Mål 5 - I Östersunds kommun finns goda förut­sätt­ningar för en meningsfull fritid och ett aktivt liv

Mål 5 handlar om kultur och fritid.

Ett rikt och tillgängligt kulturutbud skapar en känsla av gemenskap i en växande kommun. Det är i mötet med andra människor vi lär oss att förstå varandra och omvärlden.

En kulturstrategi är under framtagande där befintlig kultur, framtida kreativa uttryck, kreativa och kulturella näringars behov, samt bibliotekens och kulturskolornas nya roller kommer att beaktas. Östersund ska vara en stad där kulturella upplevelser är ständigt närvarande och där gatubilden inbjuder till aktiviteter. Kulturstrategin ska ha som utgångspunkt att kommunen och övriga samhällsaktörer gemensamt ska främja kulturella initiativ både på landsbygden och i staden.

Östersund har under lång tid haft profilen av friluftsstad, med goda förutsättningar för idrott och friluftsliv. Utvecklingen av idrott och friluftsliv ska lyftas in i arbetet med aktualiserad översiktsplan och det nya tillväxt­programmet. Särskild tonvikt ska då läggas vid ett perspektiv på hela kommunen.

Mer arbete bör läggas på att främja spontanidrottsplatser och samverka för att behålla grönytor för både friluftsliv och rekreation. Nyligen framtagen rapport om anläggningsutveckling är en del av underlaget för kommande prioriteringar. Särskilt fokus de kommande åren ska ligga på jämställdhet och tillgänglighet. Viktigt när resurserna fördelas är att bryta den ojämlika behandlingen mellan könen när det gäller villkoren för att utöva idrott i Östersunds kommun.

Östersunds kommun ska också fortsatt arbeta med målet att vara värd för stora idrotts- och kulturevenemang såsom Storsjöcupen och Storsjöyran.

Det här gör vi för att nå målet 2021

Uppdrag från fullmäktige 2021

Investeringar 2021

Investeringar under detta mål motsvarar under 2021 cirka 38 miljoner kronor. Under mål fem redovisas investeringar för 12 miljoner kopplade till Storsjö­badet och 13 miljoner till skidbacken i Lit. En stor del av de investeringar som kopplas till idrottsanläggningar ligger placerade under mål åtta där kom­munens investeringar för drift av lokaler och anläggningar återfinns.

Nyckeltal 2021

Det här gjorde vi för att nå målet 2020

Uppdrag från fullmäktige 2020

Investeringar 2020

Investeringsbehovet inom idrott- och fritidssidan omfattar främst reinvesteringar på befintliga anläggningar. Några av de anläggningar som under 2020 har tagit del av reinvesteringarna är Gustafsbergsbacken, Storsjöbadet, Hofvallen, Brunflo IP och Klanghallen.

Nyckeltal 2020

För att nå målet 2021 har vi bland annat:

Samverka för till­gäng­ligare anläggningar