Översiktskarta - större byggprojekt

På den här kartan kan du se större bygg- och anläggningsprojekt som är på gång i Östersunds kommun. Klicka dig vidare på kartan - eller under rubrikerna på sidan - så får du mer information om varje enskilt projekt.

Våra projekt - en sammanställning

Här nedanför hittar du en sammanställning över de projekt som presenteras på kartan.

Annersia

Marieby skola

Marieby skola får nya större lokaler och blir F-6-skola.

Nu får Marieby skola nya större lokaler. Det sker med hjälp av en paviljongbyggnad och en mindre omdisponering av befintliga skolytor. Samtidigt genomförs även en del ljud- och ljusåtgärder och vissa ytskikt fräschas upp. Vi ser också över trafiksituationen för både varumottagning och hämta-lämna.

Den nygamla skolan ska vara klar för inflyttning i samband med skolstarten i augusti 2022.

Elever och lärare på Marieby skola har länge varit trångbodda. Det saknas bland annat personalutrymmen och grupprum och det har även varit trångt i kapprum och entréer.

Skolan är också den enda i kommunen som ännu inte gått över till att bli en F-6-skola, det vill säga en skola från förskoleklass upp till årskurs 6. I dagsläget går eleverna upp till årskurs 5, men från och med läsåret 2022/2023 kan eleverna alltså gå kvar till och med årskurs 6. Detta tack vare de nya, utökade lokalerna.

Förslag om permanent tillbyggnad utreds

Paviljongbyggnaden är en del av en kortsiktig lösning. Just nu utreds också möjligheterna att göra en permanent om- och tillbyggnad av skolan. Planen är att bygga ihop förskolan med skolfastigheten och därigenom skapa gemensamma utrymmen för bland annat kök, matsal, bibliotek och personalutrymmen. Utredningen ska vara klar under hösten 2022 och därefter ska beslut fattas om och när ett nybygge ska startas.

Åtta kilometer vattenledning Frösön - Fannbyn

Under hösten 2022 bygger vi en sjöledning från gamla färjelägret vid Frösön till Sunne Prästgård.

Det här ska vi göra

Eftersom vattenkapaciteten i Fannbyn och Orrviken är låg behöver kommunen bygga en vattenledning från Frösön till ”Annersia”. Det innebär att vi drar en ny åtta kilometer lång sjöledning från Frösön (vid gamla färjelägret) till Sunne Prästgård.

När

Projektet startade i augusti 2022 och ska vara klart i december 2022.

Varför

Under torrperioder klarar kommunen i dagsläget inte av att leverera dricksvatten i tillräcklig utsträckning till verksamhetsområdet kring Fannbyn och Orrviken. För att lösa det på bästa sätt kommer kommunen bygga en vattenledning från Frösön till Sunne Prästgård.

Så påverkas förbipasserande

I princip kommer ingen påverkas då bygget mestadels sker i vattnet. Vid eventuellt tillfälliga störningar kommer information från Östersunds kommun.

Brunflo

Brunflo industrimark

I Brunflo skapar Östersunds kommun en ny industrimark för framtida etableringar. Marken är cirka 12 hektar stor.

Det här ska vi göra

Marken förbereds med infrastruktur i form av vägar, vatten, avlopp och el. Det innebär att framtida köpare lätt kan ansluta sig. De tomter som senare kommer säljas sätts utifrån behov. Det sker alltså ingen avstyckning i dagsläget.

Varför?

Industrimarken i kommunen och framförallt i Brunfloområdet är slut och vi ser att det finns en efterfrågan på industrimark. Därför förbereder Östersunds kommun ny industrimark för framtida behov.

När?

Projekteringen startade i mars 2022. Planen är att själva markarbetet ska upphandlas under 2024.

Så påverkas trafik och förbipasserande

Ingen påverkar för kommunens invånare.

Frösön

Bergsgatan Frösön: Gång- och cykelbana längs Storsjöns strand, Norra Strandvägen och Bergsgatan

Karta över östra Frösön med den nya gång- och cykelbanan markerad

Den blå linjen markerar den nya gång- och cykelbanan. Klicka för större karta

Det här ska vi göra

 • Bredda befintlig gång- och cykelväg
 • Även bilvägen breddas något
 • Sätta upp ny belysning
 • Dela upp cyklister och gångare längs med Norra Strandvägen
 • Binda ihop Norra Strandvägen med Bergsgatan med en väg genom det lummiga skogspartiet. Uppe på Bergsgatan breddar vi den befintliga gång- och cykelvägen mot berget.
 • Förnya vatten- och avloppsledningar (Jämtkraft passar också på att förnya sina ledningar samtidigt)
 • Tillgänglighetsanpassa busshållplatsen vid Per Magners väg.

När?

Bygget av den nya gång- och cykelvägen startade våren 2021.

Varför?

I takt med utbyggnade av området "bakom berget" behöver vi bygga ut gång- och cykelstråket och samtidigt förstärka vägen för att den ska klara ökad trafik.

Störningar

I maj 2023 kommer vi att stänga av ett körfält på Bergsgatan - på sträckan mellan bergrummet och K.rejto - sista fastigheten innan bergrummet. Då gör vi klar den bit av gång- och cykelvägen som inte blev helt färdig under 2022. 

Vi kommer att avverka och ställa i ordning slänten mot berget längs den här delen av den nya gång- och cykelvägen på Bergsgatan. Och vi sätter kantsten och asfalterar.

Informationen uppdateras senare med en mer exakt tidpunkt.

Bild på Bergsgatan med bred gång- och cykelväg efter den branta bergväggen

Bergsgatan med ny, breddad gång- och cykelväg.

Nytt bostadsområde på gamla Frösö Zoo

Illustration över hur bostadsområdet kan komma att se ut.

Illustrationsplan. Bild ÅWL arkitekter.

