Översiktskarta - större byggprojekt

På den här kartan kan du se större bygg- och anläggningsprojekt som är på gång i Östersunds kommun. Klicka dig vidare på kartan - eller under rubrikerna på sidan - så får du mer information om varje enskilt projekt.

Våra projekt - en sammanställning

Här nedanför hittar du en sammanställning över de projekt som presenteras på kartan.

Frösön

Bergsgatan Frösön: Gång- och cykelbana längs Storsjöns strand, Norra Strandvägen och Bergsgatan

Karta över östra Frösön med den nya gång- och cykelbanan markerad

Den blå linjen markerar den nya gång- och cykelbanan. Klicka för större karta

Det här ska vi göra:

 • Bredda befintlig gång- och cykelväg
 • Även bilvägen breddas något
 • Sätta upp ny belysning
 • Dela upp cyklister och gångare längs med Norra Strandvägen
 • Binda ihop Norra Strandvägen med Bergsgatan med en väg genom det lummiga skogspartiet. Uppe på Bergsgatan breddar vi den befintliga gång- och cykelvägen mot berget.
 • Förnya vatten- och avloppsledningar (Jämtkraft passar också på att förnya sina ledningar samtidigt)
 • Tillgänglighetsanpassa busshållplatsen vid Per Magners väg.

När?

Bygget av den nya gång- och cykelvägen startade våren 2021.

 • Från och med 2 maj 2022 stängs Bergsgatan åter igen av.
 • Busstrafiken släpps på igen från och med 29 augusti.
 • Från och med 19 september öppnas vägen för allmänheten igen.
Bild av tidslinje

Klicka på tidslinjen så förstoras den.

Varför?

I takt med utbyggnade av området "bakom berget" behöver vi bygga ut gång- och cykelstråket och samtidigt förstärka vägen för att den ska klara ökad trafik.

Vi behöver stänga av eftersom vi spränger djupa schakt och förlänger ledningar i marken.

Alternativ körväg:

Du hittar alternativa körvägar på kartan över större trafikstörningar

Observera att cyklister och terränglöpare inte ska ta vägar som leder ner på den avstänga delen av Bergsgatan.

Personer som bor inom avstängt område har tillgång till sin fastighet under byggtiden.

Bild på Bergsgatan med bred gång- och cykelväg efter den branta bergväggen

Bergsgatan med ny, breddad gång- och cykelväg.

Staden

Gustav III:s torg

Gustav III:s torg i centrala Östersund har en lång historia som offentlig plats. Idag fungerar den dock inte optimalt, därför pågår en process för att utveckla platsen vid busstorget, inklusive omgivande gator och del av angränsande kvarter. En ny detaljplan är beslutad av kommunstyrelsen, men har överklagats och ärendet ligger för närvarande hos mark- och miljödomstolen.

Storsjö Strand

Storsjö Strand

Storsjö Strand är Östersunds nya sjönära bostadsområde. Med utsikt över Oviksfjällen och Frösön bor du endast ett stenkast från stadskärnan.

Senaste nyheterna om Storsjö Strand

Här planerar Östersunds kommun för 800 bostäder, verksamhetslokaler, caféer, restauranger och kontor. Storsjö Strand är en naturlig förlängning av stadskärnan och en unik plats för boende och besökare. Här möter staden vattnet.

Det centrala läget av Storsjö Strand ger dig tillgång till stadens utbud av kultur, handel och service samtidigt som den storslagna fjällvärlden finns inpå knuten.

Ekologisk och social hållbarhet är våra ledord för utvecklingen av Storsjö Strand. Det här är ambitioner som får fysisk form i kvartersstruktur - och i utformning och funktion av byggnader och de offentliga platser. Läget ger möjligheter till ett enklare vardagsliv utan bil.

Gång- och cykelbro över järnvägen

En ny gång- och cykelbro byggs från Österängsparken vid Östersunds centralstation till Storsjö strand. På så sätt knyts det nya bostadsområdet på nersidan av järnvägen ihop med stationsområdet och resten av staden. Bron ska vara klar under vintern 2022/2023.

