Mål 8 - I Östersund är kommunen en modern och attraktiv arbetsgivare

Mål 8 handlar om organisationens stödprocesser såsom löner, HR, IT, lokaler, med mera.

Tillgången på välutbildad personal är en nyckelfråga för att Östersunds kommun ska klara kommande demografiska utmaningar. För att säkra den framtida kompetensförsörjningen ska därför kommunen aktivt och strategiskt arbeta med att vara en god och attraktiv arbetsgivare. Detta gäller såväl vid avslut som vid marknadsföring, rekrytering, introduktion och utveckling.

Medarbetarna ska känna sig nöjda med sin arbetssituation och uppleva att de har ett stimulerande arbete med goda möjligheter till utveckling och delaktighet. Detta leder enligt forskning också till minskad sjukfrånvaro vilket är något som ska eftersträvas. Ledarskapet och medarbetarskapet i organisationen ska vara tydligt såväl i ansvar som utvecklingsmöjligheter. I Östersunds kommun ska ledarskap och medarbetarskap präglas av kärnvärdena engagerat, utvecklande och omtänksamhet.

En annan nyckelfråga vad gäller framtida kompetensförsörjning är att integrationen fortsätter att utvecklas och leder till en fungerande, snabb integrationskedja med fokus på att nyanlända snabbt ska komma i arbete och lära sig språket. Kommunen ska som länets största arbetsgivare ta sin del av de praktikplatser som behövs, men också utöka samarbetet med näringsliv och civilsamhälle, bland annat med IOP-lösningar (Ideellt Offentligt Partnerskap) för att fortsätta ligga i topp när det gäller att få nyanlända i arbete och/eller i utbildning.

Östersunds kommun ska arbeta långsiktigt och strategiskt med jämställdhet och mångfaldsfrågor, detta för att riva osynliga hinder som konfirmerar icke jämställda strukturer. Östersunds kommun ska jobba systematiskt för att öka andelen kvinnor i mansdominerade samt andelen män i kvinnodominerade yrkeskategorier.

För att vara en attraktiv arbetsgivare krävs att de interna stödprocesserna såsom exempelvis, lokalförsörjning och digitalisering, är väl fungerande så kärnverksamheterna får de förutsättningar som krävs för att hålla hög kvalitet och effektivitet mot våra medborgare. Den arbetsgivare som inte kan lämna goda förutsättningar i dessa frågor kommer troligen i framtiden få svårigheter att rekrytera.

Så här gör vi för att nå målet 2021

Uppdrag från fullmäktige 2021

Nämndernas egna uppdrag 2021

Investeringar 2021

Inom fastighetssidan finns investeringar beviljade till ett belopp av 604 mnkr och prognos inför helår ligger på 390 mnkr. Här utgör de satsningar som kommunen valt att lägga på skolor och förskolor en stor andel. En av de största anledningarna till att investeringsbudgeten inte kommer att kunna genomföras till fullo är brist på entreprenörer som kunnat utföra arbetet.

Inför 2021 planerades ett stort antal skol- och förskoleprojekt av vilka främst ett par större förskolor i Torvalla och centrala staden inte kommer att kunna färdigställas under året. De SoL- och LSS-bostäder som skulle uppföras under 2021 kommer inte att bli färdigställda utan projekten överförs till 2022. Nya regler för brandskydd och utrymningsvägar på kommunala boenden föranledde behov av stora investeringar. Arbetet har inte fortskridit enligt plan utan kommer att fortsätta under 2022.

I Brunflo pågår uppförande av en ny brandstation vilken beräknas vara färdigställd under 2022.

IT-investeringar har gjorts under året i form av mobiltelefoner, skrivare och datorer till kommunens medarbetare och inköp av datorer till grundskolan har skett till ett belopp av 5 mnkr.

Nyckeltal 2021

Så här gjorde vi för att nå målet 2020

Uppdrag från fullmäktige 2020

Investeringar 2020

Den i särklass största posten av kommunens investeringar är den satsning som under 2020 har genomförts på kommunens skolor och förskolor, detta för att komma i fatt det sedan många år bristande underhållet. Det har även påbörjats vissa nybyggnationer för att säkerställa medborgarnas behov av skol- och förskoleplatser.
Inom vård och omsorg har investeringar genomförts bland annat för att säkerställa ett fullgott brandskydd på kommunens särskilda boenden och LSS-bostäder.

Nyckeltal 2020

För att nå målet 2021 har vi bland annat:

Påbörjat ombyggna­tionen av Rådhuset

Flyttat Vård- och om­sorgs­förvaltningens stab

För att nå målet 2020 har vi bland annat:

Deltagit i Myndighets­nätverket i Jämtlands län

Samlat in idéer på hur kommunen kan digitaliseras

Modulen har inte konfigurerats korrekt.
Sidan uppdaterad 2021-10-12