Coronainformation för barn och vårdnadshavare

Här finns information, frågor och svar för dig som är vårdnads­havare till barn och elever i våra förskolor och skolor. Informationen uppdateras kontinuerligt. Kom ihåg, om ditt barn uppvisar tecken på förkylning, även lindriga symtom – stanna hemma!

Vanliga frågor och svar

Stanna hemma eller inte

Jag har provtagit mitt barn för covid-19. Vad gäller nu?

Svar: Om barnet har symtom ska barnet vara hemma i väntan på provsvar. Om ni tagit test med anledning av smitta i hushållet, men barnet är friskt så ska barnet ändå stanna hemma eftersom barnet omfattas av hemkarantän.

Barnet/eleven är välkommen tillbaka till verksamheten när hen inte längre omfattas av hemkarantän.

Det är viktigt att barn och elever som återgår till förskola/skola orkar delta i organiserad verksamhet hela dagarna.

Folkhälsomyndighetens information till skola och förskola om covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

När ska mitt barn stanna hemma från förskola eller grundskola, och hur länge?

Svar: Om barnet har symtom eller om det finns bekräftad smitta i hushållet ska barnet vara hemma. Är barnet och barnets hushåll friskt kan barnet gå på förskolan/skolan. Detta gäller även i väntan på hushållsmedlemmens provsvar. Barn som lämnas på förskolan ska dock lämnas av symptomfri person, oavsett om corona eller ej. Kan barnet lämnas av en symptomfri person är barnet välkommen så länge det inte finns bekräftad smitta i hemmet.

Barn ska (även om de är symtomfria) vara hemma lika länge som övriga familjemedlemmar sitter i karantän, det vill säga 7 dygn från att det positiva provet lämnades (alltså provet som bekräftade covid-19). Om fler familjemedlemmar insjuknar påbörjas en ny 7-dagars karantän från varje nytt positivt prov.

Barn från förskoleklass och uppåt bör provtas dag 5 om de är symptomfria, tidigare om de får symptom innan dess. Det är viktigt för att förhindra onödigt lång karantän, eftersom det är troligt att barnet testas positivt i provtagning även om barnet inte har symtom. Även yngre barn kan provtas, det är upp till föräldern att avgöra om de vill det.

Vad ska jag tänka på när jag lämnar och hämtar mitt barn på förskolan?

Svar: Om ingen smitta finns i hushållet ska du som vanligt tänka på att hålla avstånd och vara noga med handhygien.

Vid bekräftad covid-19-smitta i hushållet ska barnet vara hemma. Du får alltså inte lämna barnet på förskolan.

Folkhälsomyndighetens information om att symtomfria barn bör stanna hemma om smitta finns i hemmetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vad händer om mitt barn blir sjuk på förskolan eller skolan?

Svar: Om ditt barn blir sjuk under dagen kontaktar personalen dig som vårdnadshavare för att du ska kunna hämta barnet så fort som möjligt.

Folkhälsomyndighetens information till skola och förskola om covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kan mitt barn gå på förskolan/skolan fast jag som vårdnads­havare är sjuk i covid-19?

Svar:Nej. Om du som vårdnadshavare är sjuk i covid-19 ska barnet vara hemma (det gäller även om barnet är friskt).

Region Jämtland Härjedalen har från 1 oktober infört hemisolering för den som är konstaterat smittad av covid-19. Det innebär att den som bor med en person som provtagits positivt för covid-19 ska följa liknande regler som den som har covid-19. Det vill säga stanna hemma från skola eller arbete till dess att den är säker på att den själv inte blivit smittad. Det beslutet gällde i första skedet inte barn och elever i förskole- grundskoleålder. 1 december beslutade Folkhälsomyndigheten att även barn i förskole- och grundskoleålder (även friska) som bor med personer som är smittade ska vara hemma från förskolan/skolan.

Jag har blivit permitterad. Ska mina barn gå till förskola och fritidshem ändå?

Svar: Barn till permitterad vårdnadshavare får gå max 25 timmar i förskolan alternativt 10 timmar i fritidshem per vecka. Det gäller från och med måndag 23 mars och tillsvidare.

