Mål: Infrastruktur

I Östersunds kommun finns en tillgänglig infrastruktur som bidrar till att stad och landsbygd växer på ett hållbart och tryggt sätt för alla medborgare.

Östersunds kommun har som mål att bli minst 75 000 medborgare till år 2040. Samhällsplaneringen ska utgå från att tillväxten ska fördelas jämnare över hela kommunen, samtidigt som sociala klyftor ska minska. I Östersunds kommun ska stad och land utvecklas tillsammans och i takt. Det säkerställer likvärdig tillgång till boende, kommunikationer, samhällsservice och offentliga mötesplatser så att den lokala utvecklingen av näringslivet samt byggande på landsbygden främjas. Kommunens alla vattennära miljöer har ett särskilt attraktionsskapande värde för medborgare och besökare vilket ska tas i beaktande vid den långsiktiga planeringen för tillväxt i hela kommunen.

En väsentlig del i infrastrukturen är att kommunal servicenärvaro finns på serviceorter och servicepunkter. Fortsatt utbyggnad av bredband, fungerande kollektivtrafik och infrastruktur för modern och fossilfri bilism ska finnas i hela kommunen.

Bristerna i Jämtlands infrastruktur utgör ett tillväxthinder för regionens utveckling. En förbättrad kollektivtrafik och infrastruktur, med framför allt snabbare restid mellan Östersund och Stockholm med tåg, är avgörande för framtidens tillväxt. Även en fungerande flyginfrastruktur är nödvändig för tillväxten.

Östersunds kommun ska arbeta för god robusthet vad gäller grundläggande samhällskritisk infrastruktur som energi- och vattenförsörjning, hållbara transporter och avfall. Detta blir särskilt viktigt i en orolig omvärld och är en förutsättning för att hela Östersunds kommun ska fortsätta växa på ett smart och hållbart sätt. Kommunen ska också möjliggöra för infrastruktur som inte är kommunalt driven.

Vatten är en grundförutsättning för allt levande, för människors hälsa, hållbar utveckling, livsmedels- och energiproduktion. Östersunds kommun ska säkerställa god vattenkvalitet och ska arbeta med att ha en trygg beredskap för en reservtäkt.

Det ska vara enkelt att resa till Östersunds stad. En del handlar om utvecklad kollektivtrafik och pendlarparkeringar.

Så här gör vi för att nå målet 2024

Uppdrag från fullmäktige 2024

Fullmäktiges uppdrag för det kommunövergripande målet Infrastruktur:

Uppdrag

Förtydligande av uppdrag

Utarbeta metod för att stötta kommunens krisstab med Kris-GIS. MSN, KS

Utveckla förmågan att stötta kommunen med geodata och geodatatjänster i det krisförebyggande arbetet och under en kris.

Utveckla primärkartan. MSN

Primärkartan är kommunen viktigaste kartdata och mest högupplösta data. Uppdraget innebär att identifiera vad den ska innehålla, hur den ska ajourföras samt genomföra åtgärder enligt plan och upprätthålla kvaliteten på kartinformation.

Varaktig ramjustering MSN: 1 000 tkr

Öka kännedomen om miljö- och hälsostörande ämnen genom att undersöka förekomsten av miljögifter i sjöar och vattendrag. MSN

För att öka kännedomen om exponeringen för miljö- och hälsostörande ämnen behöver kommunen genomföra fler riktade provtagningsinsatser. I dagsläget har problemområden för PFAS och PCB identifierats och fler provtagningar behöver genomföras för att undersöka eventuell ytterligare problematik. Uppdraget innebär att provtagning ska ske enligt framtaget program för miljöövervakning. Minst två punkter i programmet ska undersökas varje år.

Ramökning 2024 MSN: 250 tkr

Utveckla ett hållbart och systematiskt brottsförebyggande arbete. KS

Enligt regeringen ska det brottsförebyggande arbetet vara prioriterat.

Uppdraget innebär att förvaltningarna gemensamt tar fram en kommunövergripande struktur med generella såväl som förvaltningsspecifika arbetssätt för att motverka brott

Nämndernas egna uppdrag 2024

Nämndernas uppdrag för det kommunövergripande målet Infrastruktur:

Uppdrag

Förtydligande av uppdrag

Östersunds kommun behöver för­bereda samlingsplatser för dess medborgare vid en samhällsstörning. Projektera och iordningställ kom­munens trygghets­punkter.
(Kommunstyrelsen)

Trygghetspunkt är en plats som kan erbjuda logi (sovplats, dusch och toalett), förplägnad (mat, dricksvatten), information och möjlighet till kommunikation. Trygghetspunkternas placering utgår i Östersund från kommunens måltidskök och ska vara robusta samt självförsörjande upp till 14 dygn. Trygghetspunkter ska placeras i Östersund vid Vallaskolan, Palmcrantzskolan, JGY Wargentin, Odensalaskolan, Solliden. Utanför Östersund ska trygghetspunkter placeras i Lit, Brunflo, Lillsjöhögen och Fåker. Här behöver placering utredas.

Skapa förmåga för att bistå Försvars­makten vid dess upprättande av Understödsområde som en del av ett Värdlandsstöd.
(Kommunstyrelsen)

Utred förutsättningar som krävs för att bistå med snöröjning, mat, dricksvatten, avfallshantering och annat enligt de krav som Försvarsmakten kan komma att ställa.

Planera för iordningsställandet av reservledningsplats.
(Kommunstyrelsen)

Planera för iordningsställandet reservledningsplats som alternativ då ordinarie ledningsplats är otjänlig, där kommunen kan leda hanteringen av en samhällsstörning.

