Sandviken - fördjupad översiktsplan

flygbild över det planerade bostadsområdet Sandviken

”Staden kring vattnet” är en vision hämtad ur översiktsplanen "Östersund 2040" som kommunfullmäktige antog 2014. Visionen går ut på att bygga en ny stadsdel söder om Vallsundsbron som binder samman Östersund runt Storsjön. Efter namntävling är det beslutat att den nya stadsdelen ska heta Sandviken.

Antagande

Arbetet med den fördjupade översiktsplanen avvaktar pågående va-utredning som sker under hösten 2019.

Plankartan oförändrad

Förslaget innehåller inga ändringar i plankartan, eftersom det inte har kommit in någon ny information som gett anledning till att ändra de ställningstaganden som gjordes då Kommunfullmäktige fattade beslut om utställning. Om Kommunfullmäktige väljer att fatta ett annat beslut än vad tjänstemannaförslaget föreslår kan förslaget behöva ändras och ställas ut en gång till.

Synpunkter under utställning

Utställningen av förslaget till fördjupad översiktsplan för Sandviken pågick mellan 17 oktober och 17 december 2018. Under utställningen kom det in cirka 100 yttranden, de flesta från privatpersoner.

Många av synpunkterna var samma eller liknande som kom in under samrådet. Till exempel synpunkter på omfattning, täthet - bebyggelse, anpassning till landskapskaraktären, trafiksituation och val av plats. De nya synpunkterna som kom in har främst rört ändringarna i förslaget, kompletterande utredningar och konsekvensbeskrivningen.

Jämfört med samrådet fanns en viss skillnad i fördelningen av synpunkterna. Det kom in fler synpunkter om att bevara Sandviken camping, liksom att spara en ridå mot den befintliga bebyggelsen inom del 1a. Troligen beror det på att bebyggelse på campingen nu är inkluderad i strukturen, tidigare var den bara redovisad som en möjlig exploatering.

Handlingarna från utställningen finns under fliken Utställning längre ner på sidan.

Varför tar det så lång tid?

Det är inte något ovanligt att tidsplanerna förändras i planprocesser. Ny information kommer in under samrådet och de kompletterande utredningar synpunkterna kan ge upphov till.

Det är mycket på gång i Östersund just nu med flera olika stadsbyggnadsprojekt som påverkar varandra. För den fördjupade översiktsplanen måste frågor mellan förvaltningar samordnas.

För att komma fram till ett förslag som ska gälla under lång tid har det behövts göras upphandlingar av exempelvis trafikutredningar, geohydrologisk undersökning och omarbetning av strukturen. Det har också behövts göras politiska avstämningar av arbetet.

Efter utställningen har den politiska majoriteten valt att avvakta beslut i utredning om kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp på Annersia, Vålbacken till Orrviken. Den 15 december 2020 gav kommunfullmäktige klartecken för en utbyggnad av kommunalt vatten coh avlopp på Annersia. Läs mer utbyggnaden på sidan Annersia - utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp.

Under 2021 kommer samhällsnyggnad att fortsätta arbetet med den fördjupade översiktsplanen.

Prenumerera på info om projektet Sandviken


Idémöte

Den 27 maj 2015 hade vi ett idémöte i Böle Byskola dit fastighetsägare och boende i området var inbjudna. Mötet hölls som en uppstart för att informera om projektet och för att samla in kunskap från de boende till underlag för planarbetet.

Arbeta fram ett förslag

Efter mötet började arbetet med att ta fram ett första förslag på hur stadsdelen skulle kunna utformas. En konsultgrupp har haft i uppdrag att göra arbetet under ledning av kommunen. Platsbesök och olika kunskapsunderlag har legat till grund för arbetet som resulterat i ett samrådsförslag.

Samråd

Den 21 juni 2016 beslutade kommunfullmäktige om samråd och mellan den 1 september och den 1 december var förslaget ute på samråd, då den som vill fick lämna synpunkter på förslaget.

Samrådsförslaget från 2016

I takt med att behovet av nya bostäder i Östersund ökar och att intresset för att bosätta sig på Annersia är stort, har Östersund valt att ta fram en fördjupad översiktsplan för en ny stadsdel söder om Vallsundsbron.

Fördelen med att samla nybyggnationen i området söder om Vallsundsbron är vi kan skapa förutsättningar för att service – så som butiker, kollektivtrafik, skola och äldrevård – kan etableras. Det gör det också enklare att bevara jordbruksmark när man i större ut­sträck­ning samlar bebyggelsen i ett område. För kommunen handlar det också om att kunna samnyttja infrastruktur så som vägar, vattenledningar och parkområden för att det på sikt inte ska bli för höga kostnader för skattebetalarna.

Du kan ta del av förslaget här:

Tack till alla som lämnat synpunkter på samrådet

Förslaget om stadsdel söder om Vallsundsbron var ute på samråd mellan den 1 september och den 1 december 2016. Under samrådet kom det in 255 yttranden. Tack!

Flera synpunkter handlade om att områdets landsbygdskaraktär ska bevaras och att många bosatt sig i området just för att det har landsbygdskaraktär men ändå ligger nära stan. Andra är oroliga för att den skog som idag används för rekreation och i undervisningen i Böle Byskola ska bebyggas.

Trafiksituationen är en fråga som engagerar många och huvudgatans utformning genom området väcker oro både gällande den trafik som den kan generera i framtiden och att den ska bli en barriär mellan skolan och skogen ovanför.

Det fanns också synpunkter som menade på att det är positivt att staden växer och utvecklas i området som är en fin miljö. Förhoppningar som lyftes med den stadsdelen var att den ska ge möjlighet till ökad service exempelvis äldreboende och kollektivtrafik i området.

Omarbetning efter samråd

Efter samrådet sammanställdes alla synpunkter och förslaget omarbetades. Förslagen på ändringar presenterades i Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige som underlag för beslut om utställning.


Nytt namn - Sandviken

Beslut om namn fattades av Miljö- och samhällsnämnden den 29 augusti 2018, baserat på juryns val utifrån inkomna namnförslag under namntävlingen. Namnet blir Sandviken vilket är det område som det nu föreslås att läggas fokus på under utställningen.

Antagande

Efter utställningen bearbetas förslaget slutligen till ett antagandeförslag som kommunfullmäktige beslutar ska gälla.

Laga kraft

En tid efter antagandet vinner översiktsplanen laga kraft, det betyder att man kan fortsätta med detaljplanering i linje med översiktsplanen.

Sidan uppdaterad 2021-02-12