Mål 4 - I Östersunds kommun ska alla barn och elever klara sin utbildning, nå sin gymnasie­examen och utmanas i sitt livslånga lärande

Mål 4 handlar om utbildning – allt från förskola till vuxen­ut­bild­ning.

Utbildning ger makt att hitta sin väg i livet, oavsett hur starten såg ut och kunskap är även grunden för demokrati. Att skapa och vidmakthålla en framgångsrik skola och förskola är ett av Östersunds kommuns prioriterade kärnuppdrag där utbildning och lärande ska utgå från evidens och beprövad erfarenhet.

I Östersunds kommun är det övergripande målet att följa Skolverkets riktlinjer ”alla barn och ungdomar skall, oberoende av hemvist samt sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i det offentliga skolväsendet. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan skall gestalta och förmedla”. För att uppnå dessa värden arbetar kommunen med tydliga uppdrag. Det är av stor vikt att ett arbete sker som länkar i varandra och de olika nivåerna inom kommunen från fullmäktige ned till verksamheterna.

Varje elev ges rätt stöd för att klara av kunskapsmålen, med rätt att få stöd och hjälp på den nivå de själva befinner sig på. Förskola och skola ska ha kunskaper och resurser för att möta elever med särskilda behov.

I Östersunds kommun ska inte bakgrundsfaktorer som bostadsort och föräldrars utbildningsnivå vara avgörande för elevernas studieresultat. I Östersunds kommun kompenserar skolan för olika förutsättningar och bakgrund, som bostadsområde och sociala förhållanden, vilket är en förutsättning för ett jämlikt samhälle.

Alla Östersunds skolor ska vara framgångsrika och präglas av en stimulerande lärmiljö med struktur, ordning, studiero, trygghet och fokus på kunskap. Kommunen arbetar strategiskt och systematiskt mot kränkningar och mobbning där Elevhälsan bidrar till att den psykiska hälsan ökar. Skolenheterna ska följa stadieindelningen som anges i lagstiftningen. I skolor med stora utmaningar ska de för uppdraget bäst lämpade rektorerna och lärarna finnas placerade.

I Östersunds kommun ska alla föräldrar ges möjlighet att ta ställning till olika skolor och göra ett aktivt skolval. Alla skolor ska vara med och ta emot nyanlända och asylsökande. Valfriheten och det fria skolvalet är viktig del i Östersunds utbildningskvalitet liksom byskolorna. Utbildningen ska ge barn och elever förutsättningar att minst nå kraven för godkända kunskapsmål och nå gymnasieexamen.

Det ska ges möjligheter för omskolning senare i livet, detta för att tillgodose individens, arbetsmarknadens och samhällets krav på ökad kompetens.

Så här gör vi för att nå målet 2022

Uppdrag från fullmäktige 2022

Nämndernas egna uppdrag 2022

Nyckeltal 2022

Investeringar 2022

I den stora satsning som sker på kommunens skolor har Odensalaskolan färdigställts och renoveringsåtgärder har påbörjats på den gamla delen av skolan. Vallaskolans kök är under renovering och på Lugnvik/Sjöängsskolan är arbetet i full gång vilket även gäller för Marieby skola. Kastalskolans idrottshall har fått nytt golv och åtgärder har gjorts avseende ljudnivå. En ny förskola är under uppbyggnad och brandskyddet på skolor och förskolor ses över. Det eftersatta underhållet på kommunens skolor har föranlett en större engångspost för att åtgärda de mest akuta bristerna.

Så här gjorde vi för att nå målet 2021

Summering 2021

Uppdrag från fullmäktige

Grön

Minska matsvinnet inom barn- och utbildningsverksamheten (BUN, TN)

Röd

Stadieindela kommunens skolor enligt läroplanen (BUN)

Grön

Genomför insatser för att öka måluppfyllelsen för alla grundskolans stadier inklusive förskoleklass med beaktande av Skollagens skrivning om alla elevers rätt till ledning och stimulans utifrån sina förutsättningar (BUN)

Grön

Stärk samarbetet mellan skolledningar och Barn- och elevhälsan för att förtydliga och skapa samsyn kring elevhälsouppdraget (BUN)

Röd

Genomför insatser för att stärka och stödja rektorers pedagogiska ledarskap (BUN)

Grön

Skolfam projektet implementeras in i ordinarie verksamhet (BUN)

Under året har ett flertal insatser gjorts för att förbättra kommunens processer för utbildning.

