Mål 1 - I Östersunds kommun har vi en tillväxt som är jämställd och ekonomiskt hållbar, där alla känner sig delaktiga

Mål 1 handlar om kommunens ledning, styrning och organi­sering. Innefattar även de demokratiska frågorna.

En hållbar social och ekonomisk tillväxt är en förutsättning för välfärd och behövs för att säkra människors jobb, försörjning och sociala trygghet. En hållbar ekonomi innebär att kostnaderna inte överstiger intäkt­erna och att kostnaderna inte överförs på kommande generationer. Nämnderna ansvarar för att verk­sam­heten är kostnadseffektiv och håller sig inom givna ramar. I de fall underskott uppkommer ska tillräckliga åtgärder sättas in skyndsamt.

Att Östersunds kommun vilar på FN:s och Sveriges grundläggande demokratiska rättigheter är självklart. En av de stora utmaningarna är att demokratin är ifrågasatt och att medborgarna känner osäkerhet på hur man tillgodogör sig sina demokratiska rättigheter i praktiken. Därför är medborgar­dialoger och åter­koppling de viktigaste verktygen för kommunal verksamhet för att skapa tillit.

I kommunen finns en klyvning mellan stad och land samt ett vi och dom tänkande i gränssnittet mellan kommunal verksamhet och civilsamhället; föreningar, ideella organisationer, byutvecklingsgrupper och näringsliv. Östersunds kommun ska utveckla former för att ta tillvara engagemang och att åstadkomma förändring. Det är här viktigt att utveckla de digitala verktygen och att se medborgardialogen som verktyg för insyn och delaktighet i kommunens utveckling, planering och genomförande av åtgärder.

Samhället i stort är inte jämställt, och det gäller också för Östersunds kommun. Nyckeltal visar att vi har en strukturell ojämställdhet. Ett kontinuerligt arbete måste bedrivas för jämställdhetsutveckling inom de områden där vi har störst brister och får mest effekt. För att jämställd­hets­integrera Öster­sunds kommun ska ett kvalitativt jämställdhetsperspektiv finnas med i beslutande processer. Det innebär att ett kritiskt förhållningssätt ska mot­verka stereotypa normer för kön och att kvinnor och män ska få lika möjlig­heter och samma tillgång till makt och resurser. Riktade insatser, och uppdaterade handlingsplaner, där behovet och effekten är som störst ska ske inom jämställdhetsområdet och då också i samverkan med civilsamhället.

Så här gör vi för att nå målet 2022

Uppdrag från fullmäktige 2022

Nämndernas egna uppdrag 2022

Nyckeltal 2022

Investeringar 2022

Inga större investeringar är kopplade till målet.

Så här gjorde vi för att nå målet 2021

Summering 2021

Uppdrag från fullmäktige

Grön

Utveckla en metodik för risk- och hållbarhetsanalys inför politiska beslut (KS)

Röd

Slutför den påbörjade översynen och revideringen av politiska styrdokument med särskilt fokus på jämställdhet (KS)

Grön

Säkerställ kommunens åtagande i egenskap av samisk förvaltningskommun och lagefterlevnad gällande lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk (KS)

Grön

Förstärk ägarstyrningen av kommunala bolag (KS)

Röd

Utred konsekvenser av köp- och säljmodellen samt beställar- och utförarmodellen (KS)

Grön

Säkerställ beslutsunderlag för taxor och avgifter utifrån självkostnadsprincipen (TN)

Grön

Utred hur en klimatbudget ska utformas för Östersunds kommun (KS)

Grön

Utveckla en modell för att säkerställa att det finns pengar till drift och underhåll av nya områden (KS)

Röd

Utveckla en modell för att säkerställa resursfördelning till Barn och utbildningsnämnden (KS)

Grön

Upprätta en åtgärdsplan för att minska netto­kostnads­avvikelser hos Social- och arbetsmarknadsnämnden (SAN)

Grön

Genomför digitaliseringsprojektet (KS)

Grön

Implementera processen för medborgarinflytande (KS)

Under året har ett flertal insatser gjorts för att förbättra kommunens ledning och styrning. Nya centrala riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter och jämställdhet har tagits fram och nya riktlinjer för god hälsa och välbefinnande och minskad ojämlikhet har påbörjats. Ny riktlinje för mål och budget togs också fram under våren och under hösten har en översyn av investeringsprocessen påbörjats. Översyn av kommunens hantering av taxor har också genomförts och ägarstyrningen har stärkts genom ny koncerncontroller. Ny metodik för risk och hållbarhetsanalyser inför politiska beslut har även det tagits fram liksom ny modell för att säkerställa kommunstyrelsens uppsiktsplikt.

Då översyn av styrdokument, modeller och metoder för ledning och styrning är ett omfattande arbete med långa processer från framtagande till beslut så kvarstår dock en del arbete. Revideringen av styrdokument kommer därför att fortsätta under kommande år. Inom ekonomiområdet har temporära vakanser på nyckelpersoner försenat arbetet med fullmäktiges uppdrag kopplat till det området och kommer nu att genomföras under 2022.

Investeringar

Inga större investeringar har genomförts under mål ett.

Nyckeltal

I mål och budget fanns 15 nyckeltal med koppling till målet. Trender för nyckeltalen är övervägande goda. Befolkningsökningen fortsätter även om ökningstakten minskat något. På jämställdhetsmåtten ”Föräldrapenningdagar som tas ut av män” och ”Kvinnors medianinkomst som andel av mäns” ligger Östersunds kommun relativt riket och kommungruppen på en jämförelsevis god nivå. Standard & Poors rating på AA+ och nyckeltal inom ekonomiområdet visar att kommunens ekonomi är god.

Avstämning mot politisk text

I den politiska text som de styrande tog fram för mandatperioden så påtalas behovet av att arbete med jämställdhet sker. Under året har riktlinje för jämställdhet tagits fram och utgör nu ett tydligt underlag för kommande arbete. I texten påtalas också att kommunen ska ha en hållbar ekonomi och även om det återstår en del strukturellt arbete under 2022 så har ett flertal insatser påbörjats och årsredovisningen visar att kommunens ekonomi är god. Den politiska texten anger också att kommunen ska utveckla former för att ta tillvara medborgarnas engagemang och här har en översyn av medborgardialoger gjorts och ett flertal dialoger har genomförts under året.

Helhetsbedömning

Kommunen har under det senaste året genomfört ett flertal insatser för att förbättra kommunens processer för ledning, styrning och inflytande. Även om fyra fullmäktigeuppdrag inte genomförts under året så görs bedömning att de insatser som gjorts kopplat till målet i hög grad bidrar till att det kommunövergripande målet stärkts.

Utifrån den politiska text som de styrande tog fram för mandatperioden så görs bedömning att kommunen ligger väl i fas att uppnå den politiska inriktningen inom mandatperioden. Målet bedöms därför som positivt.

Uppdrag från fullmäktige 2021

Nämndernas egna uppdrag 2021

Nyckeltal 2021

För att nå målet 2022 har vi bland annat:

Involverat medborgarna för att skapa tillgängliga miljöer

Ökat befolkningen för tionde året i rad

Träffat elever för att prata om en hållbar framtid

Arrangerat valskola för förstagångsväljare med flera

Arrangerat medborgardialog kring utvecklingen av Lit och Häggenås

Sidan uppdaterad 2023-01-16