Förklaring till vattenprovtagning

Förklaring till provtagning på dricksvatten:

1

Bakterier som normalt finns i mark och sjöar

2

Indikerar mikobiologisk tillväxt i ledningsnät och/eller vattenverk

3

Bakterier som normalt finns i sjöar och vattendrag, men kan också betyda påverkan från avlopp.

4

Bakterier som indikerar påverkan från avlopp och/eller naturgödsel.

5

Bakterier som normalt finns i sjöar och vattendrag, men kan också betyda påverkan från avlopp.

6

Kan ge lukt och smak och tillväxa lokalt i distributionsanläggningar.

7

Kan tillväxa lokalt i distributionsanläggningar

8

Anger hur stabilt vattnet är i surhetsgrad.

9

Organiska ämnen (t ex växtrester) och järn- & manganrester kan ge vattnet färg.

10

Ett mått på salthalten i vattnet.

11

pH bör ligga mellan 7,5 - 9,0. Låga pH-värden medför risk för korrision på ledningar som kan leda till ökade metallhalter i vattnet.

12

13

Grumlighet

14

Kan lösas ut ur marken vid låga pH-värden.

15

Förhöjda blyhalter härstammar oftast från fastighetens installation och kan ha samband med låga pH-värden.

16

Finns naturligt i varierande halt i dricksvattnet. Halter upp till gränsvärdet har normalt en positiv effekt på tandstatusen.

17

Kan ge färg och grumlighet.

18

Bidrar tillsammans med magnesium till vattnets hårdhet.

19

Förhöjd halt kan indikera påverkan av salt grundvatten, avlopp, deponi eller vägsalt.

20

Förhöjda kopparhalter härstammar oftast från fastighetens installation och kan ha samband med låga pH-värden.

21

Bidrar tillsammans med kalcium till vattnets hårdhet.

22

Kan ge färg och grumlighet.

23

Kan indikera påverkan från relikt saltvatten eller havsvatten.

24

Förhöjda nickelhalter härstammar oftast från fastighetens installation och kan ha samband med låga pH-värden.

25

Kan förekomma naturligt i grundvatten

26

Förhöjd halt indikerar påverkan från avlopp, gödsel eller andra föroreningskällor.

27

Förhöjd halt indikerar påverkan från avlopp, gödsel eller andra föroreningskällor.

28

Förhöjd halt indikerar påverkan från avlopp, gödsel eller andra föroreningskällor.

29

Förhöjd halt kan påskynda korrosion på ledningar.

30

Förhöjd halt indikerar påverkan från föroreningskällor.

31

Förhöjd halt indikerar påverkan från föroreningskällor.


Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-12-17