Mål 2 - I Östersunds kommun har vi en trygg och tillgänglig infrastruktur där både stad och landsbygd växer på ett smart och hållbart sätt

Mål 2 handlar om hur vi bygger samhället.

När Östersunds kommun får allt fler innevånare skapas nya möjligheter för ekonomisk tillväxt. Samhälls­planeringen måste utgå från att tillväxten ska fördelas jämnare över kommunen, samtidigt som sociala klyftor ska minska och hållbarheten i kedjorna mellan stad och landsbygd blir en del av till­växten. Någon särskild landsbygdsstrategi ska inte finnas. Utvecklingen av hela kommunen ska rymmas i det nya tillväxtprogrammet.

I Östersunds kommun ska stad och land utvecklas tillsammans och i takt. Den hållbara stads- och landsbygdsutvecklingen säkerställer likvärdig tillgång till boende, kommunikationer, samhällsservice och offentliga mötesplatser så att den lokala utvecklingen av näringslivet samt byggande på landsbygden skall främjas. En fungerande fysisk, digital och intellektuell infrastruktur är en förutsättning för att hela Östersunds kommun ska fortsätta växa på ett smart och hållbart sätt.

En väsentlig del i infrastrukturen är kommunal servicenärvaro på i första hand serviceorter och trygghetsorter. Det handlar också om fortsatt utbyggnad av bredband, en fungerande kollektivtrafik i hela kommunen och en fungerande infrastruktur för modern och fossilfri bilism i hela kommunen. Kommunen ska skapa fler pendlarparkeringar med laddningsstationer i anslutning till landsbygdens servicepunkter.

Vatten är en grundförutsättning för allt levande och en förutsättning för människors hälsa, en hållbar utveckling och livsmedels- och energi­produktion. Östersunds kommun ska säkerställa god vattenkvalitet och ha en trygg beredskap för en reservtäkt.

I Östersunds kommun arbetar vi med effektiv klimatanpassning för att anpassa och säkra samhällsfunktioner när klimatet förändras.

Så här gör vi för att nå målet

Uppdrag från fullmäktige

Investeringar

Under mål 2 återfinner vi investeringar som görs utifrån ett samhällsbyggnadsperspektiv.

Så här ligger kommunen till per sista augusti

Kommunen har genomfört köp av Styckmästaren 2 (omnämnd som slakteritomten) för 25 miljoner kronor. På fastigheten finns planer på att bland annat bygga bostäder.

Kommunen har investerat 31 miljoner kronor inom vatten- och avloppssidan. Investeringsmedlen har främst använts till sanering av ledningsnät, säkerhetshöjande åtgärder samt utförda insatser inför det planerade vattenverket.

Kommunen har investerat i nya containrar till återvinningscentralen i Odenskog och 1,8 miljoner kronor har använts till att förnya stadens gatualléer. Investeringar har även gjorts på Vinterparken och Norra parken.

8 miljoner kronor har lagts ned på investeringar inom gator, vägar och parkering. Investeringarna består främst av förnyelse inom trafikhänvisningssystemet, signalprioritering, broprogram och åtgärder vid trafikplats Odenskog.

Budget: 227 miljoner kronor.
Utfall: 66 miljoner kronor.
Prognos: 104 miljoner kronor.

Nyckeltal

För att nå målet har vi bland annat:

Fortsatt arbetet med utvecklingsplan Brunflo

Renoverat vatten- och avloppsledningar

Tagit fram en stadsmodell i 3D