Särskilt boende enligt socialtjänstlagen (SoL) - kvalitetsuppföljning

I Östersunds kommun finns 21 särskilda boenden med totalt 632 lägenheter. 16 boenden drivs i kommunal regi och 5 boenden drivs i privat regi (Förenade Care och Vardaga).

Verksamhetens uppdrag

Särskilt boende är till för människor med så stort behov av vård, omsorg och trygghet att det inte går att ordna i deras eget hem. I särskilt boende kan personen få hjälp dygnet runt.

Uppdraget innebär att ge omvårdnad, service och hälso- och sjukvård till personer som har beslut om särskilt boende enligt socialtjänstlagen. Verksamheten ska bedrivas dygnet runt under årets alla dagar. Verksamheten ska inriktas på att personer som bor i det särskilda boendet får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Sammanfattande kommentar om verksamhetens kvalitet

Kommunens särskilda boenden visar på skiftande kvalitet under året. Den varierar från mycket bra kvalitet till allvarliga brister.

Uppdragsenheten arbetar med ett så kallat ”tidigt varningssystem”. De signaler på bristande kvalitet som kommer till enheten dokumenteras, analyseras och ligger till grund för att identifiera brister eller risk för brister i verksamheten.

Under 2018 genomförde Uppdragsenheten kvalitetsgranskningar vid 6 särskilda boenden. 4 av dem visade på stora eller allvarliga brister. 3 av dem drivs av extern utförare. Efter krav på åtgärdsplaner, sanktioner och omfattande uppföljningar bedömer Uppdragsenheten att verksamheterna nu håller en bra kvalitet.

Socialstyrelsens enkätundersökning 2018 visar att medborgarnas nöjdhet var jämförbar med tidigare år. Resultatet visar på 76% nöjdhet vilket innebär att nämndens mål på 83% inte är uppfyllt.

De flesta frågorna i Socialstyrelsens enkätundersökning visar att Östersunds kommun ligger under genomsnittet i landet. Det är värt att notera att den sammantagna nöjdheten skiljer sig mycket, från 79% som är mycket eller ganska nöjda i kommunens regi jämfört med 63 % i privat regi.

Nöjdhet

Socialstyrelsens genomför varje år en rikstäckande enkätundersökning Länk till annan webbplats. med 20 frågor där de frågar hur äldre uppfattar kvaliteten i särskilda boenden.

Metod

I 2018 års undersökning deltog 250 personer i Östersund i undersökningen om särskilt boende, vilket var 49 % av de tillfrågade.

Resultat

Vi presenterar resultatet för Östersunds kommun med hela Sveriges resultat inom parentes.

Trettiotre procent av de som besvarade enkäten gjorde det själv eller tillsammans med någon annan, övriga enkäter besvarades av någon annan. Äldre som bor på särskilt boende i Östersund skattar sin hälsa ungefär jämförbart med övriga Sverige. Det enda undantaget är att färre personer i Östersund har stora svårigheter att förflytta sig.

 • 31 % (32 %) säger att hälsan är ganska eller mycket dålig
 • 63 % (60 %) besväras av ängslan, oro eller ångest
 • 19 % (18 %) besväras ofta av ensamhet
 • 38 % (47 %) har stora svårigheter eller kan inte förflytta sig självständigt inomhus.

Upplevelse av boendet

I Östersund fick 88 % (87 %) plats på det äldreboende de ansökte om. 75 % (81 %) är mycket eller ganska nöjda med det särskilda boendet (79% kommunal regi, 63% privat regi). När det gäller upplevelsen av boendet är resultaten likvärdiga med 2017. Värt att notera är dock att andelen som vet var de ska vända sig med synpunkter och klagomål har ökat.

 • 86 % (88 %) att det känns mycket eller ganska tryggt att bo på sitt äldre boende
 • 68 % (74 %) att de trivs med sitt rum eller lägenhet
 • 52 % (64 %) att de trivs med de gemensamma utrymmena
 • 56 % (66 %) att de trivs med utomhusmiljön
 • 44 % (57 %) att det är ganska eller mycket bra möjligheter att komma utomhus
 • 49 % (64 %) att de är ganska eller mycket nöjda med de aktiviteter som erbjuds
 • 74 % (74 %) tycker att maten smakar bra eller mycket bra
 • 60 % (68 %) tycker att måltiderna är en trevlig stund på dagen
 • 46 % (47 %) vet var de ska vända sig om de vill framföra synpunkter eller klagomål på äldreboendet.