Permittering innebär att en person är tillfälligt arbetsbefriad av sin arbetsgivare, men fortfarande har kvar sin anställning.

Om ett barns vårdnadshavare blir permitterad så påverkar det barnets rätt till plats på förskolan och fritidshem. Innebär permitteringen att vårdnadshavaren är helt arbetsbefriad så likställs det med att vara arbetssökande vad gäller plats på förskola och fritidshem.

Det räcker med att ett av barnets vårdnadshavare är permitterad för att detta ska gälla.

Om du som vårdnadshavare blivit permitterad så ska du meddela ditt nya behov i Tempus. Barnet får vara max 25 timmar per vecka i förskolan alternativt 10 timmar per vecka i fritidshemmet.

Har du frågor kring detta så kontakta din förskolas rektor.

Hur vet jag om mitt barn tillhör en riskgrupp?

Svar: Är du osäker på om ditt barn tillhör en riskgrupp eller inte ska du som kontakta Barnkliniken eller annan behandlande instans för att rådgöra med dem.

Måste jag betala för förskolan när mitt barn inte får vara där?

Svar: Det beror på av vilket skäl som barnet inte går på förskolan. Vid sjukdom eller annan frånvaro (till exempel semester, längre ledighet) måste man fortsatt betala för platsen.

Om förskolan är stängd helt eller delvis, till exempel på grund av epidemi/pandemi, så att vårdnadshavare inte kan nyttja sin plats ska kommunen betala tillbaka avgiften såvida det inte endast handlar om enstaka dagar.

Om förskolorna och grundskolorna skulle stänga

Kommer förskolor och grundskolor att stänga?

Svar: I dagsläget är förskolorna och grundskolorna öppna. Vi följer den nationella och regionala händelseutvecklingen noga och är beredda på att situationen snabbt kan ändras. Kommunen förbereder därför för att vid behov kunna stänga förskolor och grund-skolor och bedriva distansundervisning för skolor.

Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar med frågan för att på bästa sätt säkerställa att elever vid grundskolan ska få en god utbildning även under ändrade förutsättningar.

Har jag rätt till omsorg om förskolor och skolor skulle stänga?

Svar: Du som vårdnadshavare har blivit ombedd att fråga din arbetsgivare om du har en samhällsviktig tjänst eller inte. Detta har kommunen bett om för att alla vårdnads­havare ska vara redo att vid behov rapportera in att ens barn behöver omsorg i händelse av att ens förskola/­skola skulle behöva stänga på grund av corona­viruset. I händelse av att förskolor eller skolor skulle stänga kommer du som har samhällsviktig tjänst få rapportera in ditt barns behov* av omsorg. Därefter får du veta om du har rätt till omsorg.

*Båda vårdnadshavarna ska ha samhällsviktiga tjänster och omsorg ska inte gå att ordna på annat sätt för att dina barn ska vara berättigade till omsorg.

I dagsläget är det inte aktuellt att anmäla barn till förskola och fritidshem, eftersom det inte finns något beslut om att skolor eller förskolor ska stänga. Mer information kommer gå ut till samtliga vårdnadshavare om det blir aktuellt.

Fram tills dess finns information kring samhällsviktiga tjänster hos MSBlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hur vet jag om jag har en samhällsviktig tjänst?

Svar: Det är inte kommunen som avgör om en vårdnadshavare är samhällsviktig utan arbetsgivaren. Om arbetsgivare eller vårdnadshavare har frågor om vad som är samhällsviktig tjänst så ska de vända sig till Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap för mer information.

Läs mer om hur man avgör vem som har en samhällsviktig tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommer ni kräva in intyg av alla vårdnadshavare som har samhällsviktiga jobb?

Svar: Nej det kommer vi inte att göra. Är vi osäkra så kommer vi be om ett skriftligt intyg från arbetsgivare, men det är endast i undantagsfall.

Hur gör jag för att anmäla mitt barn till barnomsorg om jag har samhällsviktig tjänst?

Svar: Kommunen har tagit fram en e-tjänst där vårdnadshavare i händelse av stängning av förskolor eller skolor kan anmäla behov av barnomsorg. E-tjänsten kommer lanseras först när en stängning blir aktuellt. I dagsläget finns inget beslut om stängning av förskolor och skolor i Östersunds kommun. Du som vårdnadshavare ska inte anmäla behov av barnomsorg än.

