Underrättelse om antagande

Miljö- och samhällsnämnden antog detaljplanen för Hummern 6 Kontor, handel mm. den 30 januari 2024 §15. Justering av protokollet med antagandebeslutet tillkännagavs på kommunens digitala anslagstavla den 8 februari. Antagandebeslutet kan överklagas av den som berörs av beslutet och som senast under granskningsskedet skriftligen framfört synpunkter som sedan inte blivit tillgodosedda.

Den som vill överklaga beslutet att anta detaljplanen ska lämna sin överklagan till Östersunds kommun inom tre veckor efter att antagandebeslutet tillkännagetts. I detta fall ska överklagandet ha nått kommunen senast den 29 januari 2024. Kommunen lämnar sedan över handlingarna till mark- och miljödomstolen för prövning.

Skicka ditt överklagande till:

Östersunds kommun, Samhällsbyggnad, 831 82 Östersund eller samhallsbyggnad@ostersund.se

Överklagandet måste ha kommit in till Östersunds kommun senast den 29 januari 2024.

Överklagandet ska vara skriftligt och innehålla följande:

  • Vilket beslut som överklagas: beslut att anta detaljplan Del av Hummern 6, handel, kontor mm. Diarienummer: 2020-30
  • Varför beslutet anses felaktigt och på vilket sätt beslutet ska ändras
  • Namn, postadress och fastighet
  • Underskrift

Kungörelse

Ärende:

Diarie nr 2020-30

Beskrivning:

Antagande detaljplan Hummern 6 Kontor, handel m.m.

Yttrande senast:

2024-01-29

Yttrande lämnas till:

Kungörelsen publicerades:

2024-02-08

Kungörelsen tas bort:

2024-02-29

Handlingen förvaras:

Sidan uppdaterad 2024-02-08