Coronainformation för barn och vårdnadshavare

Här finns information, frågor och svar för dig som är vårdnads­havare till barn och elever i våra förskolor och skolor. Informationen uppdateras kontinuerligt. Kom ihåg, om ditt barn uppvisar tecken på förkylning, även lindriga symtom – stanna hemma!

Instagram Ung i Östersund

Följ oss på Instagram

"Ung i Östersund" är kommunens Instagram­konto som vänder sig till barn och unga i Östersunds kommun.

Här kan barn och unga ta del av aktuell information om kommunens verksamhet.

Vanliga frågor och svar

Stanna hemma eller inte

Jag har provtagit mitt barn för covid-19. Vad gäller nu?

Svar: Om barnet provtagits och testet är:

 • Negativt (det vill säga att barnet inte har covid-19) kan barnet/elev återgå till verksamheten om barnets allmäntillstånd är gott och barnet orkar delta i de ordinarie aktiviteter som sker under dagen på förskola/skola.
 • Positivt (det vill säga att barnet har covid-19) ska eleven/barnet vara hemma 7 dagar från första symptom + därefter 2 dagar symptomfri.

Om ni inte bokar tid för provtagning ska barnet stanna hemma så länge barnet känner sig sjukt. Barn, elever och personal ska stanna hemma i 7 dagar vid symtom (gäller oavsett om de har bekräftad covid-19 eller ej) från första symptom + två symtomfria dagar. Kvarvarande symtom som torrhosta, rinnsnuva och kondenssnuva räknas som symtomfri.

Det är viktigt att barn och elever som återgår till förskola/skola orkar delta i organiserad verksamhet hela dagarna.

Folkhälsomyndighetens information till skola och förskola om covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

När ska mitt barn stanna hemma från förskola eller grundskola, och hur länge?

Svar: Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer som säger att symtomfria barn kan gå på förskolan och att symtomfria elever ska gå i grundskolan. Det gäller oavsett om det finns personer med symtom i hemmet.

Har ditt barn symtom bör ni boka tid för provtagning. Läs mer om provtagning under rubriken: Jag har provtagit mitt barn för covid-19. Vad gäller nu?

För att minska risken för smittspridning så ska vårdnadshavare, barn, elever och personal vara uppmärksamma på symtom som:

 • Feber
 • Hosta
 • Svårigheter att andas
 • Samt lättare symtom som halsont, snuva och muskel- och ledvärk.

Barn och elever med sådana symtom ska vara hemma. Om barnet uppvisar symtom på skolan/förskola kommer personal kontakta vårdnadshavare för att kunna skicka hem barnet så snart som möjligt.

Om ni inte bokar tid för provtagning ska barnet stanna hemma så länge barnet känner sig sjukt*. Barn, elever och personal ska stanna hemma i 7 dagar vid symtom (gäller oavsett om de har bekräftad covid-19 eller ej) från första symtom + två symtomfria dagar. Kvarvarande symtom som torrhosta, rinnsnuva och kondenssnuva räknas som symtomfri.

Rekommendationerna gäller alla barn och elever.

*) Gäller oavsett om du har bekräftad covid-19 eller inte.

Folkhälsomyndighetens information till skola och förskola om covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vad ska jag tänka på när jag lämnar och hämtar mitt barn på förskolan?

Svar: Du som lämnar respektive hämtar barn/elever från förskola eller skola ska vara symptomfri.

Vid bekräftad covid -19 ska du stanna hemma i 7 dagar plus två symptomfria dagar. Symptomfri räknas du även om du har kvarvarande torrhosta, rinnsnuva eller kondenssnuva.

Vad händer om mitt barn blir sjuk på förskolan eller skolan?

Svar: Om ditt barn blir sjuk under dagen kontaktar personalen dig som vårdnadshavare för att du ska kunna hämta barnet så fort som möjligt.

Folkhälsomyndighetens information till skola och förskola om covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kan mitt barn gå på förskolan/skolan fast jag som vårdnads­havare är sjuk?

Svar: Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer som säger att symtomfria barn kan gå i förskolan och symtomfria elever ska gå i skolan. Detta gäller oavsett om det finns personer med symtom i hemmet eller inte.

För att minska risken för smittspridning ska vårdnadshavare, elever och personal vara uppmärksamma på symtom som feber, hosta och svårigheter att andas. Barn och elever ska vid sådana symtom hålla sig hemma. Det gäller även vid lättare symtom som halsont, snuva, och muskel- och ledvärk.