Åtgärder för att minska smittspridning

Vad gäller i skolmatsalarna där elever tar mat själva från en matbuffé?

Svar: Riksdagen tog den 17 juni 2020 beslut om lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Det innebär att om man serverar mat till en på förhand bestämd krets människor, exempelvis personalrestauranger och skolmatsalar, så omfattas man inte av lagen.

Det innebär att det nu inte är några särskilda regler för måltidssituationen på skola och förskola. Det som gäller på skolan/förskolan i klassrum, lekrum, i korridorer, på raster och så vidare gäller även i matsalen. Och det som gäller är Folkhälsomyndighetens råd till skola, förskola och gymnasium samt föreskriften HSLF-FS 2020:12.

Dessa åtgärder gäller för närvarande inom Måltidsservices verksamheter

 • Vi behåller avståndsmarkeringar på golven i matsalarna
 • Vi behåller anslag/informationsplanscher om smittspridning i matsalar och kök
 • Vi behåller rutinen kring förhöjd hygien i köken

Vad innebär tillträdesförbud till kommunens skollokaler?

Svar: Det råder besöksförbud i kommunens förskolor / fritidshem / grundskolor / grundsärskolor. Endast behöriga personer får vistas i lokalerna. Till behöriga personer räknas barn och elever, personer som hämtar/lämnar barn och personer som har arbete att utföra i lokalerna. Rektor är ytterst ansvarig och beslutar om vem/vilka som är behöriga att vistas i våra lokaler. 

 • Det är upp till dig som vårdnadshavare att själv besluta om vem som är bäst lämpad att hämta och lämna dina barn.
 • Alla andra personer är förbjudna att vistas i lokalerna tills vidare. Våra skolor hålls öppna tills något annat beslut tas.

Övriga verksamheter

Kommer fritidsgårdarna vara öppna som vanligt?

Svar: Informationen ses för närvarande över. Mer information kommer inom kort.

Om du har frågor om hur varje fritidsgård arbetar eller öppettider, så kontakta fritidsgården.

Kontaktuppgifter till fritidsgårdarna

Hur påverkas Kulturskolans verksamhet?

Svar: Till och med 24 januari kommer Kulturskolan endast erbjuda digital undervisning. Detta med anledning av Regeringens och Folkhälsomyndighetens beslut om att all statlig, kommunal och regional verksamhet som inte är nödvändig ska upphöra tillfälligt.

Det innebär att alla grupper och ensembler är inställda och enbart enskild undervisning kommer att bedrivas. Undervisningen kan komma att ske på annat sätt och vid annan tid än den vanliga och kan bestå av filmer att ta del av, avstämningssamtal med läraren och liknande. Vid frågor är du välkommen att kontakta ditt barns lärare.

Kontaktuppgifter till Kulturskolan

Barnens egna frågor

Vart kan jag vända mig om jag har det jobbigt hemma?

Svar: Alla barn har rätt att må bra, vara trygg och ha någon som tar hand om sig. Dina föräldrar ska ta hand om dig tills du fyllt 18 år. De ska till exempel se till att du har det bra, att du känner dig trygg och att du har någon du kan lita på. Men ibland klarar inte föräldrar av det. Det kan vara för att de mår dåligt, för att de dricker för mycket alkohol eller inte har tillräckligt med pengar. Då har både du och dina föräldrar rätt att få stöd och hjälp.

Om du inte har det bra hemma kan du få hjälp på flera sätt.

 • Socialtjänsten:
  Du kan ringa till Socialtjänsten som hjälper dig som inte har det bra. De ringer du till på 063-14 42 25. De är på jobbet mellan 8.00 och 17.00 måndag till fredag och då får du prata med någon som är proffs på att hjälpa barn.
 • SOS Alarm:
  Behöver du hjälp efter klockan 17.00 eller om det är helg så kan du ringa 112 för att få prata med SOS Alarm och så ser de till att du som behöver får hjälp.
 • BRIS:
  Du kan också alltid vända dig till Bris. Det står för Barnens rätt i samhället. Dit kan du vända dig om du är ledsen, om något har hänt eller om något inte känns bra. Du kan mejla eller chatta med dem på www.bris.se eller så går det att ringa 116 111 om du hellre vill prata med någon.

