Mål 8 - I Östersund är kommunen en modern och attraktiv arbetsgivare

Mål 8 handlar om organisationens stödprocesser såsom löner, HR, IT, lokaler, med mera.

Tillgången på välutbildad personal är en nyckelfråga för att Östersunds kommun ska klara kommande demografiska utmaningar. För att säkra den framtida kompetensförsörjningen ska därför kommunen aktivt och strategiskt arbeta med att vara en god och attraktiv arbetsgivare. Detta gäller såväl vid avslut som vid marknadsföring, rekrytering, introduktion och utveckling.

Medarbetarna ska känna sig nöjda med sin arbetssituation och uppleva att de har ett stimulerande arbete med goda möjligheter till utveckling och delaktighet. Detta leder enligt forskning också till minskad sjukfrånvaro vilket är något som ska eftersträvas. Ledarskapet och medarbetarskapet i organisationen ska vara tydligt såväl i ansvar som utvecklingsmöjligheter. I Östersunds kommun ska ledarskap och medarbetarskap präglas av kärnvärdena engagerat, utvecklande och omtänksamhet.

En annan nyckelfråga vad gäller framtida kompetensförsörjning är att integrationen fortsätter att utvecklas och leder till en fungerande, snabb integrationskedja med fokus på att nyanlända snabbt ska komma i arbete och lära sig språket. Kommunen ska som länets största arbetsgivare ta sin del av de praktikplatser som behövs, men också utöka samarbetet med näringsliv och civilsamhälle, bland annat med IOP-lösningar (Ideellt Offentligt Partnerskap) för att fortsätta ligga i topp när det gäller att få nyanlända i arbete och/eller i utbildning.

Östersunds kommun ska arbeta långsiktigt och strategiskt med jämställdhet och mångfaldsfrågor, detta för att riva osynliga hinder som konfirmerar icke jämställda strukturer. Östersunds kommun ska jobba systematiskt för att öka andelen kvinnor i mansdominerade samt andelen män i kvinnodominerade yrkeskategorier.

För att vara en attraktiv arbetsgivare krävs att de interna stödprocesserna såsom exempelvis, lokalförsörjning och digitalisering, är väl fungerande så kärnverksamheterna får de förutsättningar som krävs för att hålla hög kvalitet och effektivitet mot våra medborgare. Den arbetsgivare som inte kan lämna goda förutsättningar i dessa frågor kommer troligen i framtiden få svårigheter att rekrytera.

Det här gör vi för att nå målet

Uppdrag från fullmäktige

Investeringar

Cirka 25 miljoner kronor investeras i interna IT-satsningar varav centralt ägda datorer, mobiltelefoner och skrivare står för 17 miljoner kronor.

Så ligger kommunen till per sista april

När det gäller IT-investeringar avser övervägande andel inköp av mobiler, datorer och skrivare. Prognos per sista april säger att beviljade medel för IT-investeringar inte kommer att nyttjas fullt ut.

När det gäller kommunens idrotts- och fritidsanläggningar kommer cirka 25 miljoner kronor att läggas på upprustning och underhåll.

Nyckeltal

För att nå målet har vi bland annat:

Tagit fram en lösning för digitala fakturor

Deltagit i Myndighets­nätverket i Jämtlands län

Fortsatt arbetet med att utveckla kommunen som en attraktiv arbetsgivare

Gått ut med en intresse­anmälan för att jobba och hjälpa till i Östersunds kommun i coronatider