Korttidsboende - kvalitetsuppföljning

Verksamhetens uppdrag

Korttidsboendets uppdrag är att ge omsorg, service och hälso- och sjukvård till personer som vistas vid korttidsboendet. Verksamheten pågår dygnet runt under årets alla dagar.

Korttidsboendet finns till för:

 • Anhöriga som behöver tillfällig planerad avlösning i omvårdnadsarbetet
 • Personer som har hemtjänst men som vistas regelbundet på korttidsplats
 • Tillfälligt korttidsboende exempelvis efter en tid på sjukhus eller om situationen i hemmet sviktar
 • Ej planerat korttidsboende (enligt socialtjänstlagen) för personer under 65 år med komplexa behov

Sammanfattande kommentar om verksamhetens kvalitet

Under 2018 har en kvalitetsgranskning gjorts vid ett av kommunens korttidsboenden. Det går därför inte att göra en sammanfattande analys av kvaliteten inom alla korttidsboenden.

På grund av att avvikelser enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen inte har registrerats separat för korttidsboenden eller för de tillfälliga korttidsplatserna finns dessa registrerade under särskilt boende.

Risker och avvikelser

Avvikelser enligt socialtjänstlagen (SoL)

Korttidsboende enligt socialtjänstlagen har under mätperioden 2017-12-01 till 2018-11-30 33 SoL-avvikelser. Dessa består av;

 • Hot och våld, 8 stycken
 • Personlig hygien, 4 stycken
 • Brist i/utebliven personlig hygien, 3 stycken
 • Brist i/utebliven tillsyn, 3 stycken
 • Brist i information, 2 stycken
 • Brist i trygghet, 2 stycken
 • Övergrepp/oegentlighet, 2 stycken
 • Brist i mathållning, 1 stycken
 • Övrigt, 8 stycken

Inga risker har rapporterats under mätperioden.

Det går inte att göra några jämförelser mot föregående år eftersom avvikelser från korttidsboende tidigare redovisades tillsammans med avvikelser för särskilt boende.

Avvikelser enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

På grund av att avvikelser inte registreras separat för korttidsboenden eller för de tillfälliga korttidsplatserna finns dessa registrerade under särskilt boende.

Kvalitetsgranskning

Metodbeskrivning

Uppdragsenheten har som målsättning att genomföra fördjupade kvalitetsgranskningar av alla utförare vart tredje år enligt särskild plan. Däremellan kan kvalitetsgranskning ske hos verksamheter där det kommit in klagomål, avvikelser, lex Sarah och lex Maria som antyder att det finns en uppenbar risk för bristande kvalitet. Den plan som fanns för kvalitetsgranskningarna under 2018 fick ändras på grund av detta.

Under 2018 har Uppdragsenheten granskat ett av kommunens korttidsboenden - Brännagårdens omsorgskooperativ.

Varje kvalitetsgranskning genomföras av två personer från Uppdragsenheten. Dessa har kompetens och erfarenhet inom både socialtjänstlagen (SoL), hälso-och sjukvårdslagen (HSL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Information till ledningen

Uppdragsenheten informerar ledningen vid korttidsboendet cirka 6 veckor före de planerade kvalitetsgranskningarna. Skriftlig information om dag och tid för kvalitetsgranskning, skickas till verksamhetschef cirka 4 veckor före de planerade kvalitetsgranskningarna. Uppdragsenheten begär då in ett antal skriftliga dokument och rutiner inför kvalitetsgranskningen. Detta material kan variera utifrån verksamhet och situation.

Enkät till personer som vistas eller vistats på korttidsboende

För att ta reda på hur nöjda medborgare som vistats på korttidsboendet är, skickar Uppdragsenheten en enkät till dem som är eller har varit på det aktuella korttidsboendet någon gång mellan 15 juli och 15 september 2018.

En utsedd handläggare vid Uppdragsenheten tar fram en adresslista ur verksamhetssystemet på aktuella personer som vistas där under aktuell period.

