Program för VA

Östersunds Program för VA är på remiss

Vatten är vårt viktigaste livsmedel, det måste vi vara rädda om. Därför tar vi fram en plan för hur vi ska arbeta så att vi kan leverera bra kranvatten och ta hand om avloppsvattnet på rätt sätt. Det blir ett Program för VA och nu kan du säga vad du tycker om vår plan!

Tecknad illustration över vattnets kretslopp, från nederbörd till användning, rening, till grundvatten, sjöar, avdunstning och tillbaka till nederbörd.

Hur berör det mig?

För att även i fortsättningen kunna leverera bra kranvatten till dig och ta hand om ditt avloppsvatten måste vi underhålla och förnya ledningar och anläggningar.

 • Mycket av de vatten- och avlopps-ledningar som finns i Östersunds kommun byggdes under 60- och 70-talen och då såg samhället annorlunda ut. Nu är vi fler som bor här. Kapaciteten på det kommunala vatten och avloppet måste öka.
 • Vi har områden där det finns risk att vattentäkter blir förorenade från otillräckligt rening i enskilda avlopp.
 • Klimatet förändras och ger oss ibland mera nederbörd, ibland mera torka. Mera nederbörd för med sig mera smuts och föroreningar. Torka gör att flera brunnar riskerar att sina.
 • Vi har lärt oss mer om föroreningar som ställer andra krav på rening av vatten och avloppsvatten.

Det här är viktigt och vi vill väldigt gärna veta vad du tycker och tänker! Lämna dina synpunkter på e-post till programforva@ostersund.se

Se branchorganisationen Svenskt vattens film Länk till annan webbplats. som beskriver förutsättningarna idag, i Sverige.

Vad innehåller program för VA?

Program för VA innehåller sju stycken ställningstaganden för hur Östersunds försörjning av vatten och avlopp ser ut och fungerar 2040 i hela kommunen. Det innehåller kommunens verktyg för att lyfta fram problem och prioriera åtgärder för att kostnadseffektivt möta de utmaningar kommunen står inför.

Till programmet finns en bilaga "Bakgrundsrapport". Här kan du läsa om möjligheter och utmaningar i kommunen. Lagstiftning och befintliga planer samt om nuläget för vatten och avloppsverksamheten.

Ställningstagande

 1. Alla medborgare har tillgång till och bidrar till dricksvatten av god kvalitet och i tillräcklig mängd.
 2. Allt spillvatten omhändertas så att god rening uppnås och påverkan på miljön minimeras.
 3. Kommunens politiker, tjänstemän, medborgare, besökare, företag och verksamhetsutövare tar ansvar för och värnar om vårt gemensamma vatten och dess kretslopp.
 4. Kommunens dricksvattenproduktion och avloppshantering sker resurseffektivt.
 5. Kommunen säkerställer att vattenförekomster skyddas mot föroreningar och uppnår god status enligt EU:s vattendirektiv.
 6. Hanteringen av dagvatten är anpassad för att minimera negativ påverkan på miljön.
 7. Dagvatten är en resurs för hållbar samhällsplanering.
Detaljbild på vatten som rinner ur en kran ner i ett glas

Hur kan jag ta del av handlingarna?

De finns här. Programmet för VA med ställningstaganden och så bakgrundsrapporten som beskriver och förklarar nuläget.

Remissutgåva Program för VA. Pdf, 2.1 MB.

Remissutgåva Program för VA - bakgrundsrapport Pdf, 12.2 MB.

Hur kan jag lämna mina synpunkter?

Via digital brevlåda, programforva@ostersund.se.

Ange vilket dokument synpunkterna gäller.

Vad händer nu?

Remisstid april 2021 till 30 september 2021.

16 september 2021Seminarium för politiker om Program för VA Pdf, 495.4 kB.. Program och anmälan kommer.

Beslut om Program för VA i oktober 2021.

Sammanfattning av remissvar och medborgardialog

Här kommer vi att sammanfatta remissvar och medborgardialog.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-06-24