Det här ska vi göra:

Kommunen arbetar med ett detaljplaneprogram för före detta Frösö Zoo och parkeringen. Ett detaljplaneprogram tas fram innan den ordinarie detaljplaneprocessen för att vi ska se de stora dragen och ta fram övergripande planeringsförutsättningar, utgångspunkter och mål för kommande detaljplanearbete.

I det detaljplaneprogram som vi tagit fram föreslås nya bostäder, offentlig service i form av exempelvis förskola och särskilt boende samt gröna utemiljöer. Förslaget är att det ska bli blandad bebyggelse med radhus, kedjehus och parhus samt flerbostadshus. På sikt uppskattas 500-600 nya bostäder kunna byggas inom området. Förslaget är att skog och ängsmark ska bevaras i sammanhängande områden och bidra till rekreation, en grön karaktär i området samt till att bevara naturvärden.

När?

Under hösten 2022 var detaljplaneprogrammet på samråd. Efter samrådet ska programmet bearbetas innan programmet ska godkännas av kommunstyrelsen. När programmet godkänts kan arbetet med att ta fram en detaljplan startas. Detaljplanearbetet beräknas ta minst ett år, och det beräknas vara färdigt tidigast under 2024. Utbyggnaden av området kommer sen ske etappvis och över lång tid.

Varför?

Före detta Frösö Zoo har ett bra läge som gör att det är lämpligt att göra en relativt stor utbyggnad av bostäder och offentlig service. Området ligger nära Östersunds stad, samtidigt som det ligger nära stora naturområden som Östberget, norra Frösön och Ändsjön. Möjligheterna att ta sig till området har förbättrats genom den nya cykelbanan längs Bergsgatan och det kommer förbättras ännu mer genom ökad busstrafik.

Hur påverkas medborgarna/omkringboende?

En utbyggnad av före detta Frösö Zoo innebär ett stort tillskott av nya boende i området. Det kommer innebära att området får mer service och iordninggjorda grönområden än vad som finns idag. En utbyggnad får även konsekvenser i form av ökad belastning på gatunätet, naturområden och grönstråk, och ändrar karaktären i delar av området. Planeringen för området är i ett tidigt skede och programförslagets utformning och hur det påverkar omgivningen kommer utvecklas och utredas vidare i kommande planarbete.

Här hittar du alla handlingar till detaljplanearbetet om Frösö Zoo

Trafiklek på Frösön

Under hösten 2022 låter kommunen bygga en lekplats med trafiktema på Frösön på Hornsberg vid småbåtshamnen.

Här kommer barn att kunna cykla på asfalterade slingor med vägmarkeringar och vägskyltar och till och med en rondell. På den yttre slingan blir det till att ta i, för att cykla backe upp och backe ner.

Runt trafikleken kommer det att finnas sittplatser och en grillplats; allting omgärdat av planteringar.

Arbetet beräknas klart till sommaren 2023.

Karta med en markering vid Storsjöns strand i höjd med Hornsberg
En skiss över hur den färdiga trafikleken kommer att se ut.

Gräfsåsen

Biogasanläggning Jämtland Härjedalen

Matavfallspåsar i en hög på golvet. I bakgrunden en hjullastare.

Östersunds kommun planerar att tillsammans med länets kommuner bygga en biogasanläggning intill Gräfsåsens avfallsanläggning. Här kan du läsa mer om hur ditt matavfall blir fordonsbränsle och biogödsel – alltså cirkulär ekonomi.

Matavfall är rikt på både energi och näring. I stället för att elda upp matavfallet kan vi göra fordonsgas och biogödsel av det. Biogödslet kan vi sprida på de jämtländska åkrarna, där det odlas mat eller foder till våra djur. På så sätt kan vi få nytta av näringen i matavfallet och fordonsgasen blir ett lokalt producerat bränsle.

Naturvårdsverket är med och finansierar rötgasanläggningen till 45 % för att den bidrar till att minska mängden utsläpp av växthusgaser.

Lit

Häggenås skola och Skogsgläntans förskola

Bild på Häggensåsskolan - en stor tegelbyggnad på två våningar

Vi bygger ut och bygger om Häggenås skola och Skogsgläntans förskola.

Det här ska vi göra

Skolbyggnaden byggs om i mindre omfattning. Här återställer/behåller vi ursprunglig rumsindelning i stor utsträckning.

I angränsade byggnader gör vi en total ombyggnad. Här ska bli fyra förskoleavdelningar, slöjdsalar och tillagningskök. Vi bygger ihop befintliga byggnader med en länk, som kommer att innehålla matsal, bibliotek och personaladministration.

Mindre tillbyggnader med nya entréer planeras för både skol- och förskolebyggnad. Vi kommer också att se över hela fastigheten med ny hämt/lämnazon, parkeringsutredning och ny lekmiljö.

När

Ombyggnationen startar 2024. Vi beräknar vara klara till höstterminen 2025.

Varför

Ombyggnaden behövs för att uppfylla kraven på god lär- och arbetsmiljö på Häggenås skola och Skogsgläntans förskola.

Så påverkas elever och personal

Verksamheten kommer att bedrivas i andra lokaler under byggtiden. I dagsläget är det oklart var. Viss påverkan i form av buller och transporter under byggtiden kan förekomma.

Lugnvik

Lugnviksskolan - Sjöängen

Lugnviksskolan moderniseras och byggs ut - Sjöängen renoveras och blir renodlad förskola.

Skiss över exteriör på Lugnviksskolan

Skiss över hur Lugnviksskolan kommer att se ut efter ombyggnation

Ombyggnaden av Lugnvik och Sjöängen är omfattande. Sommaren 2021 startade arbetet som innebär en total omvandling av båda byggnaderna. Allt utom stomme rivs och ersätts med nytt. Lugnviksskolan får också en tillbyggd övervåning för de äldre eleverna. Utemiljön med tillhörande områden för ”hämta och lämna” moderniseras och förbättras.