Från Österängsparken till Storsjö strand

Brons landfästen byggs i Österängsparken och vid Storsjö Strand. På stationsområdet vid det södra landfästet finns både trapphus och hiss. Cykel får plats i hissen och kan även ledas i trappan. Bron blir cirka 200 meter lång och 3,5 meter bred. Den består av flera brodelar, varav den del som ska placeras ovanför järnvägsspåren är tillverkad i rostfritt stål.

Trappans mitt kommer att ha en sittplats där det går att njuta av utsikten mot Oviksfjällen.

Störningar under byggtiden

Första steget i projektet är att förbereda för bropelarna. Det görs genom att pålar trycks ner i marken för att ta reda på markkvalitén och hur djupt det är. Pålningen kan medföra visst störande ljud för närboende, men arbetet sker endast under dagtid.

Under tiden som bron byggs kan vägar och parkeringar behöva stängas av. Parkeringen vid Ringvägen, närmast stationshuset, är avstängd under hela byggtiden. Övriga avstängningar kan du läsa om på Trafikverkets hemsida.

Finansiering

Bron är initierad och finansieras av Östersunds kommun, som också kommer att äga den. Eftersom bron går över järnvägen har kommunen anlitat Trafikverket för själva byggandet. Inför bygget av bron har det gjorts förberedande arbeten på spårområdet under 2019 och 2020.

Ny belysning längs Prästgatan

En skymningsbild över gågatan med den tänkta belysningen inlagd i bilden

Illustration: BLACK ljusdesign

Det här ska vi göra

Prästgatan, vår gågata i stan, behöver ny belysning. Gågatan är en kulturhistoriskt viktig miljö och vår stads "finrum". När vi nu ska byta belysning passar vi på att fundera över, inte bara hur vi ska belysa gågatan, utan även hur vi ska ljussätta den; det vill säga hur vi med belysningen kan skapa trivsel.

Program för Prästgatans belysning

Vi har låtit ta fram ett belysningsprogram som

 • tar fasta på Prästgatans olika funktioner och karaktärer
 • förstärker stråket Centralstationen - centrum
 • tydliggör entrén till centrum

Den nya belysningen, med bara en typ av armatur, kommer att binda samman hela gatan, från Färjemansleden, och längs förlängningen via gång- och cykelbanan, till Centralstationen. Armaturerna ska vara fästa på fasaderna och upphängda i linor över gatan. De kommer att uppfattas som ett pärlband mot den mörka himlen och det förbättrar också gågatans framkomlighet och tillgänglighet. Linorna kan även användas för att hänga upp annan utsmyckning vid speciella evenemang.

I korsningarna bryts mönstret med armaturer upphängda i linor i ett kryss över korsningen. Denna belysning riktar uppmärksamheten mot tvärgatorna och från tvärgatorna kommer gågatan att synas tydligt.

Längs gång- och cykelbanan monteras lyktstolpar med samma typ av armatur, så att stråket blir en helhet.

Belysningen ska ge ett varmt ljus med hög färgåtergivning. Det gör upplevelsen mjuk och stämningsfull och framhäver fasadernas färger.

Byggnader med särskilt arkitektoniskt värde kanske också får fasadbelysning för att understryka gatans kulturhistoria.

Ritning som visar att provbelysning ska sättas upp vid Prästgatan 26 - 33

Här sätter vi upp provbelysningen - Klicka för större bild

Vi testar den nya belysningen

Vintern - våren 2022 provar vi den nya belysningen genom att montera några armaturer över gågatan mellan Törnstens gränd och Biblioteksgatan samt i korsningen Prästgatan - Biblioteksgatan. Belysningen får sitta uppe fram till sommaren 2022. Därefter utvärderar vi belysningen utifrån tekniska och andra praktiska aspekter.

Om testet faller väl ut, genomför vi bytet av belysning enligt programmet.

Samtidigt passar vi på

När det ändå ska grävas i gatan för den nya belysningen passar vi på att se över

 • sittplatser
 • ledstråk för tillgänglighet
 • planteringar
 • fordonshinder
 • vatten- och avloppsledningar under gatan

När

Byggstart hösten 2022. Vi räknar med att vara klara 2027.

Varför

Prästgatan är den gata som har flest gående och flest affärer/restauranger i Östersunds centrum. Mellan Residensgränd och Thomeegränd är gatan en gågata.

