Mål 1 - I Östersunds kommun har vi en tillväxt som är jämställd och ekonomiskt hållbar, där alla känner sig delaktiga

Mål 1 handlar om kommunens ledning, styrning och organi­sering. Innefattar även de demokratiska frågorna.

En hållbar social och ekonomisk tillväxt är en förutsättning för välfärd och behövs för att säkra människors jobb, försörjning och sociala trygghet. En hållbar ekonomi innebär att kostnaderna inte överstiger intäkt­erna och att kostnaderna inte överförs på kommande generationer. Nämnderna ansvarar för att verk­sam­heten är kostnadseffektiv och håller sig inom givna ramar. I de fall underskott uppkommer ska tillräckliga åtgärder sättas in skyndsamt.

Att Östersunds kommun vilar på FN:s och Sveriges grundläggande demokratiska rättigheter är självklart. En av de stora utmaningarna är att demokratin är ifrågasatt och att medborgarna känner osäkerhet på hur man tillgodogör sig sina demokratiska rättigheter i praktiken. Därför är medborgar­dialoger och åter­koppling de viktigaste verktygen för kommunal verksamhet för att skapa tillit.

I kommunen finns en klyvning mellan stad och land samt ett vi och dom tänkande i gränssnittet mellan kommunal verksamhet och civilsamhället; föreningar, ideella organisationer, byutvecklingsgrupper och näringsliv. Östersunds kommun ska utveckla former för att ta tillvara engagemang och att åstadkomma förändring. Det är här viktigt att utveckla de digitala verktygen och att se medborgardialogen som verktyg för insyn och delaktighet i kommunens utveckling, planering och genomförande av åtgärder.

Samhället i stort är inte jämställt, och det gäller också för Östersunds kommun. Nyckeltal visar att vi har en strukturell ojämställdhet. Ett kontinuerligt arbete måste bedrivas för jämställdhetsutveckling inom de områden där vi har störst brister och får mest effekt. För att jämställd­hets­integrera Öster­sunds kommun ska ett kvalitativt jämställdhetsperspektiv finnas med i beslutande processer. Det innebär att ett kritiskt förhållningssätt ska mot­verka stereotypa normer för kön och att kvinnor och män ska få lika möjlig­heter och samma tillgång till makt och resurser. Riktade insatser, och uppdaterade handlingsplaner, där behovet och effekten är som störst ska ske inom jämställdhetsområdet och då också i samverkan med civilsamhället.

Så här gör vi för att nå målet 2021

Uppdrag från fullmäktige 2021

Nämndernas egna uppdrag 2021

Investeringar 2021

Inga större investeringar kommer att genomföras under mål 1.

Nyckeltal 2021

Så här gjorde vi för att nå målet 2020

Uppdrag från fullmäktige 2020

Investeringar 2020

Inga större investeringar har genomförts.

Nyckeltal 2020

För att nå målet 2021 har vi bland annat:

Tagit fram en teknisk handbok för byggprojekt

Fått kommun­invånarna att trivas

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2022-01-25