Upplevelsen av att det är mycket eller ganska lätt att komma i kontakt med olika personalgrupper varierar:

 • Läkare 60 % (54 %)
 • Sjuksköterska 81 % (75 %)
 • Personalen 77 % (83 %)
 • 80 % (86 %) tycker att samarbetet med äldreboendet fungerar bra

Upplevelse av personalen

 • 93 % (93 %) tycker att personalen brukar ha ett bra bemötande
 • 81 % (85 %) känner förtroende för alla eller de flesta av personalen
 • 66 % (72 %) tycker att personalen har tillräckligt med tid för att utföra sitt arbete
 • 79 % (79 %) tycker att personalen tar hänsyn till dina åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras
 • 57 % (61 %) tycker att de kan påverka vid vilken tid de får hjälp
 • 43 % (48 %) att personalen meddelar i förväg om det blir förändringar

Värt att notera är att de flesta enheter har en hög andel som tycker att personalen har ett bra bemötande. På 10 enheter säger 100 % att de tycker personalen har ett bra bemötande, nöjdheten varierar mellan 84-100 %.

Överlag är resultaten likvärdiga med 2017 års resultat. Genom Socialstyrelsens uppgifter finns möjligheter att göra jämförelser kopplat till regiform, kön och ålder. Viktigt att notera när det förekommer synbara skillnader t.ex. mellan olika grupper, eller över tid från år till år är hur stora skillnader som kan sägas vara slumpmässiga eller statistiskt säkerställda. Vad som är en statistiskt säkerställd skillnad varierar mellan olika frågor och svarsalternativ, vanligen i intervallet 2 - 8 procentenheter.

Skillnader kopplat till regiform

Av de 20 frågor som direkt gäller kvaliteten på särskilt boende har kommunal regi ett bättre resultat på 19 av frågorna och privat regi på 1 fråga. Skillnaden varierar mellan 1 till 24 procentenheter i hur många som lämnat ett positivt svar. Den största skillnaden gäller upplevelsen av hur samarbetet med äldreboendet fungerar där 86 % bland de som bor på kommunens äldreboenden upplever att det fungerar mycket eller ganska bra jämfört med 62 % i privat regi. Även den sammantagna nöjdheten skiljer sig mycket, från 79 % som är mycket eller ganska nöjda i kommunens regi jämfört med 63 % i privat regi.

Skillnader kopplat till kön

Av de 20 frågor som direkt gäller kvaliteten på särskilt boende har kvinnor mer positiva svar på 11 av frågorna och män på 7 av frågorna. Skillnaden varierar mellan 2 till 14 procentenheter i hur många som lämnat ett positivt svar. Den fråga som har den största skillnaden handlar om hur maten brukar smaka där 79 % av kvinnorna svarar mycket eller ganska bra jämfört med 65 % av männen.

Skillnader kopplat till ålder

Av de 20 frågor som direkt gäller kvaliteten på särskilt boende har personer som är 80 år och äldre mer positiva svar på 9 av frågorna och personer som är 65 -79 år mer positiva svar på 9 av frågorna frågor. Skillnaden varierar mellan 1 till 11 procentenheter i hur många som lämnat ett positivt svar. Den fråga som har den största skillnaden handlar om möjligheten att få träffa en sjuksköterska vid behov där 89 % av de som är 65 - 79 år tycker det är mycket eller ganska lätt jämfört med 78 % bland de som är 80 år och äldre.

Slutsats

Vård- och omsorgsnämnden har valt ”nöjdhet med det särskilda boendet” som indikator för brukarnöjdhet. Nämndens mål att minst 83 % av de som bor på särskilt boende ska vara ganska eller mycket nöjda har inte uppnåtts. 2018 svarade 76 % att de är ganska eller mycket nöjda med sitt äldreboende.

På de flesta frågor visar resultatet att Östersunds kommun ligger under genomsnittet för Sverige. Skillnaderna mellan kommunal och privat regi är påtagliga där kommunen generellt sätt har ett klart bättre resultat än privata utförare. Spridningen vad gäller nöjdhet på enskilda frågor är mycket stor mellan olika enheter. Både inom kommunal och privat regi finns enheter som har ett mycket bra resultat och att det finns enheter som har stor förbättringspotential.

