Mål 8 - I Östersund är kommunen en modern och attraktiv arbetsgivare

Mål 8 handlar om organisationens stödprocesser såsom löner, HR, IT, lokaler, med mera.

Tillgången på välutbildad personal är en nyckelfråga för att Östersunds kommun ska klara kommande demografiska utmaningar. För att säkra den framtida kompetensförsörjningen ska därför kommunen aktivt och strategiskt arbeta med att vara en god och attraktiv arbetsgivare. Detta gäller såväl vid avslut som vid marknadsföring, rekrytering, introduktion och utveckling.

Medarbetarna ska känna sig nöjda med sin arbetssituation och uppleva att de har ett stimulerande arbete med goda möjligheter till utveckling och delaktighet. Detta leder enligt forskning också till minskad sjukfrånvaro vilket är något som ska eftersträvas. Ledarskapet och medarbetarskapet i organisationen ska vara tydligt såväl i ansvar som utvecklingsmöjligheter. I Östersunds kommun ska ledarskap och medarbetarskap präglas av kärnvärdena engagerat, utvecklande och omtänksamhet.

En annan nyckelfråga vad gäller framtida kompetensförsörjning är att integrationen fortsätter att utvecklas och leder till en fungerande, snabb integrationskedja med fokus på att nyanlända snabbt ska komma i arbete och lära sig språket. Kommunen ska som länets största arbetsgivare ta sin del av de praktikplatser som behövs, men också utöka samarbetet med näringsliv och civilsamhälle, bland annat med IOP-lösningar (Ideellt Offentligt Partnerskap) för att fortsätta ligga i topp när det gäller att få nyanlända i arbete och/eller i utbildning.

Östersunds kommun ska arbeta långsiktigt och strategiskt med jämställdhet och mångfaldsfrågor, detta för att riva osynliga hinder som konfirmerar icke jämställda strukturer. Östersunds kommun ska jobba systematiskt för att öka andelen kvinnor i mansdominerade samt andelen män i kvinnodominerade yrkeskategorier.

För att vara en attraktiv arbetsgivare krävs att de interna stödprocesserna såsom exempelvis, lokalförsörjning och digitalisering, är väl fungerande så kärnverksamheterna får de förutsättningar som krävs för att hålla hög kvalitet och effektivitet mot våra medborgare. Den arbetsgivare som inte kan lämna goda förutsättningar i dessa frågor kommer troligen i framtiden få svårigheter att rekrytera.

Så här gör vi för att nå målet 2021

Uppdrag från fullmäktige 2021

Nämndernas egna uppdrag 2021

Investeringar 2021

De flesta investeringar under mål 8 kommer att genomföras under sommaren och hösten vilket gör att det är svårt att redan under våren bedöma om de kommer att kunna genomföras under året.

Stora investeringar kommer att göras i brandskydd på kommunens SoL- och LSS och förstudier för två nya LSS-boenden samt ett SoL-boende kommer att genomföras under året.

Stora fastighetsinvesteringar genomförs på kommunens skolor där Lugnviksskolan och Parkskolan är påbörjade. Ett flertal nya förskolor kommer också att påbörjas under 2021. Kommunens satsning på skollokaler har medfört behov av inköp av nya inventarier och här görs bedömningen att inköpen kommer att göras under året. Rivning och sanering av rådhuset fortsätter enligt plan och bygglov kommer att sökas under senare delen av året.

Nyckeltal 2021

Så här gjorde vi för att nå målet 2020

Uppdrag från fullmäktige 2020

Investeringar 2020

Den i särklass största posten av kommunens investeringar är den satsning som under 2020 har genomförts på kommunens skolor och förskolor, detta för att komma i fatt det sedan många år bristande underhållet. Det har även påbörjats vissa nybyggnationer för att säkerställa medborgarnas behov av skol- och förskoleplatser.
Inom vård och omsorg har investeringar genomförts bland annat för att säkerställa ett fullgott brandskydd på kommunens särskilda boenden och LSS-bostäder.

Nyckeltal 2020

För att nå målet 2021 har vi bland annat:

Påbörjat ombyggna­tionen av Rådhuset

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-06-18