Gestaltningen ska göra att gaturummet känns tryggt, skapa karaktär och stadskänsla samt att gaturummet får en mänsklig skala.

Så påverkas trafik och förbipasserande

Framkomlighet längs gatan kommer att vara begränsad under byggtiden.

Varutransportbilar av typ stora lastbilar ska kunna köra och lasta av varor efter Prästgatan i dess hela längd. Räddningstjänstens stegbil ska också kunna komma fram efter Prästgatan.

Hastighetsbegränsande hinder ska vara mångfunktionella, samspela med gatans utformning, stadens identitet och färgskala.

Östersundslänken

Illustration Östersundslänken med dragning och hållplatser

Östersundslänken ska binda ihop kollektivtrafiken genom Östersunds mest centrala delar på ett tillgängligt och effektivt sätt. Målet är att skapa en trygg och trevlig miljö för resenärer, samt minska behovet av att byta buss för att nå viktiga hållplatser. Östersundslänken ska i förlängningen bidra till att öka det kollektiva resandet.

Östersundslänkens sträckning

Östersundslänken ska gå mellan Östersunds centralstation i söder och Jamtli i norr, via Kyrkgatan. Länken knyter ihop olika trafikslag och viktiga målpunkter i staden.

Centrum - ny hållplats ersätter Gustav III:s torg

Vid Kyrkparken och Turistbyrån i centrala Östersund kommer den nya hållplatsen Centrum att ligga. Där kommer finnas möjlighet att vänta inomhus med service som toalett och biljettförsäljning och där kommer både stads- och regionbussarna att stanna.

Ändringar av trafik

Östersundslänken innebär att linjesträckningar förändras något och mindre tidsmässiga justeringar kommer behöva göras på vissa avgångar. Fler turer än i dag kommer att gå till sjukhuset och järnvägsstationen. Vi jobbar just nu med planeringen av trafiken och mer information kommer längre fram.

Tidplan

 • I augusti 2021 påbörjades bygget med en gång- och cykelbro mellan Storsjö strand och Östersängsparken, det är första steget i omvandlingen av Östersunds centralstation. Bron ska vara klar vid årsskiftet 2022-2023.
 • Vi jobbar just nu med att detaljplanera för de olika hållplatserna och andra nödvändiga funktioner i anslutning till Östersundslänken.
 • Vi jobbar också med hur tidtabeller och linjesträckningar kan komma att justeras under både byggtiden och inför att Östersundslänken är på plats.
 • Östersundslänken byggs i olika etapper under 2022-2023. Planen är att börja med hållplatsen Gustav III:s torg våren 2022.

Mer detaljerad information hittar du på den digitala plattformen Östersundsrummet.

Nytt vattenverk i Östersund

Vi bygger ett nytt vattenverk och råvattenintag i Östersund och satsar på modern teknik.

Tecknad bild över det nya vattenverket, träd, gatulampa och strandkant

Det ska bli ett nytt modernt vattenverk, en pumpstation, ett råvattenintag, en park och en gång och cykelbana längs en del av Storsjöstråket.

Tillsammans med NCC och Sweco planerar Östersunds kommun just nu bygget av det nya vattenverket. Det blir ett vattenverk med ny teknik för rening av vatten. Den nya tekniken är ett nanomembran som renar på mekanisk väg men behandling med UV-ljus kommer också att finnas.

När det nya vattenverket är klart i februari 2026 ska det nuvarande vattenverket rivas, istället anlägger vi en park på platsen. När parken är klar öppnar vi området mellan Tjalmargatan och Nedre Vattugatan för allmänheten, där Storsjöstråket då har byggts om till en gång- och cykelväg.

Tillgängliga arenor

Logga för world para sports championship 2023

Inför Parasport-VM 2023 utvecklar vi och förbättrar våra arenor.

Det här ska vi göra

2023 genomförs fem Parasport-VM i regionen, varav tre i Östersund; skidskytte, längdskidor och ishockey.

Inför det här ska kommunens arenor - Östersunds arena och Östersund skidstadion - utvecklas och förbättras ur parasportens perspektiv men även för samtliga nyttjare.