Eftersom en hög andel av enkäterna (2/3) har besvarats av någon annan än personen själv är det viktigt att hela tiden arbeta för att skapa delaktighet med närstående. En del i att skapa delaktighet är att den enskilda personen och även närstående vet var de ska vända sig om de vill framföra synpunkter eller klagomål på äldreboendet. Detta är även något som är viktigt för att tidigt uppmärksamma kvalitetsbrister. Därför behöver verksamheterna se över både hur personen men också närstående blir mer medvetna om hur de ska göra för att lämna synpunkter och klagomål.

Risker och avvikelser

Särskilt boende
Avvikelse antal

HSL

SoL

Totalt

Brist i information

51

8

59

Dokumentation

35

8

43

Fall

1 889

 


Hjälpmedel

120

11

131

Hot och våld


 

60

Läkemedelshändelse

1 818


 

Uteblivna insatser/vårdåtgärder

148

361

496

Övergrepp/oegentlighet


 

5

Övrigt

120

99

232

Totalsumma

4 181

552

4 733

Avvikelser enligt socialtjänstlagen (SoL)

Särskilt boende enligt socialtjänstlagen har under mätperioden 2017-12-01 till 2018-11-30 33 rapporterat 552 SoL-avvikelser. Dessa består av;

 • Brist i/utebliven personlig hygien 155 stycken
 • Brist i trygghet, 74 stycken
 • Hot och våld, 60 stycken
 • Brist i/utebliven tillsyn, 37 stycken
 • Brist i mathållning, 26 stycken
 • Brist i/uteblivna servicetjänster, 19 stycken
 • Ovärdigt bemötande, 16 stycken
 • Trygghetslarm, 13 stycken
 • Brist i/uteblivna sociala aktiviteter, 12 stycken 
 • Hjälpmedel, 11 stycken
 • Brist i/utebliven information, 8 stycken
 • Brist i/ utebliven dokumentation, 8 stycken
 • Övergrepp och oegentlighet, 5 stycken
 • Brist i/utebliven städning, 4 stycken
 • Brist i/utebliven städning, 4 stycken
 • Brist i/utebliven tvätt, 3 stycken
 • Brist i/utebliven fritid/motion, 2 stycken
 • Övrigt, 99 stycken

Det går inte att jämföra föregående års avvikelser med årets eftersom korttidsboende tidigare räknades in i avvikelserna för särskilt boende. Inga risker har rapporterats under mätperioden.

Avvikelser enligt hälso-och sjukvårdslagen (HSL) 

Antal registrerade avvikelser kring läkemedel har under 2018 ökat med 49 % jämfört med 2017.  Den mest förekommande läkemedelsavvikelsen är utebliven dos, dvs. att personal ofta glömmer att ge ordinerade läkemedel. Införande av ett digitalt signeringssystem skulle underlätta hanteringen och minska antalet missade doser.

Antalet fallhändelser utan skada har tidigare inte rapporterats utan har hanterats på varje enhet. Under 2019 inleder MAS, MAR och verksamhetschef HSL ett arbete kring fallprevention med målet att minska antalet fallhändelser.

Rapporterade avvikelser kring felaktig hantering av hjälpmedel har mer än fördubblats på särskilt boende jämfört med 2017. Kompetensen kring hantering av hjälpmedel måste öka hos personal inom särskilt boende.

Det kommer många avvikelser på passiva larm från särskilt boende. Till exempel kan det vara felvända, ej påslagna, ordination saknas. Det finns behov av att se över tekniken vad gäller säkerhet i personalens hantering. 

Kvalitetsgranskning

Metodbeskrivning

Uppdragsenheten har som målsättning att genomföra fördjupade kvalitetsgranskningar hos alla utförare vart tredje år enligt särskild plan. Däremellan kan kvalitetsgranskning ske hos verksamheter där det kommit in klagomål, avvikelser, lex Sarah och lex Maria som antyder att det finns en uppenbar risk för bristande kvalitet. Den plan som fanns för kvalitetsgranskningarna under 2018 fick ändras på grund av detta.

