Mål 5 - I Östersunds kommun finns goda förut­sätt­ningar för en meningsfull fritid och ett aktivt liv

Mål 5 handlar om kultur och fritid.

Ett rikt och tillgängligt kulturutbud skapar en känsla av gemenskap i en växande kommun. Det är i mötet med andra människor vi lär oss att förstå varandra och omvärlden.

Östersund ska vara en stad där kulturella upplevelser är ständigt närvarande och där gatubilden inbjuder till aktiviteter. Utgångspunkt är att kommunen och övriga samhällsaktörer gemensamt ska främja kulturella initiativ både på landsbygden och i staden.

Östersund har under lång tid haft profilen av friluftsstad, med goda förutsättningar för idrott och friluftsliv. Utvecklingen av idrott och friluftsliv ska lyftas in i arbetet med aktualiserad översiktsplan. Särskild tonvikt ska då läggas vid ett perspektiv på hela kommunen.

Mer arbete bör läggas på att främja spontanidrottsplatser och samverka för att behålla grönytor för både friluftsliv och rekreation. Särskilt fokus de kommande åren ska ligga på jämställdhet och tillgänglighet. Viktigt när resurserna fördelas är att bryta den ojämlika behandlingen mellan könen när det gäller villkoren för att utöva idrott i Östersunds kommun.

Östersunds kommun ska också fortsatt arbeta med målet att vara värd för stora idrotts- och kulturevenemang såsom Storsjöcupen och Storsjöyran.

Det här gör vi för att nå målet 2022

Uppdrag från fullmäktige 2022

Nämndernas egna uppdrag 2022

Nyckeltal 2022

Investeringar 2022

Lits tennisplan och slalombacke har färdigställts under sommaren. Fortsatta invester­ingar har gjorts på Frösö ridcenter och skidstadion. Investeringar har gjorts på parasport­området och Sporthallen har fått nytt ventilationsaggregat. Duschutrymmen i Östersunds tennishall och på Brunflobadet har genomgått renoveringar och på tennishallen kommer även takpappen att bytas ut.

Åkeräng IP och Östersund arena har båda fått nya konstgräsplaner. Östersund arena har även fått nytt tak och anpassats inför hockey-allsvenskan.

Det här gjorde vi för att nå målet 2021

Summering 2021

Uppdrag från fullmäktige

Grön

Revidera och anpassa de styrmedel kommunen har för att öka jämställdheten inom föreningslivet (KFN, SAN, VON, KS)

Röd

Utveckla kommunens kultur- och fritidsverksamheter så de blir tillgängliga för ekonomiskt utsatta grupper i Östersunds kommun (KFN)

Röd

Säkerställ att processen för evenemang implementeras (KS)

Röd

Utveckla samverkansformer kring näridrottsplatser och spontanidrottsytor internt i kommunorganisationen och med civilsamhället (KFN)

Under 2021 har ett flertal verksamheter inom kommunen reviderat och anpassat sina styrmedel för att öka jämställdheten inom föreningslivet. Kommunens utbud av kultur- och fritidsverksamhet skulle under 2021 tillgängliggöras för ekonomiskt utsatta grupper. Arbetet är påbörjat och beräknas bli avslutat under 2022.

För att kunna göra rätt prioriteringar av allaktivitets- och spontanidrotssytor har en utredning påbörjats där samverkansformerna internt inom kommunen men även med civilsamhället ska klargöras. Utredningen beräknas vara klar till sommaren 2022.

Under 2021 fanns uppdrag att implementera processen för evenemang. Denna processkartläggning har skjutits på framtiden och uppdraget har därmed inte genomförts.

Investeringar

De investeringar som beviljats för att rusta upp vädertemplet i Torvalla och för konstnärlig gestaltning på Storsjö strand har inte genomförts under 2021 utan har skjutits upp till 2022. De investeringsmedel som avsatts för spontanidrottsytor nyttjats då de är avhängiga den utredning som pågår. Den planerade asfalteringen av parkeringen vid Tennishallen samt investeringar i hallens värmesystem har inte genomförts.

En förstudie vad gäller renoveringar av idrottshallen på Kastalskolan i Brunflo har genomförts vilken har utmynnat i att viss renovering av hallen ska genomföras under 2022. Skidbacken i Lit har i stort färdigställts under 2021 där enbart mindre åtgärder kvarstår till 2022.

Nyckeltal

I mål och budget finns 5 nyckeltal. Deltagartillfällen i idrottsföreningar liksom aktivitetstillfällen för barn- och unga i kommunala bibliotek har minskat vilket troligen är en konsekvens av Coronapandemin.

Ny medborgarundersökning som genomfördes i slutet av 2021 innehöll flera nyckeltal av relevans för målområdet. Dessa kommer att medtas i budget 2022.

Avstämning mot politisk text

I den politiska text som de styrande tog fram för mandatperioden ska kommunen präglas av ett rikt och tillgängligt kulturutbud som skapar en känsla av gemenskap. Den politiska texten pekar också på vikten av att kommunen fortsatt ska arbeta för att vara värd för stora idrotts- och kulturevenemang. En policy för evenemang är under framtagande vilket kommer att stärka kommunens arbete med detta.

Den pandemi som rått under stora delar av mandatperioden har starkt begränsat tillgängligheten till det kulturliv som annars präglar kommunen. Detsamma gäller för idrottsevenemang som exempelvis Storsjöcupen som inte kunnat genomföras. En riktlinje samt en strategi för kultur har tagits fram och kommer att tas för beslut under början av 2022. En fördjupad utredning har under 2021 tillsatts vad gäller Exercishallen i syfte att säkerställa en långsiktig och permanent verksamhet i lokalen som ska stärka kulturutbudet i kommunen. Utredningen kommer att presenteras under 2022.

Den politiska texten pekar även på behovet av att behålla grönytor för friluftsliv och rekreation och utbudet ska präglas av jämlikhet mellan könen samt att hela kommunens behov beaktas. Utredningar pågår både vad gäller jämställdhetsfrågor samt hur prioritering av anläggningar för näridrottsplatser och spontanidrott ska ske vilka beräknas vara färdigställda under 2022.

Helhetsbedömning

Pandemins effekter på kultur- och föreningslivet har under året varit en utmaning för verksamheterna inom målområdet och att möta dessa utmaningar har tagit utrymme från planerad verksamhet. Kommunen har under det senaste året påbörjat ett flertal insatser för att förbättra kommunens processer inom kultur, fritid och turism men dessa har inte slutförts. Tre av fyra fullmäktigeuppdrag har inte genomförts under året.

Utifrån den politiska text som de styrande tog fram för mandatperioden så görs bedömningen att kommunen kommer att kunna uppnå den politiska inriktningen under mandatperioden om de insatser som påbörjats under 2021 genomförs under 2022. Målet bedöms därför med viss osäkerhet som positivt.

Uppdrag från fullmäktige 2021

Nämndernas egna uppdrag 2021

Nyckeltal 2021

Sidan uppdaterad 2023-01-16