Nytt vattenverk i Östersund

Vi bygger ett nytt vattenverk och råvattenintag i Östersund och satsar på modern teknik.

Tecknad bild över det nya vattenverket, träd, gatulampa och strandkant

Det ska bli ett nytt modernt vattenverk, en pumpstation, ett råvattenintag, en park och en gång och cykelbana längs en del av Storsjöstråket.

Tillsammans med NCC och Sweco planerar Östersunds kommun just nu bygget av det nya vattenverket. Det blir ett vattenverk med ny teknik för rening av vatten. Den nya tekniken är ett nanomembran som renar på mekanisk väg men behandling med UV-ljus kommer också att finnas.

När det nya vattenverket är klart i februari 2026 ska det nuvarande vattenverket rivas, istället anlägger vi en park på platsen. När parken är klar öppnar vi området mellan Tjalmargatan och Nedre Vattugatan för allmänheten, där Storsjöstråket då har byggts om till en gång- och cykelväg.

En liten hand fyller ett glas med vatten från en kran.

Hur påverkar det mig?

Vi bygger nytt vattenverk för att kunna leverera bra och säkert dricksvatten även i framtiden när Östersunds kommun får många fler invånare och när ett nytt klimat förändrar förutsättningarna för tillgång på vatten som går att rena till dricksvatten.

Från augusti 2021 kommer vägen mellan Nedre Vattugatan och järnvägskorsningen vid Tjalmargatan att vara avstängd för allmänheten till dess att vattenverket är färdigbyggt 2026.

Större delen av tallarna i området kommer att avverkas.

Under perioder kommer gång och cykelvägen mellan Minnesgärde och Odensala vara avstängd för att vi ska förstärka vägen. Under två kortare perioder kommer även parkeringen vid badplatsen vid Minnesgärdet att vara avstängd för grävningsarbeten.

Under hösten 2021 kommer det att ske arbeten på Odensala ängar. Mellan de båda kolonistugeområdena på den kommunala marken kommer vi att gräva för att lägga ner ledningar.

Kartbild över området för bygge av nytt vattenverk

Kartbild som visar området som berörs vid bygget av det nya vattenverket. Om du klickar på bilden kommer en större bild i ett dokument.

Varför ett nytt vattenverk?

Det nuvarande vattenverket färdigställdes 1973 och behöver moderniseras. Planerna på ett moderniserat vattenverk blev aktuellt vid det stora utbrottet av Cryptosporidium 2010. Efter en hel del utredningar har kommunfullmäktige landat i att det är bäst att bygga ett helt nytt vattenverk med nanomembranteknik som den bärande tekniken i vattenreningen.

Allt som är större än en nanometer* kommer att skiljas ut med nanomembranet. Det betyder att de flesta partiklar, föroreningar och mikroorganismer som bakterier och parasiter fastnar i membranet.

*en nanometer är en 0.000001millimeter. Bakterier är 0,01 - 0,001 millimeter långa.

Var ska vattenverket stå och var ska ledningarna dras?

Det nya vattenverket kommer att byggas bredvid dagens vattenverk. Det kommer att bli en större byggnad än nuvarande vattenverk.

Vi ansöker om tillstånd hos Mark och miljödomstolen att få lägga ledningarna till vattenverket. Det blir genom parken vid badplatsen fram till skogsbrynet där ledningarna går ner i strandkanten och sedan följer kanten fram till Odensala. En del grävning kommer även att ske på land.

Det är mycket att ta hänsyn till. Växter, djur, fjärilar, fornlämningar, rekreationsområden, badsäsong, tillgänglighet till stranden med mera.

Vad händer, vad är på gång?

Innan det går att börja bygget av det nya vattenverket och pumpstationen som ska pumpa in vatten så behöver en lång rad förberedelser bli klara. Förberedelserna börjar i augusti 2021.

Det första spadtaget för de förberedande markarbetena är taget. Inte förrän om två år kommer vi att börja bygga på själva vattenverksbyggnaden.

Tidplanen just nu

2021 juni - Arkeologiska förundersökningar.

2021 sommaren - Inventering av kärlväxter. Inventeringen är klar så nu vet vi var vi måste ta extra hänsyn till växtligheten.

2021 augusti - Avverkning av skog på byggarbetsplatsen.

2021 den 30 september tar vi första spadtaget för markarbeten.

2021 - 2022 Ledningsgrävningar och förberedande markarbeten.

2021 November - Vi kommer att gräva i Odensala ängar för vattenledningar. Inför det arbetet märker vi ut fastighetsgränser redan i september.

2022 Från januari 2022 till januari 2024 kommer cykelvägen mellan Minnesgärdet och Odensala vara avstängd i omgångar. Det gäller från badplatsen vid Minnesgärdet till gångtunneln i Odensala. Sträckan är röd på kartbilden.

2023 hösten - Vi börjar bygga byggnaderna.

Hur går det till?

Markera upp vad som redan finns. Markeringar du ser i området kan vara en del i planeringen. Vi måste veta vad som finns var.

Vi gräver och borrar och därefter återställer vi naturmiljön.

Vi ska flytta staket och grindar mellan Nedre Vattugatan och järnvägskorsningen vid Tjalmargatan. Området kommer att vara avstängt ända tills det nya vattenverket är klart, det gamla vattenverket är rivet och en ny park är anlagd.

Tallarna på byggarbetsplatsen är nedtagna.

Flytta ledningar. För att inte ledningar för el, fiber och telekommunikation ska vara i vägen under byggtiden så måste vi flytta dem och göra nya anslutningar.

Vi bygger nya vägar till och från värmeverket och vattenverket och det blir en ny infart från Tjalmargatan.

Vi kommer att förstärka och bredda gång och cykelvägen mellan Minnesgärdet och Odensala. När detta arbete är klart stänger vi av gång och cykelvägen för allmänheten.

Riva verkstaden. Vattenverkets verkstad kommer vi att riva för den står för nära byggplatsen.

Stödmur längs järnvägen. För att vattenverket ska kunna byggas på rätt höjd kommer vi att bygga en 250 meter lång stödmur längs fastighetsgränsen mot järnvägen.

Sanera mark. I en liten del av byggplatsen har vi hittat miljöfarliga ämnen som vi tror är en rest från ett gammalt båtsliperi som fanns på platsen fram till för ca 60 år sedan. Det här området måste saneras till ren mark innan bygget av vattenverket kan starta.

Hur finansieras det?

Under många år har vi fonderat medel från VA-taxan för att kunna bygga det nya vattenverket.

Spadar står i en grushög. I bakgrunden står ett antal människor i signalklädsel.

September: Första spadtaget. Nu startar markarbeten för det nya Vattenverket

Orange vägtrafikskylt som hänvisar gångtrafikanter
Orange vägtrafikskylt som hänvisar trafik till höger

Oktober: Mellan Nedre Vattugatan och Tjalmargatan är all trafik avstängd.

Blå container och grå byggbaracker
Tallar och en grävning längs järnvägen.

Oktober: Ett stort antal byggbaracker finns på plats och längs järnvägen har grävningen börjat.

En dunge av tallar, rör som ligger längs marken, staket
Isig gång och cykelväg, en mast med skylt på.

November: Skyltarna som beskriver arbetet är uppsatta både vid Tjalmargatan, Nedre Vattugatan och i Odensala.

En kvinna, en man och ett barn tittar in i ett titthål in i vattenverket.
Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-12-03