Kungörelse av beslut enligt 7 kap.
4 § miljöbalken om bildande av kommunalt naturreservat, Lillsjön, Östersunds kommun

Kommunfullmäktige i Östersunds kommun har den 28 maj 2019 beslutat, med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken, att bilda det kommunala naturreservatet Lillsjön samt att meddela föreskrifter för naturreservatet. En skötselplan har i enlighet med 3 § förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. upprättats i samband med naturreservatets bildande. Naturreservatet är ca 140 ha stort och omfattar del av fastigheterna Odensala 4:3, 4:4, 5:1, 6:1, 6:3, 7:1, 8:1, 10:1 samt del av Torvalla 2:24 och 9:9.

Beslut, föreskrifter och skötselplan finns tillgängligt på Östersunds kommuns hemsida (www.ostersund.selänk till annan webbplats) samt hos Kundcenter på Förlandsgränd 1C.

Hur man överklagar

Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsens i Jämtlands län. Överklagandet ska dock skickas till Östersunds kommun, 831 82 Östersund. Av överklagandet ska det framgå vilket beslut du överklagar (ange diarienummer) och hur du vill att beslutet ska ändras. Du bör också tala om varför du anser att beslutet ska ändras. Uppge även adress och telefonnummer. Om du har handlingar eller annat som du anser stöder er uppfattning bör du skicka med detta. Överklagandet sa ha kommit in till kommunen senast den 6 mars 2021.

Kungörelse

Ärende:

Reservatsbildning Lillsjön, dnr: KS 00188-2019

Beskrivning:

Kungörelse av reservarsbildning Lillsjön

Beslut om reservatsbildning togs av kommunfullmäktige den 28 maj 2019, § 96
Beslut om kungörande av beslut om reservatsbildning togs av kommunfullmäktige den 4 februari 2021, § 43

Kungörelsen publicerades:

2021-02-13

Kungörelsen tas bort:

2021-03-06

Handlingen förvaras:

Handlingarna finns tillgängliga hos Kundcenter, Österäng, Förlandsgränd 1C

Handlingarna finns också på kommunens hemsida för Naturreservat Lillsjön via denna länk.

Sidan uppdaterad 2021-02-13