Alla tekniska installationer (vatten, värme, sanitet, el, med mera) blir nya för att uppfylla dagens krav på energi- och miljöprestanda. Sporthallen omfattas inte av renoveringen men kommer inte vara tillgänglig under byggtiden eftersom den är del av entreprenörens arbetsområde.

Efter ombyggnaden kommer Lugnviksskolan att ha plats för cirka 500 elever från förskoleklass till årskurs nio, medan Sjöängen blir en renodlad förskola för cirka 120 barn.

När ska bygget genomföras?

Byggprocessen startade sommaren 2021 och både skola och förskola ska stå färdiga för inflytt till hösten 2023. I juni 2022 gick bygget enligt tidsplan, se bilder därifrån nedan.

Hur påverkas elever och personal?

Personal och elever kan inte vara kvar i lokalerna under byggtiden. Verksamheten har flyttat till ersättningslokaler under läsåren 2021/22 och 2022/23. Det är cirka 400 elever och personal på Lugnviksskolan som berörs, och likaså tre avdelningar på Sjöängens förskola.

 • Sjöängens förskola flyttar till Lövsta förskola på Frösön
 • Årskurs F-3 flyttar till Lugnviksskolan Mariavägen (f.d. Odenslundsskolan)
 • Årskurs 4-9 samt grundsärskolans årskurs 7-9 flyttar till Lugnviksskolan Stadionvägen (Blomstergården)

Från bygg och stök – till en bättre skola

Upprustning av Lugnviksskolan har diskuterats länge och det är roligt att vi nu befinner oss i genomförandet. Genom att modernisera och skapa ändamålsenliga lokaler skapar vi förutsättningar för god arbetsmiljö och bättre lärande.

När allt är färdigt kommer barnen i Lugnvik att ha riktigt fina skolmiljöer, från förskoleålder och hela vägen upp till nian.

Odensala

Luktärtans förskola

Vi bygger nya lokaler för Luktärtan och Lillgårdens förskola. När den nya förskolan står klar får den namnet förskolan Lillsjön.

Konceptbild över Luktärtans förskola

Konceptbild för den nya förskolan: färger och detaljer kan skilja sig från den färdiga byggnaden

Det här ska vi göra

Skolbygget skapar nya lokaler för Luktärtan och Lillgårdens förskolor i Odensala. Den nya fastigheten uppförs som en så kallad SKR-förskola. Bakom utformningen står Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, som låtit upphandla ett koncept och ramavtal för nyckelfärdiga förskolebyggnader.

För Östersund innebär det en kortare byggtid och att vi kan hålla priset på en rimlig nivå, samtidigt som vi får en högkvalitativ förskolemiljö som är noga genomtänkt både ur barnperspektiv och ur pedagogernas synvinkel.

Två förskolor blir en

De nya lokalerna byggs i två plan som rymmer sex avdelningar och 108 barn. Ytorna blir dubbelt så stora som den befintliga byggnaden, så här finns plats både för Luktärtans nuvarande verksamhet och barngrupperna från Lillgårdens förskola.

Entréerna är centralt placerade, tillsammans med gemensamhets­utrymmen och kök. På övervåningen finns lekytor med en ljusgård där ljuset följer trappan till nedervåningen. Rumsplaneringen är anpassad för att ge en mångsidig pedagogisk miljö som stimulerar både till aktivitet och lek i vissa delar, och till lugnare tempo i andra.

Ytskikt och material är noga utvalda för att ge en giftfri inomhusmiljö och hela byggnaden är utformad i nivå med byggstandarden Miljöbyggnad Silver för att leva upp till samtida energikrav.

Den nya fastigheten placeras intill nuvarande förskolebyggnad, som sedan monteras ner när den nya förskolan är färdigställd. Den nya förskolan byter då namn till förskolan Lillsjön.

Storsjöskolan - Odensalaskolan

Odensalaskolan (före detta Storsjöskolan) moderniseras och byggs ut. Läs mer om arbetet och se bilder av de nya byggnader som står klara från hösten 2022.

Skiss av exteriör miljö på Odensalaskolan

Välkommen till Odensalaskolan!

Från och med skolstarten höstterminen 2022 står Odensalaskolan redo att ta emot elever och personal. Grundsärskolans fritids öppnade vecka 33 och vid skolstarten i slutet vecka 34 står de nya byggnaderna klara att ta emot elever i grundsärskolan och grundskolans årskurser 7–9.

Hösten 2023 när de befintliga byggnaderna är renoverade, flyttar Lillsjöskolans årskurs F-6 in i de renoverade lokalerna. Skolan har då plats för cirka 750 elever från förskoleklass till årskurs nio, samt grundsärskolan. Den tidigare Storsjöskolan hade plats för cirka 280 elever.

Det här har vi gjort

Ombyggnaden på Odensalaskolan har inneburit flera förändringar. Bland annat har vi;

 • byggt ut sporthallen.
 • förbättrat utemiljön.
 • skapat en ny byggnad som rymmer årskurs 7-9, grundsärskola samt kök och matsal.
 • uppfört en mellanbyggnad mellan den befintliga skolbyggnaden, sporthallen och den nya byggnaden. Den fungerar som entré och nav med uppehållsrum och fritidsverksamhet.
 • sänkt hastigheten runt skolan från 40 till 30 km/h

Det här återstår

 • bygga om trafikmiljön för att prioritera gång-/cykeltrafik samt kollektivtrafik.
 • göra om rumsfördelningen helt i befintliga byggnader. Alla delar i skolan ska kunna nås utan att man behöver gå utomhus

Luft och ljus

Bilderna av navet och matsalen ger en känsla av ljuset och rymden som präglar Odensalaskolan.