Utreda hur avloppsvatten kan hanteras för att möta visionen om 75 000 invånare 2040, och kommande krav på läkemedelshantering och kväverening.
(Tekniska nämnden)

Uppdraget innebär att utreda hur avloppsvattnet som idag hanteras av Göviken avloppsreningsverk ska hanteras i framtiden utifrån visionen om att Östersund successivt ska bli 75 000 invånare till 2040, och utifrån kommande förändringar i Avloppsdirektivet som kan innebära hårdare krav på rening för reningsverk större än 100 000 pe (större än vad Göviken är idag) med krav på läkemedelsrening. Det ställs krav på kväverening även i kalla klimat, vilket påverkar alla reningsverk i Östersunds kommun.

Ta fram utredning om framtiden för produktion och försäljning av biogas vid Gövikens avloppsreningsverk.
(Tekniska nämnden)

Uppdraget innebär att utreda hur produktion och försäljning ska ske i framtiden då det finns ett nytt biogasbolag i länet. Utredning bör visa om verksamheten ska flyttas över från kommunens VA-avdelning till biogasbolaget eller om den bör finnas kvar enbart för kommunens egna fordon.

Ta fram en plan för att uppgradera samtliga äldre reningsverk i VA-kollektivet som inte i närtid uppgraderats
(Tekniska nämnden)

Då kollektivet har ett antal reningsverk som inte ligger i plan för uppgradering de närmaste åren finns ett behov av att tydligt inventera vilka dessa är och vad som behöver göras för att hålla samma standard som de reningsverks som uppgraderats i Lillsjöhögen och Tandsbyn och snart i Fåker.

Ta fram en nulägesbild hur vi ligger i arbetet med en Reservvattentäkt för Östersund och en tidsplan framåt inkl kostnadsbild
(Tekniska nämnden)

Östersunds kommun saknar reservvattentäkt i dagsläget och behöver ha en tydlig färdplan framåt för att få en sådan på plats för att vara robust i hantering av vårt viktigaste livsmedel

Utveckla ett sophanteringssystem i enlighet med de kommande kraven för fastighetsnära insamling av sopor.
(Tekniska nämnden)

Uppdraget innebär att förbereda fastighetsnära insamling av sopor, med ett behov av ytor för dessa insamlingar. Sopsortering på ytor större än 2 000kvm på populära platser utomhus ska införas 2026, och måste förberedas.

Utveckla konceptet med mobil återvinningscentral
(Tekniska nämnden)

Uppdraget innebär att utifrån resultaten av förstudien och pilotprojekt för mobil återvinningscentral som gjorde 2023, utvärdera vilken typ av service som bäst tillgodoser medborgarnas behov av att sortera och återbruka sitt avfall.

Genomföra åtgärder för att skapa ett mer åldrandevänligt Östersund
(Tekniska nämnden)

Aktiviteter kopplas från handlingsplanen.

Genomföra åtgärder utifrån Strategi för grönstruktur
(Tekniska nämnden)

Aktiviteter kopplas från handlingsplanen.

Utreda och föreslå åtgärder för en hållbar hantering av växtjord.
(Tekniska nämnden)

Uppdraget innebär att utreda och föreslå åtgärder för en hållbar hantering av växtjord, i samråd med Måltidsservice Parkförvaltningen står återkommande inför brist på bra jordmaterial för olika ändamål. Den lokalt producerade jorden sprider ofta invasiva arter och den som köps in medför långa transporter och tär på ändliga torvresurser.

Öka den samiska kulturens synlighet inom förvaltningen av parker
(Tekniska nämnden)

Uppdraget innebär att lyfta fram samer och samisk kultur som en självklar och berikande del av samhället. Östersund är en samisk förvaltningskommun och att belysa detta på offentlig plats, hjälper kommunen i att leva upp till åtagandet på ett värdigt sätt.

Utveckla ett sophanteringssystem för att samla in förpackningsavfall av plast utomhus.
(Tekniska nämnden)

Uppdraget innebär att utveckla ett sophanteringssystem för att samla in förpackningsavfall av plast separat, utomhus där det förekommer betydande mängder sådant förpackningsavfall, t.ex. på gågator. En arrangör av en offentlig tillställning utomhus ansvarar för att ge besökarna möjlighet att sortera ut förpackningsavfallet och att ta hand om detta. Från den 1 januari 2026 ska kommunerna samla in vanligt förpackningsavfall separat på torg eller i parker som är över 2 000 kvadratmeter och där det förekommer betydande mängder förpackningsavfall. Sopsortering på ytor större än 2 000kvm på populära platser utomhus ska införas 2026, och måste förberedas.

Utreda möjligheter att utveckla laddinfrastrukturen på offentlig plats.
(Tekniska nämnden)

Uppdraget innebär att utreda på vilka platser laddning av elbilar kan ske, och vilka insatser i infrastrukturen som är nödvändiga för att tillhandahålla dessa platser. Elbilar väntas bli en större andel av fordonstrafiken för att klara miljömålen, Östersund kan idag inte tillhandahålla en tillräcklig nivå av dessa om andelen elbilar ökar. Vilken möjlighet som ska finnas att ladda på offentlig plats är en viktig del att utreda. Utbyggnad ska inte ske i kommunal regi.

Genomföra åtgärder för att förbättra luftkvaliteten i Östersund
(Tekniska nämnden)

Aktiviteter kopplas från handlingsplanen

Nyckeltal 2024

Investeringar 2024

-

För att nå målet har vi bland annat:

Sidan uppdaterad 2024-01-18