Södra Östersund - Torvalla, Odensala och Odenskog

Östersund växer och utvecklas! Just nu har Östersunds kommun fokus på södra Östersund, alltså Torvalla, Odensala och en bit in i Odenskog.

I Östersund 2040 är södra Östersund utpekat som ett område där staden kan växa genom komplettering med bostäder, parker och annat i anslutning till befintlig struktur. Därför ska en fördjupad översiktsplan för Södra Östersund tas fram.

Den fördjupade översiktsplanen för södra Östersund ska väga olika intressen mot varandra för att göra det möjligt med en långsiktig hållbar stadsutveckling. Bedömningen mellan intressen ska leda till beslut om var det kan byggas fler bostäder och varr det ska finnas plats för fritidsaktiviteter, natur, parker, arbete och service.

Bidra med din kunskap

För att vi på kommunen ska kunna göra ett så bra arbete som möjligt behöver vi hjälp från dig som bor eller brukar vara i Torvalla, Odensala och Odenskog. Vilka platser är viktiga för dig, vilka platser undviker du och var brukar du träffa dina vänner?

Sidan fungerar bäst på dator men fungerar även på mobiltelefon. Så här gör du om du använder mobil: När du öppnat länken kan du klicka på i-knappen längst upp till höger för att läsa mer om arbetet med översiktsplanen för södra Östersund. Vill du svara på frågorna på en gång kan du antingen svepa rubriken längst ner till vänster eller så kan du gå till menyn längst upp i det vänstra hörnet.

För att rita på kartan i fråga 1 finns ritverktyget ovanför rubriken och ser ut som en fyrkant med två toppar på.

Karta över södra Östersund.

Komplettera det befintliga

Södra Östersund ska fortsätta planeras och utvecklas. Det handlar om att området ska kompletteras med bostäder, parker och annat i anslutning till den struktur som redan finns och att det ska vara en blandad bebyggelse.

I översiktsplaneprocessen fördjupar kommunen sin kunskap om södra Östersund och de förutsättningar som finns här. Det leder till förslag på mer detaljerade ställningstaganden baserade på platsens förutsättningar och inriktningen i Östersund 2040.

Några av de utgångspunkter/ställningstaganden som finns för södra Östersund:

 • Fler bostäder och annan bebyggelse kan ge positiva effekter på stadsliv och kollektivtrafik med rätt placering och utformning. Det handlar om att bättre länka samman bebyggelseområden och låta bebyggelsen bidra till en ökad trygghet längs rörelsestråk
 • Ny bebyggelse ger förutsättningar till ett större befolkningsunderlag som bidrar till underlag för service, det kan på så sätt minska avstånd mellan bostad, service och aktiviteter.
 • Grönområden som används och är värdefulla för människor, växter och djur ska inte byggas bort. Istället är det lågkvalitativa grönområden som ska användas för ny bebyggelse. Samtidigt som kommunen ska kompensera för att det byggs på grönområden genom att göra andra grönytor bättre.

Ett exempel på hur södra Östersund kan utvecklas som lyfts fram i översiktsplanen Östersund 2040 är att öppna bussgatan mellan Odensala och Torvalla för allmän trafik. Viktigt är då att utforma den för låga hastigheter för god trafiksäkerhet även för gångtrafikanter och cyklister.

Att öppna bussgatan gör det även möjligt för boende i Odensala att nå E14 med bil via Torvalla. Det skulle vid rusningstrafik kunna avlasta Opevägen och Rådhusgatan från trafik österut.

Utvecklingsplan Torvalla

Samtidigt som arbetet med den fördjupade översiktsplanen för södra Östersund pågår håller kommunen på att ta fram en utvecklingsplan för Torvalla. Tillsammans med medborgare, organisationer och företag med flera ska kommunen ta fram utvecklingsfrågor som ska vara i fokus i Torvalla fram till 2030. Det kan handla om frågor om folkhälsa, näringslivsutveckling, service, mötesplatser och vad man kan göra på fritiden. Geografiskt avgränsas utvecklingsplanen till de tre områdena Ängsmon, Skogsmon och Fjällmon, samt området med företag i Verksmon.

