Odenskogsdammen

Odenskogsdammen är en konstgjord damm som tar emot regn- och smältvatten från Odenskogs industriområde.

Odenskogsdammen ligger i utkanten av industriområdet där Chaufförvägen gör en 90-graderssväng. Där finns en parkeringsplats varifrån många utgår när de ska besöka Lillsjöns naturområde.

Regn och smältvatten rinner till dammen

Odenskogsdammen tar emot dagvatten, från större delen av Odenskogs industriområde samt övre, östra delen av Körfältet. Dagvatten är regn och snö som faller på hustak och asfalterade ytor. Det är förorenat av bland annat avgaser, bränslerester, oljor och andra smörjmedel, asfalt. Ett industriområde som Odenskog har många verksamheter som kan ge ytterligare små diffusa utsläpp av föroreningar på marken. Dagvattnet leds via separata dagvattenledningar ut i Odenskogsdammen.

Kartbild med en blå markering för avrinningsområdet till Odenskogsdammen

Smuts sjunker till botten

Genom att låta smutsigt vatten stanna upp i Odenskogsdammen får sand, grus och smuts tid att sjunka till bottnen. Dammen håller också kvar de större mängderna vatten som kommer vid kraftiga regn och kraftig snösmältning. Då minskar risken för höga flöden och översvämningar nerströms dammen mot Lillsjön och Storsjön.

En kartskiss över den nya Odenskogsdammen

Dammen har förbättrats

Vintern 2021 blev arbetet med att förbättra dammen klart. Det 15 cm tjocka lagret av sediment (sand, grus och föroreningar) som samlats i dammen grävdes ur för att då kommer dammen att kunna ta emot och bromsa upp mer vatten. Genom att avskärma dammens norra del fick den en fördamm. Avskärmningen kommer att hålla kvar den mesta smutsen i fördammen som får en hårdgjord botten. Avskärmningen fångar också upp skräp och olja från vattenytan.

Alla inlopp går nu via fördammen så att vattnet stannar kvar så länge som möjligt i dammen och kan renas. Vid dammens södra ände finns nu ett underjordiskt makadammagasin som även det renar vattnet och håller kvar det vid höga flöden.

Vi har planterat växter i och runt dammen som tar upp näringsämnen och andra föroreningar. Säv kommer att växa runt strandlinjen och vi har anlagt konstgjorda flytande öar med våtmarksväxter.

Sidan uppdaterad 2022-09-05