Boendestöd - kvalitetsuppföljning

Verksamhetens uppdrag

Boendestöd enligt socialtjänstlagen (SoL) är ett bistånd i form av stöd i den dagliga livsföringen riktat till personer i ordinärt boende med olika grad av psykiska och/eller intellektuella funktionsnedsättningar. Ställningstagande till om boendestöd ska beviljas grundas på en individuell bedömning av funktionshindret, dess konsekvenser och individuella behov.

Boendestöd enligt SoL beviljas vuxna personer i alla åldrar och kan även vara ett alternativ till personer som tillhör personkrets LSS och som bor i ordinärt boende. LSS står för "lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade".

Syftet med insatsen är att på ett pedagogiskt sätt ge stöd i syfte att stärka och utveckla personens förmåga att klara sin dagliga livsföring. Stödet ska också tillgodose behovet av personlig omvårdnad och praktisk hjälp i och utanför hemmet, utifrån livssituation och behov. Målsättningen är att ge förutsättningar för personen att kunna bo kvar i sitt ordinarie boende.

Enligt uppgifter i verksamhetssystemet Procapita den 17 december 2018 var det 186 personer som hade insatsen boendestöd.

Sammanfattande kommentar om verksamhetens kvalitet

Under hösten 2018 fick Uppdragsenheten uppgifter om att det fanns brister i kvaliteten på boendestöd. Exempel på detta var inkomna avvikelser, synpunkter, klagomål samt signaler från verksamhet. I samband med detta gjordes en granskningsplanering som löper från hösten 2018 till våren 2019.

Bristerna uppmärksammades även av verksamheten som genomförde ett flertal kvalitetshöjande åtgärder bland annat avseende ledning och personal.

Uppdragsenhetens granskning fortsätter under våren 2019.

Kvalitetsgranskning 2018 samt måluppfyllelse av nämndsmål redovisas nedan. 


Nöjdhet

Som en del av planerad kvalitetsgranskning genomfördes en medborgarundersökning i form av en enkät i november 2018. 

Resultatet av enkäten redovisas under fliken "kvalitetsgranskning" nedan.

Risker och avvikelser

Avvikelser enligt socialtjänstlagen (SoL)

Boendestöd hade under mätperioden 2017-12-01 till 2018-11-30, 22 SoL-avvikelser.

Av dessa avvikelser bestod;

 • 9 stycken av brister i information, kommunikation och samverkan
 • 3 stycken av brist i eller utebliven dokumentation
 • 3 stycken av brist i eller uteblivna sociala aktiviteter
 • 1 av brist i eller utebliven tillsyn
 • 6 stycken av övriga avvikelser

De 6 som registrerat som "övriga" avsåg;

 • 1 försenat besök
 • 4 uteblivna insatser som beror på andra faktorer än personalinsats
 • 1 provlarm

Inga risker har rapporterats under mätperioden.

Det går inte att göra några jämförelser mot föregående år eftersom boendestöds avvikelser tidigare redovisats som en del av hemtjänstens avvikelser.

Kvalitetsgranskning

I enlighet med Uppdragsenhetens plan för kvalitetsgranskningar påbörjades granskning av boendestöd under november 2018.

I november månad genomfördes också en medborgarundersökning i form av en enkät till alla personer med pågående beslut.

I december träffade handläggare från Uppdragsenheten all personal i mindre grupper vid fyra tillfällen. Syftet var att aktivt förankra och föra dialog runt reviderad uppdragsbeskrivning.

Kvalitetsgranskning på plats, intervjuer med personal, journalgranskning samt genomgång av rutiner genomförs under februari - mars 2019.

Enkät november 2018

Syftet med enkäten var att inhämta medborgarnas upplevelser av kvalitet och nöjdhet.  

SKL (Sveriges kommuner och landsting) gör återkommande nationella undersökningar om medborgarnas nöjdhet avseende olika insatser. Östersunds kommun deltar inte i den nationella undersökningen avseende personer med boendestöd.

