Mål 8 - I Östersund är kommunen en modern och attraktiv arbetsgivare

Mål 8 handlar om organisationens stödprocesser såsom löner, HR, IT, lokaler, med mera.

Tillgången på välutbildad personal är en nyckelfråga för att Östersunds kommun ska klara kommande demografiska utmaningar. För att säkra den framtida kompetensförsörjningen ska därför kommunen aktivt och strategiskt arbeta med att vara en god och attraktiv arbetsgivare. Detta gäller såväl vid avslut som vid marknadsföring, rekrytering, introduktion och utveckling.

Medarbetarna ska känna sig nöjda med sin arbetssituation och uppleva att de har ett stimulerande arbete med goda möjligheter till utveckling och delaktighet. Detta leder enligt forskning också till minskad sjukfrånvaro vilket är något som ska eftersträvas. Ledarskapet och medarbetarskapet i organisationen ska vara tydligt såväl i ansvar som utvecklingsmöjligheter. I Östersunds kommun ska ledarskap och medarbetarskap präglas av kärnvärdena engagerat, utvecklande och omtänksamhet.

En annan nyckelfråga vad gäller framtida kompetensförsörjning är att integrationen fortsätter att utvecklas och leder till en fungerande, snabb integrationskedja med fokus på att nyanlända snabbt ska komma i arbete och lära sig språket. Kommunen ska som länets största arbetsgivare ta sin del av de praktikplatser som behövs, men också utöka samarbetet med näringsliv och civilsamhälle, bland annat med IOP-lösningar (Ideellt Offentligt Partnerskap) för att fortsätta ligga i topp när det gäller att få nyanlända i arbete och/eller i utbildning.

Östersunds kommun ska arbeta långsiktigt och strategiskt med jämställdhet och mångfaldsfrågor, detta för att riva osynliga hinder som konfirmerar icke jämställda strukturer. Östersunds kommun ska jobba systematiskt för att öka andelen kvinnor i mansdominerade samt andelen män i kvinnodominerade yrkeskategorier.

För att vara en attraktiv arbetsgivare krävs att de interna stödprocesserna såsom exempelvis, lokalförsörjning och digitalisering, är väl fungerande så kärnverksamheterna får de förutsättningar som krävs för att hålla hög kvalitet och effektivitet mot våra medborgare. Den arbetsgivare som inte kan lämna goda förutsättningar i dessa frågor kommer troligen i framtiden få svårigheter att rekrytera.

Så här gör vi för att nå målet 2022

Uppdrag från fullmäktige 2022

Nämndernas egna uppdrag 2022

Nyckeltal 2022

Investeringar 2022

Renoveringen av rådhusets nyare del fortsätter och planering inför renovering av rådhusets äldre del pågår i samarbete med stiftelsen Jamtli.

Så här gjorde vi för att nå målet 2021

Summering 2021

Uppdrag från fullmäktige

Röd

Implementera e-arkiv (KS)

Grön

Implementera Modell för kompetensförsörjning (KS)

Grön

Vidareutveckla kommunens arbete med ledarskapsutveckling (KS)

Grön

Metodstöd ska tas fram för att främja en ökad andel av det underrepresenterade könet i de fall en snedfördelning finns (KS)

Grön

Utveckla och effektivisera det kommunövergripande arbetet med upphandlings- och inköpsfrågor (KS)

Röd

Fastställ nivån på kommunens förmåga på krisberedskap och civilt försvar (KS)

Grön

Genomför insatser för att uppfylla kommunens medborgarlöften

Röd

Bygg ett nytt och tillgänglighetsanpassat intranät (KS)

Grön

Säkerställ kommunens leveranser av elektroniskt material till Kungliga biblioteket på ett effektivt sätt (KS)

Grön

Optimera användningen av kommunens bilar (TN)

Under året har ett flertal insatser gjorts för att förbättra kommunens stödprocesser.

Inom HR-området har arbete med att implementera modell för kompetens­försörjning genomförts där till exempel stödmaterial tagits fram. För det fortsatta arbetet har också en kommunövergripande beredningsgrupp upprättats och en plan för det fortsatta arbetet fastställts. Ett ökat fokus har också varit på arbetsmiljö dels utifrån erfarenheter mitt i pandemin, dels konsekvenserna av den, där det ses en ökning av personalärenden med psykisk ohälsa, alkoholärenden och utmattning. För att vidareutveckla kommunens arbete med ledarskapsutveckling har ett arbete med att ta fram en ledarplattform påbörjats. Syftet är bland annat att tydliggöra och paketera de styrdokument som hör till ledarskapet. Ett metodstöd för positiv sär­behand­ling utifrån kön har också tagits fram.

