Mål 2 - I Östersunds kommun har vi en trygg och tillgänglig infrastruktur där både stad och landsbygd växer på ett smart och hållbart sätt

Mål 2 handlar om hur vi bygger samhället.

När Östersunds kommun får allt fler innevånare skapas nya möjligheter för ekonomisk tillväxt. Samhälls­planeringen måste utgå från att tillväxten ska fördelas jämnare över kommunen, samtidigt som sociala klyftor ska minska och hållbarheten i kedjorna mellan stad och landsbygd blir en del av till­växten. Någon särskild landsbygdsstrategi ska inte finnas. Utvecklingen av hela kommunen ska rymmas i det nya tillväxtprogrammet.

I Östersunds kommun ska stad och land utvecklas tillsammans och i takt. Den hållbara stads- och landsbygdsutvecklingen säkerställer likvärdig tillgång till boende, kommunikationer, samhällsservice och offentliga mötesplatser så att den lokala utvecklingen av näringslivet samt byggande på landsbygden skall främjas. En fungerande fysisk, digital och intellektuell infrastruktur är en förutsättning för att hela Östersunds kommun ska fortsätta växa på ett smart och hållbart sätt.

En väsentlig del i infrastrukturen är kommunal servicenärvaro på i första hand serviceorter och trygghetsorter. Det handlar också om fortsatt utbyggnad av bredband, en fungerande kollektivtrafik i hela kommunen och en fungerande infrastruktur för modern och fossilfri bilism i hela kommunen. Kommunen ska skapa fler pendlarparkeringar med laddningsstationer i anslutning till landsbygdens servicepunkter.

Vatten är en grundförutsättning för allt levande och en förutsättning för människors hälsa, en hållbar utveckling och livsmedels- och energi­produktion. Östersunds kommun ska säkerställa god vattenkvalitet och ha en trygg beredskap för en reservtäkt.

I Östersunds kommun arbetar vi med effektiv klimatanpassning för att anpassa och säkra samhällsfunktioner när klimatet förändras.

Så här gör vi för att nå målet

Uppdrag från fullmäktige

Investeringar

Cryptosporidium-utbrottet i Östersund 2010 resulterade i ett beslut om att installera membranfilter för att säkerställa kvaliteten på Östersunds kommuns vattenförsörjning. Förändrade omständigheter i säkerhetsläge, ny lagstiftning samt problem att säkra vatten­leveranserna under ombyggnation har medfört att planerna nu omfattar ett nytt vattenverk där membranfilter finns med som en del­investering. Därutöver finns stora behov av reinvesteringar både på ledningsnät och andra fastigheter inom vatten- och avloppsområdet. Investeringar inom detta område uppgår under 2020 till drygt 70 miljoner 2020.

Inom ramen för stadsmiljöavtalet kommer Östersunds kommun under 2020 att anlägga cykelvägar på Bergsgatan, Krondikesvägen samt en gång- och cykelbro över Storsjöstrand där egenfinansiering motsvarar cirka 35 miljoner kronor. En miljon kronor kommer att investeras på en offentlig toalett vid Surfbukten.

Så här ligger kommunen till per sista april

För kommunens vatten- och avloppsanläggningar har det planerats för stora investeringar där ett nytt vattenverk, tillsammans med renoveringen av Storsjöbadet, är de i särklass största investeringsposterna i kommunens totala investeringsbudget. Prognosen för det nya vattenverket är att den inte kommer att genomföras under 2020 vilket även är fallet för många av de planerade investeringarna inom VA-området. Investeringar för 15 miljoner kronor för sanering av ledningsnätet har fallit väl ut och är redan genomförda.

Investeringar har gjorts på Gräfsåsens avfallsanläggning och återvinningsstationen i Odenskog har fått nya containrar.

Inköp av ny parkutrustning har gjorts och även ny utrustning på ett flertal av kommunens lekparker kommer att göras under året. Investeringar för upprustning av Torvalla centrum, trafikplats Odenskog och trafikåtgärd Sollidenvägen bedöms inte kunna genomföras under 2020. Ett antal planerade investeringar på cykelvägar kommer heller inte kunna genomföras under 2020 utan skjuts fram till 2021.

En allmän toalett i anslutning till Surfbukten samt underhåll av Västra station planeras under sommaren.

Nyckeltal

För att nå målet har vi bland annat:

Fortsatt arbetet med utvecklingsplan Brunflo

Renoverat vatten- och avloppsledningar

Tagit fram en stadsmodell i 3D