Budget och uppföljning

Budgeten är ett viktigt instrument för planering och styrning av kommunens verksamhet. Enligt kommunallagen ska kommunerna varje år göra en budget för det kommande året och en flerårsplan för ytterligare två - alltså en rullande treårsplanering.

Budget

Kommunfullmäktige fattar varje år beslut om det kommande årets budget. Då bestämmer politikerna hur de ska fördela kommunens pengar och vilka mål och områden som de särskilt vill prioritera.

Årsbudgeten innehåller de uppdrag och ekonomiska ramar som nämnder och styrelser får av fullmäktige. Samtidigt som års­budgeten upprättas utarbetas också en plan för de två näst­kommande åren.

Budgetprocessen

Illustration över ett årshjul för budgetprocessen

1. Budgetprocessen startar

September-oktober: Budgetprocessen startar.

2. Tjänstemän tar fram budgetförutsättningar

December-januari: Tjänstemän tar fram budgetförutsättningar.

3. KS fattar beslut om ramar

Februari: Kommunstyrelsen (KS) fattar beslut om ramar.

4. KF fattar beslut om ramar

Mars: Kommunfullmäktige fattar beslut om ramar.

5. Beslut i alla nämnder/styrelser

Maj-juni: Beslut i alla nämnder/styrelser.

6. Beredning för presidier och chefstjänstemän

Juni: Beredning för presidier och chefstjänstemän.

7. KS och KF fattar beslut om slutgiltig budget

September: Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige fattar beslut om slutlig budget.

8. KF har chans att revidera beslut

November: Kommunfullmäktige har chans att revidera beslutet.

Uppföljning

Nämnderna följer upp budgeten tre gånger om året vilket rapporteras till kommun­full­mäktige. Uppföljningen sker per den 30 april (budgetuppföljning), 31 augusti (delårsrapport) och 31 december (årsbokslut).

Delårsrapporter finns

Kommunen avslutar årets uppföljning med en kommun­gemensam årsredovisning som beslutas av kommunfullmäktige i april/maj.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-03-20