Fåker - avlopp till alla som har kommunalt vatten

Vi bygger ut avloppsnätet i Fåker så att alla som har kommunalt dricksvatten ska kunna ansluta sig till kommunalt avlopp. Under hösten 2021 börjar planeringen och projekteringen av var det är lämpligt att lägga ledningarna. Själva grävandet börjar sommar/höst 2022 och kommer att avslutas 2024.

I Grönviken, Näs, Bränna, Ålsta och Källbacken bygger vi ut det kommunala avloppsnätet för att skydda människors hälsa och miljön i sjön Näkten.

Vi kompletterar sidan med mer information allt eftersom projektet drar igång under hösten 2021.

Mer om utbyggnaden

Alla som idag är anslutna till det kommunala vattnet ska ansluta sig till kommunalt avlopp. Det är kommunens personal på Mark och anläggning som kommer att utföra grävarbetet.

I Bränna finns ett antal fastigheter som inte har kommunalt vatten idag, där kommer vi att anlägga både vatten och avlopp.

Svar på vanliga frågor

Vad händer nu?

2021 hösten börjar planering och projektering för var ledningarna ska placeras. Det är ett antal privata markägare som kommer att bli berörda.

2022 april - borrprover är tagna för att se vad marken består av och var huvudledningen kan dras.

2022-04-25. Informationsmöte i Lyransgården den 25 april kl 18:30 - 20:30. Ett förslag till dragning av huvudledning presenterades.

2022 maj/juni - börjar teckna avtal med markägare för att få lägga ledning i marken och ersättning för intrånget.

2022 Vi börjar gräva i Grönviken

2023 Vi gräver för ledningar i Näs - Ålsta

2024 Vi gräver för ledningar i Bränna

Instrumentpanel och ett borraggregat för jordborrning
Utbyggnaden av kommunalt avlopp börjar i Grönviken.

2022 gräver vi för avloppsledningar i Grönviken.

En kartbild med ett ljusgrönt område för utbyggnad av kommunalt avlopp. Näs

2023 gräver vi för ledningar i Näs.

En kartbild med ett blått och rött område för utbyggnad av kommunalt avlopp.
En kartbild med ett blått område för utbyggnad av kommunalt avlopp. Bränna

2024 gräver vi för avlopp i de blå områdena.

Vem blir berörd?

Ägare till marker där vi kommer att gräva ner ledningarna blir berörda.

Boende som ska ansluta sig till det kommunala avloppsnätet blir förstås berörda. Kommunen drar fram ledningar till tomtgräns. Tomtägaren måste själv gräva från huset till anslutningspunkten.

Vad kommer det kosta att ansluta sig till det kommunala avloppsnätet och när ska jag betala?

När utbyggnaden av ledningarna är klar kommer Avfall VA att debitera ut en anslutningsavgift för avlopp till fastighetsägare.

Anslutningsavgiften kommer att vara ca 15 000 kronor för en fastighet med enskilt hushåll. Detta gäller för fastigheter som redan har kommunalt dricksvatten. Priset är beräknat utifrån taxan 2020. 

Kostnad för att gräva från huset till anslutningspunkten och kostnad för eventuell pumpanläggning tillkommer. Det kan vara klokt att gå ihop och anlita en entreprenör för grävningen, om man inte kan göra den själv.

Varför ska det här arbetet göras?

Vi ska göra arbetet för att ersätta enskilda avlopp med en anläggning som är bättre för miljön. På så sätt skyddar vi sjön Näkten som är en känslig sjö.

Kommunen är skyldig enligt lag att ordna vatten och avloppstjänster där det finns behov och där bebyggelsen samtidigt är tät.

Vad har vi gjort hittills?

Våren 2020 fick alla berörda hushåll brev om att kommunen undersökte möjligheten att bygga ut det kommunala ledningsnätet för avlopp i och runt Fåker. I brevet efterlyste vi dialog med de boende i området. Vi fick in 11 svar där de flesta var positiva till planerna och flera synpunkter på var ledningarna ska ligga.

Kommunen har under åren fått flera önskemål om att få ansluta sig till det kommunala avloppet.

Projektering för Grönviken pågår våren 2022.

Informationsmöte hölls på Lyransgården den 25 april.

Kommunen har kontaktat IP-only för att bredbandet ska kunna läggas samtidigt som avloppsledningen i Grönviken.

Var kan man få mer detaljerad information om utbyggnaden och exakt vilka hushåll som berörs?

Alla som är direkt berörda kommer att bli kontaktade.

Den här sidan kommer att uppdateras allt eftersom det finns mera att informera om.

Kan kommunen tvångsansluta mig till det kommunala avloppsnätet?

Alla som får möjlighet att ansluta sig till det kommunala avloppssystemet kommer att få betala anslutningsavgiften.

Näkten är en känslig sjö och vattentäkt för Fåker

Näkten har ett klart kalkrikt men ganska näringsfattigt vatten som gör det känsligt för tillskott av näring från till exempel avlopp. Läs mera i bevarandeplanen som länsstyrelsen har upprättat.

Näkten är ett vattenskyddsområde eftersom Fåker tar sitt kommunala dricksvatten från sjön. Läs mer om vad som gäller i vattenskyddsområdet.

Vad innebär det att vara ansluten till kommunalt avlopp?

Det innebär att det finns kunnig personal som har

  • tillsyn över reningsverket och ledningarna
  • beredskap året runt så att stopp och läckor kan upptäckas och åtgärdas

Reningsverket töms med jämna mellanrum och emellanåt krävs större underhåll för att reningen ska fungera - precis som i enskilda avloppsanläggningar.

Reningsverket i Fåker

Reningsverket i Fåker tar emot ca 110 m³ avloppsvatten per dygn från Fåkers samhälle. Knappt 400 personer är anslutna. Reningsverket är dimensionerat för 500 personer.

Så här renas avloppsvattnet i Fåkers reningsverk:

Avloppsvattnet renas mekaniskt genom att det passerar ett rensgaller. Den biologiska reningen försigår i ett så kallat biotorn där avloppsvattnet sprids ut över ett bärar­material som mikroorganismer växer och lever på. Därefter tar den kemiska reningen vid i en bassäng. Det renande avloppsvattnet leds ut till Näkten.

Slammet avvattnas i en centrifug. Slammet transporteras till Gräfsåsens avfalls­anläggning.

Var ska huvudledningen dras?

För ledningsägaren (kommunen) är det bästa stället att lägga en ledning på där det är lätt att gräva nu och lätt att underhålla i framtiden.

I mesta möjliga mån är det bra att undvika att lägga ledningar där det är branta lutningar för det blir tekniskt komplicerat och dyrare att ordna en säker arbetsmiljö.

Ledningsägaren vill också lägga ledningen där den är lätt att komma åt, gärna längs en väg eller i en åker, så att man inte behöver gå in i fina trädgårdar och kanske flytta på lekstugor för att gräva fram ledningen.

Dessutom vill kommunen lägga ledningen så att det blir självfall till reningsverket i så stor utsträckning som det går för att det är mest kostnadseffektivt ur ett underhållsperspektiv.

Tomtägaren vill ha ledningen så nära huset som möjligt så att kostnaden för att dra ledning från huset till kommunens huvudledning blir mindre. Att ha huvudledning på tomten innebär att inget får byggas på ledningen och 2 meter från den. Det betyder också att man får vara beredd på att få tomten uppgrävd längs ledningen.


Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2022-05-20