Barn, elever och personal ska stanna hemma så länge man känner sig sjuk/har symptom (max 7 dagar) + 2 dagar som symptomfri. Du räknas som symptomfri trots torrhosta, rinnsnuva eller kondenssnuva.

Vid bekräftad covid-19: Det har gått minst sju dagar sedan du fick första symtom och minst 48 timmar sedan du hade några andra symptom än torrhosta, rinnsnuva eller kondenssnuva.

Folkhälsomyndighetens information till skola och förskola om covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Jag har blivit permitterad. Ska mina barn gå till förskola och fritidshem ändå?

Svar: Barn till vårdnadshavare som är permitterad på heltid, får gå max 25 timmar i förskolan alternativt 10 timmar i fritidshem per vecka. Det gäller från och med måndag 23 mars och tillsvidare.

Permittering innebär att en person är tillfälligt arbetsbefriad av sin arbetsgivare, men fortfarande har kvar sin anställning.

Om ett barns vårdnadshavare blir permitterad så påverkar det barnets rätt till plats på förskolan och fritidshem. Innebär permitteringen att vårdnadshavaren är helt arbetsbefriad så likställs det med att vara arbetssökande vad gäller plats på förskola och fritidshem.

Det räcker med att ett av barnets vårdnadshavare är permitterad för att detta ska gälla.

Om du som vårdnadshavare blivit permitterad så ska du meddela ditt nya behov i Tempus. Barnet får vara max 25 timmar per vecka i förskolan alternativt 10 timmar per vecka i fritidshemmet.

Har du frågor kring detta så kontakta din förskolas rektor.

Hur vet jag om mitt barn tillhör en riskgrupp?

Svar: Är du osäker på om ditt barn tillhör en riskgrupp eller inte ska du som kontakta Barnkliniken eller annan behandlande instans för att rådgöra med dem.

Måste jag betala för förskolan när mitt barn inte får vara där?

Svar: Det beror på av vilket skäl som barnet inte går på förskolan. Vid sjukdom eller annan frånvaro (till exempel semester, längre ledighet) måste man fortsatt betala för platsen.

Om förskolan är stängd helt eller delvis, till exempel på grund av epidemi/pandemi, så att vårdnadshavare inte kan nyttja sin plats ska kommunen betala tillbaka avgiften såvida det inte endast handlar om enstaka dagar.

Om förskolorna och grundskolorna skulle stänga

Kommer förskolor och grundskolor att stänga?

Svar: I dagsläget är förskolorna och grundskolorna öppna.

Vi följer den nationella och regionala händelseutvecklingen noga och är beredda på att situationen snabbt kan ändras. Kommunen förbereder därför för att vid behov kunna stänga förskolor och grundskolor och bedriva distansundervisning för skolor.

Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar med frågan för att på bästa sätt säkerställa att elever vid grundskolan ska få en god utbildning även under ändrade förutsättningar.

Har jag rätt till omsorg om förskolor och skolor skulle stänga?

Svar: Du som vårdnadshavare har blivit ombedd att fråga din arbetsgivare om du har en samhällsviktig tjänst eller inte. Detta har kommunen bett om för att alla vårdnads­havare ska vara redo att vid behov rapportera in att ens barn behöver omsorg i händelse av att ens förskola/­skola skulle behöva stänga på grund av corona­viruset. I händelse av att förskolor eller skolor skulle stänga kommer du som har samhällsviktig tjänst få rapportera in ditt barns behov* av omsorg. Därefter får du veta om du har rätt till omsorg.

*Båda vårdnadshavarna ska ha samhällsviktiga tjänster och omsorg ska inte gå att ordna på annat sätt för att dina barn ska vara berättigade till omsorg.

I dagsläget är det inte aktuellt att anmäla barn till förskola och fritidshem, eftersom det inte finns något beslut om att skolor eller förskolor ska stänga. Mer information kommer gå ut till samtliga vårdnadshavare om det blir aktuellt.

Fram tills dess finns information kring samhällsviktiga tjänster hos MSBlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hur vet jag om jag har en samhällsviktig tjänst?

Svar: Det är inte kommunen som avgör om en vårdnadshavare är samhällsviktig utan arbetsgivaren. Om arbetsgivare eller vårdnadshavare har frågor om vad som är samhällsviktig tjänst så ska de vända sig till Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap för mer information.

Läs mer om hur man avgör vem som har en samhällsviktig tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommer ni kräva in intyg av alla vårdnadshavare som har samhällsviktiga jobb?

Svar: Nej det kommer vi inte att göra. Är vi osäkra så kommer vi be om ett skriftligt intyg från arbetsgivare, men det är endast i undantagsfall.