Enkäten innehåller följande frågor: 

 • Hur nöjd är du med den hjälp och det stöd du eller din närstående får från personalen?
  (Här markeras med ett kryss mellan 1 till 10, där 1 = missnöjd och 10= mycket nöjd.)
 • Vad tycker du fungerar bra? (Öppen fråga)
 • Vad tycker du behöver förbättras? (Öppen fråga)
 • Känner du till vem som är din kontaktman (Ja/nej)
 • Vad tycker du om det antal personer som hjälper dig eller din närstående? (”Jag är nöjd med det antal personer som hjälper mig/ Det är för många olika personer som hjälper mig”)

I ett följebrev till enkäten beskriver Uppdragsenheten syftet med  kvalitetsgranskningen och när svaret ska lämnas in. Breven skickas ut 3 veckor före kvalitetsgranskningsbesöket med bifogat svarskuvert. Uppdragsenheten sammanställer enkätsvaren inför kvalitetsgranskningen.

Förberedelse inför kvalitetsgranskning

Uppdragsenheten förbereder besöket på korttidsboendet genom att analysera:

 • Enkätsvar
 • Statistik från nationella kvalitetsregister
 • Journalföring enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
 • Social journal
 • Händelser/ risker och avvikelser/ synpunkter och klagomål
 • Socialstyrelsens brukarundersökning
 • Begärda dokument utifrån kvalitetskrav

Kvalitetsgranskning vid korttidsboendet

De som genomför kvalitetsgranskningarna träffar 2 - 3 vårdpersonal under cirka 2 timmar, därefter legitimerad personal och verksamhetschef i cirka 2 timmar. Uppdragsenheten gör strukturerade intervjuer med kvalitetskraven som underlag och svaren dokumenteras.

Analys

Efter genomförda intervjuer och kvalitetsgranskning gör Uppdragsenheten en gemensam bedömning av hur väl kvalitetskraven är uppfyllda. Svaren från intervjuerna poängsätts enligt ett särskilt utvärderingsinstrument.

Så här fungerar poängsättningen vid kvalitetsgranskningarna.

Utvärderingsinstrument vid kvalitetsgranskning


Omdöme/ Värdering Åtgärd


 0 

 Ok

Utmärkt kvalitet, systematik i utförande och rutiner 

Inga åtgärder. 

 Vissa brister 

Bra kvalitet men ej helt systematisk 

Följs upp vid nästa planerade uppföljning. Brist som inte åtgärdas föranleder anmärkning (2:a). 

 Anmärkning 

Fel och brister i större omfattning 

Åtgärdsplan inom två veckor viktiga kriterier omedelbart. Brist som inte åtgärdas föranleder stor anmärkning (3:a) 

 3 

Stor anmärkning 

Stora brister, ingen systematik och/eller


allvarlig kritik från MAS*/MAR*/SAS* eller IVO*

Omgående rättelser, åtgärdsplan för löpande uppföljning, sanktion 1 % av kontraktssumman per stor anmärkning (3).


Vid återkommande stora anmärkningar, hävning av avtal. 

Förkortningar i tabellen ovan

* MAS - medicinskt ansvarig sjuksköterska

* MAR - medicinskt ansvarig för rehabilitering

* SAS - socialt ansvarig samordnare

* IVO - Inspektionen för vård och omsorg

Totalpoäng vid kvalitetsgranskning

Poäng

Åtgärd

0-10 poäng

Ingen åtgärd om endast 1:or. Om 2:or krävs en åtgärdsplan.

11-20 poäng

Samlad åtgärdsplan och en avgift på 1% av kontraktssumman per år per poäng över 10.

>20 poäng

Samlad åtgärdsplan, omedelbar rättelse och en avgift på 15% av kontraktssumman per år.

 • Om bristerna inte åtgärdas i tid är poäng över 20 grund för hävning av avtalet.
 • Sanktionsavgifter regleras vid nästkommande månads ordinarie ersättningsutbetalning.
 • Sanktionsavgifter gäller inte för intern utförare av särskilt boende.

Återföring av resultat

Information om resultat från kvalitetsgranskningen återförs till ansvarig ledning vid korttidsboendet senast två veckor efter granskningen. När utföraren har brister som kräver åtgärdsplaner ska dessa presenteras snarast eller senast inom två veckor beroende på bristernas allvar.

Resultat vid kvalitetsgranskning

Brännagårdens omsorgskooperativ- korttidsboende

Resultatet visade på några större brister som krävde en åtgärdsplan.

Bild på tabell

Övriga uppföljningar

Under december 2018 genomfördes en kartläggning av skyddsåtgärder med risk för upplevd tvång- och begränsning i form av en enkät till alla särskilda boenden.
Resultatet visas här.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-05-16