Dagvatten

Regn som faller på gatan

Regn- och smältvatten som faller på tätorternas hustak, gator, parkeringsplatser, etc. har ingen möjlighet att tränga ned i marken. För att undvika översvämningar leder vi bort detta vatten via stuprör, rännstenar och dagvattenbrunnar till närmaste vattendrag. När vattnet har passerat en tätort är det inte längre rent. Det har smutsats ned av fordonstrafik, skräp och av en och annan bilist som tvättar bilen på fel ställe. Med klimatförändringarna kommer vi att få mer nederbörd och mer extremt väder som kommer att öka mängden regn- och smältvatten.

I en tätort med mycket tak och stora, asfalterade och stenlagda ytor, kan regn- och smältvatten; s.k. dagvatten, inte tränga ned naturligt i marken. För att det inte ska bli översvämning måste dagvattnet ledas bort via stuprör, brunnar och dagvattenledningar till närmaste vattendrag utan att passera ett reningsverk. På en del ställen i dagvattensystemet finns dammar och andra typer av magasin som ska bromsa upp vattenflödet vid kraftiga regn eller kraftig vårflod. Klimatförändringarna kommer att ge oss mer nederbörd och mer extremt väder med bland annat kraftigare regn som kommer att ställa högre krav på vår hantering av dagvatten.

Här renar vi dagvatten

Ett bra sätt att rena dagvatten är att bromsa upp det, så att smutsen får tid på sig att sjunka till bottnen.

Miljödammen i Odenskog

I Odenskog finns en damm som samlar upp dagvatten från stora delar av Odenskogs industriområde. Här stannar vattnet upp och smutsen sjunker till botten, innan vattnet fortsätter ner till Lillsjön och sedan Storsjön.

Nu bygger vi om Odenskogsdammen

Birger är glad för att vi renar dagvatten innan vi släpper ut det i Storsjön

Vid Storsjö strand finns två reningsbassänger i Storsjön som renar dagvatten som kommer från stora delar av centrala stan. Det är två s.k. skärmbassänger som håller kvar dagvattnet så att smutsen kan sjunka till bottnen.
Läs mer om reningsbassängerna vid Storsjö strand

Vi jobbar för en hållbar dagvattenhantering!

Just nu arbetar vi med att ta fram ett nytt Program för vatten och avlopp med en Dagvattenstrategi. I dagsläget finns det ett antal beslutade planer som berör dagvatten och som talar om hur kommunen ska arbeta för att uppnå en hållbar dagvattenhantering. I Översiktsplan 2040, Vattenplan för Storsjön, Plan för vatten- och avloppsförsörjning samt Plan för naturvård och park kan du läsa mer.

Översiktsplan 2040öppnas i nytt fönster

Vattenplan för Storsjönlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Plan för vatten- och avloppsförsörjningPDF

Plan för naturvård och parkPDF

Riktlinje för dagvattenhanteringPDF

Här har vi sammanfattat de ställningstaganden och den ambition kommunen har gällande dagvatten:

Ta höjd för klimatförändringar!

  • Klimatförändringarna innebär ökad dagvattenmängd. Detta behöver man ta hand om i öppna system och fördröjande lösningar. Vid planering och lovhantering ska all anläggning vara dimensionerad för s.k. 100-årsregn för ett hållbart omhändertagande av dagvatten.
  • Andelen hårdgjorda ytor i tätbebyggelse ska minska. Asfaltsparkeringar kan t.ex. ersättas med armerat gräs i syfte att förbättra den lokala dagvattenhanteringen utan att ge avkall på tillgängligheten.
  • Kommunen ska utarbeta ett handlingsprogram för översyn och säkring av ledningsnät för dagvatten inför kommande klimatförändringar.

Skapa plats för dagvatten!

  • Både i befintliga miljöer och vid ny exploatering behöver kommunen skapa möjlighet för kontrollerad avrinning.
  • Alla nya eller reviderade detaljplaner ska säkerställa att det finns tillräckligt med grönytor för ett lokalt omhändertagande av dagvatten. Detta gäller både kvartersmark och allmän plats. Om detta inte är möjligt ska en dagvattenutredning visa vart vattnet tar vägen och vilka konsekvenser det ger.
  • Den fysiska planeringen ska samverka till att skapa sammanhängande stråk för öppen dagvattenhantering och koppla samman dessa med planeringen av gröna strukturer, s.k. mångfunktionella ytor.
  • Kommunen ska stimulera fastighetsägare till att bygga ”gröna tak” som på ett effektivare sätt fördröjer regnvattnet från taket.
  • Kommunen ska identifiera och avsätta lämpliga markområden där dagvattensystemet tillfälligt kan bräddas vid översvämningar.

Skydda sjöar och vattendrag från förorenat dagvatten!

  • Kommunen ska mer aktivt nyttja befintliga parker för dagvattenhantering och fördröjning av vatten i diken, för en bättre reningseffekt från exempelvis vägar och industriområden. Detta skapar en bättre miljö för djur och växter.
  • När kommunalt avloppsvatten (spill- och dagvatten) är renat och släpps till sjöar och vattendrag ska det vara så rent så att recipienten kan nå god ekologisk och kemisk status enligt EU:s vattendirektiv.
Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-01-27