommunen samt de samiska kulturmiljöerna.

Byggnader byggda efter 1980 är inte med­tagna i programmet.

Kulturmiljöprogrammet är framtaget med ekonomiskt stöd från Länsstyrelsen i Jämtland. Programmet antas av Öster­sunds kommunfullmäktige.

Gå in på kulturmiljöprogrammet för att titta på de byggnader och områden som vi har inventerat.

Karta över de yttre stadsdelar som inventerats i etapp 2 samt de centrala delar som ingick i etapp 1

Karta över inventerade områden i Östersunds stad

Karta över tätorter som ingår i etapp 2

Karta över tätorter som ingår i etapp 2

Tyck till om kulturmiljöprogrammet - etapp 2 och 3 ute på granskning

Etapp 2 av Kulturmiljöprogrammet rör Östersunds yttre stadsdelar och sex tätorter: Brunflo, Lit, Häggenås, Tandsbyn, Fåker och Orrviken.

Etapp 3 handlar om landsbygden i Östersunds kommun och om de samiska kulturmiljöerna, som är viktiga samiska miljöer i Östersunds kommun.

Granskningen pågår från den 5 mars till den 5 maj 2022. Det är viktigt att dina synpunkter har kommit in till Samhällsbyggnad senast den 5 maj.

Här hittar du hela kulturmiljöprogrammet!

Vad är ett kulturmiljöprogram?

Kulturmiljöprogrammet är ett tillägg till Östersunds översiktsplan och innehåller en fördjupning av översiktsplanens över­gripande strategier och ställnings­taganden kring kulturmiljön i kommunen. Till­sam­mans med översiktsplanen Öster­sund 2040 ska programmet vara väg­ledande i beslut om bygglov och samhälls­planering.

Kulturmiljöprogrammet ska även bidra till att sprida och hämta in kunskap om vilken bebygg­else och vilka miljöer som har särskilda värden ur kulturhistorisk, historisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Syftet med kultur­miljö­programmet

Syftet med programmet är att peka ut och lyfta fram de värden som finns i kulturmiljön. Det tydliggör för fastighetsägare, kommunens handläggare och allmänheten vilka byggnader och miljöer med mera som har särskilda värden ur kulturhistorisk, historisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Kulturmiljöprogrammet är också vägledande för kommande beslut inom bygglovsprövning och översikts- och detaljplaneläggning.

Programmet ska klargöra de kultur­historiska värden som en byggnad eller ett bebyggelse­område har. Det ska även vara ett verktyg för hur vi ska kunna använda, utveckla och tillvarata kulturmiljön för att ge oss en attraktiv kommun och livsmiljö.

Kulturmiljöprogrammet är en kartläggning av särskilt värdefulla byggnader, samiska kulturmiljöer och bebyggelse­områden i kommunen. Det innebär inte ett utökat juridiskt skydd utöver det som redan gäller enligt plan- och bygglagens bestämmelser om var­samhet och förbud mot förvanskning.

Läs mer om kulturmiljövärden och begrepp

Sidan uppdaterad 2022-03-14