Mål: Infrastruktur

I Östersunds kommun finns en tillgänglig infrastruktur som bidrar till att stad och landsbygd växer på ett hållbart och tryggt sätt för alla medborgare.

Östersunds kommun har som mål att bli minst 75 000 medborgare till år 2040. Samhällsplaneringen ska utgå från att tillväxten ska fördelas jämnare över hela kommunen, samtidigt som sociala klyftor ska minska. I Östersunds kommun ska stad och land utvecklas tillsammans och i takt. Det säkerställer likvärdig tillgång till boende, kommunikationer, samhällsservice och offentliga mötesplatser så att den lokala utvecklingen av näringslivet samt byggande på landsbygden främjas. Kommunens alla vattennära miljöer har ett särskilt attraktionsskapande värde för medborgare och besökare vilket ska tas i beaktande vid den långsiktiga planeringen för tillväxt i hela kommunen.

En väsentlig del i infrastrukturen är att kommunal servicenärvaro finns på serviceorter och servicepunkter. Fortsatt utbyggnad av bredband, fungerande kollektivtrafik och infrastruktur för modern och fossilfri bilism ska finnas i hela kommunen.

Bristerna i Jämtlands infrastruktur utgör ett tillväxthinder för regionens utveckling. En förbättrad kollektivtrafik och infrastruktur, med framför allt snabbare restid mellan Östersund och Stockholm med tåg, är avgörande för framtidens tillväxt. Även en fungerande flyginfrastruktur är nödvändig för tillväxten.

Östersunds kommun ska arbeta för god robusthet vad gäller grundläggande samhällskritisk infrastruktur som energi- och vattenförsörjning, hållbara transporter och avfall. Detta blir särskilt viktigt i en orolig omvärld och är en förutsättning för att hela Östersunds kommun ska fortsätta växa på ett smart och hållbart sätt. Kommunen ska också möjliggöra för infrastruktur som inte är kommunalt driven.

Vatten är en grundförutsättning för allt levande, för människors hälsa, hållbar utveckling, livsmedels- och energiproduktion. Östersunds kommun ska säkerställa god vattenkvalitet och ska arbeta med att ha en trygg beredskap för en reservtäkt.

Det ska vara enkelt att resa till Östersunds stad. En del handlar om utvecklad kollektivtrafik och pendlarparkeringar.

Så här gör vi för att nå målet 2024

Uppdrag från fullmäktige 2024

Nämndernas egna uppdrag 2024

Nyckeltal 2024

Investeringar 2024

-

För att nå målet har vi bland annat:

Sidan uppdaterad 2024-05-23