Våra vattenverk

Detaljbild på vatten som rinner ur en kran ner i ett glas

Det finns sex kommunala vattenverk som levererar kranvatten av dricksvattenkvalitet till tätorterna i kommunen. Östersunds vattenverk är störst och levererar vatten bland annat till Östersunds, Frösöns och Brunflo tätorter. Fåker, Häggenås, Lillsjöhögen, Lit och Tandsbyn har egna kommunala vattenverk. Tillsammans försörjer verken drygt 53 000 invånare med vatten.

Var och en av oss förbrukar, i genomsnitt, 140 liter dricks­vatten per dygn, av detta använder vi cirka 10 liter till dryck och matlagning. Resten använder vi till dusch, toalettspolning, disk, tvätt, bevattning med mera. Vi använder mest vatten morgon och kväll.

Varje år producerar Östersunds kommun ca 6,5 miljoner kubikmeter vatten av dricksvattenkvalitet.

Vi utför även ett omfattande arbete med att revidera och säkra skyddsområden runt våra vattentäkter.

Vattenkvalitet

Eftersom dricksvatten är klassat som ett livsmedel, ställs höga krav på dess kvalitet - allt för att undvika förekomsten av skadliga bakterier eller andra hälsofarliga ämnen.

För att säkerställa kvaliteten på dricksvattnet tar vi, regelbundet, prover på vattnet enligt Livsmedelsverkets kriterier. Vi tar prover där vattnet går in i våra vattenverk, där vattnet lämnar vattenverken, ute i våra ledningar och hemma hos våra kunder.

Läs mer och se resultaten av våra provtagningar under respektive vattenverk nedan.

Vattnets hårdhet

Hårt och mjukt vatten har olika egenskaper och för hushållen påverkar det framförallt hur mycket tvätt- och diskmedel som bör användas. Det är vattnets innehåll av kalcium och magnesium som avgör hårdhetsgraden. Ett hårt vatten kräver höga doser av tvättmedel och kan ge kalkavlagringar på porslinet när du diskar.

I Östersunds, Frösöns och Brunflos tätorter, som får sitt vatten från Östersunds vattenverk, är vattnet mjukt; 3 - 3,5 °dH. Se vilken hårdhet ditt vatten har under respektive vattenverk och följ sedan doseringsanvisningen på tvättmedelsförpackningen.

Skala för vattnets hårdhet:
Hårdhet (°dH)
Benämning 
0-5Mjukt vatten
5-10 Medelhårt vatten 
över 10
Hårt vatten

 

Östersunds vattenverk

Vårt största vattenverk förser Östersunds, Frösöns och Brunflos tätorter samt Ope, Optand, Lunne, Ede, Lockne, Orrviken, Fannbyn, Böle och Frösö Park med dricksvatten.

Vatten till vattenverket tas från Storsjön vars höga vattenkvalitet gör att vi kan använda en relativt enkel reningsmetod. Vattnet genomgår alkalisering, ozonering, filtrering samt desinficering med klor och UV-ljus. Varje dygn pumpas 16-17 miljoner liter vatten ut till våra kunder.

Klor i dricksvattnet

Vi desinficerar dricksvattnet med klor i Östersunds vattenverk. Men det är så små mängder klor att det varken smakar eller luktar, annat än undantagsvis. När dricksvattnet lämnar vattenverket och färdas vidare i ledningarna minskar dessutom klorhalten ju längre bort från vattenverket vattnet kommer.

En del människor är överkänsliga mot klor. Det finns ett enkelt sätt att bli av med klor i kranvattnet. Om du tillsätter en knivsudd askorbinsyra per liter vatten avkloreras vattnet omedelbart. Askorbinsyra är C-vitamin och finns att köpa som pulver på apotek eller i livsmedelsaffär.

Vattnets hårdhet: 3 - 3,5 °dH

Östersunds vattenverk skyddas av Östersund Storsjöns vattenskyddsområde

Vattenprovtagning

Vi tar, regelbundet, prover på dricksvattnet som går ut i ledningarna, enligt Livsmedelverkets bestäm­melser. I tabellen nedan kan du se den genomsnittliga halten av olika ämnen för distribuerat vatten från Östersunds vattenverk.