Inom IT-området har den så kallade Digiresan fortsatt. Här har också ett arbete med att digitalisera och automatisera ett flertal processer genomförts. Arbete med IT-säkerhet har också haft fokus och detta är ett viktigt arbete som kommer fortsätta framgent. För att effektivisera kommunens arbete med upphandling och inköp har framtagande av nytt e-handelssystem påbörjats liksom en översyn av styrdokument för området. Flera olika upphandlingar är genomförda under året bland annat för att bygga ett nytt intranät och e-arkiv. När det gäller nytt intranät så sker dock själva byggandet under 2022 och när det gäller e-arkiv är upphandlingen överprövad.

Arbetet med att identifiera en lämplig nivå och att fastställa kommunens förmåga för krisberedskap och civilt försvar har inte genomförts under 2021 utan kommer att genomföras under 2022.

Investeringar

Inom fastighetssidan fanns investeringar beviljade till ett belopp av 604 mnkr och utfallet blev 390 mnkr för helår och här utgör de satsningar som kommunen valt att lägga på skolor och förskolor en stor andel. En av de största anledningarna till att investeringsbudgeten inte kommer att kunna genomföras till fullo är brist på entreprenörer som kunnat utföra arbetet. Ett flertal av posterna har även övertrasserats på grund av de prisökningar som pandemin medfört.

Inför 2021 planerades ett stort antal skol- och förskoleprojekt av vilka främst ett par större förskolor i Torvalla och centrala staden inte kommer att kunna färdigställas under året. De SoL- och LSS-bostäder som skulle uppföras under 2021 kommer inte att bli färdigställda utan projekten överförs till 2022. Nya regler för brandskydd och utrymningsvägar på kommunala boenden föranledde behov av stora investeringar. Arbetet har inte fortskridit enligt plan utan bedöms genomföras under 2022.

I Brunflo pågår uppförandet av en ny brandstation vilken beräknas vara färdigställd under början av 2022.

IT-investeringar har gjorts under året i form av mobiltelefoner, skrivare och datorer till kommunens medarbetare och inköp av datorer till grundskolan har skett till ett belopp av 5 mnkr.

Nyckeltal

I mål och budget fanns 9 nyckeltal. Nyckeltalen visar bland annat att medborgarna är nöjda med kommunens bemötande och att de får svar på sina frågor till kommunen. Positivt är också att andelen heltidsarbetande månadsavlönade har fortsatt att öka. Medarbetarengagemanet (HME) ligger också på en god nivå dock något lägre än riket och kommungruppen. Nyckeltal för planerat och akut underhåll av kommunens fastigheter visar på ett lägre utfall än vad riktlinje för god ekonomisk hushållning anger som riktvärde. Fördelningen mellan planerat och akut avviker också från riktlinjens ställningstagande.

Avstämning mot politisk text

Enligt den politiska text som de styrande tog fram för mandatperioden så är kompetensförsörjning en nyckelfråga. Här har en modell tagits fram och arbetats med under året. Det arbete som skett kopplat till riktlinje för den lokala arbetsmarknadspolitiken är också av stor vikt. Den politiska texten påtalar också att Östersunds kommun ska jobba systematiskt för att öka andelen kvinnor i mansdominerade samt andelen män i kvinnodominerade yrkeskategorier. Här har ett metodstöd tagits fram under året.

Politiken trycker också på väl fungerande stödprocesser och under året har ett flertal insatser gjorts för att ytterligare förbättra dessa, till exempel inom IT-området.

Helhetsbedömning

Kommunen har under det senaste året genomfört ett flertal insatser för att förbättra stödprocesserna. Även om tre uppdrag inte blev genomförda under året så görs bedömning att de insatser som gjorts kopplat till målet i hög grad bidrar till att det kommunövergripande målet stärkts.

Utifrån den politiska text som de styrande tog fram för mandatperioden så görs bedömning att kommunen ligger väl i fas att uppnå den politiska inriktningen inom mandatperioden. Målet bedöms därför som positivt.

Uppdrag från fullmäktige 2021

Nämndernas egna uppdrag 2021

Nyckeltal 2021

Startat arbetshubb för medarbetare i Brunflo

Erbjudit alla anställda gratis vaccinering

Sidan uppdaterad 2023-01-16