Södra Östersund - Torvalla, Odensala och Odenskog

Östersund växer och utvecklas! Just nu har Östersunds kommun fokus på södra Östersund, alltså Torvalla, Odensala och en bit in i Odenskog.

Hösten 2018 bestämde kommunfullmäktige att arbetet med en fördjupad översiktsplan för södra Östersund skulle komma igång. I den kommunomfattande översiktsplanen Östersund 2040 är södra Östersund utpekat som ett område där staden kan växa genom förtätning. Det vill säga att lägga till fler områden för bostäder, parker och annat inom den befintliga strukturen.

Bidra med din kunskap

För att vi på kommunen ska kunna göra ett så bra arbete som möjligt behöver vi hjälp från dig som bor eller brukar vara i Torvalla, Odensala och Odenskog. Vilka platser är viktiga för dig, var känner du dig otrygg och var brukar du träffa dina vänner?

Gå in på vår sida för informationsinsamling och svara på frågor inom fem områden och hjälp oss göra södra Östersund bättre!

Den fördjupade översiktsplanen för södra Östersund ska väga olika intressen mot varandra och skapa förutsättningar för en långsiktig hållbar stadsutveckling. Planen ska visa hur och var det kan byggas fler bostäder men även se till att det finns plats för fritidsaktiviteter och natur, och mark för kommunal service.

Bort med otrygga stråk och bevara värdefulla grönområden

Att Torvalla, Odensala och Odenskog är utpekad för förtätning betyder att kommunen kommer att bygga vidare på den infrastruktur som redan finns.

En tätare bebyggelse kan ge positiva effekter på stadsliv och kollektivtrafik. Det handlar om att bättre länka samman bebyggelseområden och bygga bort delar av otrygga miljöer. Tätare bebyggelse kan minska avstånd mellan bostad, service och aktiviteter eftersom det ger ett större befolkningsunderlag som bidrar till underlag för service.

Grönområden som används och är värdefulla för människor, växter och djur ska inte användas för förtätning. Istället är det lågkvalitativa grönområden som ska användas för förtätning, samtidigt som kommunen ska kompensera för att det byggs på grönområden genom att göra andra grönytor bättre.

När det byggs tätare ska delar av otrygga stråk som hänger ihop med hur trafik har delats upp byggas bort. Ett exempel som översiktsplanen Östersund 2040 lyfter fram är att öppna bussgatan mellan Odensala och Torvalla för allmän trafik och utforma den för låga hastigheter för god trafiksäkerhet även för gångtrafikanter och cyklister.

Att öppna bussgatan gör det även möjligt för boende i Odensala att nå E14 med bil via Torvalla. Det skulle vid rusningstrafik kunna avlasta Opevägen och Rådhusgatan från trafik österut.

Utvecklingsplan Torvalla

Samtidigt som arbetet med att ta fram en fördjupad översiktsplan för södra Östersund håller kommunen på att ta fram en utvecklingsplan för Torvalla. Planen ska förklara hur utvecklingen av Torvalla ska se ut och kommer gälla fram till år 2030. Läs mer om utvecklingsplan Torvalla.öppnas i nytt fönster

Vad händer nu?

Kommunen är nu i inledningsskedet av det arbete som ska ge underlag till ett förslag på var vi kan förtäta och hur området ska utvecklas. I inledningsskedet samlar vi in och sammanställer material som ska ge underlag till förslaget.

Förslaget blir en så kallad fördjupning av översiktsplanen. Innan den fördjupade översiktsplanen kommer två tillfällen att lämna synpunkter på förslaget, först i ett samråd och sedan under en granskning.

Kommunens utmaningar och strategier

Översiktsplanen för södra Östersund ska utgå från de sex utmaningar som har identifierats för att skapa en attraktiv kommun:

Komunens sex utmaningar:

 • Locka invånare till Östersund.
 • Aktiva medborgare i en aktiv stad.
 • Hantera ökat res- och transportbehov.
 • Minskad miljöbelastning.
 • Stärka vår roll i regionen.
 • Den demografiska utmaningen.

Den ska även utgå från de strategier som finns för hur ett attraktivare och hållbarare Östersund ska utvecklas:

Strategier för en attraktivare och hållbarare stad:

 • Skapa en effektiv struktur.
 • Blanda staden.
 • Erbjud en mångfald av boendetyper.
 • Satsa på en livskraftiga stadsdelscentrum.
 • Förtäta staden på ett hållbart sätt.
 • Utveckla stadens attraktivitet.
 • Utgå från stadens karaktärsdrag.
 • Bygg energisnålt och hållbart.
Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-09-11