Bostad med särskild service för vuxna LSS - kvalitetsuppföljning

Verksamhetens uppdrag

Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS kallas i Östersunds kommun för LSS-bostad. Förkortningen LSS står för lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade.

LSS-bostad är en omfattande insats för människor med funktionsnedsättning enligt lagens personkretsar. Insatsen ges enligt beslut om gruppbostad eller servicebostad. I LSS-bostad ingår allt det stöd som behövs för att personen ska kunna leva ett så normalt och självständigt liv som möjligt.

Insatsen kan även ges i form av annan särskild anpassad bostad. I denna boendeform ingår inte stödinsatser enligt ovan.

Den 1 oktober 2018 omfattade verksamheten 78 LSS-bostäder som ger stöd till 488 personer enligt LSS. 

Sammanfattande kommentar om verksamhetens kvalitet

Verksamheten har inte varit föremål för kvalitetsgranskningar under 2018 och det finns därför inte tillräckliga underlag för att bedöma verksamhetens kvalitet 2018.

Det underlag som finns är verksamhetens egna medborgarundersökning som redovisas nedan under fliken "nöjdhet".

Nöjdhet

Sektor LSS har på ett systematiskt sätt följt upp medborgarnas nöjdhet i form av en medborgarundersökning hösten 2018. Metod, resultat och reflektioner finns att läsa i verksamhetens rapport:

"Vad tycker du? Medborgarundersökning i sektor LSS hösten 2018."PDF

Risker och avvikelser

LSS-Bostad

Avvikelse antal

HSL

LSS

SoL

Totalt

Brist i information

17

27

3

47

Dokumentation

1

2

1

4

Fall

242

3

245

Hjälpmedel

14

14

Hot och våld

3

60

1

64

Läkemedelshändelse

390

1

391

Uteblivna insatser/vårdåtgärder

33

130

3

166

Övergrepp/oegentlighet

4

4

Övrigt

37

83

7

127

Totalsumma

737

310

15

1 062

Avvikelser enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

LSS-bostad hade under mätperioden 2017-12-01 till 2018-11-30, 310 LSS-avvikelser.

Dessa avvikelser var enligt följande:

 • Hot och våld, 60 stycken
 • Brist i/uteblivna servicetjänster, 41 stycken
 • Brist i information, 27 stycken
 • Brist i/utebliven personlig hygien, 23 stycken
 • Brist i/utebliven tillsyn, 18 stycken
 • Brist i/uteblivna sociala aktiviteter, 16 stycken
 • Självskadebeteende, 14 stycken
 • Brist i mathållning, 12 stycken
 • Brist i/utebliven fritid/motion, 11 stycken
 • Brist i trygghet, 9 stycken
 • Ovärdigt bemötande, 6 stycken
 • Övergrepp/oegentlighet, 4 stycken
 • Brist i/utebliven dokumentation, 2 stycken
 • Övriga, 63 stycken

Inga risker har rapporterats under mätperioden.

De 15 avvikelser som avser socialtjänstlagen (SoL) är för personer som bor i eget boende men som får stöd från en LSS-bostad.

Avvikelser enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

Antalet rapporterade avvikelser kring läkemedel har under 2018 ökat med 80%. Den mest förekommande läkemedelsavvikelsen är utebliven dos, dvs. att personal ofta glömmer att ge ordinerade läkemedel. Införande av ett digitalt signeringssystem skulle underlätta hanteringen och minska antalet missade doser.

Antalet fallhändelser utan skada har tidigare inte rapporterats utan har hanterats på varje enhet. Under 2019 inleder MAS (Medicinskt ansvarig sjuksköterska), MAR (Medicinskt ansvarig för rehabilitering) och verksamhetschef HSL ett arbete kring fallprevention med målet att minska antalet fallhändelser. 

Övriga uppföljningar

Under december 2018 genomfördes en kartläggning av skyddsåtgärder med risk för upplevd tvång- och begränsning i form av en enkät till alla särskilda boenden. Resultatet visas under fliken "Tvångs- och begränsningsåtgärder" på denna sida.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-05-16