Bilden visar en ljust beige trappa. Trappan breddas av ett stort område i samma färg med avsatser där man kan sitta. Det hela ger intryck av en bred trappa som binder ihop de två våningarna. I övervåningen finns fönster som förstärker känslan av ljus och rymd på båda våningsplanen.

Navet.

Matsalen med beige golv och vägg som övergår i grått längre upp. Det är mycket högt i tak. Flera fönster nära taket förstärker känslan av ljus och rymd.

Matsalen. Klicka på bilden så förstoras den.

Odenskog

Gamla Betongstationen

Illustrerad bild över hur de nya byggnaderna på området kan se ut.

Vy över området där betongstationen ligger idag.

Det här ska vi göra:

ÖStersunds kommun arbetar med en detaljplan som ska göra det möjligt för sällanköpshandel på Betongen 1 med flera och som ska förbättra trafiksituationen i Lillänge.

Det område som idag används för betongindustri vill Östersunds kommun göra om till ett handelsområde för sällanköpshandel. Med den nya detaljplanen kommer det att gå att bygga nytt för sällanköpshandel med en byggarea på 12 000 kvadratmeter, vilket motsvarar ungefär 2,25 fotbollsplaner. Det kommer även finnas 700 kvadratmeter att bygga centrumverksamhet (restaurang, bilservice med mera) på.

För att förbättra trafiksituationen i Lillänge finns det i den nya detaljplanen även två nya rondeller: längs Hagvägen och Stuguvägen, samt en ny gata som binder ihop Hagvägen och Körfältsvägen.

När:

Detaljplanen beräknas antas av Kommunfullmäktige i april 2023.

Varför:

Den nya detaljplanen ersätter en äldre plan som anger att området ska användas för industri. Att istället göra det möjligt att använda gamla Betongstationen för handel ligger i linje med kommunens översiktsplan och handelspolicy.

Detaljplanen föreslår även en ny trafiklösning med Körfältsvägen som infart till Lillänge, det är en del av ett större arbete med att förbättra trafiksituationen i hela Odenskogs handelsområde. Genom att avlasta stora rondellen (trafikplats Odenskog) avlastas även Hagvägen.

Hur påverkas medborgarna:

Boenden längs Körfältsvägen påverkas genom ökad trafik förbi deras bostäder. Inga bostäder riskerar dock att överskrida riktvärden för trafikbuller.

Mosippans förskola påverkas genom den nya gatan mellan Körfältsvägen och Hagvägen. Gatan kommer behöva förses med bullerskydd mot förskolans gård.

Här hittar du alla handlingar till detaljplaneförslaget för Betongstationen

Staden

Blomstergården

Karta över området

Det här ska vi göra:

På Blomstergården, Karlslund 1:32, vill Östersunds kommun göra det möjligt att utveckla en ny stadsdel. Förslaget innebär att cirka 500 bostäder och skola, förskola och verksamheter kan byggas. Den nya stadeselen ska utformas för att minimera bilanvändandet. Vi vill skapa en stadsdel med hög arkitektonisk kvalitet och en variation i bebyggelsen.

När:

Ett planprogram för Blomstergården antogs av kommunfullmäktige under hösten 2020. Därefter har vi arbetat vidare med en detaljplan som förväntas antas av kommunfullmäktige i mitten av 2023

Varför:

Syftet är att utveckla området vid gamla slakteriet för att möjliggöra för fler bostäder i ett centralt läge.

Här hittar du alla handlingar till detaljplaneförslaget för Blomstergården


Framtidens kommunhus

Flygbild över rådhus-området.

Mitt i centrala delarna av Östersund ligger vårt Rådhus och kommunhuset - som just nu håller på att byggas om till Framtidens kommunhus.

Från sjuka hus till inspirerande kontor

Kommunhuset har en historia med dålig inomhusmiljö och flera medarbetare har blivit sjuka av ospecifik byggnadsrelaterad ohälsa (OBO). Därför har byggnaderna rivits och sanerats så att bara betongstommen blev kvar, det innebär att allt organiskt material och alla installationer revs innan ombyggnaden satte igång.

Målet med det nya kommunhuset är att skapa lokaler som är anpassade efter vad kommunens verksamheter och medarbetare behöver för att göra sitt jobb på bästa sätt. Kommunhuset ska vara tillgängligt och inkluderande och vara en arbetsplats och en mötesplats för alla.

Som medborgare ska det bli lättare att hitta rätt. Det kommer finnas ett Medborgartorg med samtalsrum och en informationsdisk, på Medborgartorget kommer möten med kommunens olika tjänstemän ske.

I slutet av 2023 ska Framtidens kommunhus vara klart för inflytt: en modern och digitalmiljö som stödjer ett aktivitetsbaserat arbetssätt, med 623 arbetsplatser.

Gustav III:s torg

Gustav III:s torg i centrala Östersund har en lång historia som offentlig plats. Idag fungerar den dock inte optimalt och därför inleddes en process för att utveckla busstorget, inklusive omgivande gator och del av angränsande kvarter.

Gång- och cykelbro över järnvägen

En ny gång- och cykelbro byggs från Österängsparken vid Östersunds centralstation till Storsjö strand. På så sätt knyts det nya bostadsområdet på nersidan av järnvägen ihop med stationsområdet och resten av staden. Invigning av bron sker vid månadsskiftet februari/mars 2023.

Brons landfästen byggs i Österängsparken och vid Storsjö Strand. På stationsområdet vid det södra landfästet finns både trapphus och hiss. Cykel får plats i hissen och kan även ledas i trappan. Bron blir cirka 200 meter lång och 3,5 meter bred. Den består av flera brodelar, varav den del som ska placeras ovanför järnvägsspåren är tillverkad i rostfritt stål.

