Kvalitetsuppföljning olika verksamheter Vård- och omsorgsförvaltningen 2018

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för ett flertal olika verksamheter utifrån socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). I verksamheter som sker i medborgares hem är också hemsjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) en del av verksamheten.

Här kan du läsa mer om de verksamheter som har följts upp under 2018 och en sammanfattande beskrivning av verksamhetens kvalitet.


Under nedanstående flik kan du läsa mer om förvaltningens verksamheter och när den senaste uppföljningen genomfördes.

Verksamhetsområden inom Vård- och omsorgsförvaltningen

Verksamhetsområden inom Vård- och omsorgsförvaltningen 2018. Med uppföljning menas att en kvalitetsgranskning har genomförts och/eller att medborgares nöjdhet följts upp.

Verksamhet

Senaste uppföljning

Anhörigstödlänk till annan webbplats


-

Boendestöd SoLlänk till annan webbplats

2018

Bostad med särskild service för barn och ungdomar LSS (elevboende)länk till annan webbplats

-

Bostad med särskild service för vuxna LSSlänk till annan webbplats

2018

Daglig verksamhet enligt LSS och dagverksamhet enligt SOLlänk till annan webbplats

2018

Demensteamlänk till annan webbplats

2016

Fritid och rekreationlänk till annan webbplats

-

Hemtjänstlänk till annan webbplats

2018

Korttidsboende

2018

Korttidsboende komplexa behov*

-

Korttidsvistelse enligt LSS

2016

Korttidsvistelse stödfamilj

-

Ledsagning LSSlänk till annan webbplats

-

Myndighetsenheten

2018

Mötesplatserlänk till annan webbplats

2017

Personlig assistans enligt LSSlänk till annan webbplats

2018

Personligt ombudlänk till annan webbplats

-

Råd och stöd

-

Servicetjänsterlänk till annan webbplats

2017

SoL-bostad

-

Särskilt boende

2018

Teknik och service

-

*Korttidsboende komplexa behov startade 2018

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-03-11