Mål 2 - I Östersunds kommun har vi en trygg och tillgänglig infrastruktur där både stad och landsbygd växer på ett smart och hållbart sätt

Mål 2 handlar om hur vi bygger samhället.

När Östersunds kommun får allt fler innevånare skapas nya möjligheter för ekonomisk tillväxt. Samhälls­planeringen måste utgå från att tillväxten ska fördelas jämnare över kommunen, samtidigt som sociala klyftor ska minska och hållbarheten i kedjorna mellan stad och landsbygd blir en del av till­växten. Någon särskild landsbygdsstrategi ska inte finnas. Utvecklingen av hela kommunen ska rymmas i det nya tillväxtprogrammet.

I Östersunds kommun ska stad och land utvecklas tillsammans och i takt. Den hållbara stads- och landsbygdsutvecklingen säkerställer likvärdig tillgång till boende, kommunikationer, samhällsservice och offentliga mötesplatser så att den lokala utvecklingen av näringslivet samt byggande på landsbygden skall främjas. En fungerande fysisk, digital och intellektuell infrastruktur är en förutsättning för att hela Östersunds kommun ska fortsätta växa på ett smart och hållbart sätt.

En väsentlig del i infrastrukturen är kommunal servicenärvaro på i första hand serviceorter och trygghetsorter. Det handlar också om fortsatt utbyggnad av bredband, en fungerande kollektivtrafik i hela kommunen och en fungerande infrastruktur för modern och fossilfri bilism i hela kommunen. Kommunen ska skapa fler pendlarparkeringar med laddningsstationer i anslutning till landsbygdens servicepunkter.

Vatten är en grundförutsättning för allt levande och en förutsättning för människors hälsa, en hållbar utveckling och livsmedels- och energi­produktion. Östersunds kommun ska säkerställa god vattenkvalitet och ha en trygg beredskap för en reservtäkt.

I Östersunds kommun arbetar vi med effektiv klimatanpassning för att anpassa och säkra samhällsfunktioner när klimatet förändras.

Så här gör vi för att nå målet 2021

Uppdrag från fullmäktige 2021

Nämndernas egna uppdrag 2021

Investeringar 2021

De flesta investeringar bedöms som osäkra om de kommer att kunna genomföras då en övervägande andel kommer att genomföras under sommaren och i slutet av året. Stora investeringar görs inom område vatten där sanering av stadens ledningsnät är en tung post såväl som det nya vattenverket. När det gäller planerade investeringar av gång- och cykelvägar, gång och cykelbro vid storsjö strand samt trafikfrågor bedöms ett flertal som inte genomförbara inom angiven tid eller budgeterad ram.

Brunflo brandstation är riven och en ny station kommer att uppföras under året.

Nyckeltal 2021

Så här gjorde vi för att nå målet 2020

Uppdrag från fullmäktige 2020

Investeringar 2020

Stora investeringar har gjorts inom område vatten där en stor sanering av ledningsnätet har genomförts samtidigt som arbetet med ett nytt vattenverk har påbörjats.

Inom avfall har reinvesteringar gjorts där bland annat Gräfsåsens anläggning har installerat en ny kross och våg. Återvinningscentralen i Odenskog har fått nya containrar och Lits återvinningscentral har genomgått en uppgradering.

Det har under året byggts nya cykelvägar på Mjällbyvägen/Fritzhemsgatan och Trädgårdsvägen samt en gång- och cykelöverfart på Fagerbacken.

Kommunen har gjort två stora fastighetsinköp, Styckmästaren 2 och inköp av Grytan 4:66.

Nyckeltal 2020

För att nå målet 2021 har vi bland annat:

Skickat brev till ägare av ödehus

Avgett medborgarlöfte tillsammans med Polisen

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-07-28