Vad händer nu?

Kommunen är nu i inledningsskedet av det arbete som ska ge underlag till ett förslag på var vi kan komplettera med ny bebyggelse och annat och hur södra Östersund ska utvecklas. I inledningsskedet samlar vi in och sammanställer material som ska ge underlag till förslaget.

Förslaget blir en så kallad fördjupning av översiktsplanen. Innan den fördjupade översiktsplanen kan antas kommer två tillfällen att lämna synpunkter på förslaget, först i ett samråd och sedan under en granskning.

Insamling av underlag

För att vi på kommunen ska kunna göra ett så bra arbete som möjligt behöver vi hjälp från dig som bor eller brukar vara i Torvalla, Odensala och Odenskog. Vilka platser är viktiga för dig, vilka platser undviker du och var brukar du träffa dina vänner?

Mellan den 15 oktober och 31 december kan du svara på frågor på frågor om vilka platser är viktiga för dig, vilka platser undviker du och var brukar du träffa dina vänner?

Arbeta fram ett förslag

Under 2021 kommer vi sammanställa det material vi har fått in från er och ta fram ett förslag till fördjupad översiktsplan för södra Östersund.

Samråd

När kommunen tagit fram ett förslag till översiktsplan skickas det ut på samråd. Det är Kommunfullmäktige som beslutar att översiktsplanen ska ut på samråd. Under samrådet kan alla lämna in synpunkter och åsikter på förslaget.

Samrådstiden pågår i cirka två månader.

Förslaget till ny översiktsplan annonseras på olika sätt. Det ställs alltid ut på länsbiblioteket, på kommunens kundcenter och på kommunens hemsida. Myndigheter, föreningar, organisationer och medborgare har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Bearbeta förslaget

När samrådet är slut sammanfattar kommunen alla synpunkter som kommit fram i en samrådsredogörelse. I samrådsredogörelsen finns också kommentarer om hur kommunen ställer sig till de inkomna synpunktern

Förslagen på ändringar presenterades i Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige som underlag för beslut om utställning.

Granskning

Kommunstyrelsen eller Kommunfullmäktige tar ställning till samrådsamrådsredogörelsen och tar beslut om det bearbetade förslaget ska skickas ut på granskning.

Granskningen pågår i minst två veckor och innebär att planförslaget och samrådsredogörelsen finns tillgängligt på länsbiblioteket, kommunens kundcenter och på kommunens hemsida. Kommunen får ut med information om planförslaget och ändringarna som har skett. Myndiheter, föreningar, organisationer och medborgare har möjlighet att lämna synpunkter på det reviderade förslaget.

Efter granskningen sammanfattar kommunen alla synpunkter som kommit in i ett granskningsutlåtande, där kommunen också kommenterar hur man ställer sig till de inkomna synpunkterna.

Om planförslaget ändras väsentligt efter granskningen måste det ställas ut igen. Annars är planförslaget färdigt för antagande.

Antagande

Kommunfullmäktige tar ställning till granskningsutlåtandet och sen kan det tas beslut om att anta översiktsplanen. När översiksplanen vunnit laga kraft gäller den som inriktning för fortsatt planering området.

Kommunens utmaningar och strategier

Översiktsplanen för södra Östersund ska utgå från de sex utmaningar som har identifierats för att skapa en attraktiv kommun:

Komunens sex utmaningar:

 • Locka invånare till Östersund.
 • Aktiva medborgare i en aktiv stad.
 • Hantera ökat res- och transportbehov.
 • Minskad miljöbelastning.
 • Stärka vår roll i regionen.
 • Den demografiska utmaningen.

Den ska även utgå från de strategier som finns för hur ett attraktivare och hållbarare Östersund ska utvecklas:

Strategier för en attraktivare och hållbarare stad:

 • Skapa en effektiv struktur.
 • Blanda staden.
 • Erbjud en mångfald av boendetyper.
 • Satsa på en livskraftiga stadsdelscentrum.
 • Förtäta staden på ett hållbart sätt.
 • Utveckla stadens attraktivitet.
 • Utgå från stadens karaktärsdrag.
 • Bygg energisnålt och hållbart.
Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-10-27