Mål 3 - I Östersunds kommun har vi ett positivt företagsklimat och medborgarna har arbete och bostad

Mål 3 handlar om näringsliv, bostad och arbete.

Välfärdens resurser genereras ur ett välmående företagsklimat som skapar utrymme för entreprenörer och växande företag, och därmed för jobb och skatteintäkter. Plats att växa är en del av Östersunds varumärkes­plattform vilket också är en bra beskrivning på kommunens politiska syn på företagsklimatet. Det ska finnas plats att växa för entreprenörer, idéer och företag. Utgångspunkten för kommunens näringslivsstrategi ska därför vara att skapa högre i tak för innovation, entreprenörskap och att förenkla för befintliga företag att utvecklas och växa i hela kommunen. Kommunen ska också vara att se som en kompetent utvecklingspartner i ett snabbt föränderligt näringsliv. Näringslivet bör uppfatta kommunen, dess politiker och tjänstemän som möjliggörare för fortsatt utveckling av företagen. Som myndighet och tillståndsgivare bör kommunen alltid pröva ett ja innan man säger nej, och principen att företag ska ha en dörr in till kommunen ska hela tiden utvecklas och förbättras.

Tjänster och digitala lösningar är avståndsoberoende och viktiga i sammanhanget. Testbäddar och innovationsupp­handlingar är andra verktyg, där kommunen kan vara partner och initiativtagare. Besöksnäring, friluftsliv och den lokala matproduktionen är också viktiga framtidsbranscher. Därför ska kommunen öka andelen lokala livsmedel som används i kommunens matproduktion och underlätta för logistik och samordnad varudistribution i hela kommunen.

Fördelningen mellan män och kvinnor som driver företag är inte jämlik. Östersund kommun ska vara bästa kommunen i landet för kvinnor att driva företag i.

Länets näringsliv bärs upp av mindre företag och kommunen ska vid upphandlingar alltid lägga sig vinn om att dela upp större projekt i mindre delar, så att även mindre företag kan vara med och lägga anbud.

Östersunds kommun vill också fortsatt planera och exploatera för att ge bättre förutsättningar för företagen som ska utveckla vår stadskärna. Kommunen ska vara en del i ett partnerskap mellan destinationsbolag, handel, fastighetsägare och kommun i ett kontinuerligt utvecklingsarbete för Östersunds stadskärna.

Östersunds kommun ska även sikta på att bli landets bästa landsbygdskommun. Kommunen ska därför planera för fler och mer blandat byggande i tätorterna på landsbygden. Kommunen ska även bidra till ökad tillgång på mark i olika prisklasser och lägen för företag som behöver växa eller önskar etablera sig i Östersunds kommun.

Integration är en viktig del av kommunens verksamhet vilket innebär stöd men även kravställande från samhället. Att hänvisa människor och speciellt nyanlända till ett passivt bidragsberoende är förödande både för samhället och de enskilda som lätt hamnar i ett utanförskap. Kommunen ska därför fortsätta utveckla hållbara integrationsfrämjande insatser.

Så här gör vi för att nå målet 2022

Uppdrag från fullmäktige 2022

Nämndernas egna uppdrag 2022

Nyckeltal 2022

Investeringar 2022

Inga större investeringar är kopplade till målet.

Så här gjorde vi för att nå målet 2021

Summering 2021

Uppdrag från fullmäktige

Grön

Främja den lokala näringslivsutvecklingen genom att dela upp fler upphandlingar i mindre delar och utbilda anbudsgivarna (KS)

Grön

Genomför åtgärder så att Östersunds kommun har Sveriges bästa företagarklimat för kvinnor som är företagare (KS)

Grön

Samordna insatser för att främja arbetet med kommunens och näringslivets kompetensförsörjningsbehov (KS, SAN)

Grön

Anpassa utbudet av arbetsmarknads- och studieförberedande insatser (KS, SAN)

Grön

Genomför integrationsfrämjande insatser (SAN)

Ett av 2021 års uppdrag var att utveckla Östersund till landets bästa kommun för kvinnliga företagare. Under året har ett flertal workshops arrangerats för att lyfta fram kvinnors företagande och deras förutsättningar. Då det inte finns några mätningar inom området att utgå från är det svårt att avgöra om kommunen nått förväntat resultat. Ett flertal aktiviteter riktade mot näringslivet har också genomförts för att öka kunskapen kring offentlig upphandling. Kommunens näringslivsundersökning har analyserats och följts upp och en näringslivsstrategi för hållbar tillväxt har tagits fram.