När

Projektet startade 15 juni 2020 och avslutas 1 december 2022.

Varför

Att anpassa och utveckla arenorna inför internationella tävlingar är ett sätt att marknadsföra våra arenor.

Kommunen har också som ambition att bli världsledande region inom para-vinteridrott. Vi vill locka både elitaktiva och träningsmotionärer till Östersund för att träna och bo i Östersund.


Bild på kälkhockeymatch

Lugnvik

Lugnviksskolan - Sjöängen

Lugnviksskolan moderniseras och byggs ut - Sjöängen renoveras och blir renodlad förskola.

Skiss över exteriör på Lugnviksskolan

Skiss över hur Lugnviksskolan kommer att se ut efter ombyggnation

Ombyggnaden av Lugnvik och Sjöängen är omfattande. Sommaren 2021 startade arbetet som innebär en total omvandling av båda byggnaderna. Allt utom stomme rivs och ersätts med nytt, och Lugnviksskolan får också en tillbyggd övervåning för de äldre eleverna. Utemiljön med tillhörande områden för ”hämta och lämna” moderniseras och förbättras.

Alla tekniska installationer (vatten, värme, sanitet, el, med mera) blir nya för att uppfylla dagens krav på energi- och miljöprestanda. Sporthallen omfattas inte av renoveringen men kommer inte vara tillgänglig under byggtiden eftersom den är del av entreprenörens arbetsområde.

Efter ombyggnaden kommer Lugnviksskolan att ha plats för cirka 500 elever från förskoleklass till årskurs nio, medan Sjöängen blir en renodlad förskola för cirka 120 barn.

När ska bygget genomföras?

Byggprocessen startade sommaren 2021 och både skolorna ska vara färdiga för inflyttning till hösten 2023. I juni 2022 gick bygget enligt tidsplan, se bilder därifrån nedan.

Hur påverkas elever och personal?

Personal och elever kan inte vara kvar i lokalerna under byggtiden. Verksamheten har flyttat till ersättningslokaler under läsåren 2021/22 och 2022/23. Det är cirka 400 elever och personal på Lugnviksskolan som berörs, och likaså tre avdelningar på Sjöängens förskola.

 • Sjöängens förskola flyttar till Lövsta förskola på Frösön
 • Årskurs F-3 flyttar till Lugnviksskolan Mariavägen (f.d. Odenslundsskolan)
 • Årskurs 4-9 samt grundsärskolans årskurs 7-9 flyttar till Lugnviksskolan Stadionvägen (Blomstergården)

Från bygg och stök – till en bättre skola

Upprustning av Lugnviksskolan har diskuterats länge och det är roligt att vi nu befinner oss i genomförandet. Genom att modernisera och skapa ändamålsenliga lokaler skapar vi förutsättningar för god arbetsmiljö och bättre lärande.

När allt är färdigt kommer barnen i Lugnvik att ha riktigt fina skolmiljöer, från förskoleålder och hela vägen upp till nian.

Odensala

Storsjöskolan - Odensalaskolan

Storsjöskolan moderniseras och byggs ut. Från 1 juli 2022 byter skolan namn till Odensalaskolan.

Skiss av exteriör miljö på Storsjöskolan

Skiss över hur Storsjöskolan kommer att se ut efter ombyggnation

Det här ska vi göra

Ombyggnaden på Storsjöskolan/Odensalaskolan innebär flera förändringar. Bland annat ska sporthallen byggas ut, utemiljön förbättras och det blir en helt ny byggnad som ska rymma årskurs 7-9, grundsärskola samt kök och matsal. Mellan den befintliga skolbyggnaden, sporthallen och den nya byggnaden planeras en mellanbyggnad som fungerar som entré och nav med uppehållsrum och fritidsverksamhet.

Rumsfördelningen görs om helt i befintliga byggnader och hela skolan planeras så att alla delar ska kunna nås utan att man behöver gå utomhus. Trafikmiljön byggs också om för att prioritera gång-/cykeltrafik samt kollektivtrafik, och hastigheten runt skolan sänks från 40 till 30 km/h.

Luktärtans förskola

Vi bygger nya lokaler för Luktärtans förskola.