Dricksvattenkvalitet Östersunds vattenverk Medelvärden 2013 - 2018

*

Ämne eller egenskap

Enhet

Medelvärde

Gränsvärde


Mikrobiologiska
1

Odlingsbara mikroorganismer (vid 22°C)

cfu/ml

<10

100

2

Långsamväxande bakterier

cfu/ml

<300

5000

3

Clostridium perfringens

i 100 ml

<1

påvisad

4

Escherichia coli

i 100 ml

<1

påvisad

5

Koliforma bakterier

i 100 ml

<1

påvisad

6

Aktinomyceter

cfu/100 ml

12,5

100

7

Mikrosvamp

cfu/100 ml

10

100


Fysikaliska, kemiska
8

Alkalinitet, HCO₃

mg/l

60

finns ej

9

Färg

mg/l

6,8

15

10

Konduktivitet

mS/m

11,3

250

11

pH

enheter

8,4

<6,5 >9,5

12

Temperatur*

°C

5,5

20

13

Turbiditet

FNU

0,24

0,5


Grundämnen
14

Aluminium

mg/l

0,02

0,1

15

Bly

µg/l

0,21

10

16

Flourid

mg/l

<0,1

1,5

17

Järn

mg/l

0,02

0,1

18

Kalcium

mg/l

19,7

100

19

Klorid

mg/l

2,6

100

20

Koppar

mg/l

0,06

0,2

21

Magnesium

mg/l

0,7

30

22

Mangan

mg/l

<0,002

0,05

23

Natrium

mg/l

1,8

100

24

Nickel

µg/l

0,4

20

25

Radon

Bq/l

ytvatten

100


Potentiella föroreningar
26

Ammonium

mg/l

0,007

0,5

27

Nitrat, NO₃

mg/l

0,57

20

28

Nitrit, NO₂

mg/l

<0,003

0,1

29

Sulfat, SO₄

mg/l

2,7

100

30

PFAS (summa 11 st)**

ng/l

<5

90

31

Bekämpningsmedel (totalhalt)

µg/l

<0,05

0,5

 * prover tagna på utgående dricksvatten från vattenverk
** prover tagna på ingående råvatten från Storsjön

Förklaring till vattenproverna

Fåkers vattenverk

Vattenverket i Fåker levererar vatten till cirka 450 invånare. Vattnet tar vi från Näkten. Vi renar vattnet genom att filtrera det genom tre sandfilter. Filtren är av långsamfiltertyp där vattnet renas på biologisk väg. Därefter behandlas vattnet med UV-ljus för att döda bakterier och parasiter.

I Fåkers vattenverk klorerar vi inte dricksvattnet.

Vattnets hårdhet: 3 - 3,5 °dH

Fåkers vattenverk skyddas av Näktens vattenskyddsområde

Häggenås vattenverk

Häggenås vattenverk är inrymt i en källarlokal i centrala Häggenås och levererar vatten till ca 380 invånare. Grundvatten pumpas upp från en borrad brunn och avhärdas (vattnets kalkhalt minskas). Därefter behandlas vattnet med UV-ljus för att döda bakterier och parasiter.

I Häggenås vattenverk klorerar vi inte dricksvattnet.

Vattnets hårdhet: 4 - 6 °dH

Häggenås vattenverk skyddas av Häggenås vattenskyddsområde

Lillsjöhögens vattenverk

Vattenverket i Lillsjöhögen levererar vatten till cirka 70 invånare. Grundvatten pumpas upp från en borrad brunn. Eftersom traktens bergart innehåller radon och uran måste vattnets radon- och uranhalt sänkas. Vi använder en radonstripper och ett uranfilter. Vattnet innehåller också mycket järn och mangan som vi filtrerar bort. Slutligen desinficeras vattnet med UV-ljus som dödar bakterier och parasiter.

I Lillsjöhögens vattenverk klorerar vi inte dricksvattnet.

Vattnets hårdhet: 6 - 8 °dH

Lillsjöhögens vattenverk skyddas av Lillsjöhögens vattenskyddsområde

Lits vattenverk

Vattenverket i Lit levererar vatten till cirka 1 300 invånare. Vi tar vatten från Hårkan och Indalsälven som vi filtrerar genom en konstgjord infiltrationsbädd - så kallad konstgjord infiltration. Vattnet är av så god kvalitet att det kan distribueras utan annan rening än behandling med UV-ljus som dödar bakterier och parasiter.

I Lits vattenverk klorerar vi inte dricksvattnet.

Vattnets hårdhet: 6 - 7 °dH

Lits vattenverk skyddas av Lits vattenskyddsområde

Tandsbyns vattenverk

Tandsbyns vattenverk levererar vatten till cirka 420 invånare. Vi tar vatten från en grundvattentäkt låter det passera ett filter som minskar mängden mangan. Vattnet kräver normalt ingen desinfektion (avdödning av bakterier) men vi har möjlighet att klorera vattnet om det skulle behövas.

I Tandsbyns vattenverk klorerar vi inte dricksvattnet.

Vattnets hårdhet: 10 - 12 °dH

Tandsbyns vattenverk skyddas av Tandsbyns vattenskyddsområde

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-10-11