Vård- och omsorgsförvaltningens kvalitetsrapport 2018

Uppdragsenheten sammanställer varje år en Kvalitetsrapport och en Patientsäkerhetsberättelse för Vård- och omsorgsnämndens verksamheter.

Syftet med rapporterna är att ge Vård- och omsorgsnämnden och förvaltningsledningen en överblick över kvaliteten i de olika verksamheterna. Rapporten kan även användas av nämndens olika utförare som en del i verksamheternas utvecklingsarbete, tillsammans med resultat från egenkontroll och offentlig statistik som Socialstyrelsens öppna jämförelser.

Resultatet och slutsatserna i rapporten är ett av flera delunderlag i samband med:

  • Vård- och omsorgsnämndens mål-/uppdragsdiskussioner inför kommande verksamhetsår (2020)
  • Förvaltningsledningens granskning av hur Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsledningssystem fungerar och vad som behöver förbättras.

Från och med Kvalitetsrapport 2018 är rapporten helt webbaserad.

Ledningssystem för kvalitet

Vård- och omsorgsnämnden har infört ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete utifrån särskilda krav från Socialstyrelsen (se SOSFS 2011:9).

Ledningssystemet innebär att det har skapats en struktur för hur ledning och verksamhet fortlöpande ska arbeta med att planera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamhetens kvalitet.

Målsättningen är att nämndens samtliga verksamheter ska hålla god kvalitet, vilket innebär att:

1) Vi har nöjda medborgare

2) Vi följer gällande lagstiftning

3) Vi arbetar enligt kommunens kvalitetspolicy och dess fyra dimensioner (tillgänglighet, inflytande, bemötande och kompetens)

Utvärderingar av hur ledningssystemet fungerar

Varje år genomförs särskilda interrevisioner för att granska hur kvalitetsledningssystemet fungerar i olika delar av verksamheten.

Förvaltningsledning VOF gör också en årlig utvärdering av kvalitetsledningssystemet i samband med något som kallas för "Ledningens genomgång".

Resultatet av både internrevisioner och "Ledningens genomgång"  presenteras för Vård- och omsorgsnämnden.

Här finns mer information om de utvärderingar som görs av ledningssystemet

Nämndens mål

Vård- och omsorgsnämnden fastställer varje år egna mål som ska bidra till Kommunfullmäktiges långsiktiga mål och vision samt utveckla den egna kärnverksamheten.  

I nedanstående tabell redovisas nämndens kvalitetsmål för 2018. Under 2018 uppnåddes två av nämndens nio mål.


NämndsmålMåluppfyllelse


I december 2018 ska det psykiska välbefinnandet hos de medborgare som har insatsen boendestöd öka jämfört med varje individs utgångsvärde enligt evidensbaserad mätmetod

Målet har inte uppnåtts. Av de 64 medborgare som följts upp under 2018 hade det psykiska välbefinnandet förbättrats för 18 personer, var oförändrat för 25 personer och hade försämrats för 21 personer. 

Under 2018 ska VON och VOF genomföra två trygghets- och tillgänglighetsvandringar i Östersunds kommun i samverkan med Miljö-och samhällsnämnden och Samhällsbyggnad

Målet har inte uppnåtts. En trygghetsvandring genomfördes under 2018 (i Lugnvik).

År 2018 ska minst 20 medborgare välja tillsyn via trygghetskamera (Under 2016 har 5-10 medborgare haft tillsyn via trygghetskamera)

Målet har uppnåtts. 24 medborgare valde tillsyn via trygghetskamera under 2018.

Hemtjänst: (Interna och externa utförare) I december 2018 ska medelvärdet av antal vårdare som besöker en äldre person med hemtjänst vara högst 14 personer under en 14-dagarsperiod

Målet har inte uppnåtts. Antalet vårdare under en 14-dagarsperiod har dock minskat från 20 till 16 under 2018.

Särskilda boenden: (interna och externa utförare) Den sammantagna brukarnöjdheten inom SÄBO ska 2018 vara minst 83 % i Socialstyrelsens årliga brukarundersökning

Målet har inte uppnåtts. Den sammantagna brukarnöjdheten inom särskilt boende var 75 % år 2018.

Sektor LSS: Minst 95% av de medborgare som bor i LSS- respektive SoL-bostad ska uppleva att de får vara delaktiga (med och bestämma) över sin(a) fritid(saktiviteter)

Målet har uppnåtts. 98 % av medborgarna som bor i LSS-/SoL-bostad upplevde att de får vara med och bestämma vad de gör på sin fritid under 2018.

Förvaltningsövergripande sektor: I december
år 2018 ska minst 90% av tillsvidareanställda medarbetare inom VOF:s egen verksamhet och hos externa utförare ha kännedom om förvaltningens anhörigstödsverksamhet för att kunna informera kommunens medborgare om vilket stöd som finns

Målet har inte uppnåtts. Ett omfattande informationsarbete genomfördes under året. Enligt en uppföljande enkät som besvarades av 372 medarbetare var det 88 % som sa att de hade kännedom om förvaltningens anhörigstödsverksamhet.

Myndighetsenheten: Från januari 2018 ska samtliga individbeslut enligt SoL och LSS följas upp inom 12 månader

Målet har inte uppnåtts


Uppdragsenheten: Under 2018 ska samtliga verksamheter ha uppdragsbeskrivningar/förfrågningsunderlag med tillhörande kvalitetskrav som säkerställer att VOF följer gällande lagstiftning och lokala politiska beslut


Målet har inte uppnåtts.
17 verksamheter har aktuella uppdragsbeskrivningar. Åtta har uppdragsbeskrivningar som är mellan tre och fem år gamla. Kvalitetskraven för de sistnämnda och ytterligare åtta verksamheter ska färdigställas under 2019.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-05-16