För att öka måluppfyllelsen inom grundskolan har nya strukturer för kvalitetsarbete arbetas fram och ett implementeringsarbete har påbörjats. Samarbetet mellan skolledningar och elevhälsan har under året successivt förbättrats och stärkts. Dialoggruppen med rektorer utgör ett betydelsefullt samtalsforum för att etablera ökad tydlighet och samsyn i elevhälsofrågor. Gruppen har numera en stabil struktur med regelbundna möten och tydliga fokusområden som är framtagna av rektorer och elevhälsochefer gemensamt. Det sk Skolfam-projektet som syftade till att höja skolresultatet för barn i familjehem är nu implementerat i ordinarie verksamhet.

Ett antal åtgärder har också genomförts för att öka kompetensen inom pedagogiskt ledarskap samt likvärdigheten mellan skolor och förskolor. Pandemin har dock försenat arbetet då fysiska möten eller utbildningsinsatser enligt plan inte varit möjliga.

Uppdraget att stadieindela kommunens skolor enligt läroplanen är genomfört med undantag för Marieby skola där det funnits lokalmässiga utmaningar. Från höstterminen 2022 är planen att även Marieby skola ska vara stadieindelad.

Insatser för att minska matsvinnet har genomförts i samarbete mellan Barn- och utbildningsförvaltningen och Måltidsservice. Exempel på aktiviteter är ökad försäljning av "restmatlådor" samt att elever fått lära sig laga mat med matrester i hemkunskapen.

Investeringar

Inga större investeringar har genomförts under målet. Flertalet av investeringar kopplade till kommunens skolverksamhet är fastighetsrelaterade och redovisas under mål åtta.

Nyckeltal

I mål och budget finns 26 nyckeltal. Trender för nyckeltalen är i huvudsak goda. Behörigheten till gymnasiet i kommunala skolor har ökat och då framförallt bland pojkar. Östersund ligger här också jämfört riket och kommungruppen på en något högre nivå. Tryggheten hos elever i åk 9 har ökat. Andelen legitimerade lärare har ökat. Gymnasieelever med examen inom 4 år ligger på en jämförelsevis hög nivå.

Avstämning mot politisk text

Enligt den politiska text som de styrande tog fram för mandatperioden ska alla föräldrar ges möjlighet att ta ställning till olika skolor och göra ett aktivt skolval och samtliga skolor ska vara stadieindelade. Detta är, med undantag för Marieby skola, genomfört.

Politiken påtalar också att alla Östersunds skolor ska vara framgångsrika och präglas av en stimulerande lärmiljö. Här har de insatser som genomförts under året bidragit, till exempel förbättrat samarbete med elevhälsan, förbättrat arbete med det pedagogiska ledarskapet och arbete med ökad likvärdighet mellan skolor och förskolor.

Helhetsbedömning

Kommunen har under det senaste året genomfört ett flertal insatser för att förbättra kommunens processer inom utbildning. Även om två fullmäktigeuppdrag inte genomförts under året så görs bedömning att de insatser som gjorts kopplat till målet i hög grad bidrar till att det kommunövergripande målet stärkts.

Utifrån den politiska text som de styrande tog fram för mandatperioden så görs också bedömning att kommunen ligger väl i fas att uppnå den politiska inriktningen inom mandatperioden. Målet bedöms därför som positivt.

Uppdrag från fullmäktige 2021

Nämndernas egna uppdrag 2021

Nyckeltal 2021

För att nå målet 2022 har vi bland annat:

Stärkt förskolornas arbete med likabehandling och norm­­­kreativitet

Välkomnat eleverna till nya Odensalaskolan

Ordnat samisk kultur­fördjup­ning för förskolepedagoger

Sidan uppdaterad 2023-01-16