Mål 2 - I Östersunds kommun har vi en trygg och tillgänglig infrastruktur där både stad och landsbygd växer på ett smart och hållbart sätt

Mål 2 handlar om hur vi bygger samhället.

När Östersunds kommun får allt fler invånare skapas nya möjligheter för ekonomisk tillväxt. Samhälls­planeringen måste utgå från att tillväxten ska fördelas jämnare över kommunen, samtidigt som sociala klyftor ska minska och hållbarheten i kedjorna mellan stad och landsbygd blir en del av tillväxten. I Östersunds kommun ska stad och land utvecklas till­sam­­mans och i takt. Den hållbara stads- och landsbygds­utveck­lingen säkerställer likvärdig tillgång till boende, kommunika­tioner, samhällsservice och offentliga mötesplatser så att den lokala utvecklingen av näringslivet samt byggande på landsbygden skall främjas.

En fungerande fysisk, digital och intellektuell infrastruktur är en förutsättning för att hela Östersunds kommun ska fortsätta växa på ett smart och hållbart sätt. Att snabbt kunna ta sig med tåg mellan Stockholm och Trondheim är prioriterat.

En väsentlig del i infrastrukturen är kommunal service­närvaro på i första hand serviceorter och servicepunkter. Det handlar också om fortsatt utbyggnad av bredband, en fungerande kollektivtrafik i hela kommunen och en fungerande infrastruktur för modern och fossilfri bilism i hela kommunen. Kommunen ska skapa fler pendlarparke­ringar med laddningsstationer i anslutning till landsbygdens servicepunkter.

Vatten är en grundförutsättning för allt levande och en förutsättning för människors hälsa, en hållbar utveckling och livsmedels- och energiproduktion. Östersunds kommun ska säkerställa god vattenkvalitet och ha en trygg beredskap för en reservtäkt.

I Östersunds kommun arbetar vi med effektiv klimatanpass­ning för att anpassa och säkra samhällsfunktioner när klimatet förändras.

Så här gör vi för att nå målet 2021

Uppdrag från fullmäktige 2021

Nämndernas egna uppdrag 2021

Investeringar 2021

Stora investeringar görs framför allt inom kommunens vatten- och avloppssida (VA) där saneringen av kommunens ledningsnät kommer uppgå till 20 mnkr under 2021. Arbetet med det nya vattenverket har kommit igång under året och även de mindre anläggningarna ute i kommunen genomgår renoveringar och ombyggnationer. Det genomförs en kapacitetsökning av kommunens ledningsnät på ”Annersia” och en utbyggnad av kommunens verksamhetsområde i Fåker.

Underhållsbeläggningen av kommunala gator och vägar fick under 2021 tilläggsanslag och underhåll kommer under året att genomföras till ett belopp av 11 mnkr.

Cykelväg kommer att färdigställas på Krondikesvägen samt på Mällby­vägen/Fritz­hems­gatan och även den planerade gång- och cykelbron i stadens nedre del beräknas vara färdigställd vid årets slut.

Kommunen köpte under 2020 in Grytan 4:66 och har under 2021 sålt fastigheten vidare till Fortifikationsverket.

Nyckeltal 2021

Så här gjorde vi för att nå målet 2020

Uppdrag från fullmäktige 2020

Investeringar 2020

Stora investeringar har gjorts inom område vatten där en stor sanering av ledningsnätet har genomförts samtidigt som arbetet med ett nytt vattenverk har påbörjats.

Inom avfall har reinvesteringar gjorts där bland annat Gräfsåsens anläggning har installerat en ny kross och våg. Återvinningscentralen i Odenskog har fått nya containrar och Lits återvinningscentral har genomgått en uppgradering.

Det har under året byggts nya cykelvägar på Mjällbyvägen/Fritzhemsgatan och Trädgårdsvägen samt en gång- och cykelöverfart på Fagerbacken.

Kommunen har gjort två stora fastighetsinköp, Styckmästaren 2 och inköp av Grytan 4:66.

Nyckeltal 2020

För att nå målet 2021 har vi bland annat:

Skickat brev till ägare av ödehus

Avgett medborgarlöfte tillsammans med Polisen

Tagit steg mot en förbättrad trafik­situation i Lillänge

Modulen har inte konfigurerats korrekt.
Sidan uppdaterad 2022-01-18