Förnyelsepriset

Vy från Österberget på Frösön ner mot centrum. Staden sjuder av ljus i natten och himlen lyser upp av ett mäktigt norrsken.

För att öka nyttan och kvaliteten för kommunens medborgare jobbar Östersunds kommun med Förnyelsepriset. Priset ska uppmärksamma förnyelse och förbättring inom alla kommunalt och enskilt drivna verksamheter som finansieras av Östersunds kommun.

Förnyelse med fokus på resultat

Förnyelse kan vara något som förbättrat kvaliteten, ökat effektiviteten, bidragit till en hållbar utveckling eller något som gjort arbetet enklare. Det kan vara stora eller små utvecklings­projekt, vardagsförbättringar, en ny metod, ett arbetssätt eller nya former för dialog och kommunikation. Det viktiga är - resultatet.

Bidragen tävlar om totalt tre prissummor som ska användas till verksamhetsutveckling. 50 000 kronor, 25 000 kronor och 10 000 kronor.

Förnyelsepriset är kommunens nya kvalitetspris. Från 2008 till och med 2016 har Östersunds kommunen årligen delat ut kvalitetspris för att uppmuntra och bidra till utveckling och förbättringsarbete.

2021 kommer Förnyelsepriset åter att delas ut.

2020 delade kommunen inte ut något Förnyelsepris på grund av risken för smitt­spridning under pandemin. 

2021 delas priset åter ut och ansökan är öppen 19 augusti - 30 sptember 2021.

Vinnare av Förnyelsepriset

2020: Priset uteblev på grund av corona.

Processen för att utse vinnare av Förnyelse­priset bygger på bland annat verksamhets­besök samt externa examinatorer. På grund av risken för smitt­spridning delade kommunen därför inte ut något Förnyelsepris 2020.

Tidigare vinnare

2019: Östbergsskolan

Prissumma: 50 000 kronor

Förnyelse: Studiegård för elever med behov av särskilt stöd.

Motivering:

”Genom engagerade medarbetare har man med ett nytt och innovativt arbetssätt med stor framgång nått ut till den utsatta målgruppen. Med fantastiska resultat har måluppfyllelsen ökat och skapat otroliga värden för både individen och samhället – både nu och i framtiden.”

2019, andra plats: Hälsofrämjande enheten

Prissumma: 25 000 kronor
Förnyelse: Förbättrad livskvalitet och ökad självständighet för personer med psykisk ohälsa.

Motivering:

”Med utgångspunkt i individens behov och förmåga, har man skapat ett arbetssätt som med stor framgång ökat välbefinnande och självständighet hos nämnda målgrupp. Ett arbete som uppmärksammats utanför Östersunds kommun och nu spridit sig vidare – både innanför och utanför rikets gränser”

2019, tredje plats: Team vuxen och IT-enheten

Prissumma: 10 000 kronor
Förnyelse: Digitalisering av socialtjänsten.

Motivering:

”Med initiativ från en modig och driven medarbetare med en SMART idé, har detta projekt resulterat i stor nytta för både medarbetare och medborgare. Arbetet visar inte bara på ett utmärkt exempel på samarbete mellan förvaltningarna – utan även ett lyckat samarbete med vår digitala medarbetare, roboten TinTin”

2018: delad förstaplats: Teknik och Service

Prissumma: 33 750 kronor

Förnyelse: Trygg även utanför hemmet

Motivering:

”Med stor nytta för användarna och deras anhöriga, har den här arbetsgruppen, genom sitt kreativa sätt att tänka utanför boxen, bokstavligen öppnat dörrarna för ett stort antal medborgare. Ett arbete som lett till att Östersund i dag är Sveriges ledande kommun inom området”.

2018, delad förstaplats: Östersunds bibliotek i samarbete med Familjehemsteamet.

Prissumma: 33 750 kronor

Förnyelse: Boken som kompis

Motivering:

”Genom ett innovativt samarbete mellan förvaltningsgränser och kompetensområden, med utgångspunkt från barnets situation, har dessa skilda verksamheter skapat stort värde för den enskilde individens livssituation – nu och i framtiden”.

2018, tredjeplats: Storsjöskolan

Prissumma: 10 000 kronor

Förnyelse: Pulsträning för ett förbättrat mående

Motivering:

”Med engagerade nyckelpersoner och lyhört ledarskap har man implementerat en aktivitet som skapar stora vinster på flera plan för målgruppen. Ur en lyckad och effektiv testperiod har det nu blivit en del av den ordinarie verksamheteten”.

2017: Fordonsenheten

Prissumma: 50 000 kronor

Motivering: Denna arbetsgrupp har visat på stort mod och handlingskraft där man genom sin förnyelse aktivt har bidragit till ett mer hållbart Östersund. Inom ett område som omgärdats av viss skepsis har man visat att det går att ta nya grepp. Resultatet är tydligt och nyttoeffekten är stor och viktig för allas vår framtid.

2017, delad andraplats: HVB-hemmet Ankaret

Prissumma: 17 500 kronor

Motivering: Genom ett lyhört ledarskap och en kreativ och engagerad arbetsgrupp har man skapat förutsättningar att bedriva sin verksamhet på ett effektivt sätt. Förnyelsen är en flexibel lösning på ett tydligt problemområde och resultatet är en attraktiv arbetsplats med motiverade medarbetare.

2017, delad andraplats: Fagervallsskolan

Prissumma: 17 500 kronor

Motivering: Genom engagemang och uthållighet visar denna enhet att det går att uppnå resultat som stärker en bred målgrupp. Förnyelsen är ett medvetet val av verktyg som utvecklar och inkluderar och skapar en röd tråd genom hela verksamheten. Resultatet är en kunskapsbas som förenar och skapar förutsättningar för ett livslångt lärande.

 

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-09-15