Mål 7 - I Östersunds kommun bedrivs ett effektivt arbete för minskad miljö- och klimatpåverkan

Mål 7 handlar om miljö och foku­serar på minskad miljö- och klimatpåverkan.

Östersunds kommun har bra förutsättningar för att agera och öka effekterna inom miljö- och klimatarbetet, något som är nödvändigt för att vi ska nå målen i Agenda 2030. Östersunds kommun ska tillsammans med näringsliv, universitet och fristående organisationer främja klimatsmart innovation. Kommunen ska även fortsätta utveckla kommunkoncernens förmåga att ställa klimatsmarta och miljömässiga krav vid all upphandling.

Östersunds kommun ska vara ett föredöme inom smart och effektivt miljö- och klimatarbete. Kommunen ska underlätta för medborgare och företagare att agera hållbart genom en hög kunskaps- och servicenivå. Kommunen ska möjliggöra för samtliga intressentgrupper att ta hållbara beslut och underlätta för en miljöpositiv omställning. Genom innovativt arbete, ny teknik och bred kompetens inom alla verksamheter kan behoven mötas av ett mer cirkulärt och medvetet agerande i vår tillväxtkommun. Riskbedömning av miljöeffekter ska beaktas i olika verksamheters beslut.

Östersunds kommuns fastigheter är energieffektiva, har god miljöprestanda och drivs av grön el. I Östersunds kommun kännetecknas även av en ansvarsfull hantering av kemikalier och avfall. Möjligheter till ett hållbart resande ska finnas för medborgare, företagare, besökare och anställda. För att möta behovet av elektrifiering behöver laddinfrastruktur utökas inom hela kommunen i takt med omställningen till fossilfria transporter.

I Östersunds kommun ska samtliga av kommunkoncernen ägda fastigheter, där så är möjligt, ha solceller på sina tak år 2030.

Genom att öka graden av cirkulär upphandling möjliggör kommunen högre återvinningsgrad, minskad konsumtion, mer närproducerade och ekologiska varor samt minskade avfallsmängder. Återvinningsgraden av sopor ska öka genom bla etablering av fler miljö/ återvinningsstationer i kommunen, och test av funktionsupphandlingar för återvinning.

Det här gör vi för att nå målet

Uppdrag från fullmäktige

Investeringar

Investeringar med en positiv miljöpåverkan kommer under 2020 att göras med cirka 55 miljoner där fordon och anlägg­ningsmaskiner står för 17 miljoner. Här finns medel avsatta för bland annat solcellsanläggningar, cykelprogram, fler eldrivna busslinjer och vissa trafikåtgärder för att minska miljöbelastningen.

Så ligger kommunen till per sista april

Ett flertal investeringar på solceller samt satsningar på giftfri förskola kommer att genomföras under 2020. En gasdriven sopbil kommer att köpas in och beroende på om ett avtal mellan regionen och Östersunds kommun slutförs kommer en investering att göras i fler laddstationer för elbussar.

Nyckeltal

För att nå målet har vi bland annat:

Räddat fjärilar vid Lillsjöns naturreservat

Genomfört insatser för en giftfri förskola

Elever har delat med sig av kunskaper om klimat och miljö

Deltagit i testprojekt Green Flyway