Trappans mitt kommer att ha en sittplats där det går att njuta av utsikten mot Oviksfjällen.

Tillfällig yta för lek, umgänge och utflykt

I anslutning till brostarten på Storsjö strand byggs vindskydd och grillplatser. Runt grillarna blir det bänkbord med fin överblick mot vattnet. I övre delen av området placeras lekfulla, informella, sittmöbler. Sommartid smyckas ytan med färgglada pallkragar fyllda med blommor.

Området blir kvar tills byggentreprenaden för Storsjö strand etapp 2 börjar.

Störningar under byggtiden

Första steget i projektet är att förbereda för bropelarna. Det görs genom att pålar trycks ner i marken för att ta reda på markkvalitén och hur djupt det är. Pålningen kan medföra visst störande ljud för närboende, men arbetet sker endast under dagtid.

Under tiden som bron byggs kan vägar och parkeringar behöva stängas av. Parkeringen vid Ringvägen, närmast stationshuset, är avstängd under hela byggtiden. Övriga avstängningar kan du läsa om på Trafikverkets hemsida.

Finansiering

Bron är initierad och finansieras av Östersunds kommun, som också kommer att äga den. Eftersom bron går över järnvägen har kommunen anlitat Trafikverket för själva byggandet. Inför bygget av bron gjordes det förberedande arbeten på spårområdet under 2019 och 2020

Ny belysning längs Prästgatan

En skymningsbild över gågatan med den tänkta belysningen inlagd i bilden

Illustration: BLACK ljusdesign

Det här ska vi göra

Prästgatan, vår gågata i stan, behöver ny belysning. Gågatan är en kulturhistoriskt viktig miljö och vår stads "finrum". När vi nu ska byta belysning passar vi på att fundera över, inte bara hur vi ska belysa gågatan, utan även hur vi ska ljussätta den; det vill säga hur vi med belysningen kan skapa trivsel.

Program för Prästgatans belysning

Vi har låtit ta fram ett belysningsprogram som

Den nya belysningen, med bara en typ av armatur, kommer att binda samman hela gatan, från Färjemansleden, och längs förlängningen via gång- och cykelbanan, till Centralstationen. Armaturerna ska vara fästa på fasaderna och upphängda i linor över gatan. De kommer att uppfattas som ett pärlband mot den mörka himlen och det förbättrar också gågatans framkomlighet och tillgänglighet. Linorna kan även användas för att hänga upp annan utsmyckning vid speciella evenemang.

I korsningarna bryts mönstret med armaturer upphängda i linor i ett kryss över korsningen. Denna belysning riktar uppmärksamheten mot tvärgatorna och från tvärgatorna kommer gågatan att synas tydligt.

Längs gång- och cykelbanan monteras lyktstolpar med samma typ av armatur, så att stråket blir en helhet.

Belysningen ska ge ett varmt ljus med hög färgåtergivning. Det gör upplevelsen mjuk och stämningsfull och framhäver fasadernas färger.

Byggnader med särskilt arkitektoniskt värde kanske också får fasadbelysning för att understryka gatans kulturhistoria.

Ritning som visar att provbelysning ska sättas upp vid Prästgatan 26 - 33

Här sätter vi upp provbelysningen - Klicka för större bild

Vi testar den nya belysningen

Vintern - våren 2022 provar vi den nya belysningen genom att montera några armaturer över gågatan mellan Törnstens gränd och Biblioteksgatan samt i korsningen Prästgatan - Biblioteksgatan. Belysningen får sitta uppe fram till sommaren 2022. Därefter utvärderar vi belysningen utifrån tekniska och andra praktiska aspekter.

Om testet faller väl ut, genomför vi bytet av belysning enligt programmet.

Samtidigt passar vi på

När det ändå ska grävas i gatan för den nya belysningen passar vi på att se över

 • sittplatser
 • ledstråk för tillgänglighet
 • planteringar
 • fordonshinder
 • vatten- och avloppsledningar under gatan

När

Byggstart hösten 2022. Vi räknar med att vara klara 2027.

Varför

Prästgatan är den gata som har flest gående och flest affärer/restauranger i Östersunds centrum. Mellan Residensgränd och Thomeegränd är gatan en gågata.

Gestaltningen ska göra att gaturummet känns tryggt, skapa karaktär och stadskänsla samt att gaturummet får en mänsklig skala.

Så påverkas trafik och förbipasserande

Framkomlighet längs gatan kommer att vara begränsad under byggtiden.

Varutransportbilar av typ stora lastbilar ska kunna köra och lasta av varor efter Prästgatan i dess hela längd. Räddningstjänstens stegbil ska också kunna komma fram efter Prästgatan.

Hastighetsbegränsande hinder ska vara mångfunktionella, samspela med gatans utformning, stadens identitet och färgskala.

Ny gång- och cykelbana i Österängsparken

Klicka på bilden så förstoras den.

Det här ska vi göra

Vid järnvägsstationen och genom nedre delen av Österängsparken skapar vi nu en tydligare entré till Prästgatan.

Den väg som idag nyttjas av gångare och cyklister kommer att tas bort och ersättas med en ny. Halva vägen kommer bestå av asfalt för att passa cyklister och andra halvan av betongmarksten för att tydliggöra gränsen för gångtrafikanter. Då vägen har en förhållandevis brant lutning kommer två viloplatser finnas längs vägen inklusive sittbänkar. Dessa kommer bli uppvärmda för bättre komfort. Längs med gångvägen byggs en ledstång för synsvaga att hålla sig i.

Belysningen längs gång- och cykelvägen kommer hänga samman med den som är planerad längs hela Prästgatan och för att få en känsla av helhet flyttas övergångsstället över Gränsgatan några meter för att övergången ska leda direkt in på Prästgatan. Även gång- och cykelvägen som svänger upp från Gränsgatan byggs i samma manér som den nedre. Det bygget kan dock inte färdigställas förrän bron över järnvägen är klar.

