Mål 3 - I Östersunds kommun har vi ett positivt företagsklimat och medborgarna har arbete och bostad

Mål 3 handlar om näringsliv, bostad och arbete.

Välfärdens resurser genereras ur ett välmående företagsklimat som skapar utrymme för entreprenörer och växande företag, och därmed för jobb och skatteintäkter. Plats att växa är en del av Östersunds varumärkes­plattform vilket också är en bra beskrivning på kommunens politiska syn på företags­klimatet. Det ska finnas plats att växa för entreprenörer, idéer och företag. Utgångspunkten för kommunens tillväxtprogram ska därför vara att skapa högre i tak för innovation, entreprenörskap och att förenkla för befintliga företag att utvecklas och växa i hela kommunen. Kommunen ska också vara att se som en kompetent utvecklingspartner i ett snabbt föränderligt näringsliv. Näringslivet bör uppfatta kommunen, dess politiker och tjänste­män som möjliggörare för fortsatt utveckling av företagen. Som myndighet och tillståndsgivare bör kommunen alltid pröva ett ja innan man säger nej, och principen att företag ska ha en dörr in till kommunen ska hela tiden utvecklas och förbättras.

Tjänster och digitala lösningar är avståndsoberoende och viktiga i samman­hanget. Testbäddar och innovationsupphandlingar är andra verktyg, där kommunen kan vara partner och initiativtagare. Besöksnäring, friluftsliv och den lokala matproduktionen är också viktiga framtidsbranscher. Därför ska kommunen öka andelen lokala livsmedel som används i kommunens matproduktion och underlätta för logistik och samordnad varudistribution i hela kommunen.

Fördelningen mellan män och kvinnor som driver företag är inte jämlik. Östersund kommun ska vara bästa kommunen i landet för kvinnor att driva företag i.

Länets näringsliv bärs upp av mindre företag och kommunen ska vid upphandlingar alltid lägga sig vinn om att dela upp större projekt i mindre delar, så att även mindre företag kan vara med och lägga anbud.

Östersunds kommun vill också fortsatt planera och exploatera för att ge bättre förutsättningar för företagen som ska utveckla vår stadskärna. Förhoppningsvis blir Östersund Årets Stadskärna under 2019 även om detta bara är ett redskap för att kommunen ska vara en del i ett partnerskap mellan destinationsbolag, handel, fastighetsägare och kommun i ett kontinuerligt utvecklingsarbete i Östersunds stadskärna.

Östersunds kommun ska även sikta på att bli landets bästa landsbygds­kommun. Kommunen ska därför planera för fler och mer blandat byggande i tätorterna på landsbygden. Kommunen ska även bidra till ökad tillgång på mark i olika prisklasser och lägen för företag som behöver växa eller önskar etablera sig i Östersunds kommun.

Så här gör vi för att nå målet

Uppdrag från fullmäktige

Investeringar

Kommunen arbetar kontinuerligt för att säkerställa tillgång på mark för kommande behov vid nybyggnation. Under 2020 kommer 5 miljoner att investeras på mindre markförvärv.

Så här ligger kommunen till per sista april

Kommunen beräknar överskrida budget för markförvärv med 25 miljoner kronor vilket avser köp av slakteritomten från Östersundshem.

Nyckeltal

För att nå målet har vi bland annat:

Fortsatt samverkan med näringslivet

Erbjudit feriepraktik till ungdomar

Gett restauranger möjlighet att öppna i förtid