Mål 2 - I Östersunds kommun har vi en trygg och tillgänglig infrastruktur där både stad och landsbygd växer på ett smart och hållbart sätt

Mål 2 handlar om hur vi bygger samhället.

När Östersunds kommun får allt fler invånare skapas nya möjligheter för ekonomisk tillväxt. Samhälls­planeringen måste utgå från att tillväxten ska fördelas jämnare över kommunen, samtidigt som sociala klyftor ska minska och hållbarheten i kedjorna mellan stad och landsbygd blir en del av tillväxten. I Östersunds kommun ska stad och land utvecklas till­sam­­mans och i takt. Den hållbara stads- och landsbygds­utveck­lingen säkerställer likvärdig tillgång till boende, kommunika­tioner, samhällsservice och offentliga mötesplatser så att den lokala utvecklingen av näringslivet samt byggande på landsbygden skall främjas.

En fungerande fysisk, digital och intellektuell infrastruktur är en förutsättning för att hela Östersunds kommun ska fortsätta växa på ett smart och hållbart sätt. Att snabbt kunna ta sig med tåg mellan Stockholm och Trondheim är prioriterat.

En väsentlig del i infrastrukturen är kommunal service­närvaro på i första hand serviceorter och servicepunkter. Det handlar också om fortsatt utbyggnad av bredband, en fungerande kollektivtrafik i hela kommunen och en fungerande infrastruktur för modern och fossilfri bilism i hela kommunen. Kommunen ska skapa fler pendlarparke­ringar med laddningsstationer i anslutning till landsbygdens servicepunkter.

Vatten är en grundförutsättning för allt levande och en förutsättning för människors hälsa, en hållbar utveckling och livsmedels- och energiproduktion. Östersunds kommun ska säkerställa god vattenkvalitet och ha en trygg beredskap för en reservtäkt.

I Östersunds kommun arbetar vi med effektiv klimatanpass­ning för att anpassa och säkra samhällsfunktioner när klimatet förändras.

Så här gör vi för att nå målet 2022

Uppdrag från fullmäktige 2022

Nämndernas egna uppdrag 2022

Nyckeltal 2022

Investeringar 2022

Stora investeringar har under året lagts på att göra Torvalla mer attraktivt som bostads­område. Investeringar har påbörjats för att ge Brunflo småbåtshamn ett lyft där även badbrygga, grillplats och sophantering kommer att finnas. Brunflo har under året fått en ny brandstation där det nu bara återstår vissa markåtgärder. Cykelåtgärder har satts in i form av säkrare passager, cykelstråk genom Östersunds centrum, upprättandet av ett cykelgarage vid Thomégränd och en ny gång- och cykelväg på Bergsgatan. Den nya bron vid Österängsparken är nu på plats och håller på att färdigställas. En översyn av kommunens skyddsrum har också påbörjats.

Arbetet med det nya vattenverket vid Minnesgärde och en uppgradering av vattenverket i Häggenås är i gång medan reningsverket i Tandsbyn har byggts om. Investeringar har gjorts i Fåker där fler nu har fått tillgång till kommunalt vatten och avlopp.

Belysningen har setts över både för att minska energiförbrukningen men även i syfte att öka känslan av trygghet.

Så här gjorde vi för att nå målet 2021

Summering 2021

Uppdrag från fullmäktige

Grön

Ta fram en utvecklingsplan för Torvalla (KS)

Grön

Genomför åtgärder för att öka klimatanpassning av kommunens verksamheter (TN, KS, BUN, VON, MSN, KFN)

Röd

Utred brister och behov i den regionala och nationella infrastrukturen (KS)

Grön

Utveckla en åldrandevänlig kommun inom ramen för samarbetet med WHO:s nätverk Age Friendly Cities and Communitys (VON)

Röd

Utveckla geografiskt informationssystem (GIS) och geodata inom kommunorganisationen (MSN)

Grön

Öka renoveringstakten på kommunens ledningsnät för VA (TN)

Röd

Planera för ersättning av Odenskogs återvinningscentral (TN)

Röd

Upprätta styrdokument för kollektivtrafik (MSN)

Under året har ett flertal insatser gjorts för att förbättra kommunens processer för fysisk planering, miljö- och samhällsskydd samt infrastruktur i syfte att skapa en mer trygg och tillgänglig stad och landsbygd.

Under hösten beslutades en strategi för utveckling av Torvalla och arbete utifrån utvecklingsplan Brunflo har påbörjats. Syftet är att utveckla Torvalla och Brunflo till attraktiva områden att bo och verka i.

Utifrån behovet att öka klimatanpassning av kommunens verksamheter har ett flertal åtgärder genomförts. Bland annat har en sk skyfallskartering för att kunna göra klimatanpassningar vid planering och byggande tagits fram.