Uppdragsenheten valde att den egna enkäten skulle ha samma frågor som den nationella enkäten. Syftet var att kunna jämföra resultatet för de personer som har boendestöd i Östersunds kommun med genomsnittet i Sverige.

 Enkäten innehöll nio kryssfrågor samt två öppna frågor. 

Resultat av enkäten

Enligt verksamhetssystemet Procapita hade 178 personer insatsen boendestöd i november 2018. En enkät skickades till dessa personer. 58 personer besvarade enkäten vilket innebär en svarsfrekvens på 32,6%.

Enkät boendestöd i Östersunds kommun
november 2018
(Rikssnittet anges inom parentes)

 Ja %

Nej %


Ibland %

Låter dina boendestödjare dig bestämma om saker som är viktiga för dig?

79 (81)

4 (13)

17 (6)

Får du den hjälp du vill ha av dina boendestödjare?

76 (85)

7 (12)

17 (3)

Bryr sig dina boendestödjare om dig?

83 (92)

4 (7)

13 (2)

Vet du vem du ska prata med om något med ditt boendestöd är dåligt?

68 (75)

31 (25)


Trivs du med dina boendestödjare?

77

4

19


 

Alla %

Ingen %

Några % 

Pratar dina boendestödjare med dig så att du förstår vad de menar?

81 (85)

2 (14)

17 (1)

Förstår dina boendestödjare vad du säger?

79

4

17

Känner du dig trygg med dina boendestödjare?


66 (81)

2 (1)

32 (18)

Är du man eller kvinna? (Antal)

Man

24

Kvinna

29

Annat

2


Bland svaren på de öppna frågorna fanns många positiva omdömen. Exempel som gavs var bland annat att få stöd kring vardagliga rutiner och struktur, stöd vid telefonkontakter och möten samt "att komma igång". 

Det fanns även medborgare som gav förslag på förbättringsområden. Områden som berördes var till exempel hög personalomsättning, personkemi, bemötande samt en önskan om att få veta vilken boendestödjare som kommer. Några av medborgarna upplever svårigheter att släppa in utomstående i sitt hem och betonade vikten av boendestödjaren har respekt för att de befinner sig i medborgarens hem.

Slutsats

Svaren visar att det finns utvecklingsområden inom bemötande, kommunikation och trygghet.

Inom området trygghet är det 32% som inte känner sig trygg med alla boendestödjare, detta kan jämföras med 18% för riket,

Intressant är att i Östersunds kommuns enkät har fler personer genomgående valt att svara "ibland" eller "några" på frågorna i stället för "nej" eller "ingen".   

Övriga uppföljningar

Nämndsmål 2018

Vård- och omsorgsnämnden fastställer varje år egna mål som ska bidra till Kommunfullmäktiges långsiktiga mål och vision samt utveckla den egna kärnverksamheten. 

Nämndsmål för boendestöd 2018 var: 

"I december 2018 ska det psykiska välbefinnandet hos de medborgare som har insatsen boendestöd öka jämfört med varje individs utgångsvärde enligt evidensbaserad mätmetod"

Metod

Mätning har skett genom hälsoenkäten EQ-5D, ett standardiserat instrument för att mäta och beskriva hälsoutfall.

Alla medborgare med insatsen boendestöd har erbjudits att besvara hälsoenkäten i början och i slutet av året. Utgångsvärdet för varje person har därefter jämförts med värdet för samma person i slutet av året.

Resultat - hälsorelaterad livskvalitet

Vid baslinjen för januari - februari fanns kompletta data för 93 personer. Vid uppföljningen saknades data för 15 personer. Av återstående 78 personer var 2 vilande och 12 avslutade. 

Kompletta data för baseline – uppföljning fanns för 64 personer:

 • 18 hade förbättrats
 • 25 hade ingen förändring
 • 21 hade försämrats

Uppföljningstiden för dessa 64 personer var i genomsnitt 302 dagar och varierade mellan 268 till 346 dagar.

Resultatet för 2018 års nämndsmål har inte uppnåtts.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-06-25