Hur gör jag för att anmäla mitt barn till barnomsorg om jag har samhällsviktig tjänst?

Svar: Kommunen har tagit fram en e-tjänst där vårdnadshavare i händelse av stängning av förskolor eller skolor kan anmäla behov av barnomsorg. E-tjänsten kommer lanseras först när en stängning blir aktuellt. I dagsläget finns inget beslut om stängning av förskolor och skolor i Östersunds kommun. Du som vårdnadshavare ska inte anmäla behov av barnomsorg än.

Åtgärder för att minska smittspridning

Vad gäller i skolmatsalarna där elever tar mat själva från en matbuffé?

Svar: Riksdagen tog den 17 juni 2020 beslut om lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Det innebär att om man serverar mat till en på förhand bestämd krets människor, exempelvis personalrestauranger och skolmatsalar, så omfattas man inte av lagen.

Det innebär att det nu inte är några särskilda regler för måltidssituationen på skola och förskola. Det som gäller på skolan/förskolan i klassrum, lekrum, i korridorer, på raster och så vidare gäller även i matsalen. Och det som gäller är Folkhälsomyndighetens råd till skola, förskola och gymnasium samt föreskriften HSLF-FS 2020:12.

Dessa åtgärder gäller för närvarande inom Måltidsservices verksamheter

 • Vi behåller avståndsmarkeringar på golven i matsalarna
 • Vi behåller anslag/informationsplanscher om smittspridning i matsalar och kök
 • Vi behåller rutinen kring förhöjd hygien i köken

Vad innebär tillträdesförbud till kommunens skollokaler?

Svar: Det råder besöksförbud i kommunens förskolor/ fritidshem/ grundskolor/ grundsärskolor. Endast behöriga personer får vistas i lokalerna. Till behöriga personer räknas barn och elever, personer som hämtar/lämnar barn och personer som har arbete att utföra i lokalerna. Rektor är ytterst ansvarig och beslutar om vem/vilka som är behöriga att vistas i våra lokaler. 

 • Det är upp till dig som vårdnadshavare att själv besluta om vem som är bäst lämpad att hämta och lämna dina barn.
 • Alla andra personer är förbjudna att vistas i lokalerna tills vidare. Våra skolor hålls öppna tills något annat beslut tas.

Hur ska kommunens interna direktiv om att inte ha möten med fler än 50 personer tolkas för elever och personal på skolorna?

Svar: Till möten kommer personer från många olika håll, och sprids sen ut på många håll igen. På en skola är det däremot samma personer som kommer tillbaka till samma platser varje dag. Det innebär att en eventuell smittspridning sker långsammare på en skola jämfört med kommunens möten. Enligt det vi vet idag är inte heller barn den största gruppen av smittbärare.

Det vi prioriterar att jobba med just nu är att dämpa hastigheten av smittspridningen, så att sjukvården ska hinna med. Det här är ett sätt att göra det på.

Övriga verksamheter

Kommer fritidsgårdarna vara öppna som vanligt?

Svar: Ja fritidsgårdarna har i nuläget öppet. Om läget ändras så kommer information att finnas på denna sida.

Däremot görs löpande riskbedömningar, och i några fall innebär det att på de gårdar som har liten yta eller små rum inför man regleringar, till exempel max 6 personer samtidigt i ett rum.

Anslag om detta sätts upp på respektive gård och kommuniceras löpande med målgruppen som besöker gårdarna.

Hur påverkas Kulturskolans verksamhet?

Svar: Kulturskolan är en del av Östersunds kommun och följer de direktiv och rekommendationer som kommunen ger. De är i sin tur baserade på Folkhälso­myndig­hetens rekommendationer. Det innebär att verksamheten fortsätter tills dess att andra beslut fattats.

Det är viktigt att ni som tar del av Kulturskolans verksamhet följer de råd som Folkhälso­myndigheten och Östersunds kommun ger. Om ni har symptom som feber, torrhosta eller andningsbesvär så ska ni stanna hemma. Personer som har dessa symtom kommer att avvisas från Kulturskolans lokaler och/eller från lektioner i skolorna.

Om nya beslut tas, som påverkar Kulturskolans verksamhet, så kommer vårdnadshavare få information via e-post, på kommunens Facebook och/eller på kommunens webb www.ostersund.se.

Barnens egna frågor

Vart kan jag vända mig om jag har det jobbigt hemma?

Svar: Alla barn har rätt att må bra, vara trygg och ha någon som tar hand om sig. Dina föräldrar ska ta hand om dig tills du fyllt 18 år. De ska till exempel se till att du har det bra, att du känner dig trygg och att du har någon du kan lita på. Men ibland klarar inte föräldrar av det. Det kan vara för att de mår dåligt, för att de dricker för mycket alkohol eller inte har tillräckligt med pengar. Då har både du och dina föräldrar rätt att få stöd och hjälp.