Arbete med att utveckla en åldrandevänlig kommun har genomförts enligt plan. Under hösten har ett flertal medborgardialoger och fokusgruppsintervjuer genomförts och enligt planering ska en strategi lyftas till fullmäktige under 2022.

Inom målområdet har också en satsning på digitalisering skett för att förenkla för medborgarna. Bland annat har många nya e-tjänster inom plan och bygg lanserats och digitalisering av kommunens gamla detaljplaner har påbörjats. Uppdraget att utveckla kommunens geografiska informationssystem har dock inte genomförts i sin helhet och här fortsätter arbetet under 2022.

Inom transportområdet har det bland annat gjorts särskilda satsningar för extra turer för att förbättra skol- och arbetspendling. Uppdraget att upprätta styrdokument för kollektivtrafiken har påbörjats men slutförs först under 2022. Arbetet med att utreda brister och behov i den regionala och nationella infrastrukturen är påbörjat men fortsätter under kommande år.

Ett flertal renoveringar av ledningsnätet för VA har genomförts för att säkerställa god vattenkvalitet och mindre spill. Det har också genomförts inledande planering för utbyggnad av VA på ”annersia vilket är en viktig del både för att skydda kommunens vattentäkt men även för att möjliggöra fortsatt exploatering.

Planering för ersättning av Odenskogs återvinningscentral pågår i form av förstudie där såväl placering som ambitionsnivå ska utredas.

Investeringar

Stora investeringar har gjorts framför allt inom kommunens vatten- och avloppssida (VA). Arbetet med det nya vattenverket har kommit igång under året och även de mindre anläggningarna ute i kommunen har genomgått renoveringar och ombyggnationer. Även inom område avfall har en del större investeringar genomförts bland annat på anläggningen i Gräfsåsen.

Underhållsbeläggningen av kommunala gator och vägar har genomförts enligt plan och cykelvägar har färdigställts på Krondikesvägen samt på Mällbyvägen/Fritzhemsgatan.

En upprustning av Torvalla centrum har genomförts och även Kyrkparken har rustats upp. Utifrån utvecklingsplan Brunflo har förstudier påbörjats vad gäller utveckling av Brunflo småbåtshamn och cykelvägar till och från orten.

Kommunen köpte under 2020 in Grytan 4:66 och har under 2021 sålt fastigheten vidare till Fortifikationsverket.

Nyckeltal

I mål och budget fanns 16 nyckeltal. Trender för nyckeltalen och jämförelser med riket och kommungruppen är övervägande goda. Andel befolkning i kollektivtrafiknära läge är jämförelsevis god liksom invånarnas tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. Kommunen ligger även bra till vad gäller elavbrott mätt i genomsnittlig avbrottstid/kund samt mängd utsläpp till luft av kväveoxider mätt i antal kg/invånare. Nyckeltal om ekologisk status i sjöar och vattendrag visar jämförelsevis låga värden. Här har ett arbetssätt påbörjats för att kunna säkerställa god kemisk och ekologisk status tagits fram. Provtagningar och kartläggningar av föroreningar, exempelvis PFAS, har också påbörjats.

Avstämning mot politisk text

Den politiska text som de styrande tog fram för mandatperioden har stort fokus på att samhällsplaneringen ska fördelas jämnare över kommunen. Revidering av kommunens översiktsplan har genomförts och kommer att fortsätta under 2022. Utöver detta har en strategi för Torvalla och en utvecklingsplan för Brunflo upprättats och skidbacken i Lit har genomgått omfattande investeringar.

Den politiska texten påtalar även vikten av en fungerande kollektivtrafik och en fungerande infrastruktur. Här sker ett nära samarbete med regionen som står ansvariga för regionens kollektivtrafik och ett arbete har påbörjats med att ta fram kommunala styrdokument inom området.

För att säkerställa en god vattenkvalitet har ett program för Vatten och Avlopp (VA) tagits fram vilket kommer att lyftas till beslut under början av 2022. En utredning har även påbörjats för att säkerställa en reservtäkt.

Helhetsbedömning

Kommunen har under det senaste året genomfört ett flertal insatser för att förbättra kommunens processer inom målområdet. Fyra fullmäktigeuppdrag har inte genomförts under året men beräknas bli genomförda under kommande år. Bedömning är att de insatser som gjorts kopplat till målet i hög grad bidrar till att det kommunövergripande målet stärkts.

Utifrån den politiska text som de styrande tog fram för mandatperioden så görs också bedömning att kommunen ligger väl i fas att uppnå den politiska inriktningen inom mandatperioden. Målet bedöms därför som positivt.

Uppdrag från fullmäktige 2021

Nämndernas egna uppdrag 2021

Nyckeltal 2021

Medarbetare som utvecklat ett helt nytt dagvattenfilter

Fattat beslut om nytt vatten­verk respektive renings­verk i Häggenås och Tandsbyn

Byggt Östersunds första dagvattenpark

Sidan uppdaterad 2023-01-16