Den beslutade riktlinjen för lokal arbetsmarknadspolitik har legat till grund för arbetet mot ökad sysselsättning och främjande av näringslivets och kommunens kompetensförsörjningsbehov. En kommunövergripande processkartläggning för arbetsmarknadspolitiken har genomförts under året och en regelbunden dialog mellan social och arbetsmarknadsnämnden kring näringslivets behov av kompetens och utbildning har förts. Analys av behov har tagits med i planering och dimensionering av vuxenutbildningen. Ett aktivt arbete med att inkludera målgrupper som står utanför arbetsmarknaden har också skett i samarbete mellan olika aktörer. Ett Coach/utbildningsprogram hos Navigatorcentrum med arbetsmarknadsinriktning för språksvaga (18-65 år) är färdigställt och startar januari 2022.

Integrationsfrämjande insatser har också genomförts genom olika projekt och initiativ.

Investeringar

Inga investeringar kopplade till målet har genomförts under året.

Nyckeltal

I mål och budget finns 14 nyckeltal. Företagsklimatet vid senaste mätning var jämförelsevis gott. Bostadsbyggandet har de senaste åren varit hög även om viss avmattning setts de senaste åren. Trender för nyckeltal om förvärvsarbete och arbetslöshet visar negativ trend till följd av pandemin men ligger ändå på en jämförelsevis god nivå.

Avstämning mot politisk text

Enligt den politiska text som de styrande tog fram för mandatperioden ska kommunen vara en kompetent utvecklingspartner i ett snabbt föränderligt näringsliv. Den mätning av företagsklimatet som presenteras av SKR (Insikt) visar ett jämförelsevis gott värde för Östersunds kommun. Ett antal större företag har såväl etablerat sig som visat intresse för kommunen. För att kunna locka ytterligare företagsetableringar är tillgång till mark en trång sektor och här kommer två nytillsatta tjänster från och med 2022 verka för att lösgöra mer mark för såväl näringslivet som för bostadsmarknaden. För att stärka den lokala matproduktionen har de policys som tagits fram för Barn- och utbildningsnämnden samt Vård- och omsorgsnämnden satt fokus på inköp av lokala livsmedel.

I den politiska texten framgår det att kommunen ska planera och exploatera i syfte att erhålla utmärkelserna Årets stadskärna och Årets landsbygdskommun. Stadskärnan vann pris redan 2019 och målet är att kommunen ska utnämnas till Årets landsbygdskommun under 2023. I texten anges också att Östersund kommun ska vara den bästa kommunen i landet för kvinnor att driva företag i vilket formulerades i ett uppdrag under 2021. Här finns i nuläget inga mätningar gjorda som kan påvisa ett faktiskt resultat men ett flertal insatser för att lyfta det kvinnliga företagandet har genomförts under året.

Den politiska texten påtalar att tjänster och digitala lösningar ska utvecklas till att vara avståndsoberoende. Den pandemi som rått under mandatperioden samt politikens ekonomiska satsning på digitalisering har påskyndat den digitala utvecklingen i kommunen. Förutom ökade möjligheter till distansarbete för kommunens medarbetare erbjuds numera kommunens invånare och näringsliv också ett flertal nya e-tjänster.

Helhetsbedömning

Kommunen har under det senaste året genomfört ett flertal insatser för att förbättra kommunens processer inom målområdet. Samtliga uppdrag från fullmäktige har genomförts och nyckeltal visar övervägande positiva värden. Bedömning är att de insatser som gjorts kopplat till målet bidrar till att det kommunövergripande målet stärkts.

Utifrån den politiska text som de styrande tog fram för mandatperioden så görs också bedömning att kommunen ligger väl i fas att uppnå den politiska inriktningen inom mandatperioden. Målet bedöms därför som positivt.

Uppdrag från fullmäktige 2021

Nämndernas egna uppdrag 2021

Nyckeltal 2021

För att nå målet 2022 har vi bland annat:

Kommunens energi- och klimatrådgivare hjälper företag att spara el

Arrangerat hemvändarevent

Satsat på företagandet på landsbygden

Sidan uppdaterad 2023-01-16