Om du inte har det bra hemma kan du få hjälp på flera sätt.

 • Socialtjänsten:
  Du kan ringa till Socialtjänsten som hjälper dig som inte har det bra. De ringer du till på 063-14 42 25. De är på jobbet mellan 8.00 och 17.00 måndag till fredag och då får du prata med någon som är proffs på att hjälpa barn.
 • SOS Alarm:
  Behöver du hjälp efter klockan 17.00 eller om det är helg så kan du ringa 112 för att få prata med SOS Alarm och så ser de till att du som behöver får hjälp.
 • BRIS:
  Du kan också alltid vända dig till Bris. Det står för Barnens rätt i samhället. Dit kan du vända dig om du är ledsen, om något har hänt eller om något inte känns bra. Du kan mejla eller chatta med dem på www.bris.se eller så går det att ringa 116 111 om du hellre vill prata med någon.

Vart kan jag vända mig om jag är ledsen och orolig?

Svar: Du kan som barn alltid ringa till BRIS om du är ledsen, om något har hänt eller om något inte känns bra. BRIS står för Barnens rätt i samhället. Dit kan du vända dig om du är ledsen, om något har hänt eller om något inte känns bra. Du kan mejla eller chatta med dem på www.bris.se eller så går det att ringa 116 111 om du hellre vill prata med någon

Du kan också prata med en vuxen som du litar på, kanske en förälder, skolkuratorn eller en lärare, eller läsa mer på 1177.se om vart du kan vända dig.

Stöd och hjälp till barn och unga i Jämtland/Härjedalen (www.1177.se)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kan skolan komma att stängas?

Svar: Skolan kommer bara stängas om regeringen i Sverige säger åt oss i Östersund att vi ska göra det. Det kanske kan bli så att skolorna stänger bara i någon del av Sverige men inte här i Jämtland. Det beror på om regeringen och Folkhälso­myndigheten märker att det är så många i Jämtland som är sjuka i corona att ni som går i skolan måste vara hemma för att inte sprida smitta vidare.

Hur kan jag lita på skolan om jag inte känner mig säker här?

Svar: Alla som går i skolan kan lita på att skolan gör sitt allra, allra bästa för att det inte ska hända dig något när du är i skolan. Som du säkert vet får de som är sjuka och kan smittas inte komma till skolan eller fritids. Städarna städar redan skolan extra noga, även på ställen som inte syns men där många tar på med händerna, handtag och bänkar och så. I matsalen får man inte vara för många åt gången och inte trängas. Idrotten ska helst vara utomhus om det går.

Vad händer om rektorn får corona?

Svar: Om rektorn får corona har alla rektorer i Östersund redan bestämt vem som blir rektor i stället under tiden som din egen rektor blir frisk.

Kommer vi få distansutbildning? Vad betyder det och vad ska vi göra då?

Svar: Alla elever som gick i årskurs 6, 7, 8 och 9 i våras har fått prova att ha distansundervisning. Ni vet att det betyder att man följer sitt vanliga schema och sitter hemma vid datorn och pluggar. Ni som är yngre kan både få datorläxor och vanliga skrivläxor som ni ska göra hemma. Men vi hoppas verkligen att skolorna inte ska behöva stänga.

Om skolan stänger, får den som vill vara i skolan istället för hemma och hur gör vi för att hämta våra grejer?

Svar: Skolan kommer inte att vara låst även om vi måste ”stänga” och ni får jobba hemma med distansundervisning. Om man behöver mycket hjälp kommer till exempel studiegårdarna på högstadiet att vara öppna i alla fall. Du kommer också kunna hämta dina skolböcker och din dator.

Det är era lärare som bestämmer hur ni ska göra med ämnen som syslöjd och idrott om ni har distansundervisning.

Vad kommer hända med mina betyg om vi måste jobba hemifrån?

Svar: Du ska som vanligt göra ditt bästa även om du jobbar hemifrån med distans­under­visning. Det är samma betygskrav som gäller. Men kom också ihåg att du alltid kan höja ett betyg nästa termin om det inte blev så bra den här terminen.

Om jag har fler frågor då, vad gör jag då?

Svar: Det finns många bra webbsidor där du kan få info om coronaviruset.

Var inte heller rädd för att fråga någon vuxen du litar på saker, det är alltid bra att prata med varandra om sånt man undrar över.

Film med barnens frågor

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-10-06