Ekonomi

En kommuns ekonomi måste vara i balans. Det betyder att intäkterna ska vara större än kostnaderna. En balanserad ekonomi är, förutom att det är en förutsättning för sunda finanser, reglerat i lag. Om ett års kostnader skulle bli högre än intäkterna måste det underskottet hämtas hem de kommande åren.

Vi som kommun ansvarar för att medborgarnas skattepengar används så kostnadseffektivt och ändamålsenligt som möjligt. Eftersom det inte finns obegränsat med pengar måste vi därför sätta upp mål för att säker­ställa att resurserna används till rätt saker och på ett så effektivt sätt som möjligt. Vi delar in målen i dels verksamhetsspecifika mål och dels kommun­gemen­samma mål för ekonomi, miljö respektive personal.

Målen bygger i sin tur på kommunens långsiktiga vision för ett hållbart Östersund:

Ett demokratiskt, socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Östersund är den gemensamma, grundläggande visionen för Östersunds utveckling och utgångspunkten för det långsiktiga politiska arbetet

Det finansiella mål kommunen siktat mot i de senaste åren har varit ett resultatmässigt överskott, dels för att kunna direktfinansiera en investeringsvolym som motsvarar årligen återkommande nivå och dels för en buffert för oförutsedda behov. Dessutom ska resultatet skapa ett utrymme för amorteringar av upptagna lån.

Detta mål tillsammans med att verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och kostnads­effektivt sätt utgör grunden för att kommunen kan uppnå god ekonomisk hushållning.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-09-24