Konceptbild över Luktärtans förskola

Konceptbild för Luktärtans förskola: färger och detaljer kan skilja sig från den färdiga byggnaden

Det här ska vi göra

Skolbygget skapar nya lokaler för Luktärtans förskola i Odensala. Den nya fastigheten uppförs som en så kallad SKR-förskola. Bakom utformningen står Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, som låtit upphandla ett koncept och ramavtal för nyckelfärdiga förskolebyggnader.

För Östersund innebär det en kortare byggtid och att vi kan hålla priset på en rimlig nivå, samtidigt som vi får en högkvalitativ förskolemiljö som är noga genomtänkt både ur barnperspektiv och ur pedagogernas synvinkel.

Två förskolor blir en

De nya lokalerna för Luktärtan förskola byggs i två plan som rymmer sex avdelningar och 108 barn. Ytorna blir dubbelt så stora som den befintliga byggnaden, så här finns plats både för Luktärtans nuvarande verksamhet och barngrupperna från Lillgårdens förskola.

Entréerna är centralt placerade, tillsammans med gemensamhetsutrymmen och kök. På övervåningen finns lekytor med en ljusgård där ljuset följer trappan till nedervåningen. Rumsplaneringen är anpassad för att ge en mångsidig pedagogisk miljö som stimulerar både till aktivitet och lek i vissa delar, och till lugnare tempo i andra.

Ytskikt och material är noga utvalda för att ge en giftfri inomhusmiljö och hela byggnaden är utformad i nivå med byggstandarden Miljöbyggnad Silver för att leva upp till samtida energikrav.

Den nya fastigheten placeras intill nuvarande förskolebyggnad, som sedan monteras ner när nya Luktärtan är färdigställd.

Gräfsåsen

Biogasanläggning Jämtland Härjedalen

Matavfallspåsar i en hög på golvet. I bakgrunden en hjullastare.

Östersunds kommun planerar att tillsammans med länets kommuner bygga en biogasanläggning intill Gräfsåsens avfallsanläggning. Här kan du läsa mer om hur ditt matavfall blir fordonsbränsle och biogödsel – alltså cirkulär ekonomi.

Matavfall är rikt på både energi och näring. I stället för att elda upp matavfallet kan vi göra fordonsgas och biogödsel av det. Biogödslet kan vi sprida på de jämtländska åkrarna, där det odlas mat eller foder till våra djur. På så sätt kan vi få nytta av näringen i matavfallet och fordonsgasen blir ett lokalt producerat bränsle.

Naturvårdsverket är med och finansierar rötgasanläggningen till 45 % för att den bidrar till att minska mängden utsläpp av växthusgaser.

Lit

Häggenås skola och Skogsgläntans förskola

Bild på Häggensåsskolan - en stor tegelbyggnad på två våningar

Vi bygger ut och bygger om Häggenås skola och Skogsgläntans förskola.

Det här ska vi göra

Skolbyggnaden byggs om i mindre omfattning. Här återställer/behåller vi ursprunglig rumsindelning i stor utsträckning.

I angränsade byggnader gör vi en total ombyggnad. Här ska bli fyra förskoleavdelningar, slöjdsalar och tillagningskök. Vi bygger ihop befintliga byggnader med en länk, som kommer att innehålla matsal, bibliotek och personaladministration.

Mindre tillbyggnader med nya entréer planeras för både skol- och förskolebyggnad. Vi kommer också att se över hela fastigheten med ny hämt/lämnazon, parkeringsutredning och ny lekmiljö.

När

Ombyggnationen startar 2024. Vi beräknar vara klara till höstterminen 2025.

Varför

Ombyggnaden behövs för att uppfylla kraven på god lär- och arbetsmiljö på Häggenås skola och Skogsgläntans förskola.

Så påverkas elever och personal

Verksamheten kommer att bedrivas i andra lokaler under byggtiden. I dagsläget är det oklart var. Viss påverkan i form av buller och transporter under byggtiden kan förekomma.

Vägarbetesskylt beskuren

Trafikstörningar och vägarbeten

Läs om pågående och planerade vägarbeten som påverkar trafiken inom kommunen

Till karta över större trafikstörningar som uppstår på grund av byggprojekt

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2022-06-17