Kungörelse om granskningsutlåtande, Brunflo-Änge 1:144 m.fl.

Samhällsbyggnad har upprättat ett granskningsutlåtande daterat 2023-03-15. Utlåtandet redovisar skriftliga synpunkter som senast under granskningstiden inkommit på förslag till detaljplan för Brunflo-Änge 1:144 med flera (dnr MSN 174-2019, P 2019-22). Granskningsutlåtandet är ett utkast till dess miljö- och samhällnämnden fattat sitt beslut om antagande av detaljplanen.

Inkomna synpunkter föranleder förtydliganden i planbeskrivningen men även en komplettering av en planbestämmelse. Planbestämmelsen införs för att skapa en trafiksäker utfart från hemtjänstens område söder om Liljevägen.

Granskningsutlåtandet finns tillgängligt på kommunens hemsida Detaljplaner på gång - Östersund.se (ostersund.se). Den som önskar få granskningsutlåtande eller övriga planhandlingar skickade till sig kan vända sig till Kundcenter på telefonnummer 063-14 30 00 eller kundcenter@ostersund.se.

Detaljplanen förväntas antas vid miljö- och samhällsnämndens sammanträde den 29 mars 2023.

Kungörelse

Ärende:

MSN 174-2019, P 2019-22

Beskrivning:

Kungörelse om granskningsutlåtande Brunflo-Änge 1:144 m. fl.

Kungörelsen publicerades:

2023-03-15

Kungörelsen tas bort:

2023-03-29

Handlingen förvaras:

Samhällsbyggnad samt kommunens hemsida

Sidan uppdaterad 2023-03-15