Bilvägen Gränsgatan kommer att få en ny refug vid infarten mot Prästgatan. Det innebär att bilar inte kommer kunna svänga vänster från Gränsgatan in mot Prästgatan om man kör från strand-hållet. Ett varv i rondellen krävs för bilar som kommer nerifrån.

Varför

Som ett led i att gestalta Prästgatan behöver starten av gatan en tydligare entré. Det vill vi nu skapa vid järnvägsstationen och genom nedre delen av Österängsparken.

Prästgatan kommer också att vara prioriterad för gångare och cyklister och vi önskar minimera biltrafiken längs gatan.

Läs mer om planerna för belysning och utveckling av Prästgatan

När

Arbetet startar vecka 37 och ska göras klart under hösten 2022.

Störningar

Gång- och cykeltrafikanter kommer från och med vecka 37 inte kunna nyttja cykel- och gångbanan. Anvisningar för omdirigering finns på platsen.

Trafiken kommer att påverkas vid korsningen Gränsgatan - Prästgatan när bygget nått dit. Exakt när detta sker är ännu inte klart och mer information kommer kring detta.

Nytt vattenverk i Östersund

Vi bygger ett nytt vattenverk och råvattenintag i Östersund och satsar på modern teknik.

Tecknad bild över det nya vattenverket, träd, gatulampa och strandkant

Det ska bli ett nytt modernt vattenverk, en pumpstation, ett råvattenintag, en park och en gång och cykelbana längs en del av Storsjöstråket.

Tillsammans med NCC och Sweco planerar Östersunds kommun just nu bygget av det nya vattenverket. Det blir ett vattenverk med ny teknik för rening av vatten. Den nya tekniken är ett nanomembran som renar på mekanisk väg men behandling med UV-ljus kommer också att finnas.

När det nya vattenverket är klart i februari 2026 ska det nuvarande vattenverket rivas, istället anlägger vi en park på platsen. När parken är klar öppnar vi området mellan Tjalmargatan och Nedre Vattugatan för allmänheten, där Storsjöstråket då har byggts om till en gång- och cykelväg.

Ombyggnad av Bangårdsgatan

På Bangårdsgatan bygger vi om bilvägen och bygger gång- och cykelbana för att bättre passa dagens behov.

Det här ska vi göra

Bangårdsgatan är en del av den nya stadsdelen Storsjö Strand, som växer fram i Östersund. Då fler och fler invånare väljer att bosätta sig här har kommunen beslutat att bilväg samt gång- och cykelväg ska byggas om för att bättre passa dagens ändamål.

Vi omformar vägen och bygger en gång- och cykelväg. Området runt den cirka 600 meter långa sträckan får träd och andra planteringar för att öka trivseln.

När

Projektet pågår och beräknas vara färdigt under vintern 2022/2023.

Varför

Bangårdsgatan har tidigare haft ett annat syfte än idag, och gatan har varit utformad på olika sätt längs sträckningen. Nu vill vi skapa en helhetsbild av Bangårdsgatan som bidrar till en bra känsla av den nya stadsdelen Storsjö Strand.

Så påverkas trafik och förbipasserande

Från 20 september och två veckor framåt var Bangårdsgatan stängd för trafik men är nu åter öppen.

Sanering av Gasverkstomten inför bygge av bostäder

Den tidigare Gasverkstomten i korsningen Bangårdsgatan/Furutorpsgatan på söder ska ställas i ordning för bostäder. Eftersom det finns föroreningar på tomten behöver den först saneras.

Karta som anger tomtens läge i korsningen Bangårdsgatan-Furutorpsgatan.

Klicka på bilden så förstoras den.

Det här ska vi göra

Östersunds kommun är huvudman för tomten medan Diös äger fastigheten. Tillsammans med Diös kommer kommunen att sanera området under 2023, med finansiellt stöd från Naturvårdsverket.

Under slutet av 2022 kommer kommunen att genomföra provtagningar på tomten för att få kunskap om hur mycket föroreningar som finns där. Planen är att att sanera tomten hösten 2023.

När saneringen är avslutad tar Diös vid och fortsätter med bostadsplanering för tomten.

När

Kommunen utför kompletterande provtagningar i Furutorpsgatan under november/december 2022. Det följs av ett mer omfattande saneringsarbete hösten 2023. Entreprenaden för saneringen upphandlas under våren 2023.

Varför

Bangårdsgatan, där tomten ligger, är en del av omvandlingen av Söder i Östersund. Området har fått ett nytt syfte. Tomten som tidigare huserat ett Gasverk står nu oanvänd. Här ser kommunen en möjlighet kunna erbjuda fler boendemöjligheter i det nya området.

Så påverkas trafik och förbipasserande

Vid provtagningarna kommer vägen att stängas av måndag 5 december - torsdag 8 december. Även närliggande parkeringar till tomten kan komma att begränsas.

Du kan se avstängningen på trafikstörningskartan

Saneringsarbetet som planeras till hösten 2023 kommer att innebära att vägen stängs av på nytt. Mer information kommer närmare inpå.

Storsjö Strand

Storsjö Strand är Östersunds nya sjönära bostadsområde. Med utsikt över Oviksfjällen och Frösön bor du endast ett stenkast från stadskärnan.

Här planerar Östersunds kommun för 800 bostäder, verksamhetslokaler, caféer, restauranger och kontor. Storsjö Strand är en naturlig förlängning av stadskärnan och en unik plats för boende och besökare. Här möter staden vattnet.

Det centrala läget av Storsjö Strand ger dig tillgång till stadens utbud av kultur, handel och service samtidigt som den storslagna fjällvärlden finns inpå knuten.

