Mål 4 - I Östersunds kommun ska alla barn och elever klara sin utbildning, nå sin gymnasie­examen och utmanas i sitt livslånga lärande

Mål 4 handlar om utbildning – allt från förskola till vuxen­ut­bild­ning.

Utbildning ger makt att hitta sin väg i livet, oavsett hur starten såg ut och kunskap är även grunden för demokrati. Att skapa och vidmakthålla en framgångsrik skola och förskola är ett av Östersunds kommuns prioriterade kärnuppdrag där utbildning och lärande ska utgå från evidens och beprövad erfarenhet.

I Östersunds kommun är det övergripande målet att följa skolverkets riktlinjer ”alla barn och ungdomar skall, oberoende av hemvist samt sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i det offentliga skolväsendet. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan skall gestalta och förmedla”. För att nå dessa mål arbetar kommunen med tydlig målstyrning som är grunden för resursfördelningen.

Varje elev ges rätt stöd för att klara av kunskapsmålen, med rätt att få stöd och hjälp på den nivå de själva befinner sig på. Förskola och skola ska ha kunskaper och resurser för att möta elever med särskilda behov.
I Östersunds kommun ska inte bakgrundsfaktorer som bostadsort och föräldrars utbildningsnivå vara avgörande för elevernas studieresultat. I Östersunds kommun kompenserar skolan för olika förutsättningar och bakgrund, som bostadsområde och sociala förhållanden, vilket är en förutsättning för ett jämlikt samhälle.

Alla Östersunds skolor ska vara framgångsrika och präglas av en stimulerande lärmiljö med struktur, ordning, studiero, trygghet och fokus på kunskap. Kommunen arbetar strategiskt och systematiskt mot kränkningar och mobbning där Elevhälsan bidrar till att den psykiska hälsan ökar. Skolenheterna ska följa stadieindelningen som anges i lagstiftningen. I skolor med stora utmaningar ska de för uppdraget bäst lämpade rektorerna och lärarna finnas placerade.

I Östersunds kommun ska alla föräldrar ges möjlighet att ta ställning till olika skolor och göra ett aktivt skolval. Alla skolor ska vara med och ta emot nyanlända och asylsökande. Valfriheten och det fria skolvalet är viktig del i Östersunds utbildningskvalitet liksom byskolorna. Utbildningen ska ge barn och elever förutsättningar att minst nå kraven för godkända kunskapsmål och nå gymnasieexamen.

Det ska ges möjligheter för omskolning senare i livet, detta för att tillgodose individens, arbetsmarknadens och samhällets krav på ökad kompetens.

Så här gör vi för att nå målet 2021

Uppdrag från fullmäktige 2021

Investeringar 2021

Stora investeringar görs under 2021 på kommunens skolor och förskolor både vad gäller drift och underhåll men även på nybyggnationer. Dessa investeringar redovisas under mål åtta där kommunens investeringar för lokaler och anläggningar ligger placerade.

Nyckeltal 2021

Så här gjorde vi för att nå målet 2020

Uppdrag från fullmäktige 2020

Investeringar 2020

Kommunens satsning på underhåll/nybyggnader av kommunens skolor och förskolor redovisas under mål åtta.

Nyckeltal 2020

För att nå målet 2020 har vi bland annat:

Påbörjat resan mot en håll­bar förskole- och skol­organisation

Svarat på barns frågor om corona

Satsat på Skolfam för familje­hemsplacerade barn

Garanterat bostad åt alla studenter

Samverkat för att göra student­firandet säkert

Arbetat för att skapa trygghet i skolorna