Under 2018 har Uppdragsenheten granskat 6 av kommunens 21 särskilda boenden. 4 av dessa boenden blev utvalda till kvalitetsgranskning på grund av att de hade ett stort antal avvikelser, händelser och klagomål både när det gällde socialtjänst och hälso- och sjukvård. Dessutom valdes ett boende ut då de bytte utförare under året.

Varje kvalitetsgranskning utförs av två personer från Uppdragsenheten. Dessa har kompetens och erfarenhet inom både socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Information till ledningen

Uppdragsenheten informerar ledningen vid de aktuella boendena cirka 6 veckor före de planerade kvalitetsgranskningarna. Skriftlig information om dag och tid för kvalitetsgranskning, skickas till respektive enhetschef cirka 4 veckor före de planerade kvalitetsgranskningarna. Uppdragsenheten begär då in ett antal skriftliga dokument och rutiner inför kvalitetsgranskningen. Detta material kan variera utifrån verksamhet och situation.

Enkät till personer som bor i särskilt boende

För att ta reda på hur nöjda personerna som bor i boendet är, skickar Uppdragsenheten en enkät till dem, dess närstående eller godemän inför kvalitetsgranskningarna. En utsedd handläggare vid Uppdragsenheten tar fram en adresslista ur verksamhetssystemet på aktuella personer som bor i boendet.

Enkäten innehåller följande frågor: 

 • Hur nöjd är du med den hjälp och det stöd du eller din närstående får från personalen?
  (Här markeras med ett kryss mellan 1 till 10, där 1 = missnöjd och 10= mycket nöjd.)
 • Vad tycker du fungerar bra? (Öppen fråga)
 • Vad tycker du behöver förbättras? (Öppen fråga)
 • Känner du till vem som är din kontaktman (Ja/nej)
 • Vad tycker du om det antal personer som hjälper dig eller din anhörige? (”Jag är nöjd med det antal personer som hjälper mig/ Det är för många olika personer som hjälper mig”)

I ett följebrev till enkäten beskriver Uppdragsenheten syftet med kvalitetsgranskningen och när svaret ska lämnas in. Breven skickas ut 3 veckor före aktuell granskning med bifogat svarskuvert. Uppdragsenheten sammanställer enkätsvaren inför kvalitetsgranskningen.

Förberedelse inför kvalitetsgranskning

Uppdragsenheten förbereder besöket på boendet genom att analysera:

 • Enkätsvar
 • Statistik från nationella kvalitetsregister
 • Journalföring enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
 • Social journal
 • Händelser/ risker och avvikelser/ synpunkter och klagomål
 • Socialstyrelsens brukarundersökning
 • Begärda dokument utifrån kvalitetskrav

Kvalitetsgranskning vid boendet

De som genomför kvalitetsgranskningarna träffar 2 - 3 vårdpersonal under cirka 2 timmar, därefter legitimerad personal och enhetschef i cirka 2 timmar.

Uppdragsenheten gör strukturerade intervjuer med kvalitetskraven som underlag och svaren dokumenteras.

Analys

Efter genomförda intervjuer och kvalitetsgranskning gör Uppdragsenheten en gemensam bedömning av hur väl kvalitetskraven är uppfyllda. Svaren från intervjuerna poängsätts enligt ett särskilt utvärderingsinstrument.

Så här fungerar poängsättningen vid kvalitetsgranskningarna.

Utvärderingsinstrument vid kvalitetsgranskning


Omdöme/ Värdering Åtgärd


 0 

 Ok 

Utmärkt kvalitet, systematik i utförande och rutiner 

Inga åtgärder. 

 Vissa brister 

Bra kvalitet men ej helt systematisk 

Följs upp vid nästa planerade uppföljning. Brist som inte åtgärdas föranleder anmärkning (2:a). 

 Anmärkning 

Fel och brister i större omfattning 

Åtgärdsplan inom två veckor viktiga kriterier omedelbart. Brist som inte åtgärdas föranleder stor anmärkning (3:a) 

 3 

Stor anmärkning 

Stora brister, ingen systematik och/eller


allvarlig kritik från MAS*/MAR*/SAS* eller IVO* 

Omgående rättelser, åtgärdsplan för löpande uppföljning, sanktion 1 % av kontraktssumman per stor anmärkning (3).


Vid återkommande stora anmärkningar, hävning av avtal. 