Ekologisk och social hållbarhet är våra ledord för utvecklingen av Storsjö Strand. Det här är ambitioner som får fysisk form i kvartersstruktur - och i utformning och funktion av byggnader och de offentliga platser. Läget ger möjligheter till ett enklare vardagsliv utan bil.

Tillgängliga arenor

Logga för world para sports championship 2023

Inför Parasport-VM 2023 utvecklar vi och förbättrar våra arenor.

Det här ska vi göra

Östersunds vintersportarenor vill välkomna parasportare. Skidskytte, längdskidor och ishockey-arenorna behöver utvecklas och förbättras ur parasportens perspektiv men även för samtliga nyttjare. Bland annat utvecklar vi konstsnöspåren med en trekilometersslinga anpassade för parasport och icke-elitåkare.

När

Projektet startade 15 juni 2020 och avslutas 1 december 2022.

Varför

Att anpassa och utveckla arenorna inför internationella tävlingar är ett sätt att marknadsföra våra arenor.

Kommunen har också som ambition att bli världsledande region inom para-vinteridrott. Vi vill locka både elitaktiva och träningsmotionärer till Östersund för att träna och bo i Östersund.

Bild på kälkhockeymatch

Tjalmargatans dagvattenpark

En planritning över dagvattenparken som visar sänkan, omgivande grönska samt gångvägar

Ritning som visar ungefär hur Tjalmargatans dagvattenpark kommer att ser ut. Klicka för större bild.

Det som idag ser ut som en rivningstomt kantad av vackra popplar i korsningen Tjalmargatan - Bangårdsgatan, ska snart bli en dagvattenpark - ett grönområde med en sänka. I sänkan ska regn- och smältvatten renas, innan det släpps ut i Storsjön. Och runt sänkan anlägger vi en liten park.

Regn- och smältvatten, så kallat dagvatten, från stadens tak och gator leds ner i gallerbrunnar och vidare i ledningar som mynnar i Storsjön. Detta vatten är allt annat än rent. Det innehåller skräp som fimpar, snusbussar, plast och papper samt partiklar från asfalt, bildäck och rengöringsmedel men också metaller.

Rening av dagvatten

Vid Minnesgärde finns två sådana utlopp för dagvatten i Storsjön. I det ena utloppet kommer vatten från ett 130 hektar stort område som börjar ända uppe vid Körfältet. I Tjalmargatans dagvattenpark kommer det vattnet att renas innan det fortsätter ut i Storsjön!

Sänkan i dagvattenparken kommer normalt inte att vara fylld med vatten. Istället kommer olika växter och grus att synas på bottnen. I ena kanten leds dagvattnet in i sänkan via ett utlopp, för att strax sjunka igenom bottnen. Då fastnar föroreningarna på växterna och gruset och vattnet renas. Därifrån fortsätter vattnet och kommer att passera ytterligare ett liknande filter som ligger under jord, för att sedan rinna ut i Storsjön via utloppet vid Minnesgärde.

Park också

När vi bygger reningsanläggningen passar vi också på att anlägga en liten park; en liten lugn oas och samtidigt en inbjudande entré till Minnesgärde.

Klart innan årsskiftet 2022 - 2023

Vi börjar arbetet med att anlägga sänkan och parken i början av september och räknar med att markarbetena och reningsanläggningen är klar innan jul. Till sommaren 2023 ska vi få parken att börja grönska också.

Tryggare övergång till Badhusparken

Det här ska vi göra

Vi bygger om korsningen Strandgatan - Samuel Permans gata. Arbetet samordnas med Trafikverkets ombyggnation av Järnvägsövergången till Badhusparken. Cykelöverfarten och övergångsställe kommer att anpassas till järnvägsövergången. Fotgängare och cyklister kommer att slippa byta sida efter järnvägsövergången.

Samuel Permans gata blir även fri från fordonstrafik mellan Strandgatan och Köpmangatan. Cykelvägen placeras i mittsektionen medan gångbanorna placeras på varje sida i yttersektionerna. Det blir därmed säkrare och bättre framkomlighet.

Varför

Syftet är att skapa en tydligare och säkrare utformning av trafikmiljön. Genom att minimera antalet punkter där trafikanterna korsar varandras väg ökar tryggheten och framkomligheten.

Flera korsningar kommer att byggas om längs det centrala cykelstråket som går från Badhusparken, längs Samuel Permans gata, Rådhusgatan och Biblioteksgatan.

Projektet är en del i arbetet för att få fler att välja att cykla, gå eller ta bussen. Det är en del i åtgärderna för att nå målet om ett fossilbränslefritt Östersund 2030

När

Ombyggnad har skett under hösten 2022. Vi blev klara 30 november.

Östersundslänken

Illustration Östersundslänken med dragning och hållplatser

Östersundslänken ska binda ihop kollektivtrafiken genom Östersunds mest centrala delar på ett tillgängligt och effektivt sätt. Målet är att skapa en trygg och trevlig miljö för resenärer, samt minska behovet av att byta buss för att nå viktiga hållplatser. Östersundslänken ska i förlängningen bidra till att öka det kollektiva resandet.

Östersundslänkens sträckning

Östersundslänken ska gå mellan Östersunds centralstation i söder och Jamtli i norr, via Kyrkgatan. Länken knyter ihop olika trafikslag och viktiga målpunkter i staden.

Centrum - ny hållplats med service

Vid Kyrkparken och före detta Turistbyrån i centrala Östersund kommer den nya hållplatsen Centrum att ligga. Där kommer finnas möjlighet att vänta inomhus med service som toalett och biljettförsäljning och där kommer både stads- och regionbussarna att stanna.

Ändringar av trafik

Östersundslänken innebär att linjesträckningar förändras något och mindre tidsmässiga justeringar kommer behöva göras på vissa avgångar. Fler turer än i dag kommer att gå till sjukhuset och järnvägsstationen. Vi jobbar just nu med planeringen av trafiken och mer information kommer längre fram.