Vart kan jag vända mig om jag är ledsen och orolig?

Svar: Du kan som barn alltid ringa till BRIS om du är ledsen, om något har hänt eller om något inte känns bra. BRIS står för Barnens rätt i samhället. Dit kan du vända dig om du är ledsen, om något har hänt eller om något inte känns bra. Du kan mejla eller chatta med dem på www.bris.se eller så går det att ringa 116 111 om du hellre vill prata med någon

Du kan också prata med en vuxen som du litar på, kanske en förälder, skolkuratorn eller en lärare, eller läsa mer på 1177.se om vart du kan vända dig.

Stöd och hjälp till barn och unga i Jämtland/Härjedalen (www.1177.se)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kan skolan komma att stängas?

Svar: Skolan kommer bara stängas om regeringen i Sverige säger åt oss i Östersund att vi ska göra det. Det kanske kan bli så att skolorna stänger bara i någon del av Sverige men inte här i Jämtland. Det beror på om regeringen och Folkhälso­myndigheten märker att det är så många i Jämtland som är sjuka i corona att ni som går i skolan måste vara hemma för att inte sprida smitta vidare.

Hur kan jag lita på skolan om jag inte känner mig säker här?

Svar: Alla som går i skolan kan lita på att skolan gör sitt allra, allra bästa för att det inte ska hända dig något när du är i skolan. Som du säkert vet får de som är sjuka och kan smittas inte komma till skolan eller fritids. Städarna städar redan skolan extra noga, även på ställen som inte syns men där många tar på med händerna, handtag och bänkar och så. I matsalen får man inte vara för många åt gången och inte trängas. Idrotten ska helst vara utomhus om det går.

Vad händer om rektorn får corona?

Svar: Om rektorn får corona har alla rektorer i Östersund redan bestämt vem som blir rektor i stället under tiden som din egen rektor blir frisk.

Kommer vi få distansutbildning? Vad betyder det och vad ska vi göra då?

Svar: Alla elever som gick i årskurs 6, 7, 8 och 9 i våras har fått prova att ha distansundervisning. När hela klassen hade distansundervisning vet ni att ni fick följa ert vanliga schema men sitta hemma vid datorn och plugga. Ni som är yngre skulle kunna få både datorläxor och vanliga skrivläxor som ni kunde göra hemma. Men vi hoppas verkligen att skolorna inte ska behöva stänga.

Några skolor har distansundervisning då och då. Då berättar skolan och dina lärare för dig vad du ska göra och du kan alltid fråga din lärare om du har en fråga.

Om någon i din familj har fått corona så ska du och hela din familj stanna hemma tills ni är friska. Då kan dina föräldrar prata med din skola, så att du kan få skoluppgifter du kan göra hemma.

Om skolan stänger, får den som vill vara i skolan istället för hemma och hur gör vi för att hämta våra grejer?

Svar: Skolan kommer inte att vara låst även om vi måste ”stänga” och ni får jobba hemma med distansundervisning. Om man behöver mycket hjälp kommer till exempel studiegårdarna på högstadiet att vara öppna i alla fall. Du kommer också kunna hämta dina skolböcker och din dator.

Det är era lärare som bestämmer hur ni ska göra med ämnen som syslöjd och idrott om ni har distansundervisning.

Vad kommer hända med mina betyg om vi måste jobba hemifrån?

Svar: Du ska som vanligt göra ditt bästa även om du jobbar hemifrån med distans­under­visning. Det är samma betygskrav som gäller. Men kom också ihåg att du alltid kan höja ett betyg nästa termin om det inte blev så bra den här terminen.

Om jag har fler frågor då, vad gör jag då?

Svar: Det finns många bra webbsidor där du kan få info om coronaviruset.

Var inte heller rädd för att fråga någon vuxen du litar på saker, det är alltid bra att prata med varandra om sånt man undrar över.

Film med barnens frågor

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-12-15