Odenskogsdammen

Odenskogsdammen är en konstgjord damm som tar emot regn- och smältvatten från Odenskogs industriområde. Nu bygger vi om dammen för bättre rening av vattnet innan det fortsätter till Lillsjön och Storsjön.

Odenskogsdammen ligger i utkanten av industriområdet där Chaufförvägen gör en 90-graderskurva. Där finns en parkeringsplats varifrån många utgår när de ska besöka Lillsjöns naturområde.

I dammen hamnar all smuts

Odenskogsdammen tar emot dagvatten, från större delen av Odenskogs industriområde samt övre, östra delen av Körfältet. Dagvatten är regn och snö som faller på hustak och asfalterade ytor. Det är förorenat av bland annat avgaser, bränslerester, oljor och andra smörjmedel, asfalt, m.m. Ett industriområde som Odenskog har många verksamheter som kan ge ytterligare små diffusa utsläpp av föroreningar på marken. Dagvattnet leds via separata dagvattenledningar ut i Odenskogsdammen.

Genom att låta smutsigt vatten stanna upp i Odenskogsdammen får sand, grus och smuts tid att sjunka till bottnen. Dammen håller också kvar de större mängderna vatten som kommer vid kraftiga regn och kraftig snösmältning. Då minskar risken för höga flöden och översvämningar nerströms dammen mot Lillsjön och Storsjön.

En kartskiss över den nya Odenskogsdammen

Det kommer att vara stökigt av och till

Nu ska vi förbättra dammen! Vi kommer att arbeta med Odenskogsdammen i tre etapper fram till hösten 2021.

November 2019 - juni 2020

November - december 2019: Vi tömmer dammen på vatten och de 15 cm tjocka avlagringarna av sand, grus, smuts och föroreningar grävs ur. En bank byggs upp tvärs över dammen som en avskärmning mellan en fördamm och resten av dammen. Vi kommer att arbeta från dammens västra sida.
Januari - april 2020: Flyttning av alla inlopp till fördammen i norra änden av dammen. Även det arbetet gör vi från dammens västra sida. Det kommer att bli bullrigt och stökigt och när vi gräver ur dammen kommer det att lukta illa av all smuts som har lagt sig på bottnen.

Januari - februari 2021

Anläggning av ett underjordiskt makadammagasin vid dammens södra ände. Det arbetet kan påverka gång- och cykelvägen. Samtidigt kommer vi att dra en ledning från fördammen och österut och även det arbetet kan innebära att vi måste stänga av gång- och cykelvägen, helt eller delvis.

Augusti - september 2021

Plantering av växter längs kanterna och anläggning av konstgjorda öar i dammen.

En bättre dagvattendamm

Genom att gräva ur det 15 cm tjocka lagret av sediment (sand, grus och föroreningar) som samlats i dammen kommer dammen att kunna ta emot och bromsa upp mer vatten. Dammen kommer också att få en fördamm vid inloppen i norra änden genom att vi bygger en avskärmning. Avskärmningen kommer att hålla kvar den mesta smutsen i fördammen som får en hårdgjord botten. Avskärmningen fångar också upp skräp och olja från vattenytan.

Idag kommer vattnet till dammen via tre ledningar. För att vattnet ska stanna kvar i dammen så länge som möjligt och hinna renas, flyttar vi alla inlopp till fördammen i den norra änden av dammen. Vid dammens södra ände kommer vi att anlägga ett underjordiskt makadammagasin som även det renar vattnet och håller kvar det vid höga flöden.

Slutligen ska vi plantera sådana växter i och runt dammen som tar upp näringsämnen och andra föroreningar. Säv kommer att växa runt strandlinjen och vi kommer att anlägga konstgjorda flytande öar med våtmarksväxter.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-10-14