Tidplan

 • I augusti 2021 påbörjades bygget med en gång- och cykelbro mellan Storsjö strand och Östersängsparken, det är första steget i omvandlingen av Östersunds centralstation. Bron ska vara klar vid årsskiftet 2022-2023.
 • Under hösten 2022 påbörjas bygget av hållplats Jamtli som inkluderar nya väderskydd, cykelparkeringar, utökad trädallé, nya stolpar och armaturer
 • Vi jobbar med att detaljplanera för de övriga hållplatserna och andra nödvändiga funktioner i anslutning till Östersundslänken.
 • Vi jobbar också med hur tidtabeller och linjesträckningar kan komma att justeras under både byggtiden och inför att Östersundslänken är på plats.

Mer information, illustrationer och svar på vanliga frågor hittar du på den digitala plattformen Östersundsrummet:

Torvalla

Ny lekplats i Torvalla

Karta över del av Fjällmon med multiarenan, Östersundshems funpark samt den planerade lekplatsen och gångvägen.

Klicka för större karta

Hösten 2022 börjar vi arbetet med att anlägga en nya lekplats i Fjällmon. Här finns redan Östersundshems multiarena och funpark.

Lekplatsen Falkfångarvägen är tänkt som ett komplement till de befintliga anläggningarna och riktar sig till de yngre barnen. Förutom de vanliga lekredskapen får lekplatsen en dansscen där unga kan testa sina "moves" inför publik som kan ta plats på sittgradänger. Uppe i backen i lekplatsens bortre, östra del anlägger vi en utsiktsplats. Vi anlägger också en grusad gångväg så att det går att nå lekparken både från Storfjällsvägen och Hovdevägen.

Lekplatsen beräknas klar till försommaren 2023.

Planritning: Lekplats med gångväg, dansscen och utsiktsplats

Ottfjällets förskola

I Torvalla bygger vi en ny förskola för 149 barn. Projekteringen är klar och byggstart sker troligen under våren 2023.

Det här ska vi göra

Förskolan är en så kallad SKR-förskola typ D2. Det innebär att förskolan byggs utifrån ett av de fyra typkoncept som Sveriges kommuner och Regioner (SKR) tagit fram, och som nu byggs runt om i hela landet. De fyra typkoncepten kallas Alfa, Beta, Cesar och David. Tidigare har Luktärtans förskola byggts enligt konceptet, som en C-typ, och var då tredje förskolan i landet utifrån SKRs koncept.

Att förskolan byggs enligt ett färdigt koncept innebär för kommunen att det är få möjligheter att göra tillval och ändringar men däremot har vi bra koll på vad kostnaderna kommer att landa på. Det är ett effektivt och prisvärt byggande och från grundkonceptet kan vi göra mindre anpassningar utifrån kommunens behov. Till exempel vill vi ha en fjälliknande miljö och vi har valt fasader som passar den miljö vi bor i.

Söderut väljs ofta sten eller tegel, vi tittar mer på trä. Ottfjällets förskola kommer att inrymma en samisk avdelning. Det är nuvarande avdelning på Lövsta som flyttas till Ottfjället för att möta upp en mer passande miljö. För övrig utsmyckning kommer pedagogerna och barnen att få bidra med idéer och tillsammans skapa den miljö förskolan behöver.

Upphandlad byggherre är Skanska som nu arbetat med projekteringen i fas 1 och kommer få fortsatt förtroende att genomföra bygget i fas 2.

Eftersom detaljplanen ännu inte vunnit laga kraft finns ingen exakt placering av byggnaden. Däremot är de utredningar så som markstudier, dagvatten och biotopinventering gjorda och godkända.

När

Bygget beräknas starta våren 2023 och vara slutfört och klart för inflytt under tredje kvartalet 2025.

Varför?

Behovet av förskola har ökat i takt med att fler flyttar till Torvalla. När nya Ottfjällets förskola står klar kommer nuvarande Ottfjällets förskola att stängas och personal och barn flyttas då till den nybyggda förskolan.

Så påverkas trafik och förbipasserande

När bygget startar kommer det att bli en viss ökning av byggtrafik i närområdet. Det kan också förekomma vissa störningar i form av ljud - men enbart under normala arbetstider.

Vi kommer att hålla till inom planerat byggområde så närliggande områden/gator påverkas inte. Vi ser också över trafikfråga och återkommer med uppdaterad information om det blir aktuellt med omdragningar eller störningar.

Torvalla industrimark

Karta över industriområdet

Klicka på bilden så förstoras den

Som en förlängning av Brosslarvägen i Torvalla tar Östersunds kommun fram ny industrimark för framtida etableringar. Marken är ungefär 8 hektar stor och kommer att förberedas med infrastruktur i form av vägar, vatten, avlopp och el, samt fiber, gatubelysning och fjärrvärme, så att framtida köpare lätt kan ansluta sig.

Det här ska vi göra

Just nu planerar vi infrastruktur med förhoppning om byggstart under första kvartalet 2023. Efter att marken har förberetts kommer tomtindelning ske.

Varför?

Det är ont om Industrimark i kommunen och vi ser att det finns en efterfrågan på mark för industriändamål. Detta gör att Östersunds kommun nu förbereder ny industrimark för framtida behov.

Tidsplan för projektet

Beräknad byggstart under första kvartalet 2023.

Så påverkas trafik och förbipasserande

Kan bli påverkan på närliggande allmänna vägar under kort begränsad period i samband med anslutning till befintliga ledningar.

Vägarbetesskylt beskuren

Trafikstörningar och vägarbeten

Läs om pågående och planerade vägarbeten som påverkar trafiken inom kommunen

Sidan uppdaterad 2022-11-30