Underrättelse om granskning detaljplan Brunflo-Änge 1:144 med flera

Miljö- och samhällsnämnden beslutade den 26 oktober 2022 att planförslaget ska hållas tillgängligt för granskning.

Planförslaget hålls tillgängligt för granskning under perioden 11 januari till och med den 3 februari 2023.

Berörda sakägare med flera har möjlighet att yttra sig över detaljplanen senast den 3 februari 2023.

Planhandlingarna hittar du digitalt på kommunens hemsida (https://www.ostersund.se/bygga-bo-och-miljo/oversiktsplaner-och-detaljplaner/detaljplanering/detaljplaner-pa-gang.html#brunfloange1144) och i pappersformat på Östersunds bibliotek under granskningstiden.

Kungörelse

Ärende:

MSN 174-2019

Beskrivning:

Underrättelse om granskning detaljplan Brunflo-Änge 1:144 med flera

Yttrande senast:

2023-02-03

Yttrande lämnas till:

Kungörelsen publicerades:

2023-01-11

Kungörelsen tas bort:

2023-02-03

Handlingen förvaras:

Östersunds bibliotek samt digitalt Pdf, 168 kB. på kommunens hemsida Detaljplaner på gång - Östersund.se (ostersund.se)

Sidan uppdaterad 2023-01-11