Förkortningar i tabellen ovan

* MAS - medicinskt ansvarig sjuksköterska

* MAR - medicinskt ansvarig för rehabilitering

* SAS - socialt ansvarig samordnare

* IVO - Inspektionen för vård och omsorg

Totalpoäng vid kvalitetsgranskning


PoängÅtgärd

 0-10 poäng 

Ingen åtgärd om endast 1:or. Om 2:or krävs en åtgärdsplan.

11-20 poäng 

Samlad åtgärdsplan och en avgift på 1% av kontraktssumman per år per poäng över 10.

 >20 poäng 

Samlad åtgärdsplan, omedelbar rättelse och en avgift på 15% av kontraktssumman per år.

 • Om bristerna inte åtgärdas i tid är poäng över 20 grund för hävning av avtalet. 
 • Sanktionsavgifter regleras vid nästkommande månads ordinarie ersättningsutbetalning.
 • Sanktionsavgifter gäller inte för intern utförare av särskilt boende.

Återföring av resultat

Information om resultat från kvalitetsgranskningen återförs till ansvarig ledning vid boendet senast 2 veckor efter graskningen. När utföraren har brister som kräver åtgärdsplaner ska dessa presenteras snarast eller senast inom två veckor beroende på bristernas allvar.

Resultat

Bild på tabell

Viktiga områden där kvalitetskraven till stor del är uppfyllda:

 • Vård i livets slut*
 • Tvångs- och begränsningsåtgärder
 • Läkemedelsgenomgångar
 • Trygghetslarm
 • Gemensamma sociala aktiviteter
 • Kost och måltider

* God vård och omsorg ges, men andelen som dör ensam måste minska

Mest förekommande bristerna utifrån kvalitetskraven:

 • 5 av 6 boenden arbetar inte med avvikelsehantering enligt riktlinje
 • 5 av 6 boenden har inte fullständiga genomförandeplaner enligt krav
 • 4 av 6 boenden använder inte fotolegitimation
 • 4 av 6 boenden utför inte internkontroll av hjälpmedel enligt krav
 • 3 av 6 boenden dokumenterar inte i social journal enligt riktlinje
 • 4 av 6 boenden har personal som inte kan förstå eller göra sig förstådd på det svenska språket.
 • 4 av 6 boenden arbetar inte enligt krav när det gäller introduktion från fysioterapeut och arbetsterapeut

Analys och slutsats

Årets kvalitetskvalitetsgranskningar visar på en stor variation av kvaliteten. 

Skogsbruksvägen 133

Bra kvalitet.

Slåttergården

Kvalitetsgranskningen visade på allvarliga brister och enheten har fått lämna in en åtgärdsplan. Uppföljning av verksamheten kommer att ske under februari 2019.

Myran

Brister som inte krävde en åtgärdsplan.

Förenade Care:

Förenade Care tog över verksamheten vid Sjöängen, Rådmansgatan och Björkbacka i oktober 2016. Under vintern 2017 gjorde därför Uppdragsenheten en kvalitetsgranskning av den nya verksamheten. Resultatet visade på vissa brister.

Med anledning av att det kom in ett stort antal klagomål och information om allvarliga händelser under senhösten 2017 beslutade Uppdragsenheten att göra en extra kvalitetsgranskning vid Björkbacka.

Uppdragsenheten gjorde en ny kvalitetsgranskning vid det särskilda boendet Björkbacka den 23 januari 2018. Vid granskningstillfället upptäcktes så allvarliga brister att det innebar krav på omgående rättelser och åtgärdsplaner.

Bristerna var så allvarliga att det även innebar att kommunen utfärdade sanktioner i enlighet med gällande avtal. Om bristerna inte åtgärdades enligt tidsplanen var en hävning av avtalet aktuell.

Uppdragsenheten beslutade även att följa upp kvaliteten vid Sjöängen och Rådmansgatan. De uppvisade också allvarliga brister som ledde till åtgärdsplaner och sanktioner.

Uppdragsenhetens bedömning är att de åtgärder som Förenade Care vidtagit och resultaten av dessa håller en god kvalitet, i enlighet med gällande avtal och kvalitetskrav. 

Övriga uppföljningar

Under december 2018 genomfördes en kartläggning av skyddsåtgärder med risk för upplevd tvång- och begränsning i form av en enkät till alla särskilda boenden. Resultatet visas här.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-08-19